Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Legea nr. 21/2019 pentru modificarea si completarea Legii cooperatiei agricole nr. 566/2004

Legea nr. 21/2019 pentru modificarea si completarea Legii cooperatiei agricole nr. 566/2004

  Publicat: 11 Jan 2019       3929 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea nr. 21/2019 pentru modificarea si completarea Legii cooperatiei agricole nr. 566/2004.

Publicata in Monitorul Oficial nr. 29 din 10.01.2019.

Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Grupare de persoane fizice sau juridice organizata pe baza unui statut in vederea realizarii unui scop comun (stiintific, cultural, artistic, sportiv).
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Clasificarea activitatilor din economia nationala.
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Manifestarea hotararii de a incheia actul juridic civil, de a se obliga juridiceste. Formeaza impreuna cu cauza (scopul), vointa juridica.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Operatiune prin care se sting fara plata in numerar, unele datorii reciproce intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, ramanand sa se achite eventualele diferente de sume, nu in bani, ci prin simpla lor inregistrare.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Indicator care masoara rezultatele la nivel microeconomic, reprezentand volumul incasarilor din activitatea proprie intr-o perioada de timp, incasari efectuate la pretul pietei.
Actiune diplomatica prin care un stat accepta prevederile unui tratat international, obligandu-se sa le respecte
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,

Art. I. - Legea cooperatiei agricole nr. 566/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.236 din 22 decembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
" Art. 3. - (1) Cooperativa agricola este o asociatie autonoma cu un numar nelimitat de membri, cu capital variabil, care exercita o activitate economica, tehnica si sociala in interesul privat al membrilor sai.
(2) Persoanele fizice si/sau persoanele juridice care se asociaza in cooperative agricole trebuie sa fie fermieri activi in concordanta cu legislatia in vigoare sau sa aiba cod CAEN principal din sectiunea A A«Agricultura, silvicultura si pescuitA», diviziunea 01, sectiunea C A«Industria prelucratoareA», diviziunea 10, 11, 12."

2. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 4. - (1) Cooperativele agricole pot fi de gradul 1, 2 si 3.
(2) Cooperativele agricole de gradul 1 sunt persoane juridice constituite, dupa caz, din persoane fizice, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si/sau intreprinderi familiale, definite potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 182/2016.
(3) Cooperativele agricole de gradul 2 sunt persoane juridice constituite din persoane juridice si/sau persoane fizice, din persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale, definite potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 182/2016, dupa caz, in scopul integrarii pe orizontala si pe verticala a activitatii economice desfasurate de acestea si autorizate in conformitate cu prevederile prezentei legi.
(4) Cooperativele agricole de gradul 3 sunt persoane juridice constituite din cooperative agricole de gradul 2 care deruleaza investitii in comun cu respectarea principiilor cooperatiste."

3. La articolul 8, literele a) -g) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) principiul asocierii voluntare si deschise, potrivit caruia cooperativele agricole sunt entitati juridice voluntare care se constituie pe baza liberului consimtamant si sunt deschise tuturor persoanelor capabile sa utilizeze serviciile lor si care sunt de acord sa isi asume responsabilitatile calitatii de membru cooperator, fara niciun fel de discriminare pe criterii de nationalitate, origine etnica, religie, apartenenta politica, origine sociala sau sex;
b) principiul controlului democratic al membrilor cooperatori, potrivit caruia cooperativele agricole sunt organizatii democratice care sunt controlate de catre membrii cooperatori care participa la stabilirea politicilor si adoptarea deciziilor. Persoanele care activeaza ca reprezentanti alesi sunt raspunzatoare in fata membrilor cooperatori;
c) principiul participarii economice a membrilor cooperatori, conform caruia membrii contribuie in mod echitabil la constituirea proprietatii cooperativei agricole, exercitand asupra acesteia un control democratic. Cel putin o parte a acestei proprietati este indivizibila. Membrii cooperatori primesc, de regula, o compensatie limitata in bani sau in natura, din profitul stabilit pe baza situatiei financiare anuale si a contului de profit si pierdere, proportional cu participarea fiecaruia la profitul realizat de catre cooperativa agricola la care este membru. Membrii cooperatori aloca din profitul net al cooperativei agricole sumele necesare realizarii urmatoarelor scopuri: dezvoltarea cooperativei agricole, recompensarea membrilor cooperatori in raport cu participarea la activitatea cooperativei agricole sau sprijinirea altor activitati aprobate de catre membrii cooperatori;
d) principiul autonomiei si independentei cooperativei agricole, potrivit caruia cooperativele agricole sunt entitati juridice autonome bazate pe autoajutorare si sunt controlate de catre membrii lor. Intrarea in raporturi juridice cu alte persoane fizice sau juridice, inclusiv cu Guvernul, ori atragerea de finantare din surse externe se face cu asigurarea controlului democratic al membrilor cooperatori si cu mentinerea autonomiei cooperativelor agricole;
e) principiul educarii, instruirii si informarii membrilor cooperatori, conform caruia cooperativele agricole asigura educarea si instruirea membrilor lor, reprezentantilor alesi, directorilor executivi sau angajatilor, astfel incat acestia sa poata contribui efectiv la dezvoltarea cooperativelor agricole din care fac parte;
f) principiul cooperarii dintre cooperative, potrivit caruia cooperativele agricole servesc membrii proprii si consolideaza miscarea cooperatista. Societatile cooperatiste lucreaza impreuna in cadrul structurilor locale, regionale, nationale si internationale;
g) principiul preocuparii pentru comunitate, conform caruia cooperativele agricole actioneaza pentru dezvoltarea durabila a comunitatilor din care fac parte, prin politici aprobate de membrii lor."

4. La articolul 9, litera b1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b1) membru cooperator asociat - persoana fizica sau persoana juridica care nu subscrie la capitalul social, dar care doreste sa devina membru cooperator si depune cerere de inscriere in cooperativa agricola, pe o perioada de proba pana la acceptarea sa ca membru cooperator, perioada de proba reglementata prin statutul cooperativei agricole aprobat de adunarea generala, in care sunt prevazute drepturile si obligatiile membrului asociat si care nu poate depasi un an fiscal;".

5. La articolul 11 alineatul (2), litera i2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"i2) mentiunea expresa ca valorificarea productiei membrilor cooperativei agricole se va realiza pentru minimum 50% din productia totala comercializata de fiecare membru, aferenta grupei/grupelor de produse cu care acesta participa in cooperativa agricola, precum si ca productia destinata vanzarii aferenta terenurilor si efectivului de animale cu care membrii participa in cooperativa agricola se valorifica conform acordului dintre membri si cooperativa agricola;".

6. La articolul 11 alineatul (2), dupa litera i2) se introduce o noua litera, litera i3), cu urmatorul cuprins:
"i3) mentiunea expresa conform careia cooperativa agricola nu poate efectua operatiuni de colectare, vanzare si procesare a productiei primare pentru nonmembri care sa insumeze mai mult de 30% din cifra de afaceri aferenta acestor operatiuni;".

7. La articolul 15, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 15. - (1) Capitalul social al cooperativei agricole este de minimum 500 lei, pentru cooperativele agricole de gradul 1, de minimum 10.000 lei, pentru cooperativele agricole de gradul 2, si minimum 50.000 lei, pentru cooperativele agricole de gradul 3, fiind compus din parti sociale subscrise la aderare si varsate potrivit actului constitutiv.
(2) Numarul partilor sociale varsate initial nu poate fi mai mic decat 1/10 din numarul partilor sociale subscrise, iar valoarea unei parti sociale nu poate fi mai mica de 10 lei."

8. La articolul 16, partea introductiva a alineatului (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(5) Drepturile membrilor cooperatori fata de cooperativa agricola se stabilesc prin statut, care trebuie sa contina obligatoriu dispozitii privitoare la:".

9. La articolul 16, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:
"(6) Obligatiile membrilor cooperatori sunt urmatoarele:
a) sa verse la termenele stabilite valoarea aportului subscris in cooperativa agricola;
b) sa duca la indeplinire hotararile adunarii generale si ale celorlalte organe de conducere ale cooperativei agricole;
c) sa nu fie in acelasi timp membri cooperatori in cooperative agricole concurente;
d) sa instiinteze in scris eventualele situatii de conflicte de interese;
e) sa respecte valorile si principiile miscarii cooperatiste;
f) sa respecte prevederile actelor constitutive ale cooperativei agricole."

10. La articolul 18 alineatul (1), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"c) comerciale cooperatiste pentru livrarile de produse si prestarile de servicii efectuate de membrul cooperator pentru cooperativa agricola in calitate de operator economic independent si/sau de catre cooperativa agricola in favoarea membrului cooperator."

Afişează Legea nr. 21/2019 pentru modificarea si completarea Legii cooperatiei agricole nr. 566/2004 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Asociere agricultori    Asociere silvicultori    Asociere gradinari    Asociere pescari    Forme asociere agricole    Legislatie agricultura

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.