Document atasat din sectiunea Legislatie Euroavocatura

   ANEXA Nr. 1


    DOMENIILE
pentru care se elaborează normele generale de protecţie
şi igienă a muncii
   
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr.
crt.     Domeniul                 Reguli şi măsuri
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Organizarea protecţiei muncii  - principii şi criterii de organizare;
  la nivelul persoanei juridice, - īncadrarea şi repartizarea personalului la locurile de
  precum şi al persoanei fizice   muncă;
                  - pregătirea şi instruirea personalului;
                  - formarea şi perfecţionarea specialiştilor;
                  - metode şi mijloace de propagandă;
                  - dotarea cu echipament individual de protecţie;
                  - acordarea alimentaţiei de protecţie şi a materialelor
                   igienico-sanitare.
2. Sarcinile de muncă       - conceperea şi repartizarea sarcinilor de muncă;
                  - durata timpului de muncă, munca īn schimburi,
                   intensitatea muncii;
                  - principii ergonomice īn organizarea locului de muncă;
                  - transportul, manipularea şi depozitarea materialelor;
                  - componentele solicitărilor neuropsihice şi nivelurile de
                   īncărcare cu sarcini de lucru;
                  - lucrul īn condiţii de izolare;
                  - lucrul la īnălţime.
3. Clădiri şi alte construcţii   - obligaţiile proiectantului;
                  - obligaţiile executantului;
                  - obligaţiile beneficiarului;
                  - amplasarea clădirilor, depozitelor şi a altor tipuri de
                   construcţii;
                  - căi de circulaţie;
                  - īnălţimea clădirilor, dimensionarea suprafeţelor şi a
                   volumului de lucru;
                  - instalaţii tehnico-edilitare;
                  - dotări social-sanitare;
                  - necesarul de apă potabilă;
                  - colectarea şi īndepărtarea reziduurilor.
4. Echipamente tehnice       - principii ergonomice;
                  - prevederi comune;
                  - sisteme de comandă;
                  - maşini;
                  - echipamente tehnice electrice;
                  - instalaţii sub presiune, de ridicat şi transportat;
                  - echipamente pentru fluide energetice;
                  - echipamente portabile şi unelte manuale.
15. Mediul de muncă        - valorile componentelor microclimatului, īn funcţie de
                   efortul fizic depus şi de sezon;
                  - noxe chimice la locul de muncă, concentraţii maxime
                   admise;
                  - concentraţii maxime admise de pulberi şi fibre;
                  - natura agenţilor biologici periculoşi;
                  - condiţiile şi măsurile de prevenire a contaminării;
                  - ventilarea industrială;
                  - iluminatul industrial;
                  - zgomot, vibraţii şi ultrasunete: intensitate şi punct de
                   expunere;
                  - radiaţii electromagnetice: cāmpuri electromagnetice,
                   radiaţii laser, radiaţii ultraviolete, plasmă;
                  - bolile profesionale - clasificare.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 
   ANEXA Nr. 2


    ACTIVITĂŢILE DIN ECONOMIA NAŢIONALĂ
pentru care se elaborează norme specifice de securitate a muncii


   1. Agricultură:
   - Cultura mare, viticultură, pomicultură, legumicultură, plante tehnice şi utilizarea substanţelor toxice īn activităţile din agricultură
   - Valorificarea deşeurilor proteice
   - Prelucrarea, păstrarea, industrializarea şi livrarea furajelor
   - Recepţionarea, conservarea, păstrarea şi valorificarea produselor agricole
   - Īmbunătăţiri funciare şi irigaţii
   - Exploatarea stufului
   - Creşterea animalelor.
   2. Silvicultură, exploatare forestieră şi economia vānatului:
   - Silvicultură şi economia vānatului
   - Exploatări şi transporturi forestiere.
   3. Piscicultură şi pescuit:
   - Piscicultură şi pescuit.
   4. Industria extractivă:
   - Prospecţiuni şi explorări geologice
   - Extragerea substanţelor minerale utile īn cariere cu mijloace mecanizate
   - Mine de cărbune, şisturi şi nisipuri bituminoase
   - Prepararea cărbunilor
   - Mine de petrol
   - Lucrări de foraj sonde
   - Foraj cu platforme marine
   - Foraje speciale
   - Lucrări speciale īn activitatea de foraj-extracţie a hidrocarburilor
   - Extracţia ţiţeiului
   - Extracţia ţiţeiului şi a gazelor prin sonde marine
   - Extracţia gazelor naturale
   - Transportul prin conducte al gazelor naturale
   - Exploatarea īn subteran a minereurilor feroase, neferoase, rare, radioactive şi a nemetaliferelor
   - Prepararea minereurilor
   - Exploatarea substanţelor minerale īn cariere, prin derocare cu explozivi
   - Transportul ţiţeiului, al gazolinei şi al etanului prin conducte
   - Excavaţii şi construcţii subterane
   - Exploatarea şi prelucrarea sării.
   5. Industria prelucrătoare:
   - Industria cărnii şi a produselor din carne
   - Instalaţii frigorifice
   - Industria prelucrării peştelui
   - Prelucrarea conservelor din legume şi fructe şi producerea sucurilor
   - Fabricarea uleiurilor şi a altor grăsimi vegetale
   - Fabricarea produselor lactate
   - Fabricarea produselor de morărit şi de panificaţie
   - Fabricarea zahărului şi a produselor zaharoase
   - Vinificaţie, fabricarea alcoolului, băuturilor alcoolice, berii, drojdiei, amidonului, glucozei şi a apei minerale
   - Industria de prelucrare a tutunului
   - Prelucrarea plantelor textile (in, cānepă şi bumbac)
   - Industria textilă
   - Industria confecţiilor din textile, blănuri şi piele
   - Industria de prelucrare a pieilor
   - Fabricarea articolelor din piele şi a īncălţămintei
   - Fabricarea mobilei din lemn, inclusiv tapiţate
   - Fabricarea uşilor, ferestrelor, caselor prefabricate şi a panourilor pentru construcţii
   - Fabricarea articolelor sportive, ambarcaţiunilor, planoarelor, articolelor muzicale şi a rechizitelor şcolare din lemn
   - Fabricarea cherestelei, parchetului, ambalajelor, butoaielor şi altele
   - Fabricarea furnirului, placajului, panelului, lemnului stratificat-densificat şi a elementelor mulate din furnire sau aşchii
   - Fabricarea şi īnnobilarea plăcilor din aşchii sau fibre de lemn
   - Fabricarea creioanelor
   - Fabricarea chibriturilor
   - Fabricarea lānii şi făinii din lemn, a drojdiei furajere, extraselor tanante şi a furfurolului
   - Industria hārtiei şi a celulozei
   - Industria poligrafică
   - Prelucrarea ţiţeiului
   - Fabricarea produselor petrochimice de bază
   - Fabricarea materiilor explozive
   - Transportul, depozitarea şi folosirea materialelor explozive
   - Fabricarea, stocarea, transportul şi utilizarea oxigenului şi azotului
   - Desfacerea produselor petroliere
   - Manipularea, transportul şi depozitarea produselor petrochimice
   - Fabricarea, transportul, depozitarea şi utilizarea hidrogenului
   - Fabricarea, transportul şi utilizarea acetilenei
   - Producerea aerului comprimat
   - Fabricarea, depozitarea şi transportul produselor anorganice
   - Fabricarea, depozitarea şi transportul produselor organice (exclusiv petrochimice)
   - Fabricarea, depozitarea şi transportul firelor şi fibrelor sintetice
   - Fabricarea cauciucului sintetic şi a produselor macromoleculare
   - Prelucrarea cauciucului sintetic şi a produselor macromoleculare
   - Fabricarea, depozitarea şi transportul apei grele
   - Fabricarea sticlei pentru menaj, ambalaje şi sticlărie tehnică
   - Fabricarea porţelanului şi ceramicii fine pentru menaj
   - Fabricarea geamului
   - Fabricarea lianţilor şi azbocimentului
   - Fabricarea şi prelucrarea fibrelor din sticlă
   - Fabricarea betonului celular autoclavizat
   - Fabricarea produselor din beton, beton armat şi precomprimat
   - Prelucrarea pietrei şi a marmurii
   - Producerea materialelor termo- şi hidroizolante
   - Fabricarea produselor din ceramică brută şi fină pentru construcţii
   - Fabricarea produselor din PAS (poliesteri armaţi cu fibre de sticlă)
   - Fabricarea cocsului şi a produselor cocsochimice
   - Fabrici de aglomerare
   - Elaborarea şi turnarea fontei
   - Elaborarea şi turnarea oţelului
   - Laminarea profilurilor şi a produselor plate
   - Fabricarea produselor refractare, plăcilor şi a pulberilor folosite la turnarea oţelului
   - Fabricarea produselor abrazive şi cărbunoase
   - Activitatea īn turnătorii
   - Elaborarea şi prepararea metalelor neferoase şi rare
   - Prelucrarea azbestului
   - Construcţii şi confecţii metalice
   - Prelucrarea metalelor prin deformare plastică la cald
   - Prelucrarea metalelor prin deformare plastică la rece şi ştanţare
   - Prelucrarea metalelor prin aşchiere
   - Construcţii navale
   - Laboratoare de analize fizico-chimice şi mecanice
   - Sudarea şi tăierea metalelor
   - Tratamente termice şi termochimice
   - Activitatea de vopsire
   - Acoperiri metalice
   - Prelucrări neconvenţionale (electroeroziune, electrochimie, laser şi ultrasunete)
   - Fabricarea componentelor şi echipamentelor electronice, electrotehnice şi a materialelor electroizolante
   - Fabricarea acumulatoarelor şi a pilelor electrice
   - Fabricarea lămpilor electrice, tuburilor cinescop şi a corpurilor de iluminat
   - Fabricarea maşinilor electrice rotative, transformatoarelor şi a condensatoarelor de forţă
   - Exploatarea şi īntreţinerea transportoarelor cu bandă
   - Lucrul cu radiaţii neionizante
   - Prelucrarea automată a datelor
   - Activităţi care se desfăşoară la binoculare.
   6. Energia electrică şi termică, gaze şi apă:
   - Producerea energiei electrice
   - Transportul şi distribuţia energiei electrice
   - Utilizarea energiei electrice īn medii normale
   - Producerea energiei termice
   - Centrale termice echipate cu cazane care funcţionează cu combustibil lemnos
   - Transportul, distribuţia şi utilizarea energiei termice
   - Distribuţia şi utilizarea gazelor
   - Alimentarea cu apă a localităţilor şi pentru nevoi tehnologice (captare, transport şi distribuţie)
   - Evacuarea apelor uzate rezultate de la populaţie şi din procesele tehnologice
   - Exploatarea, gospodărirea apelor, īntreţinerea lucrărilor şi a cursurilor de apă, cadastrul apelor şi al folosinţelor legate de ape şi apărarea īmpotriva inundaţiilor.
   7. Construcţii:
   - Lucrări geotehnice de excavaţii, fundaţii, terasamente, nivelări şi consolidări de teren
   - Prepararea, transportul, turnarea betoanelor şi executarea lucrărilor din beton, beton armat şi precomprimate
   - Executarea construcţiilor īnalte (inclusiv glisări şi liftări)
   - Lucrări de zidărie, montaj prefabricate şi finisaje īn construcţii
   - Lucrări de izolaţii termice, hidrofuge şi protecţii anticorosive
   - Lucrări de instalaţii tehnico-sanitare şi de īncălzire
   - Lucrări de montaj utilaje tehnologice şi construcţii metalice
   - Construcţii hidrotehnice, portuare şi canale navigabile
   - Lucrări de reparaţii, consolidări, demolări şi translaţii de clădiri
   - Lucrări de drumuri, poduri şi construcţii căi ferate
   - Alpinism utilitar
   - Lucrări de cofraje, schele, cintre şi eşafodaje.
   8. Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, repararea şi īntreţinerea autovehiculelor:
   - Comerţul cu ridicata şi cu amănuntul
   - Manipularea, transportul prin purtare şi cu mijloace mecanizate şi depozitarea materialelor
   - Īntreţinere şi reparaţii autovehicule.
   9. Hoteluri şi restaurante:
   - Turism, alimentaţie publică şi transportul persoanelor cu instalaţii pe cablu.
   10. Transport, depozitare şi comunicaţii:
   - Transporturi rutiere
   - Transporturi pe calea ferată
   - Exploatarea metroului
   - Transportul urban cu tracţiune electrică (tramvai, troleibuz) şi instalaţii aferente, exploatare şi īntreţinere
   - Transport intern
   - Transporturi navale
   - Transporturi aeriene
   - Exploatarea şi īntreţinerea drumurilor şi a podurilor
   - Exploatarea şi īntreţinerea portuară
   - Poştă
   - Telecomunicaţii
   - Radiocomunicaţii.
   11. Sănătate şi asistenţă socială:
   - Activităţi din domeniul sănătăţii.
   12. Alte activităţi de servicii sociale colective şi personale:
   - Gospodărire comunală şi salubritate publică
   - Activitatea de prestări de servicii.
   13. Alte activităţi:
   - Lucrul la īnălţime
   - Lucrul īn spaţii īnchise
   - Semnalizarea de securitate şi/sau sănătate la locul de muncă
   - Organizarea şantierelor temporare sau mobile.

 

Document atasat din sectiunea Legislatie Euroavocatura