Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Financiar-Bancara » Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

  Publicat: 31 Mar 2017       22514 citiri        Secţiunea: Legislatie Financiar-Bancara  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Publicata in Monitorul Oficial nr. 213 din 29 martie 2017

Poluanti evacuati în mediu, inclusiv zgomote, vibratii, radiatii electromagnetice si ionizante, care se manifesta si se masoara la locul de plecare din sursa.
Poluanti evacuati în mediu, inclusiv zgomote, vibratii, radiatii electromagnetice si ionizante, care se manifesta si se masoara la locul de plecare din sursa.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Termenul autoritate competenta desemneaza, ministrul, ministrii sau o alta autoritate echivalenta responsabila de regimurile de securitate sociala pe intreg teritoriul sau pe orice portiune a teritoriului statului in cauza.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Concept utilizate de stiintele comportamentale (psihologie, sociologie, psihologie judiciara), prin el intelegandu-se ansamblul actelor, reactiilor (glandulare, motorii, afective, verbale) prin care o persoana raspunde intr-o imprejurare data la solicitarile mediului inconjurator.
Prevazuta in cap. IV, t. III, art. 64, C. pen., partea generala,
Prevazuta in cap. IV, t. III, art. 64, C. pen., partea generala,
Indicator care masoara rezultatele la nivel microeconomic, reprezentand volumul incasarilor din activitatea proprie intr-o perioada de timp, incasari efectuate la pretul pietei.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
(Subsidiary) Companie in care peste 50% din actiunile cu drept de vot (voting shares) sunt detinute de catre o alta companie, denumita companie mama (parent company).
Indicator care masoara rezultatele la nivel microeconomic, reprezentand volumul incasarilor din activitatea proprie intr-o perioada de timp, incasari efectuate la pretul pietei.
Indicator care masoara rezultatele la nivel microeconomic, reprezentand volumul incasarilor din activitatea proprie intr-o perioada de timp, incasari efectuate la pretul pietei.
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Prevazuta in cap. IV, t. III, art. 64, C. pen., partea generala,

Art. 149. - (1) A.S.F. emite reglementari privind mecanismele de raportare a incalcarilor prevederilor Regulamentului (UE) nr. 596/2014.

(2) Prelucrarile de date cu caracter personal efectuate in temeiul prezentei legi de catre autoritati se realizeaza cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare.

TITLUL VII

Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 150. - (1) Prevederile prezentei legi referitoare la abuzul pe piata care fac trimitere la SOT-uri, certificate de emisii sau produse licitate pe baza acestora se aplica SOT-urilor, certificatelor de emisii sau produselor licitate pe baza acestora, incepand cu data de 3 ianuarie 2018.

(2) Prevederile art. 101-107 referitoare la SOT-uri se aplica de la data de 3 ianuarie 2018.

Art. 151.-A.S.F. emite reglementarile in aplicarea prezentei legi in termen de 12 luni de la intrarea in vigoare a acesteia.

Art. 152. -Termenii si expresiile utilizate in cuprinsul Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, a caror definitie se abroga conform prevederilor art. 155 alin. (1), au intelesul prevazut la art. 2 alin. (1).

Art. 153. - Rapoartele financiare anuale prevazute de prezenta lege vor fi intocmite intr-un format de raportare electronic unic ulterior emiterii de catre ESMAa unor standarde tehnice de reglementare in acest sens, dar nu mai devreme de data de 1 ianuarie 2020.

Art. 154. - La data intrarii in vigoare a prezentei legi, Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 571 din 29 iunie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1, dupa alineatul (31) se introduce un nou alineat, alineatul (32), cu urmatorul cuprins:

``(32) A.S.F. este autoritatea competenta in sensul:

a) art. 11 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 iulie 2014 privind imbunatatirea decontarii titlurilor de valoare in Uniunea

Europeana si privind depozitarii centrali de titluri de valoare si de modificare a Directivelor 98/26/CE si 2014/65/UE si a Regulamentului (UE) nr. 236/2012, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 257 din 28 august 2014, cu modificarile ulterioare, denumit in continuare Regulamentul (UE) nr. 909/2014;

b) art. 4 pct. 8 din Regulamentul (UE) nr. 1.286/2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 26 noiembrie 2014 privind documentele cu informatii esentiale referitoare la produsele de investitii individuale structurate si bazate pe asigurari (PRIIP), publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 352 din 9 decembrie 2014, denumit in continuare Regulamentul (UE) nr. 1.286/2014."

2. La articolul 2 alineatul (1), dupa punctul 37 se introduce un nou punct, punctul 38, cu urmatorul cuprins:

``38. produs de investitii individuale structurat si bazat pe asigurari sau PRIIP - produsul definit la art. 4 pct. 3 din Regulamentul (UE)nr. 1.286/2014.``

3. La articolul 272 alineatul (1) la litera h), punctul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

``2. nerespectarea prevederilor privind reglementarile emise de operatorii de piata prevazute la art. 134 alin. (1) si (2) si la art. 141;``.

4. Dupa articolul 272 se introduc doua noi articole, articolele 2721 si 2722, cu urmatorul cuprins:

``Art. 2721. - (1) Constituie contraventii, in masura in care nu sunt savarsite in astfel de conditii incat sa fie considerate potrivit legii penale infractiuni, faptele savarsite de catre depozitarul central, persoanele fizice responsabile avand calitatea de membri ai consiliilor de administratie, directori sau, dupa caz, membri ai consiliului de supraveghere si membri ai directoratului, respectiv reprezentant al compartimentului de control intern al acestuia, administrator de risc in legatura cu:

a) obtinerea autorizatiilor prevazute la art. 16 si 54 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 prin declaratii false sau prin orice alt mijloc ilicit, astfel cum se prevede la art. 20 alin. (1) lit. b) si la art. 57 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014;

b) nedetinerea de catre depozitarul central a capitalului necesar, in conformitate cu prevederile art. 47 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014;

c) nerespectarea de catre depozitarul central a cerintelor organizatorice, prevazute la art. 26-30 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014;

d) nerespectarea de catre depozitarul central a normelor de conduita, prevazute la art. 32-35 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014;

e) nerespectarea de catre depozitarul central a cerintelor aplicabile serviciilor specifice depozitarului central, prevazute la art. 37-41 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014;

f) nerespectarea de catre depozitarul central a cerintelor prudentiale, prevazute la art. 43-47 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014;

g) nerespectarea de catre depozitarul central a cerintelor aplicabile conexiunilor dintre depozitarii centrali prevazute la art. 48 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014;

h) refuzul abuziv al depozitarului central de a acorda diverse tipuri de acces, cu incalcarea prevederilor art. 49-53 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014;

i) nerespectarea de catre institutiile de credit desemnate a cerintelor prudentiale specifice legate de riscurile de credit prevazute la art. 59 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014;

j) nerespectarea de catre institutiile de credit desemnate a cerintelor prudentiale specifice legate de riscurile de lichiditate, prevazute la art. 59 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, A.S.F., in calitate de autoritate competenta pentru depozitarul central, poate aplica sanctiuni si/sau dispune masuri administrative in conformitate cu prevederile art. 63 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 pentru incalcarile prevazute la alin. (1):

a) o declaratie publica in care se indica persoana responsabila de incalcare si natura incalcarii, in conformitate cu art. 62 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014;

b) o decizie prin care se solicita persoanei responsabile de incalcare sa puna capat respectivului comportament si sa se abtina de la repetarea acestuia;

c) retragerea autorizatiilor acordate in temeiul art. 16 sau 54 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014, in conformitate cu art. 20 sau 57 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014, dupa caz;

d) sanctionarea oricarui membru al organului de conducere al depozitarului central sau a oricarei alte persoane fizice considerate responsabile prin interzicerea temporara sau, in cazul unor incalcari grave repetate, interzicerea permanenta a exercitarii unor functii de conducere in cadrul depozitarului central;

e) amenzi in cuantum de pana la doua ori cuantumul profitului obtinut ca rezultat al unei incalcari, atunci cand cuantumul respectiv poate fi stabilit;

f) In cazul persoanelor fizice, amenzi de la 1.000 lei pana la

22.150.000 lei;

g) In cazul unei persoane juridice, amenzi de la 10.000 lei pana la 88.600.000 lei sau de pana la 10% din cifra de afaceri anuala totala a persoanei juridice, conform ultimelor conturi disponibile aprobate de organul de conducere; in cazul in care persoana juridica este o societate-mama sau o filiala a societatii-mama care trebuie sa intocmeasca conturi financiare consolidate in conformitate cu reglementarile contabile in vigoare, cifra de afaceri anuala totala aplicabila este cifra de afaceri anuala totala sau tipul de venit corespunzator, conform prevederilor legale relevante, pe baza ultimei situatii disponibile a conturilor consolidate, aprobate de organul de conducere al societatii-mama principale.

(3) Raportarea catre A.S.F. a incalcarilor potentiale sau reale ale Regulamentului (UE) nr. 909/2014 se realizeaza in conformitate cu reglementarile emise de A.S.F.

(4) A.S.F. instituie, pentru raportarea incalcarilor stabilite la alin. (3), mecanisme eficace care includ cel putin urmatoarele:

a) proceduri specifice de primire si investigare a rapoartelor privind incalcarile potentiale sau reale si masurile luate ca reactie la acestea, inclusiv stabilirea de canale de comunicare sigure pentru asemenea rapoarte;

b) protectie adecvata pentru angajatii entitatilor care raporteaza incalcari potentiale sau reale comise in cadrul entitatii, cel putin impotriva represaliilor, discriminarii sau altor tipuri de tratament inechitabil;

c) protectia datelor cu caracter personal ale persoanei care raporteaza incalcarile potentiale sau reale, precum si ale persoanei fizice suspectate ca este responsabila de o incalcare, in conformitate cu principiile stabilite in Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare;

d) protectia identitatii atat a persoanei care raporteaza incalcarile, cat si a persoanei fizice suspectate ca este responsabila de incalcare, in toate etapele procedurilor, cu exceptia cazului in care legislatia nationala impune dezvaluirea identitatii sale, in contextul unor anchete sau al unor proceduri judiciare ulterioare.

(5) Depozitarul central si participantii la sistemul depozitarului central trebuie sa detina proceduri adecvate privind raportarea de catre angajati a incalcarilor reale sau potentiale, la nivel intern, prin intermediul unui canal specific, independent si autonom.

Art. 2722. - (1) Constituie contraventii nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (1), art. 6 si 7, art. 8 alin. (1)-(3), art. 9, art. 10 alin. (1), art. 13 alin. (1), (3) si (4), precum si ale art. 14 si art. 19 din Regulamentul (UE)nr. 1.286/2014.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul savarsirii contraventiilor prevazute la alin. (1), A.S.F. poate aplica sanctiuni si/sau dispune masuri administrative, dupa cum urmeaza:

a) interzicerea tranzactionarii unui PRIIP;

Afişează Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 24/2017    Banca Nationala a Romaniei

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Acordarea ajutorului financiar pentru achizitionarea de carti si programe educationale in format electronic. Legea 315/2006
Pronuntaţă de: Tribunalul Hunedoara - Sentinta civila nr. 1921/LM/2011 din data 15.11.2011

T.V.A. Export. Conditiile cotei 0 a taxei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie , Sectia de contencios administrativ,Articole Juridice

Legea darii in plata: plafonul sumei imprumutate – mijloc de protectie sau element discriminatoriu
Sursa: Irina Maria Diculescu

Constitutionalitatea Legii darii in plata
Sursa: Irina Maria Diculescu

Controverse jurisprudentiale in aplicarea Deciziei CCR nr. 405/2016 privind abuzul in serviciu
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Plasamentele considerate sigure (Art. 831 - 836 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Cum se impoziteaza veniturile obtinute de persoanele fizice din inchirieri?
Sursa: Contexpert.ro

Contracte comerciale: Noi reglementari privind executarea creantelor
Sursa: Avocatnet.ro