Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » Contractul colectiv de munca unic 2018-2020 intre salariatii si angajatorii din Transporturi Urbane, Suburbane si Metropolitane de calatori

Contractul colectiv de munca unic 2018-2020 intre salariatii si angajatorii din Transporturi Urbane, Suburbane si Metropolitane de calatori

  Publicat: 11 Oct 2018       4084 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Contractul colectiv de munca unic la Nivel de Grup de Unitati din Sectorul de Activitate Servicii Comunitare si Utilitati Publice - Transporturi Urbane, Suburbane si Metropolitane de Calatori pe anii 2018-2020, inregistrat la M.M.J.S.-D.D.S. sub nr. 317 din data de 24.07.2018

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Legea 10 din 2001. Entitatea cu personalitate juridica care exercita, in numele statului, dreptul de proprietate publica/privata cu privire la un bun ce face obiectul legii (minister, primarie, prefectura sau orice alta institutie publica)
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
(Bankruptcy) Stare de insolvabilitate a unei persoane fizice sau juridice; cu alte cuvinte, incapacitatea acesteia de a-si plati datoriile.
Procedura de impartire a patrimoniului cu prilejul lichidarii societatii ca urmare a fuziunii sau a dizolvarii acesteia, ce are ca obiect realizarea elementelor de activ
Rezultat al masurilor de protectie a muncii si al acelor masuri care urmaresc asigurarea confortului fizic, psihic si social al omului in procesul muncii.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
(termen CNA). Ansamblul programelor de radiodifuziune sau de televiziune, al emisiunilor si al celorlalte elemente ale unor servicii specifice, furnizat de un radiodifuzor,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Rezultat al masurilor de protectie a muncii si al acelor masuri care urmaresc asigurarea confortului fizic, psihic si social al omului in procesul muncii.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale Ón interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.

(2) In situatia in care unitatea nu poate asigura pe durata unei zile de lucru, partial sau total, conditiile necesare realizarii sarcinilor de serviciu, aceasta este obligata sa plateasca salariatilor salariul de baza pentru timpul cat lucrul a fost intrerupt.
(3) In situatii deosebite, cand activitatea a fost intrerupta mai mult de trei zile, salariatii vor primi minim 75% din salariul de baza individual, cu conditia ca incetarea lucrului sa nu fie imputabila salariatilor si daca in tot acest timp acestia au ramas la dispozitia angajatorului. Pentru situatiile de mai sus, salariatii vor beneficia si de alte drepturi prevazute de lege.
Articolul 56. Corelarea salariilor cu rata inflatiei se face, pe baza datelor furnizate de Institutul National de Statistica, conform metodologiei stabilite prin contractul colectiv de munca la nivel de unitati, in acord cu prevederile legale in vigoare.
Articolul 57
(1) Plata salariilor se face periodic, la datele ce vor fi stabilite prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate .
(2) Intarzierea nejustificata a platii salariului sau neplata acestuia poate determina obligarea angajatorului la plata de daune interese pentru repararea prejudiciului produs salariatului.
(3) Indiferent de forma de plata (numerar, card, cont curent), salariatul va primi lunar nota de calcul a drepturilor salariale.
Articolul 58
(1) Toate drepturile banesti cuvenite salariatilor se platesc inaintea oricaror obligatii financiare ale unitatii.
(2) In caz de insolventa, faliment sau de lichidare judiciara, salariatii au calitatea de creditori privilegiati, iar drepturile lor banesti constituie creante privilegiate, urmand sa fie platite integral, inainte de a-si revendica cota-parte ceilalti creditori, cu respectarea prevederilor legale.
Articolul 59. Unitatea este obligata sa tina evidente in care sa se mentioneze activitatea desfasurata in baza contractului individual de munca si drepturile de care salariatii au beneficiat si sa le elibereze la cerere, dovezi despre aceasta.

CAP. IV - Securitatea si sanatatea in munca

Articolul 60

(1) Partile se obliga sa colaboreze in elaborarea si implementarea masurilor de securitate si sanatate in munca .
(2) La stabilirea masurilor vizand conditiile de munca, partile implicate vor tine seama de urmatoarele principii de baza:
a) masurile preconizate sa vizeze, mai intai, ameliorarea reala a conditiilor de munca si numai daca acest lucru nu este posibil la un moment dat sa se procedeze la compensari banesti sau de alta natura;
b) pentru participarea nemijlocita a salariatilor la luarea deciziilor se va infiinta Comitetul de Sanatate si Securitate in Munca . C.S.S.M. este constituit din reprezentanti desemnati de sindicatul reprezentativ din unitate si reprezentanti desemnati de angajator pe de alta parte, in numar egal;
c) masurile pentru ameliorarea conditiilor de munca sa fie stabilite impreuna cu reprezentantii sindicali, acestea urmand a fi anexate la contractele colective de munca .

IV.1. - Conditii de securitate si sanatate in munca

Articolul 61. Securitatea si sanatatea in munca reprezinta un ansamblu de activitati organizatorice si tehnice, ce are drept scop protejarea vietii, integritatii organismului si sanatatii angajatilor, precum si garantarea unor conditii normale de lucru in realizarea atributiilor de serviciu .

Articolul 62. Partile considera prevederile legislatiei si ale normelor generale republicane si departamentale de securitate si sanatate in munca, precum si pe cele cuprinse in prezentul contract colectiv de munca minimale si obligatorii. In contractele colective de munca la nivel de unitati sau al unitatilor pot fi incluse clauze suplimentare de punere in aplicare.
Articolul 63. Obligatia si raspunderea privind asigurarea masurilor de securitate si sanatate in munca pentru salariati revin in totalitate angajatorului, cu respectarea prevederilor legale.

Securitatea muncii
Articolul 64. Pentru asigurarea securitatii corespunzatoare a salariatilor in procesul muncii, unitatea are obligatia de a adopta cel putin urmatoarele masuri:
a) efectuarea instructajelor periodice de securitate si sanatate a muncii;
b) asigurarea dotarii instalatiilor, masinilor si utilajelor cu dispozitive de protectie, cu aparatura de masura si control al parametrilor tehnologici si de avertizare a starilor de pericol, precum si efectuarea verificarilor periodice in scopul mentinerii in permanenta stare de functionare a acestora;
c) asigurarea functionarii permanente a instalatiilor si sistemelor de captare, retinere si neutralizare a substantelor nocive degajate in desfasurarea proceselor tehnologice;
d) analizarea periodica, impreuna cu inspectoratele de stat teritoriale pentru securitatea si sanatatea muncii si cu organele sanitare competente, a cauzelor accidentelor de munca si imbolnavirilor profesionale;
e) indepartarea de urgenta a cauzelor generatoare de accidente de munca si adoptarea unor masuri eficiente in vederea eliminarii grabnice a cauzelor imbolnavirilor profesionale;
f) diagnosticarea factorilor nocivi ale caror niveluri depasesc limitele admise in normele nationale si internationale la care Romania a aderat;
g) admiterea la lucru numai a persoanelor care, in urma controlului medical periodic si a verificarii aptitudinilor psiho-profesionale, corespund sarcinilor de munca pe care urmeaza sa le execute;
h) masurarea periodica a parametrilor ce caracterizeaza conditiile de munca si factorii de mediu cu aparatura si personal autorizat; la prelucrarea si analiza probelor vor participa si reprezentanti din partea organizatiei sindicale reprezentative;
i) aplicarea unor masuri in vederea eliminarii tuturor factorilor de risc ce pot pune in pericol viata sau sanatatea oamenilor.
j) in cazul in care personalul Unitatii sufera, in timpul serviciului, vatamari corporale sau agresiuni din partea calatorilor transportati sau a altor persoane cu care intra in contact, salariatii implicati si Unitatea au obligatia de a intreprinde masurile legale ce le revin fiecaruia pentru atragerea raspunderii civile, penale sau patrimoniale, dupa caz.
Articolul 65
(1) La angajarea unui salariat sau la schimbarea locului de munca sau a felului muncii, acesta va fi instruit si testat efectiv cu privire la riscurile pe care le presupune noul sau loc de munca si la normele de securitate si sanatate a muncii, pe care este obligat, in procesul muncii, sa le cunoasca si sa le respecte.
(2) In cazurile in care in procesul muncii intervin schimbari ce impun aplicarea unor norme noi de securitate si sanatate a muncii, salariatii vor fi instruiti in conditiile prevazute la alineatul precedent.
Articolul 66
(1) Angajatorul va finanta intregul ansamblu al activitatilor legate de protectia muncii, potrivit obligatiilor ce-i revin din legislatia in domeniu si din contractele colective de munca .
(2) Prin contractele colective de munca la nivelul unitatilor se prevad masurile specifice, periodicitatea controalelor, metodologia de control, obligatiile si raspunderile in domeniul protectiei muncii, in conformitate cu reglementarile legale.
(3) Timpul afectat acestor activitati se include in timpul de munca si este salarizat.
Articolul 67. Este interzisa repunerea in functiune a unitatilor, instalatiilor, masinilor si utilajelor care au fost oprite de organele teritoriale de specialitate, din cauza nerespectarii normelor de protectie a muncii, inainte de a fi eliminate abaterile pentru care s-a dispus oprirea.
Articolul 68
(1) Angajatorul are obligatia sa notifice salariatii asupra tuturor riscurilor specifice postului la care se expun in procesul muncii.Afişează Contractul colectiv de munca unic 2018-2020 intre salariatii si angajatorii din Transporturi Urbane, Suburbane si Metropolitane de calatori pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Federatia sindicala TRANSLOC    CCM    contract colectiv de munca    CCM 2018-2020    Compania de Transport Public ARAD    Transport Public BACAU    Urbis BAIA MARE    Braicar BRAILA    Alitrans CALARASI    Compania de Transport Public CLUJ-NAPOCA    RAT CRAIOVA    Transurb DEJ    Transurb GALATI    Compania de Transport Public IASI    Meditur MEDIAS    Troleibuzul PIATRA NEAMT    Transurban SATU MARE    Multi Trans SF.GHEORGHE    Loctrans SLATINA    Transport Public SUCEAVA    Societatea de transport public TIMISOARA    Transport Public TULCEA    Transurb VASLUI    Transurbis ZALAU    Sindicatul Liber din cadrul CTP ARAD    Sindicatul Phoenix ARAD    Sindicatul Liber Eltrans BOTOSANI    Sindicatul Liber 2015 RAT BRASOV    Sindicatul Transtrol BRASOV    Sindicatul Liber Transport in Comun CONSTANTA    Sindicatul Liber CTP CLUJ-NAPOCA    Sindicatul Liber Dreptatea FOCSANI    Sindicatul Liber al salariatilor din CTP IASI    Sindicatul SALT al CTP IASI    Sindicatul Liber Meditur MEDIAS    Sindicatul Liber Troleibuzul NEAMT    Sindicatul Dumbrava Transport Public Local SIBIU    Sindicatul Transportatorilor TIMISOARA    Sindicatul Liber Independent Publitrans 2000 PITESTI    Sindicatul Autobuzul SUCEAVA    Sindicatul Liber al transportatorilor profesionisti din PLOIESTI    Sindicatul Liber din cardul SC Transloc SA TG. JIU    Sindicatul Liber Transurban SATU MARE    Sindicatul Angajatilor Transurb GALATI    Sindicatul Transloc RAT CRAIOVA    Sindicatul Liber Independent din SC Transurb SA DEJComentează: Contractul colectiv de munca unic 2018-2020 intre salariatii si angajatorii din Transporturi Urbane, Suburbane si Metropolitane de calatori
Jurisprudenţă

Nu este interzisa conferirea de atributii suplimentare cu ocazia delegarii, atata timp cat noile atributii sunt in concordanta cu competentele salariatului si nu aduc o modificare semnificativa a atributiilor sale obisnuite
Pronuntaţă de: Tribunalul Iasi Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 135/2017, in sedinta publica din 1 februarie 2017

Nelegalitatea actului aditional nu poate fi constatata decat in raport de o dispozitie legala sau de o alta prevedere cu caracter contractual, dar cu o forta juridica superioara
Pronuntaţă de: Tribunalul Hunedoara Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 513/2017, in sedinta publica din 1 martie 2017

Cum initiativa negocierii colective apartine patronului, apelanta nu poate invoca propria ei turpitudine pentru vidul de reglementare conventionala
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bacau Sectia I Civila, Decizia civila nr. 228/2017, in sedinta publica din 13 martie 2018

Conditiile obligarii angajatorului la plata indemnizatiei de delegare
Pronuntaţă de: Tribunalul Iasi Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 180/2017, in sedinta publica din 1 februarie 2017

Sporul de risc prevazut de Codul silvic se aplica intregului personal silvic fara a fi necesara dovada indeplinirii altor conditii
Pronuntaţă de: Tribunalul Maramures Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 190/2017, in sedinta publica din 28 februarie 2017

Obligatia de colaborare dintre angajator si organizatiile sindicale deriva din principiul consensualitatii si al bunei credinte in relatiile de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Hunedoara Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 392/2017, in sedinta publica din 14 februarie 2017

Legea nu impune un anumit mod de calcul al salariilor pentru salariatii ce nu fac parte din categoria celor platiti din fonduri publice, ci numai respectarea unui nivel minim
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a C.M.A.S., Decizia nr. 165/2017, in sedinta publica din data de 16.01.2017

Prescriptia dreptului de anulare a clauzelor contractului colectiv de munca. Modificarea salariului prin acordul partilor
Pronuntaţă de: Tribunalul T, Sectia I Civila, Sentinta nr. 880/PI din 21.04.2016

Dreptul la scutirea de la plata energiei electrice, facilitate stabilita prin CCM. Natura litigiului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr.733 din 4 martie 2014

Deschidere procedura insolventa
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie din data 01.07.2010Articole Juridice

[Av. muncii] Interdictia stabilirii de catre angajator a salariilor de baza sub nivelul salariului de baza minim brut pe tara
Sursa: MCP Cabinet avocati

[Av. muncii] Obligarea angajatorului la plata drepturilor salariale
Sursa: MCP Cabinet avocati

[Av. muncii] Aducerea la cunostinta salariatilor a prevederilor Contractului colectiv de munca
Sursa: MCP Cabinet avocati

[Av. muncii] Sporul la salariu in cazul activitatilor desfasurate in zilele de sarbatori legale si de repaus saptamanal
Sursa: MCP Cabinet avocati