Document atasat din sectiunea Legislatie Euroavocatura

   CAPITOLUL IV
  Comisioane


   Art. 4.1. - Comisionul de gestiune
   Art. 4.1.1. - Pentru remunerarea activităţii de acordare şi administrare a garanţiei, Finanţatorul datorează Fondului un comision de gestiune al cărui procent este de 0,37% pe an, calculat la soldul finanţării.
   Art. 4.1.2. - Comisionul de gestiune pentru garanţiile acordate se calculează astfel:
   (1) pentru intervalul cuprins între data acordării şi 31 decembrie a anului respectiv (primul an):
   
            Procent  x  Valoare  x   Nr. de luni până
            comision   garanţie*)   la sfârşitul anului**)
Comision de gestiune = ──────────────────────────────────────────────────
                        12
 
    ___________
   *) Valoarea garanţiei în lei sau echivalent lei la cursul de schimb al BNR, valabil la data aprobării solicitării de garantare.
   **) Inclusiv luna în care se aprobă solicitarea de garantare.


   (2) pentru anii următori (întregi):
    Comision de gestiune = Procent comision x Sold garanţie*) la 31 decembrie an precedent celui de plată**)
    Comision de gestiune = Procent comision x Sold garanţie*) la 31 decembrie an precedent celui de plată**)
    ___________
   *) Soldul garanţiei în lei sau echivalent lei la cursul de schimb al BNR, valabil la data de 31 decembrie a anului precedent.
   **) În cazul în care la data de 31 decembrie a anului precedent finanţarea aprobată nu a fost acordată, comisionul aferent anului în curs se calculează la valoarea garanţiei din solicitarea de garantare.


   (3) pentru ultima fracţiune de an:
   
            Procent  x  Sold garanţie*) la 31 decembrie   x Nr. luni până la
            comision   an precedent celui de plată scadenţa   finanţării**)
Comision de gestiune = ──────────────────────────────────────────────────────────────────────
                             12
 
   *) Soldul garanţiei în lei sau echivalent lei la cursul de schimb al BNR, valabil la data de 31 decembrie a anului precedent.
   **) Exclusiv ultima lună de valabilitate a contractului de garantare.
 Art. 4.2.1. - (1) Pentru remunerarea activităţii de analiză şi emitere a unei promisiuni de garantare, Finanţatorul datorează Fondului un comision unic de analiză de 0,15% aplicat la valoarea promisiunii unilaterale de creditare emise de finanţator.
   
Comision unic = Procent  x  Valoarea promisiunii
 de analiză   comision   unilaterale de creditare
 
   (2) Valoarea promisiunii de garantare este exprimată în euro sau în echivalent lei la cursul de schimb al BNR valabil în data emiterii promisiunii de garantare.
   (3) Comisionul unic de analiză este suportat de Beneficiar.
   ANEXA Nr. 1


    SOLICITARE DE GARANTARE


    Emisă în baza prevederilor Convenţiei nr. ............. din data de ...................., denumită în continuare convenţie.


   1. Finanţatorul ..............................................., prin Sucursala/Agenţia ..........................................................., cu sediul în localitatea .............................., str. ............................ nr. ......, judeţul/sectorul .................., înmatriculat la registrul comerţului sub nr. .............................., cod unic de înregistrare ....................., telefon.................., fax ..................., e-mail ..................., reprezentat de ..................................., în calitate de .................................., şi de ..................................., în calitate de ..............................., având cont bancar nr. ...................................., deschis la ........................................,
    solicită acordarea unei garanţii în sumă de ............................................................... lei/euro pentru
   2. Beneficiarul (numele şi prenumele) ...................................................., pseudonim ............, cetăţean .............................., data naşterii .........., locul naşterii ............, cu domiciliul/rezidenţa în localitatea ..............................., str. ........................... nr. ......, bl. ......., sc. .........., et. ......., ap. ........, judeţul/sectorul ...................., telefon ..............................., e-mail ....................................., legitimat cu ......, seria......... nr. ..................., eliberat de ...................................................... la data de ......................................., CNP ......................................, de profesie ..............................., angajat la.............................., care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 3.1 din convenţia sus-menţionată.
    Beneficiarul este/nu este persoană expusă politic .................... (DA/NU).
    Beneficiarul real al garanţiei ................................................................................................
   3. Soţ/soţie (nume şi prenume) ...................................................., pseudonim ............, cetăţean .............................., data naşterii .........., locul naşterii ............, cu domiciliul/rezidenţa în localitatea ..............................., str. .................... nr. ......, bl. ......., sc. .........., et. ......., ap. ........, judeţul/sectorul ...................., telefon ..................., e-mail .............................., legitimat cu ...... seria......... nr. ..................., eliberat de............................................. la data de ......................., CNP......................................, de profesie ..............................., angajat la .............................. .
   4. Tipul finanţării: finanţare garantată prin programul "Prima casă".
   5. Preţ achiziţie imobil rezultat din antecontractul de vânzare-cumpărare:..................................... lei/euro, din care avans.......................... lei/euro, reprezentând.............% din valoarea finanţării.
   6. Valoarea imobilului rezultată din raportul de evaluare:........................... lei/euro
   7. Valoarea finanţării aprobate:............... lei/euro, data aprobării..........................
   8. Depozit colateral pentru garantarea dobânzii, în valoare egală cu 3 rate de dobândă......................... lei/euro
   9. Destinaţia finanţării: achiziţie imobil cu destinaţia de locuinţă, constând în ...................................................................., situat în localitatea ................................, str. .................... nr. ......., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ....., judeţul/sectorul ................, înscris în cartea funciară a localităţii ................................................... sub nr. ..........................., nr. topo ............................., aflat în proprietatea ......................................................, conform titlului de proprietate ......................................................................................, liber de sarcini conform extrasului de carte funciară pentru informare nr. .................. din .......................
   10. Durata finanţării: ................................ ani/luni. Perioada de graţie ......... luni
   11. Data scadenţei finanţării: ..........................................
   12. Angajamente existente în sold la data prezentei:
   a) la Finanţator ......................... lei, din care credite restante ...................... lei;
   b) la alte instituţii de credit/asimilate: .............., din care finanţări restante ......... .
   13. Comisionul de gestiune cuvenit Fondului este de 0,37% pe an, calculat la soldul finanţării.
    Menţionăm că Finanţatorul a efectuat analiza documentaţiei de credit conform normelor proprii, cu respectarea regulilor de prudenţă impuse de cerinţele activităţii bancare, şi declară că Beneficiarul îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 3.1 din Convenţia de garantare şi prevederile Hotărârii Guvernului nr. 717/2009.


    Data: .......................


    Finanţator
Persoane autorizate,
........................................


   ANEXA Nr. 2


    CONTRACT DE GARANTARE
Nr. ............/.......................


    Încheiat în baza prevederilor Convenţiei nr. ....../....... din data de...................., denumită în continuare convenţie, între:
   1. Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN, împuternicit prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă", în calitate de mandatar al statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, cu sediul social în Bucureşti, str. Ştefan Iulian nr. 38, sectorul 1, înmatriculat la registrul comerţului sub nr. J40/10581/2001, cod unic de înregistrare 14367083, înregistrat în Registrul general al IFN sub nr. RG-PJR-41-110174 şi în Registrul special al IFN sub nr. RS-PJR-41-110030, reprezentat de ..................., în calitate de ..............., şi de ..........................., în calitate de ........................, denumit în continuare FNGCIMM sau Fond,
   2. Finanţatorul ......................................................, cu sediul social în ........................................................................, telefon/fax .................., cod unic de înregistrare ........................, înmatriculat la registrul comerţului sub nr. ................ şi la registrul bancar sub nr. ...................., reprezentat de ....................., în calitate de ................, şi de ......................, în calitate de................., denumit în continuare Finanţator,
    şi
   3. Beneficiarul (numele şi prenumele) ...................................................., pseudonim ............, cetăţean .............................., data naşterii .........., locul naşterii ............, cu domiciliul/rezidenţa în localitatea ..............................., str. .................... nr. ......, bl. ......., sc. ........, et. ......., ap. ........, judeţul/sectorul ...................., telefon ..................., e-mail .............................., legitimat cu ......, seria .......... nr. ......................., eliberat de ............................................. la data de ......................, CNP........................................, de profesie ..............................., angajat la ..............................,
    În următoarele condiţii:


   CAPITOLUL 1
  Definiţii


   Art. 1.1. - Termenii folosiţi în prezentul contract au următoarea semnificaţie:
   a) Beneficiar - persoana fizică care îndeplineşte criteriile de eligibilitate prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă";
   b) Finanţator - banca, inclusiv unităţile teritoriale ale acesteia (sucursale, agenţii etc.), care îndeplineşte criteriile de eligibilitate şi acordă Beneficiarului o finanţare;
   c) condiţiile programului - criteriile de eligibilitate pentru beneficiari şi finanţatori, descrierea, acordarea, monitorizarea şi plata garanţiei;
   d) finanţarea garantată (principal) - credit de maximum 60.000 euro sau echivalentul în lei, acordat în cadrul Programului, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de Beneficiar în baza contractului de credit;
   e) riscul de credit - neplata, parţială sau integrală, de către Beneficiar a finanţării garantate (principalului);
   f) valoarea garanţiei - valoarea menţionată în contractul de garantare, al cărei nivel acoperă soldul finanţării garantate (principalului), exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de Beneficiar în baza contractului de credit;
   g) valoarea de executare a garanţiei - suma ce urmează a fi plătită de către Ministerul Finanţelor Publice ca urmare a producerii riscului de credit, egală cu soldul finanţării garantate;
   h) perioada de valabilitate a garanţiei - perioada de la data intrării în vigoare a garanţiei şi până la data încetării răspunderii FNGCIMM în numele şi în contul statului;
   i) soldul finanţării garantate restante - soldul finanţării (principalului) nerambursat la scadenţă, trecut integral la restanţă de către Finanţator şi exigibil la data cererii de plată a garanţiei;
   j) cerere de plată - document prin care Finanţatorul solicită plata soldului garanţiei aferente finanţării garantate restante, după înregistrarea unui serviciu al datoriei principalului mai mare de 90 de zile.


   CAPITOLUL 2
  Obiectul contractului


   Art. 2.1. - (1) Prin prezentul contract, FNGCIMM garantează, în numele şi contul statului, în mod direct, expres, irevocabil şi necondiţionat rambursarea finanţării constând în credit în valoare de ............................ lei/euro, acordat de Finanţator prin programul "Prima casă" Beneficiarului, pentru achiziţia imobilului cu destinaţia de locuinţă constând în .................................................................................., situat în localitatea ................................ str. .................... nr. ..............., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ....., judeţul/sectorul ................, înscris în cartea funciară a localităţii.................................................. sub nr. ......................., nr. topo.................. .
   (2) Imobilul se va achiziţiona de la vânzătorul ............................................................, conform Antecontractului de vânzare-cumpărare nr. ................/..................., autentificat sub nr. ....../.................., şi este liber de sarcini.
   (3) Finanţarea se acordă prin Contractul de credit nr. ............ din data de .......................... pe termen de ..... ani, cu o perioadă de graţie de ..... luni.
   Art. 2.2. - Valoarea maximă a garanţiei este de .................................... lei/euro şi se diminuează cu valoarea ratelor de capital (principal) rambursate de Beneficiar în baza contractului de credit încheiat cu Finanţatorul.


   CAPITOLUL 3
  Comisionul de gestiune


   Art. 3.1. - Pentru remunerarea activităţii de acordare şi administrare a garanţiei, Finanţatorul datorează Fondului un comision de gestiune al cărui procent este de 0,37% pe an, calculat la soldul finanţării.
   Art. 3.2. - Comisionul de gestiune pentru garanţiile acordate se calculează potrivit cap. IV din convenţie.
   Art. 3.3. - Plata comisionului de gestiune se face în contul Fondului nr. ........................., deschis la .................................. eşalonat, în rate anuale, proporţional cu numărul de luni de garantare, astfel:
   a) pentru primul an de valabilitate a contractului de garantare, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea aprobării solicitării de garantare;
   b) pentru anii următori de valabilitate a contractului de garantare - până la data de 1 martie a anului de plată, pe baza facturii transmise de Fond sau până la data scadenţei finale, dacă în ultimul an scadenţa finală este anterioară datei de 1 martie.
   Art. 3.4. - Comisionul de gestiune pentru garanţiile aferente finanţărilor în valută se plăteşte în echivalent lei astfel:
   a) la cursul de schimb al BNR valabil în data aprobării solicitării de garantare, în cazul comisionului datorat pentru intervalul dintre data aprobării garanţiei şi data de 31 decembrie a anului respectiv;
   b) la cursul de schimb al BNR valabil în data de 31decembrie a anului anterior celui de plată, în cazul comisionului datorat pe următorii ani de valabilitate a contractului de garantare.
   Art. 3.5. - (1) Pentru întârzieri în plata comisionului de gestiune, Finanţatorul datorează penalităţi de 0,1% pe zi de întârziere, aplicate la suma datorată. Pentru transformarea în lei a penalităţilor ce privesc garanţiile aferente finanţărilor în valută se va utiliza cursul de schimb al BNR valabil în data de 31 decembrie a anului precedent celui de plată.
   (2) În cazul în care Finanţatorul nu achită comisionul de gestiune restant şi penalităţile de întârziere datorate în termen de 30 de zile calendaristice de la data la care a fost notificat în acest sens, Fondul este în drept să treacă la recuperarea pe cale judiciară a debitului, în condiţiile legii.
   Art. 3.6. - Obligaţia de plată a comisionului de gestiune încetează la data înregistrării la Fond a cererii de plată.


   CAPITOLUL 4
  Obligaţiile părţilor


   Art. 4.1. - Beneficiarul se obligă:
   a) să ramburseze finanţarea garantată conform contractului de credit prevăzut la art. 2.1 alin. (3) şi eventualelor acte adiţionale la acesta;
   b) să constituie şi să menţină pe durata derulării finanţării garantate un depozit colateral pentru garantarea dobânzii aferente finanţării garantate, în valoare egală cu 3 rate de dobândă;
   c) să nu înstrăineze locuinţa achiziţionată din finanţare în primii 5 ani de la data dobândirii şi să nu o greveze cu alte sarcini;
   d) să constituie în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, o ipotecă de rang I asupra locuinţei achiziţionate din finanţarea garantată, valabilă pe toată durata prezentului contract;
   e) să solicite notarea în cartea funciară a interdicţiei de vânzare a locuinţei achiziţionate din finanţarea garantată pentru o perioadă de 5 ani de la data dobândirii acesteia, precum şi a interdicţiei de grevare cu sarcini;
   f) să asigure imobilul ipotecat împotriva tuturor riscurilor pe întreaga durată a prezentului contract şi să cesioneze drepturile de despăgubiri rezultate din poliţa de asigurare în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice;
   g) să suporte din surse proprii costurile aferente operaţiunilor menţionate la lit. d), e), f);
   h) să restituie statului român, prin Ministerul Finanţelor Publice, suma achitată în contul garanţiei acordate prin prezentul contract; în cazul neîndeplinirii acestei obligaţii, debitul va fi recuperat în mod silit de către organele teritoriale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), prin valorificarea locuinţei ipotecate şi prin alte modalităţi prevăzute de lege;
   i) să plătească accesorii la suma prevăzută la lit. h) egale cu cele prevăzute de Codul de procedură fiscală pentru neplata la termen a obligaţiilor fiscale.
   Art. 4.2. - Finanţatorul se obligă:
   a) să solicite un avans de 5% din preţul de achiziţie al imobilului, dacă preţul acestuia este mai mic sau egal cu 60.000 euro, sau 3.000 euro plus diferenţa dintre preţul de achiziţie a locuinţei şi 60.000 euro, dacă preţul acesteia este mai mare de 60.000 euro;
   b) să efectueze, prin intermediul unor evaluatori autorizaţi agreaţi, evaluarea imobilului cu destinaţie de locuinţă;
   c) să verifice pe toată durata finanţării îndeplinirea obligaţiei de asigurare a locuinţei de către Beneficiar împotriva tuturor riscurilor şi cesionarea drepturilor de despăgubire în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice;
   d) să notifice Fondului, pe toată durata valabilităţii contractului de garantare, faptul că Beneficiarul nu şi-a reînnoit poliţa de asigurare a locuinţei, în termen de 3 zile lucrătoare de la data expirării valabilităţii poliţei respective;
   e) să instituie şi să reînnoiască în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, ipotecă de rangul I asupra locuinţei achiziţionate din finanţarea garantată şi să prevadă în contractul de ipotecă interdicţia de vânzare a locuinţei pe o perioadă de 5 ani de la data dobândirii, precum şi interdicţia de grevare cu alte sarcini;
   f) să urmărească realizarea înscrierii ipotecii şi notarea interdicţiilor în cartea funciară a imobilului respectiv şi să obţină documentele care fac dovada îndeplinirii acestor operaţiuni;
   g) să constituie şi să verifice existenţa depozitului colateral pentru garantarea dobânzii, în valoare egală cu 3 rate de dobândă, pe toată durata derulării finanţării;
   h) să nu perceapă comision de rambursare anticipată a finanţării garantate;
   i) să nu insereze în contractul de finanţare clauze care să permită modificarea unilaterală a acestuia;
   j) să notifice Beneficiarul cu privire la declararea exigibilităţii anticipate a finanţării garantate;
   k) să plătească comisionul datorat Fondului, în termenele şi în condiţiile prevăzute la cap. IV din convenţie;
   l) să prevadă în mod expres în contractul de credit şi/sau actele adiţionale la acesta separat costurile cu dobânda exprimate în raport cu EURIBOR/ROBOR la 3 luni şi separat costurile cu comisioanele;
   m) să transmită Fondului raportările periodice la termenele şi în condiţiile prevăzute în convenţie.
   Art. 4.3. - Fondul se obligă:
   a) să urmărească şi să verifice îndeplinirea de către Finanţator a obligaţiilor asumate prin prezentul contract, la termenele şi în condiţiile prevăzute de acesta;
   b) să urmărească periodic stadiul derulării creditului, pe baza situaţiilor furnizate de către Finanţator, conform prevederilor prezentului contract;
   c) să verifice încadrarea cererii de plată în termenii şi în condiţiile convenţiei şi ale prezentului contract;
   d) să comunice Finanţatorului decizia cu privire la cererea de plată a garanţiei;
   e) să comunice debitorului beneficiar al garanţiei, în termen de 15 zile calendaristice de la data efectuării plăţii garanţiei către Finanţator, înscrisul prin care se individualizează creanţa bugetară rezultată prin plată, exprimată în moneda naţională, şi data scadenţei acesteia; comunicarea se face prin poştă, cu scrisoare recomandată cu dovada de primire, sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea actelor şi confirmarea primirii acestora;
   f) să transmită la ANAF, în vederea declanşării executării silite a Beneficiarului, documentaţia prevăzută de Hotărârea Guvernului nr. 717/2009.


   CAPITOLUL 5
  Răspunderea părţilor


   Art. 5.1. - Părţile răspund conform legii în cazul neîndeplinirii, îndeplinirii necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor ce le revin potrivit prezentului contract, convenţiei de garantare şi legislaţiei corespunzătoare aplicabile acesteia, cu excepţia cazurilor în care nerespectarea se datorează forţei majore, faptului celeilalte părţi ori îndeplinirii unei activităţi impuse de lege.


   CAPITOLUL 6
  Plata garanţiei


   Art. 6.1. - În cazul în care Beneficiarul nu achită ratele de principal pe o perioadă mai mare de 60 de zile, Finanţatorul poate transmite Fondului cererea de plată. Cererea de plată se transmite Fondului în termen de maximum 75 de zile calendaristice de restanţă la plată a Beneficiarului, însoţită de documentele prevăzute la art. 7.1 din convenţie.
   Art. 6.2. - (1) În termen de cel mult 10 zile calendaristice de la primirea cererii de plată Fondul analizează şi aprobă/respinge cererea de plată.
   (2) Plata garanţiei se face numai în condiţiile convenţiei.
   (3) Dacă Finanţatorul nu transmite cererea de plată în termenul prevăzut la art. 6.1 şi/sau cererea de plată nu este însoţită de toate documentele prevăzute la art. 7.1 din convenţie, răspunderea pentru această conduită îi revine integral.
   (4) Decizia referitoare la cererea de plată se comunică Finanţatorului şi Ministerului Finanţelor Publice, cel mai târziu în ziua următoare adoptării.
   (5) Plata garanţiei se face de către Ministerul Finanţelor Publice, pe baza deciziei Fondului de aprobare a cererii de plată, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data primirii de către Fond a cererii de plată, fără însă a depăşi 90 de zile calendaristice de restanţă la plată a Beneficiarului.
   (6) Suma garantată de Fond se plăteşte Finanţatorului de către Ministerul Finanţelor Publice, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, şi se recuperează de la Beneficiar, prin executare silită, de către organele competente ale ANAF, conform reglementărilor legale în materie de colectare a creanţelor fiscale.
   Art. 6.3. - Plata sumei aferente garanţiei acordate pentru finanţări în valută se face în lei, la cursul de schimb al BNR valabil la data plăţii.
   Art. 6.4. - După plata garanţiei, Fondul notifică Beneficiarul cu privire la plată, iar în cazul în care acesta nu achită debitul în termenul acordat, înaintează dosarul de executare organelor teritoriale competente ale ANAF, în vederea recuperării debitului, conform legii.


   CAPITOLUL 7
  Litigii


   Art. 7.1. - Orice litigiu apărut între părţile semnatare în legătură cu încheierea, interpretarea sau executarea prezentului contract se soluţionează pe cale amiabilă, prin conciliere, în condiţiile art. 7201 din Codul de procedură civilă. În cazul în care concilierea rămâne fără rezultat, părţile vor supune litigiul spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente de la sediul social al Fondului.


   CAPITOLUL 8
  Dispoziţii finale


   Art. 8.1. - Prezentul contract intră în vigoare la data semnării sale de către părţi şi este valabil pe toată durata finanţării garantate.
   Art. 8.2. - Modificarea prezentului contract se poate face numai prin acordul părţilor, materializat în acte adiţionale.
   Art. 8.3. - În conformitate cu art. 1 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă", prezentul contract constituie titlu executoriu.
    Încheiat astăzi, .................., în 4 exemplare originale, câte unul pentru Finanţator şi Beneficiar şi două pentru FNGCIMM.
   
   FNGCIMM,           Finanţator,          Beneficiar,
...................      ...................       ..................
 
   ANEXA Nr. 3


    PROMISIUNE UNILATERALĂ DE CREDITARE1)
Nr. ........../........................


    Emisă în baza prevederilor Convenţiei nr. ............. din data de ...................., denumită în continuare convenţie.
   1. Finanţatorul ................................, cu sediul social în ............................, telefon/fax .............................., cod unic de înregistrare ........................, înmatriculat în registrul comerţului sub nr. ................ şi la registrul bancar sub nr. ...................., reprezentat de dl ....................., în calitate de director general, şi de dl ......................, în calitate de ................., denumit în continuare Finanţator, la cererea
   2. Beneficiarului (numele şi prenumele) ...................................................., pseudonim ......................................., cetăţean ..............................,data naşterii .........., locul naşterii ............, cu domiciliul/rezidenţa în localitatea ............................, str. ..................... nr. ......, bl. ........, sc. ..........., et. ........, ap. ........., judeţul/sectorul ...................., telefon ............................., e-mail.............................., legitimat cu ...... seria ......... nr. ..................., eliberat de ............................................................ la data de ......................., CNP ......................................, de profesie ..............................., angajat la ......................................, care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 3.2 din convenţia sus-menţionată, îşi exprimă disponibilitatea de a acorda o
   3. Finanţare în sumă de .................................... lei/euro, pe o durată de....................................., pentru o locuinţă care urmează să se construiască/aflată în faza de construcţie, constând în ....................................................................., situată în localitatea ............................., judeţul/sectorul ................, conform antecontractului de vânzare-cumpărare/contractului de construire nr. ....../.................... .
   4. Finanţatorul va acorda finanţarea, cu condiţia ca Beneficiarul să se încadreze în criteriile de eligibilitate prevăzute de programul "Prima casă".
    Această promisiune unilaterală de creditare este valabilă până la data de .......................... (maximum 18 luni de la data aprobării), sub condiţia obţinerii unei promisiuni de garantare.
    Emisă astăzi, ......................, în două exemplare originale, dintre care unul se transmite Finanţatorului conform convenţiei sus-arătate.


    Finanţator
Persoane autorizate,
...........................................
    ___________
   1) Formular-cadru.


   ANEXA Nr. 4


    PROMISIUNE DE GARANTARE
Nr. ............./.............................


    Emisă în baza prevederilor Convenţiei nr. ............. din data de ...................., denumită în continuare convenţie.
   1. Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, cu sediul social în Bucureşti, str. Ştefan Iulian nr. 38, sectorul 1, telefon/fax 310.18.74/310.18.57, înmatriculat în registrul comerţului sub nr. J40/10581/2001, cod unic de înregistrare 14367083, îşi exprimă disponibilitatea de a garanta finanţarea în sumă de ........................, ce urmează a fi acordată de
   2. Finanţatorul ........................................................................., prin Sucursala/Agenţia ........................................, cu sediul în localitatea .............................., str. ............................ nr. ......, judeţul/sectorul .................., înmatriculat în registrul comerţului sub nr. .............................., cod unic de înregistrare .........................., telefon .................., fax ..................., e-mail ..................., reprezentat de ..................................., în calitate de .................................., şi de ..................................., în calitate de ..............................., având cont bancar nr. ...................................., deschis la .....................................,
   3. Beneficiarului (numele şi prenumele) ...................................................., pseudonim ....................................., cetăţean .............................., data naşterii .........., locul naşterii ............, cu domiciliul/rezidenţa în localitatea ..............................., str. ..................... nr. ......, bl. ........, sc. ..........., et. ........, ap. ........., judeţul/sectorul ...................., telefon ..........................., e-mail .............................., legitimat cu ...... seria ......... nr. ..................., eliberat de ............................... la data de ......................., CNP ............................., de profesie ..............................., angajat la ..............................,
    în baza promisiunii de creditare nr. ........ din data de .........................
    La solicitarea Finanţatorului, primită în termenul de valabilitate a prezentei promisiuni, Fondul va acorda garanţia, în condiţiile convenţiei.
    Această promisiune de garantare este valabilă până la .......................... (maximum 18 luni de la data emiterii).
    Emisă astăzi, ..................., în două exemplare originale, dintre care unul se transmite Finanţatorului conform convenţiei.


    Fond
Persoane autorizate,
......................................


   ANEXA Nr. 5


    CEREREA DE PLATĂ
privind Contractul de garantare nr. ......... din data de ..........


   1. Finanţatorul ................................................, prin Sucursala/Agenţia ........................................, cu sediul în localitatea .............................., str. ............................ nr. ......, judeţul/sectorul .................., înmatriculat în registrul comerţului sub nr. .............................., cod unic de înregistrare ....................., telefon .................., fax ..................., e-mail..................., reprezentat de ..................................., în calitate de .................................., şi de ..................................., în calitate de ..............................., având cont bancar nr. ...................................., deschis la ........................................, vă comunicăm că la data ............................
   2. Beneficiarul (numele şi prenumele) ...................................................., pseudonim ............, cetăţean .............................., data naşterii .........., locul naşterii ............, cu domiciliul/rezidenţa în localitatea ..............................., str. ..................... nr. ......, bl. ........, sc. ..........., et. ........, ap. ........., judeţul/sectorul ...................., telefon ..................., e-mail .............................., legitimat cu ...... seria ......... nr. ..................., eliberat de ............................................. la data de ......................., CNP ......................................, de profesie ..............................., angajat la .............................., a rambursat din finanţarea garantată suma de ...................................... lei/euro.
   3. Finanţare garantată restantă ..................................................... lei (şi echivalent euro);
    ........................................................... euro (şi echivalent lei)
   4. Valoarea plăţii solicitate ............................................ lei (şi echivalent euro);
    ......................................................... euro (şi echivalent lei).
   5. Plata se va efectua în contul Finanţatorului deschis la ........................................., cod IBAN .....................................
   6. Anexăm la prezenta următoarele documente:
   a) documentul de identitate al Beneficiarului, precum şi al soţului/soţiei, dacă este căsătorit, în copie certificată pentru conformitate cu originalul;
   b) contractul de credit, însoţit de toate actele adiţionale încheiate la acesta, în copie certificată pentru conformitate cu originalul;
   c) contractul de ipotecă în original şi încheierea privind intabularea ipotecii şi notarea interdicţiilor de vânzare şi grevare, în copie certificată pentru conformitate cu originalul;
   d) contractul de cash colateral, înregistrat la Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, în copie certificată pentru conformitate cu originalul;
   e) poliţa de asigurare a locuinţei, valabilă la data transmiterii cererii de plată, cesionată în favoarea statului român reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, în original sau copie certificată după notificarea transmisă Fondului conform convenţiei, în cazul inexistenţei unei poliţe valabile de asigurare a locuinţei;
   f) extrasul contului curent şi extrasul contului de credit al Beneficiarului, din care să reiasă trecerea la restanţă a întregii finanţări garantate, în copie certificată pentru conformitate cu originalul;
   g) referatul de credit şi hotărârea de aprobare a finanţării, în copie certificată pentru conformitate cu originalul;
   h) declaraţia autentică pe propria răspundere a Beneficiarului, din care să rezulte că acesta nu deţine în proprietate o locuinţă, individual sau în comun, împreună cu soţul/soţia sau cu alte persoane, indiferent de modul în care a fost dobândită, şi nici nu are în derulare un credit ipotecar, în original;
   i) documentul care atestă dovada plăţii avansului de către Beneficiar, în copie certificată pentru conformitate cu originalul;
   j) notificarea băncii către Beneficiar cu privire la declararea exigibilităţii anticipate a finanţării garantate, în copie certificată pentru conformitate cu originalul.


    Data .......................


    Finanţator
Persoane autorizate,
...........................


   ANEXA Nr. 6


    DECLARAŢIE


    Subsemnatul, ..............................., cetăţean .............................., născut la data de ............... în localitatea ................., cu domiciliul/rezidenţa în localitatea ..............................., str. ..................... nr. ......, bl. ........, sc. ..........., et. ........, ap. ........., judeţul/sectorul ...................., telefon ..................., e-mail .............................., legitimat cu ...... seria ......... nr. ..................., eliberat de ............................................. la data de ......................., CNP ......................................, de profesie ..............................., angajat la ............................................, declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile Codului penal privind falsul în declaraţii, următoarele:
   a) la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 nu deţin în proprietate o locuinţă, individual sau în comun, împreună cu soţul meu sau cu alte persoane, indiferent de modul în care a fost dobândită, şi nici nu am în derulare un credit ipotecar;
   b) intenţionez să achiziţionez, în condiţiile Programului, o locuinţă finalizată, aflată pe teritoriul României, înscrisă în cartea funciară în condiţiile legii şi liberă de sarcini, cu excepţia privilegiului vânzătorului asupra preţului;
   c) dispun de un avans de minimum 5% din preţul de achiziţie al locuinţei, dacă preţul acesteia este mai mic sau egal cu 60.000 euro, sau de 3.000 euro plus diferenţa dintre preţul de achiziţie al locuinţei şi 60.000 euro, dacă preţul acesteia este mai mare de 60.000 euro;
   d) sunt de acord să constitui un depozit colateral pentru garantarea dobânzii, în valoare egală cu 3 rate de dobândă;
   e) sunt de acord să nu înstrăinez locuinţa achiziţionată în primii 5 ani de la data dobândirii şi să nu o grevez cu sarcini;
   f) sunt de acord să constitui în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, o ipotecă de rang I asupra locuinţei achiziţionate din finanţarea garantată şi sunt de acord cu notarea în cartea funciară a interdicţiei de vânzare a acesteia pe o perioadă de 5 ani şi a interdicţiei de grevare cu alte sarcini;
   g) sunt de acord să asigur locuinţa achiziţionată din finanţarea garantată împotriva tuturor riscurilor şi să cesionez drepturile de despăgubiri în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice.


    Semnată astăzi .................................


    Semnătura
..................................


    Verificat identitatea semnatarului
    Funcţionar bancar ....................................
    Data ........................ şi semnătura ....................


   ANEXA Nr. 7


    SOLICITARE DE MODIFICARE
a Contractului de garantare
Nr. ................./.............................


    Emisă în baza prevederilor Convenţiei nr. ............. din data de ...................., denumită în continuare convenţie.
   1. Finanţatorul .........................................., prin Sucursala/Agenţia ........................................, cu sediul în localitatea .............................., str. ............................ nr. ......, judeţul/sectorul .........................., înmatriculat la registrul comerţului sub nr. .............................., cod unic de înregistrare ............................................., telefon .................., fax ..................., e-mail..................., reprezentat de ................................, în calitate de .................................., şi de ..................................., în calitate de ..............................., având cont bancar nr. ...................................., deschis la ........................................, solicită modificarea Contractului de garantare nr. ................ din data ....................... .
   2. Modificările solicitate:
    ........................................................................................................................................................................................
    ........................................................................................................................................................................................
    ........................................................................................................................................................................................
    ........................................................................................................................................................................................
    ........................................................................................................................................................................................
   3. Data aprobării modificării de către Finanţator: ..............................................................................................................
   4. Documentele care stau la baza solicitării: ...........................................................................................................................


    Data .........................


    Finanţator
Persoane autorizate,
.............................


   ANEXA Nr. 8


    Nr. .......... din data ..........................


    SOLICITARE EMITERE PROMISIUNE DE GARANTARE


    Emisă în baza prevederilor Convenţiei nr. ............. din data de ...................., denumită în continuare convenţie.
   1. Finanţatorul ......................................, prin Sucursala/Agenţia .................................................................., cu sediul în localitatea .............................., str. ............................ nr. ......, judeţul/sectorul .................., înmatriculat la registrul comerţului sub nr. .............................., cod unic de înregistrare ..............................., telefon .................., fax ..................., e-mail..................., reprezentat de ..................................., în calitate de .................................., şi de ..................................., în calitate de ..............................., având cont bancar nr. ...................................., deschis la ........................................, solicită emiterea unei promisiuni de garantare în sumă de ............................ lei/euro pentru
   2. Beneficiarul (numele şi prenumele) ...................................................., pseudonim ............................................., cetăţean .............................., data naşterii .........., locul naşterii ............, cu domiciliul/rezidenţa în localitatea ..............................., str. .............................. nr. ......, bl. ........, sc. ..........., et. ........, ap. ........., judeţul/sectorul ...................., telefon ..................., e-mail.............................., legitimat cu ...... seria ......... nr. .................................., eliberat de .............................................. la data de ......................., CNP ......................................, de profesie ..............................., angajat la .............................., în condiţiile Promisiunii unilaterale de creditare nr. ........... din data de .........................
   3. Comisionul unic de analiză este de 0,15%, aplicat la valoarea promisiunii unilaterale de creditare emise de Finanţator. Comisionul se va plăti într-o singură tranşă.
    Menţionăm că am efectuat analiza documentaţiei conform normelor proprii, cu respectarea regulilor de prudenţă impuse de cerinţele activităţii bancare.
    Anexăm la prezenta următoarele documente:
   a) documentul de identitate al Beneficiarului, precum şi al soţului/soţiei, dacă este căsătorit, în copie certificată;
   b) antecontractul încheiat cu o societate de construcţii sau antecontractul de vânzare-cumpărare, în copie certificată;
   c) promisiunea unilaterală de creditare.


    Data .......................


    Finanţator
Persoane autorizate,
............................


   ANEXA Nr. 9


    FNGCIMM - S.A. - IFN
    Program "Prima casă"


    SITUAŢIA
finanţărilor garantate existente în portofoliu
la data de ...................
   
┌────┬─────┬───────────┬──────────┬───┬─────────┬─────────┬──────┬────────┬────────────────────┬──────────┬──────────┬───────────┬─────────┬─────────┐
│  │   │      │     │  │     │     │   │    │ Rambursări de rate │     │     │      │     │     │
│  │   │      │     │  │     │     │   │    │   de capital   │     │Număr zile│  Suma  │     │     │
│  │   │ Unitatea │     │  │ Număr │ Dată  │   │    │[în valuta contract]│     │întârziere│ restantă │  Nr.  │Scadenţa │
│Nr. │Banca│teritorială│Beneficiar│CNP│contract │ emitere │Valuta│Garanţie├─────────┬──────────┤  Sold  │plată rate│ aferentă │ poliţei │ poliţei │
│crt.│   │ a băncii │ garanţie │  │garantare│contract │   │acordată│ în luna │ total  │garanţie*)│  de  │întârzierii│  de  │  de  │
│  │   │      │     │  │     │garantare│   │    │  de  │rambursări│     │principal │ la plată │asigurare│asigurare│
│  │   │      │     │  │     │     │   │    │raportare│de rate de│     │     │      │     │     │
│  │   │      │     │  │     │     │   │    │     │ capital │     │     │      │     │     │
├────┼─────┼───────────┼──────────┼───┼─────────┼─────────┼──────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────┤
│ 1 │ 2 │   3   │  4   │ 5 │  6  │  7  │ 8  │  9  │  10  │  11  │  12  │  13  │  14   │  15  │  16  │
├────┼─────┼───────────┼──────────┼───┼─────────┼─────────┼──────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────┤
│  │   │      │     │  │     │     │   │    │     │     │     │     │      │     │     │
├────┼─────┼───────────┼──────────┼───┼─────────┼─────────┼──────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────┤
│  │   │      │     │  │     │     │   │    │     │     │     │     │      │     │     │
├────┼─────┼───────────┼──────────┼───┼─────────┼─────────┼──────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────┤
│  │   │      │     │  │     │     │   │    │     │     │     │     │      │     │     │
├────┼─────┼───────────┼──────────┼───┼─────────┼─────────┼──────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────┤
│  │   │      │     │  │     │     │   │    │     │     │     │     │      │     │     │
├────┴─────┴───────────┴──────────┴───┴─────────┴─────────┴──────┴────────┴─────────┴──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────┤
│TOTAL LEI:                                          │     │     │      │     │     │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────┤
│TOTAL EURO:                                          │     │     │      │     │     │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴───────────┴─────────┴─────────┘
 
   *) Sold garanţie = garanţie acordată diminuată cu ratele rambursate din principal.


   ANEXA Nr. 10


    Nr. ............/..............
    De la: Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN
    Către: ....................................
    Referitor: Comunicare plafon garanţii - program "Prima casă"


    În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 717/2009, vă comunicăm că, începând cu data prezentei, plafonul alocat/realocat instituţiei dumneavoastră este de ......................................... euro.
    Precizăm că, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 717/2009, FNGCIMM - S.A. - IFN este autorizat să evalueze, la intervale regulate de 3 luni, modul de utilizare de către instituţia dumneavoastră a plafonului alocat şi să efectueze realocări între finanţatori în funcţie de gradul de utilizare a plafoanelor alocate.
    Menţionăm că figuraţi în evidenţele FNGCIMM - S.A. - IFN, la data de ............................................., cu un plafon alocat de ............................... euro, din care utilizat ......................... euro.


    Fond
Persoane autorizate,
...............................

 

 

 

Document atasat din sectiunea Legislatie Euroavocatura