Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » Regulamentul de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise in domeniul energiei aplicabil activitatii de investigatii desfasurate de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, din 23.01.2019

Regulamentul de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise in domeniul energiei aplicabil activitatii de investigatii desfasurate de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, din 23.01.2019

  Publicat: 09 Feb 2019       1880 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Regulamentul de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise in domeniul energiei aplicabil activitatii de investigatii desfasurate de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, din 23.01.2019

Publicat in Monitorul Oficial nr. 98 din 07.02.2019

Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
Termen din limba germana
Termen din limba germana
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Definirea pietei relevante este un instrument in vederea identificarii si a definirii perimetrului in interiorul caruia se desfasoara concurenta dintre firme.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Termen din limba germana
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Termen din limba germana
Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
In materie civila, potrivit C.proc. civ., nu pot fi ascultati ca martori :
In materie civila, potrivit C.proc. civ., nu pot fi ascultati ca martori :
Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
A fost promulgat la 11.09.1865
A fost promulgat la 11.09.1865
Ocupatia activitatea utila, aducatoare de venit (in bani sau in natura)
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
A fost promulgat la 11.09.1865
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Prevazuta in cap.IV, t, C. proc. pen., partea speciala, procedeu jurisdictional de solutionare a plangeriloe indreptate impotriva actelor de executare dintr-o hotarare penala.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara.

(3) Echipa de investigatie/inspectie/inspectie inopinata este condusa de catre un sef de echipa nominalizat in decizia presedintelui ANRE si in mandatul de investigatie, care raspunde de modul de desfasurare a investigatiei.

(4) Cel putin unul dintre membrii echipei de investigatie/inspectie/inspectie inopinata trebuie sa aiba calitatea de agent constatator.

Articolul 10. Pe timpul desfasurarii activitatii de investigatie, membrii echipei de investigatie prevazute la art. 9 alin. (2) au, in principal, drepturile si obligatiile prevazute la art. 17-19 din Regulamentul pentru organizarea si desfasurarea activitatii de investigatie in domeniul energiei privind functionarea pietei angro de energie, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 25/2017.

Articolul 11. Pe timpul desfasurarii activitatii de investigatie, persoanele prevazute la art. 2 au, in principal, drepturile si obligatiile prevazute la art. 21 si 22 din Regulamentul pentru organizarea si desfasurarea activitatii de investigatie in domeniul energiei privind functionarea pietei angro de energie, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 25/2017.

Articolul 12. (1) In urma oricarei investigatii, sub coordonarea sefului echipei de investigatie, echipa intocmeste un raport de investigatie, care contine descrierea clara si detaliata a actiunilor de investigatie intreprinse, prezentarea situatiei de fapt si de drept, faptele si posibilele abateri, actiunile/masurile luate de participantul la piata pe parcursul investigatiei, concluziile investigatiei, punctul de vedere al faptuitorului cu privire la fapta sa, obiectiunile acestuia cu privire la raportul de investigatie, recomandarile formulate de echipa de investigatie, masurile propuse si propunerile de sanctionare a participantului la piata .

(2) Raportul de investigatie intocmit de catre echipa de investigatie este comunicat participantului la piata investigat, in vederea formularii de obiectiuni cu privire la continutul acestuia. Obiectiunile, propunerile de remediere se vor transmite ANRE in termen de 15 zile de la data comunicarii.

(3) Raportul de investigatie se semneaza de catre toti membrii echipei de investigatie si se supune aprobarii presedintelui ANRE, dupa consultarea comisiei de analiza, constituita potrivit dispozitiilor art. 8 din Regulamentul pentru organizarea si desfasurarea activitatii de investigatie in domeniul energiei privind functionarea pietei angro de energie, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 25/2017.

(4) Dupa aprobarea raportului de investigatie, presedintele ANRE dispune prin decizie masuri in sarcina participantului la piata investigat, sanctionarea contraventionala a acestuia, dupa caz, respectiv cuantumul amenzii aplicate.

Articolul 13. (1) In functie de gravitatea sau natura abaterii constatate, membrii echipei de investigatie propun presedintelui ANRE, prin raportul de investigatie, odata cu sanctionarea, si suspendarea/retragerea licentei/autorizatiei emise contravenientului.

(2) Masura suspendarii sau retragerii licentei/autorizatiei se aproba prin decizie a presedintelui ANRE.

Articolul 14. Presedintele ANRE convoaca comisia de analiza cu rol de consultare, stabilita prin ordin, pentru analizarea rezultatelor investigatiei si a propunerilor, formulate de catre echipa de investigatie.

Articolul 15. (1) Raportul final continand rezultatele investigatiei si decizia presedintelui ANRE cu masurile stabilite sunt comunicate participantului la piata in termen de 15 zile de la finalizarea investigatiei.

(2) In cazul in care au fost constatate contraventii, odata cu transmiterea deciziei de inchidere a investigatiei, contravenientului i se va comunica data la care trebuie sa se prezinte la sediul ANRE in vederea aplicarii sanctiunii contraventionale.

(3) In cazul in care, in urma finalizarii investigatiei, se constata ca nu exista indicii temeinice cu privire la incalcarea legii, care sa justifice impunerea de masuri si/sau sanctiuni de catre ANRE participantului la piata, aceasta, prin decizie a presedintelui, inchide investigatia si informeaza de indata partile implicate.

(4) Decizia de aprobare a raportului de investigatie poate fi atacata in contencios administrativ.

CAPITOLUL IV
Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor contraventionale
Articolul16. Contraventiile savarsite de catre participantii la piata angro de energie sunt prevazute de prevederile art. 93 alin. (1) si art. 194 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 17. Ca urmare a inspectiei/inspectiei inopinate/investigatiei, membrii echipei de investigatie, in calitate de agenti constatatori, constata si aplica sanctiuni pentru contraventiile prevazute in Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 18. In urma finalizarii activitatii de investigatie, in situatia in care echipa de investigatie constata fapte susceptibile a constitui contraventii, acestia prezinta in raportul de investigatie propunerea de sanctionare, precum si cuantumul amenzii ce urmeaza a fi aplicat contravenientului.

Articolul 19. (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor, potrivit art. 17, revine investigatorilor, care detin calitatea de agent constatator conform deciziei presedintelui ANRE.

(2) Calitatea de agent constatator este atestata prin legitimatie, al carei model este prevazut in anexa nr. 2 la prezentul regulament.

(3) Agentii constatatori incheie pentru contraventiile constatate, in urma finalizarii inspectiei/inspectiei inopinate sau investigatiei, un proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor.

Articolul 20. (1) Procesul-verbal prevazut de art. 19 alin. (3) se redacteaza in conformitate cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 3 la prezentul regulament.

(2) Procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor se intocmeste de catre membrii echipei de investigatie imputerniciti in acest sens.

(3) Procesul-verbal prevazut la art. 19 alin. (3) se semneaza pe fiecare pagina de catre membrii echipei de investigatie, care indeplinesc calitatea de agent constatator, respectiv de reprezentantul legal al contravenientului sau contravenient, si se inregistreaza la sediul ANRE si la sediul contravenientului, dupa caz.

(4) Daca reprezentantul legal al contravenientului sau contravenientul este prezent la incheierea procesului-verbal, o copie se inmaneaza acestuia, facandu-se mentiune in acest sens in procesul-verbal. Reprezentantul legal al contravenientului sau contravenientul semneaza de primire.

(5) In momentul incheierii procesului-verbal prevazut la art. 19 alin. (3), membrii echipei de investigatie sunt obligati sa aduca la cunostinta reprezentantului legal al contravenientului sau contravenientului dreptul de a face obiectii cu privire la continutul actului de constatare si sanctionare, eventualele obiectii fiind consemnate la rubrica "Alte mentiuni", sub sanctiunea nulitatii procesului-verbal.

Articolul 21. (1) In cazul in care reprezentantul legal al contravenientului sau contravenientul nu este de fata, refuza sau nu poate sa semneze, membrii echipei de investigatie fac mentiune despre aceste imprejurari in cadrul procesului-verbal, care trebuie sa fie confirmate de un martor .

(2) In situatia prevazuta la alin. (1), procesul-verbal cuprinde inclusiv datele personale din actul de identitate al martorului si semnatura acestuia.

(3) Nu poate avea calitate de martor un alt agent constatator sau alt membru al echipei de investigatie.

(4) In lipsa unui martor, membrii echipei de investigatie vor preciza motivele care au condus la incheierea procesului-verbal in acest mod.

Articolul 22. (1) Procesul-verbal prin care se constata contraventia si se sanctioneaza participantul la piata si/sau administratorul/angajatul acestuia, persoana fizica investigata in baza autorizarii judiciare, trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente: data si locul unde este incheiat; numele, prenumele, calitatea, numarul de legitimatie si institutia din care face parte agentul constatator; denumirea operatorului economic sanctionat, sediul social, numarul de inregistrare al acestuia, codul de inregistrare fiscala; numele, prenumele, domiciliul si codul numeric personal, ocupatia si locul de munca al semnatarului procesului-verbal avand calitatea de reprezentant legal; numele, prenumele, domiciliul si codul numeric personal al contravenientului persoana fizica; descrierea faptei contraventionale cu indicarea datei, orei si locului in care a fost savarsita, precum si aratarea tuturor imprejurarilor ce pot servi la aprecierea gravitatii faptei si la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; indicarea actului normativ prin care se stabileste si se sanctioneaza contraventia; amenda aplicata, termenul si modalitatea de plata; obiectii cu privire la continutul actului de constatare; termenul de exercitare a caii de atac si instanta competenta sa solutioneze contestatia .

(2) Odata cu aplicarea sanctiunii contraventionale, agentii constatatori dispun masuri si termene de conformare pentru restabilirea legalitatii, respectiv remedierea unei situatii existente neconforme.

(3) Contravenientului ii revine obligatia de indeplinire, in termen, a masurilor dispuse de catre echipa de investigatie.

Articolul 23. (1) Un exemplar al procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor se inmaneaza contravenientului, iar daca acesta nu este prezent sau, desi este prezent, refuza ori nu poate sa primeasca procesul-verbal, acesta i se comunica in termen de cel mult doua luni de la data aplicarii sanctiunii.

(2) Comunicarea se face prin intermediul serviciilor de trimiteri postale, cu aviz/confirmare de primire, iar in cazul in care acest lucru nu este posibil, prin afisare la domiciliul sau la sediul contravenientului. Afisarea procesului-verbal se va efectua in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).Afişează Regulamentul de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise in domeniul energiei aplicabil activitatii de investigatii desfasurate de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, din 23.01.2019 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    REMIT    ANREComentează: Regulamentul de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise in domeniul energiei aplicabil activitatii de investigatii desfasurate de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, din 23.01.2019
Jurisprudenţă

Exigibilitatea creantei nu este afectata de esalonarea platii prin acte normative, iar dobanda legala curge de la data indeplinirii celor trei conditii esentiale
Pronuntaţă de: Tribunalul Caras Severin Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 424/2017, in sedinta publica din 7 martie 2017

Decontarea serviciilor medicale pentru personalul din Justitie. Acte normative, conditii, distinctii
Pronuntaţă de: Tribunalul Braila Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 159/2017, in sedinta publica din 22 martie 2017

Nu poate fi primita interpretarea potrivit careia eliminarea discriminarilor salariale s-ar aplica doar anumitor categorii de personal, nu si magistratilor
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj Sectia C.M.A.S., Sentinta civila nr. 273/2017, in sedinta publica din 27 februarie 2017

Dreptul la plata orelor suplimentare pentru invatatorii care se ocupa si de orele de educatie fizica
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Timisoara - Secia litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr.4/2017, in sedinta publica din 10 ianuarie 2017

Decizia ICCJ 5/2017. Medicul sef de sectie din cadrul unui spital public are calitatea de functionar public in sensul legii penale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Deghizare partiala a pretului prin simulatie. Contract de vanzare-cumparare
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 80 din 26 ianuarie 2016

Elementele constitutive ale infractiunii de insusire a bunului gasit sau ajuns din eroare la faptuitor
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penala, decizia nr. 55/A din 11 februarie 2016

Actiune in constatarea nulitatii absolute a unor clauze contractuale. Contract de credit
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 441 din 2 martie 2016

Incetarea procesului penal ca urmare a impacarii partilor. Actiune in despagubiri formulata impotriva asiguratorului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 1008 din 11 mai 2016

Conflict de competenta ivit intre sectia penala si sectia civila din cadrul aceleiasi curti de apel. Cerere de asistenta judiciara in materie penala
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 1620 din 23 septembrie 2016Articole Juridice

Acoperirea prejudiciului moral si imbogatirea fara justa cauza. Criterii de acordare
Sursa: Irina Maria Diculescu

Clauza de neconcurenta in contractele de munca. Aplicabilitate practica. Solutii jurisprudentiale
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Reglementarea contractului de donatie in Noul Cod Civil
Sursa: avocat STOICA IOANA

Gestiunea de afaceri ca izvor de obligatii
Sursa: Stefanescu Laura Oana

Fideiusiunea – definitie, caractere juridice, parti, tipuri, forma, efecte
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Punerea in executare a dispozitiilor civile din hotarare. Art. 579 - 581 - NCPP
Sursa: EuroAvocatura.ro

Lipsa de diligenta a autoritatilor vamale nationale poate crea o situatie speciala care sa justifice remiterea unei datorii vamale
Sursa: EuroAvocatura.ro