Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Statutul Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania (2014)

Statutul Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania (2014)

  Publicat: 04 Dec 2014       10125 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Hotararea 10/2014 pentru aprobarea Statutului Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania

Publicat in Monitorul Oficial nr. 853 din 24 noiembrie 2014

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Consiliul Uniunii Europene (Consiliul de Ministri sau Consiliul) este principalul organism decizional al UE. Asemenea Parlamentului European, el a fost creat prin tratatele fondatoare in cursul anilor '50 si este alcatuit din ministrii din statele membre, fiind astfel institutia Uniunii Europene in care guvernele statelor membre sunt reprezentate.
Consiliul Uniunii Europene (Consiliul de Ministri sau Consiliul) este principalul organism decizional al UE. Asemenea Parlamentului European, el a fost creat prin tratatele fondatoare in cursul anilor '50 si este alcatuit din ministrii din statele membre, fiind astfel institutia Uniunii Europene in care guvernele statelor membre sunt reprezentate.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Consiliul Uniunii Europene (Consiliul de Ministri sau Consiliul) este principalul organism decizional al UE. Asemenea Parlamentului European, el a fost creat prin tratatele fondatoare in cursul anilor '50 si este alcatuit din ministrii din statele membre, fiind astfel institutia Uniunii Europene in care guvernele statelor membre sunt reprezentate.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Informatii, date sau documente care nu constituie secret de stat, dar nu sunt destinate publicitatii si nu pot fi divulgate.
Informatii, date sau documente care nu constituie secret de stat, dar nu sunt destinate publicitatii si nu pot fi divulgate.
Conceptul de dezvoltare durabila se refera la o forma de crestere economica ce satisface nevoia de bunastare a societatii pe termen scurt, mediu si, mai ales, lung.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.

i) aproba raportul de activitate anual al Comisiei de cenzori cu privire la executia bugetara si acorda descarcarea de gestiune;

j) analizeaza rapoartele de activitate ale Consiliului de disciplina, Casei de asigurari, CNARNN - INFONOT, Casei de pensii, INR, Corpului de control, Societatii Comerciale "Notarom" - S.A. si face recomandari Consiliului Uniunii sau Biroului executiv, dupa caz, pentru imbunatatirea activitatii acestor entitati;

k) acorda si retrage, la propunerea Consiliului Uniunii, titlul de presedinte de onoare notarilor publici care au detinut calitatea de presedinte al Consiliului Uniunii;

l) adopta insemnele Uniunii, la propunerea Consiliului Uniunii;

m) indeplineste orice alte atributii date in competenta sa prin lege si regulamentul de aplicare a legii.

(2) Hotararile si rezolutiile adoptate de Congres sunt obligatorii pentru notarii publici.

Art. 23

(1) Consiliul Uniunii este organ de conducere colectiv al Uniunii, constituit din presedinte, un prim-vicepresedinte, 2 vicepresedinti si din reprezentantii fiecarei Camere, potrivit urmatoarei norme de reprezentare:

a) un reprezentant, pentru Camerele cu pana la 200 de notari publici in functie;

b) 2 reprezentanti, pentru Camerele care au intre 201 si 400 de notari publici in functie;

c) 3 reprezentanti, pentru Camerele care au peste 400 de notari publici in functie.

(2) Daca numarul de notari publici din cadrul unei Camere va depasi unul din pragurile de reprezentare prevazute la alin. (1), Camera va alege, in Adunarea generala extraordinara, inca un reprezentant, cu respectarea dispozitiilor regulamentului de alegeri.

(3) Daca numarul de notari publici din cadrul unei Camere va scadea sub unul din pragurile de reprezentare prevazute mai sus, Adunarea generala va hotari caruia dintre reprezentanti ii inceteaza mandatul.

(4) Data de la care membrul Consiliului nou ales sau retras isi incepe sau inceteaza mandatul se stabileste de catre Consiliul Uniunii .

(5) Procedura alegerii reprezentantilor Camerelor in Consiliul Uniunii si supleantilor acestora se stabileste prin regulamentele aprobate de Adunarile generale ale Camerelor, cu respectarea regulamentului-cadru aprobat de Consiliul Uniunii .

(6) Odata cu alegerea de catre adunarile generale a reprezentantilor Camerelor in Consiliul Uniunii se alege si cate un supleant pentru fiecare reprezentant.

Art. 24

(1) Presedintii Camerelor fac parte de drept din Consiliul Uniunii, cu drept de vot, si pot fi alesi in functiile de presedinte, prim-vicepresedinte, vicepresedinte si membru in Biroul executiv al Consiliului Uniunii.

(2) In cazul in care presedintele Camerei este ales in una dintre functiile de presedinte, prim-vicepresedinte sau vicepresedinte al Uniunii, acesta este obligat sa renunte la functia de presedinte al Camerei.

(3) Mandatul Consiliului incepe la data de 1 ianuarie a anului calendaristic urmator alegerii. Mandatul Consiliului este pe o durata de 4 ani.

(4) Membrii Consiliului Uniunii, prin votul exprimat sau initiativele promovate, reprezinta interesele tuturor notarilor publici din cadrul Uniunii. Fiecare membru al Consiliului Uniunii are dreptul la un singur vot pentru fiecare propunere supusa votului.

(5) Membrii Consiliului Uniunii au acces neingradit la toate documentele scrise sau pe suport electronic ale Consiliului Uniunii, precum si ale Camerei notarilor din care fac parte.

(6) In cazul in care presedintele Camerei, vicepresedintele sau reprezentantul Camerei absenteaza nemotivat, in mod repetat, la sedintele Consiliului Uniunii sau ale Biroului executiv, Consiliul poate solicita Adunarii generale a Camerei revocarea din functie a acestora.

(7) In cazul in care presedintele Uniunii, prim-vicepresedintele sau vicepresedintii absenteaza nemotivat, in mod repetat, la sedintele Consiliului Uniunii sau ale Biroului executiv, Consiliul poate solicita Congresului revocarea din functie a acestora.

(8) In cazul absentei reprezentantului Camerei in Consiliu, acesta este inlocuit de drept si in mod obligatoriu de supleantul sau. In cazul absentei presedintelui Camerei, supleantul acestuia este vicepresedintele, iar, in caz de absenta a vicepresedintelui, un membru al Colegiului va fi delegat in acest sens.

(9) In cazul participarii la sedintele Consiliului Uniunii a membrului supleant acesta are aceleasi drepturi si obligatii ca si membrul titular pe care il inlocuieste.

Art. 25

(1) Notarii publici in functie aleg, prin vot secret, dintre membrii Consiliului Uniunii, presedintele si vicepresedintii, in conditiile regulamentului de alegeri, adoptat de Consiliul Uniunii . Candidaturile pentru aceste functii se depun si se inregistreaza la Uniune.

(2) Dupa validarea alegerii sale de catre Congres, presedintele Consiliului Uniunii depune, in fata reprezentantilor Camerelor prezenti la Congres, urmatorul juramant:

"Jur sa respect legea si statutul profesiei de notar public, sa indeplinesc cu onoare, cinste si responsabilitate, cu constiinta si fara partinire atributiile ce imi revin in calitate de presedinte. Jur sa reprezint cu patriotism, cu demnitate si credinta interesele legitime ale notariatului roman, in slujba tarii si a cetateanului, sa contribui cu toata energia la dezvoltarea profesiei de notar public. Asa sa imi ajute Dumnezeu!"

(3) Prim-vicepresedintele se alege dintre cei 3 vicepresedinti, de catre Consiliul Uniunii, prin vot secret .

Art. 26

(1) Consiliul Uniunii se intruneste, de regula, trimestrial si/sau ori de cate ori este convocat de presedinte.

(2) Consiliul Uniunii isi desfasoara activitatea cu participarea a cel putin doua treimi din numarul membrilor sai si adopta hotarari cu votul majoritatii celor prezenti. In caz de egalitate de voturi, votul presedintelui este decisiv in adoptarea hotararii. Pentru motive intemeiate, presedintele Uniunii poate solicita vot nominal sau secret .

Art. 27

(1) Consiliul Uniunii are urmatoarele atributii:

1. stabileste strategia de dezvoltare durabila a institutiei, tinand seama de rezolutiile Congresului, in functie de realitatile social-economice la nivel national si international si de interesul general pentru asigurarea stabilitatii profesiei de notar public;

2. reprezinta Uniunea in raporturile cu tertii, pe plan intern si international, prin presedintele sau sau printr-un alt reprezentant desemnat de acesta;

3. propune ministrului justitiei actualizarea numarului de posturi de notar public, notar stagiar si posturile destinate concursului de schimbari de sedii, pe baza propunerilor Camerelor, studiilor statistice si rapoartelor RNENP elaborate in aplicarea dispozitiilor si criteriilor din lege si regulamentului de aplicare a legii;

4. propune ministrului justitiei, pentru aprobare, regulamentele de organizare si desfasurare a examenelor si concursurilor, precum si tematica si bibliografia acestora, daca este cazul;

5. propune ministrului justitiei onorariile minimale pentru serviciile, actele si procedurile notariale indeplinite in exercitarea functiei de catre notarii publici, pe baza studiilor statistice si a dinamicii economice nationale si internationale;

6. urmareste evolutia legislatiei europene si face propuneri de armonizare a legislatiei nationale cu incidenta notariala cu legislatia europeana, raportat la interesul general al notarilor publici;

7. adopta hotarari ce pot constitui uzante profesionale;

8. numeste notarii publici si desemneaza cadrele universitare care sa faca parte din comisiile stabilite pentru organizarea si desfasurarea examenelor si concursurilor sustinute la nivelul INR;

9. pe baza deciziilor Colegiilor directoare ale Camerelor care atesta indeplinirea procedurilor prevazute de regulamentul de examen, valideaza rezultatele examenelor de dobandire a calitatii de notar stagiar; in cazul in care decizia Colegiului director nu cuprinde constatarea indeplinirii tuturor procedurilor, Consiliul Uniunii va solicita completarea acesteia;

10. pe baza rapoartelor comunicate de INR, care atesta indeplinirea procedurilor prevazute de regulamentul de examen si concurs, valideaza rezultatele acestora; in cazul in care rapoartele comunicate de INR nu cuprind constatarea indeplinirii tuturor procedurilor, Consiliul Uniunii va solicita completarea acestora;

11. aproba planul de desfasurare a cursurilor de pregatire profesionala continua a notarilor publici si a cursurilor de pregatire a notarilor stagiari in anul de pregatire teoretica in cadrul INR, in baza rapoartelor prezentate de INR;

12. aproba bilantul contabil si executia bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar incheiat al Uniunii; examineaza informarea Comisiei de cenzori asupra gestiunii economico-financiare a Uniunii;

13. aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Uniunii pentru exercitiul financiar urmator, propus de Biroul executiv;

14. stabileste cotele de contributie ale birourilor notarilor publici la Camera, precum si cele ale Camerelor la Uniune, in functie de dinamica economica si de strategia de dezvoltare a profesiei;

Afişează Statutul Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania (2014) pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    UNNPR    Notar public

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Incidenta regulilor de concurenta in activitatea notariala
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie: Decizia nr. 3415 din 30 octombrie 2015

Elementele constitutive ale infractiunii de abuz in serviciu
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia Penala, Decizia nr. 171/A din 13 mai 2015

Masura incetarii calitatii de notar public in situatia condamnarii definitive pentru savarsirea unei infractiuni care aduce atingere prestigiului profesiei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 3257 din 13 martie 2013

Inregistrare birou notarial in Registrul Curtii de Apel
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr. 1/CC din data 31.01.2011

Anularea titlului executoriu emis de C.A.S.M.B. Exceptia necompetentei materiale
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti - Sentinta civila nr. 9302/10.12.2010 din data 18.01.2011

Infractiunea de inselaciune. Participatie improprie la savarsirea infractiunii de fals intelectual
Pronuntaţă de: Judecatoria Craiova - Sentinta penala nr. 1528 din data 24.04.2007

Actiune in anulare contract incheiat de unul dintre soti. Interes
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - Sectia civila - Decizia 596 din 26.04.2010

Antecontract de vanzare-cumparare privind un imobil. Lipsa refuzului vanzatorului de a incheia contractul in forma autentica
Pronuntaţă de: Tribunalul Arad, Sectia Civila, Decizia civila nr. 767/R/24 septembrie 2009, dosar nr. 1172/246/R/2009

Exercitarea actiunii civile in cadrul procesului penal. Anularea actelor subsecvente ca efect al anularii actului principal
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bacau - Decizie nr. 110 din 12/02/2010Articole Juridice

Dobandirea calitatii de notar public de catre judecatorii Curtii Constitutionale. Studiu de caz
Sursa: Dobre Ion

Termenul in care se accepta si se dezbate succesiunea
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Societatea comerciala cu raspundere limitata. Particularitati. Infiintarea si inregistrarea in registrul comertului
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Logodna. Evolutie. Conditii de valabilitate. Efecte juridice. Exemple practice
Sursa: Liliana Gologan

Onorariile minime ale avocatilor. Si despre concurenta ...
Sursa: Avocat drd. Janos Szekely - Baroul Satu-Mare

Inscris constatator al creantei. In cadrul procedurilor de executare silita, notarii nu pot fi calificati drept "instanta"
Sursa: EuroAvocatura.ro

[Av. muncii] Sedinta de informare cu privire la avantajele medierii in material dreptului familiei
Sursa: MCP Cabinet avocati