Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Statutul profesiei de avocat, Actualizat 2014

Statutul profesiei de avocat, Actualizat 2014

  Publicat: 25 Dec 2013       123626 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Statutul profesiei de avocat, Actualizat 2014

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Confirmare intr-o anumita functie
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Desemneaza situatia in care un membru al completului de judecata este oprit, in cazurile expres prevazute de lege, sa participe la solutionarea unui anumit litigiu.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Baroul este constituit din toti avocatii inscrisi pe Tabloul avocatilor, care au sediul profesional principal in localitatile de pe raza acestuia.
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Reglementata prin art.48 din Decretul Lege 115/1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare, prin ea se face stramutarea, constituirea, modificarea sau stingerea dreptului real imobiliar sub conditia justificarii.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Baroul este constituit din toti avocatii inscrisi pe Tabloul avocatilor, care au sediul profesional principal in localitatile de pe raza acestuia.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act adoptat de organele de stat,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act adoptat de organele de stat,
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Baroul este constituit din toti avocatii inscrisi pe Tabloul avocatilor, care au sediul profesional principal in localitatile de pe raza acestuia.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Functie de conducere in invatamantul superior, conducator al unei facultati din cadrul unei universitati, institut, academie, care asigura conducerea curenta a facultatii, raspunde de aplicarea intocmai a planurilor de invatamant si a programelor analitice,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act adoptat de organele de stat,
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.

b)locul si data nasterii;
c)numarul, data si emitentul pasaportului;
d)indicarea sediului profesional unde solicitantul doreste sa isi exercite profesia;
e)indicarea perioadei si a formei in care a exercitat profesia de avocat in Romania, anterior depunerii cererii (acolo unde este cazul);
f)indicarea formei in care urmeaza sa exercite profesia, conform art. 5 din Lege.
(2) Cererea va fi insotita de urmatoarele acte, depuse in dublu exemplar, traduse in limba romana si certificate:
a)pasaport;
b)o atestare din partea baroului sau a asociatiei profesionale de avocati din tara de origine privind calitatea de avocat cu drept de exercitare a profesiei si starea sa disciplinar.
(3) La cerere se vor atasa:
a)avizul conform eliberat de Comisia permanenta a U.N.B.R.;
b)declaratia expresa a solicitantului ca nu se afla in niciunul dintre cazurile de nedemnitate si incompatibilitate prevazute la art. 14 si 15 din Lege;
c)declaratia expresa a solicitantului ca se obliga sa respecte prevederile Legii, ale prezentului statut si ale codului deontologic;
d)dovada incetarii formei anterioare in care a exercitat profesia de avocat in Romania, conform dispozitiilor art. II din Legea nr. 231/2000 privind modificarea si completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, dupa caz;
e)certificat medical de sanatate, potrivit art. 15 alin. (2) lit. d);
f)doua fotografii de tip legitimatie.
Articolul 17
(1) Cererea de primire in profesie, in forma si insotita de documentatia prevazute in prezentul statut, se depune in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii pe pagina web a U.N.B.R. a organizarii examenului national de primire in profesie. In termen de cel mult 3 zile de la inregistrare, cererea de primire in profesie se va comunica de catre barou U.N.B.R. si se va afisa la sediul baroului si pe pagina web a baroului si a U.N.B.R.
(2) Afisarea cererii la sediul baroului se constata prin proces-verbal.
(3) In termen de 10 de zile de la afisarea cererii pe pagina web a baroului si a U.N.B.R., orice persoana poate face opozitie la cererea de primire in profesie, indicand motivele si aratand imprejurarile si probele pe care isi intemeiaza opozitia.
(4) Solutionarea opozitiei este de competenta baroului la care a fost inregistrata cererea de primire in profesie.
(5) In termen de 3 zile de la inregistrarea cererii de primire in profesie, decanul baroului va desemna dintre membrii consiliului baroului un avocat-raportor care va efectua investigatiile necesare cu privire la moralitatea si demnitatea solicitantului, chiar daca nu se face opozitie la inscriere .
Articolul 18
(1) Avocatul-raportor va face toate cercetarile pe care le va considera necesare.
(2) Cercetarile se vor referi la indeplinirea de catre solicitant a conditiilor prevazute de lege si de prezentul statut pentru primirea in profesia de avocat.
Articolul 19
In termen de 5 zile de la expirarea termenului de formulare a opozitiei, avocatul-raportor va depune la barou un raport scris care va cuprinde punctul de vedere motivat cu privire la admiterea sau la respingerea cererii.
Articolul 20
(1) Dupa depunerea raportului, in termen de cel mult 5 zile, consiliul baroului analizeaza indeplinirea conditiilor pentru primirea in profesie si solutioneaza eventualele opozitii.
(2) Consiliul baroului va pronunta o hotarare motivata asupra cererii de primire in profesie, pe care o va comunica U.N.B.R. in termen de cel mult 10 zile de la expirarea termenului de opozitie.
(3) Hotararea poate fi atacata in termen de 15 zile de la comunicare la Comisia permanenta a U.N.B.R., care va solutiona contestatia cu cel putin 15 zile inaintea datei anuntate a examenului national de primire in profesie. In cazul contestatiilor formulate de persoanele prevazute la art. 17 alin. (5) din Lege, termenul de solutionare este de 30 de zile de la data inregistrarii contestatiei. Hotararea Comisiei permanente a U.N.B.R. se va afisa pe pagina web a U.N.B.R.
(4) Se poate prezenta la examenul national de primire in profesie numai candidatul cu privire la care consiliul baroului sau, dupa caz, Comisia permanenta a U.N.B.R. a pronuntat o hotarare favorabila asupra cererii de primire in profesie formulate de acesta.
(5) Cel primit in profesia de avocat va fi inscris in tabloul avocatilor in baza deciziei emise de consiliul baroului, cu respectarea dispozitiilor art. 20 alin. (8), art. 21, 22 si 23 din Lege.
Articolul 21
(1) Cererea formulata de membrul unui barou din alta tara de a fi autorizat sa acorde consultanta juridica privind dreptul romanesc se depune la presedintele U.N.B.R.
(2) Cererea va fi inaintata baroului in care este inscris avocatul pentru avizare si raport, ce va fi efectuat de decanul baroului. Raportul intocmit de decan va fi inaintat Comisiei de examinare.
(3) Metodologia examenului de verificare a cunostintelor de drept romanesc si de limba romana ale avocatilor straini se stabileste prin hotarare a Consiliului U.N.B.R.
(4) Comisia de examinare va fi desemnata de Consiliul U.N.B.R. si poate fi alcatuita din avocati si cadre didactice din institutiile de invatamant juridic superior, acreditate in conditiile legii.
(5) Examenul va cuprinde probe scrise si orale privind institutiile de baza ale dreptului romanesc si cunostintele de limba romana.
SUBSECTIUNEA 2: Primirea in profesia de avocat a persoanelor provenind dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European care sunt autorizate sa isi desfasoare activitatile profesionale sub titlul profesional corespunzator obtinut intr-un stat membru
Articolul 22
Cererea de primire in profesia de avocat in Romania a avocatilor care au obtinut calificarea profesionala in unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European este de competenta Consiliului U.N.B.R., conform art. 66 lit. e) din Lege.
Articolul 23
(1) Cererea se depune sau, dupa caz, se comunica in dublu exemplar secretariatului U.N.B.R. si va cuprinde:
a)numele, prenumele si domiciliul solicitantului;
b)locul si data nasterii;
c)numarul, data si emitentul pasaportului;
d)mentionarea faptului ca intentioneaza exercitarea cu caracter permanent a profesiei in Romania;
e)indicarea perioadei si a formei in care a exercitat profesia de avocat in Romania, anterior depunerii cererii (acolo unde este cazul);
f)indicarea titlului profesional obtinut in statul membru de origine si a gruparii profesionale din care face parte in statul membru de origine sau a autoritatii judiciare in cadrul careia este admis sa isi exercite profesia potrivit legii din statul membru de origine.
(2) Cererea va fi insotita de urmatoarele acte, traduse in limba romana si certificate:
Afişează Statutul profesiei de avocat, Actualizat 2014 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Statutul profesiei de avocat    Statutul profesiei de avocat actualizat 2014    Avocati

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Incidenta dispozitiilor art. 488 pct. 6 din noul Cod de procedura civila
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 968 din 26 mai 2016

Recuperarea cheltuielilor de judecata de la partea cazuta in pretentii: onorariu fix si onorariu de succes
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti, Sectia a V-a Civila

La incheierea contractelor privind patrimoniul societatii nu este necesara Hotararea AGA ori a celuilalt administrator
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 731 din 5 martie 2015

Contract de asistenta juridica. Pact de quota litis
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2131 din 30 mai 2013

Dovada unei creante
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - SECTIA A VI-A CIVILA DECIZIA CIVILA NR. 658 din 26.03.2013

Cerere de primire in profesie cu scutire de examen
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Alba Iulia, Sectia de contencios administrativ si fiscal Decizia nr. 2010 din 22.06.2011

Retragerea cererii de renuntare la judecata
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia Contencios Administrativ si Fiscal, Decizia nr. 2851 din 07.06.2012

Recunoasterea calitatii de avocat definitiv. Reinscriere pe Tabloul Avocatilor
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 2851 din data de 7 iunie 2012 pronuntata in recurs de Sectia de contencios-administrativ si fiscal

Eliberarea autorizatiei de mediator. Conditii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Timisoara, Sectia Contencios Administrativ si Fiscal, Sentinta civila nr. 46 din 11.02.2009

Impiedicare abuz de drept. Micsorare onorariu avocat
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr. 53 din data 06.06.2012Articole Juridice

Plata cheltuielilor de judecata. Aspecte practice. Netemeinicia solicitarii de cenzurare a cheltuielilor de judecata. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Sediu profesional adjudecat, proprietate, a Cabinetului de avocat. Inscrierea in Cartea funciara
Sursa: Lect. univ. dr. Claudiu Constantin DINU | UNBR

Publicitatea in avocatura. Marketing juridic. Limitari si posibilitati practice
Sursa: Irina Maria Diculescu

Onorariile minime ale avocatilor. Si despre concurenta ...
Sursa: Avocat drd. Janos Szekely - Baroul Satu-Mare

Reprezentarea conventionala a partilor in lumina Noului Cod de procedura civila
Sursa: EuroAvocatura.ro

Contract de asistenta juridica. Model
Sursa: EuroAvocatura.ro

Contract de salarizare in interiorul profesiei de avocat
Sursa: EuroAvocatura.ro