Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » Regulamentul de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise in domeniul energiei aplicabil activitatii de investigatii desfasurate de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, din 23.01.2019

Regulamentul de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise in domeniul energiei aplicabil activitatii de investigatii desfasurate de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, din 23.01.2019

  Publicat: 09 Feb 2019       1702 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Regulamentul de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise in domeniul energiei aplicabil activitatii de investigatii desfasurate de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, din 23.01.2019

Publicat in Monitorul Oficial nr. 98 din 07.02.2019

Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Mijloace de plata formate din monede si bancnote.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Unul dintre modurile de sesizare a organelor de urmarire penala,
Unul dintre modurile de sesizare a organelor de urmarire penala,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Termen din limba germana
Contract prin care partile termina un proces inceput ori preintampina un proces ce poate sa se nasca, facandu-si concesii reciproce.
Termen din limba germana
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Termen din limba germana
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
1. In dreptul civil, vezi Contract de mandat, Procura, Reprezentare.
Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.

(3) Operatiunea de afisare se consemneaza intr-un proces- verbal de afisare semnat de cel putin un martor, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 4 la prezentul regulament.

Articolul 24. (1) Suma reprezentand cuantumul amenzii aplicate cu titlu de sanctiune pentru contraventia savarsita, stabilita prin proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor, se achita de contravenient prin numerar sau prin intermediul sistemelor electronice de plata prevazute de lege.

(2) Contravenientul poate achita, in termen de cel mult 15 zile de la data inmanarii sau comunicarii procesului-verbal, jumatate din minimul amenzii prevazute de actul normativ, agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.

(3) Procesul-verbal de constatare a contraventiei si sanctionare a acesteia, neatacat in termenul prevazut de lege, constituie titlu executoriu, fara vreo alta formalitate.

(4) Procesul-verbal de constatare a contraventiei este titlu de creanta si instiintare de plata .

Articolul 25. O copie dupa dovada achitarii amenzii se transmite ANRE in maximum 15 zile de la comunicarea procesului-verbal sau in termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei, pentru a fi atasata dosarului cauzei. Dovada platii se comunica ANRE in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 26. (1) In caz de neprezentare a documentului prin care se face dovada achitarii amenzii stabilite prin procesul- verbal, ANRE transmite copia acestuia la organele de specialitate ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala in a caror raza teritoriala isi are domiciliul sau sediul contravenientul, spre executare, in termen de 30 de zile de la data expirarii termenului de contestare ori, dupa caz, dispozitivul hotararii judecatoresti definitive prin care s-a solutionat plangerea, in termen de 30 de zile de la data la care hotararea a devenit definitiva, spre executare, conform anexei nr. 5 la prezentul regulament.

(2) In cazul in care contravenientul a formulat plangere impotriva procesului-verbal prin care a fost aplicata sanctiunea contraventionala, ANRE transmite, la finalizarea procedurii judiciare, organelor de specialitate ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala copia hotararii judecatoresti ramase definitiva, in cazul respingerii actiunii contravenientului sau al reducerii cuantumului amenzii aplicate.

Articolul 27. (1) Contravenientul poate face plangere in termen de 15 zile de la data inmanarii sau comunicarii procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii.

(2) Plangerea poate fi depusa la judecatoria in a carei circumscriptie a fost savarsita contraventia.

(3) Controlul aplicarii si executarii sanctiunilor contraventionale principale si complementare este de competenta exclusiva a instantei judecatoresti.

CAPITOLUL V
Dispozitii finale

Articolul28. Dispozitiile prezentului regulament se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 29. Raspunderea agentilor constatatori si/sau a membrilor echipei de investigatie pentru constatarile efectuate si documentele intocmite este individuala, in functie de caz.

Articolul 30. (1) Orice persoana care efectueaza cu titlu profesional tranzactii pe piata de energie angro si care are motive intemeiate sa suspecteze ca o tranzactie ar putea incalca buna functionare a pietei angro de energie are obligatia sa anunte fara intarziere ANRE cu privire la aceasta.

(2) Notificarea poate fi efectuata si de orice alta persoana fizica sau juridica afectata in mod real si direct de o potentiala incalcare a prevederilor legale privind buna functionare a pietei angro de energie.

Articolul 31. Persoanele juridice raspund contraventional pentru contraventiile savarsite in numele acestora de catre reprezentantii acestora, daca acestia din urma sunt vinovati de neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a dispozitiilor actelor normative ce stabilesc indatoriri sau interdictii pentru desfasurarea unor anumite activitati in sectorul energiei.

Articolul 32. Sanctiunea contraventionala nu absolva contravenientul de indeplinirea obligatiei pentru care a fost sanctionat.

Articolul 33. Serviciul investigatii din cadrul ANRE are obligatia de a mentine evidenta proceselor-verbale incheiate.

Articolul 34. Anexele nr. 1-5 fac parte integranta din prezentul regulament.

ANEXA Nr. 1
la regulament
DEFINITII

a) Agent constatator - persoana imputernicita de catre presedintele ANRE sa constate si sa sanctioneze abaterile de la reglementarile emise in sectorul energiei, sa dispuna masuri pentru prevenirea, stoparea si/sau remedierea efectelor produse de incalcarea prevederilor legale

b) Contraventie - incalcare a dispozitiilor unei legi, ale unui regulament etc., care se sanctioneaza cu amenda si sanctiune administrativa complementara, in functie de caz

c) Echipa de investigatie - echipa formata din doua sau mai multe persoane angajate in cadrul ANRE, din care cel putin una are calitatea de investigator si agent constatator

d) Mandat de investigatie - document prin care se autorizeaza membrii unei echipe de investigatie sa efectueze o activitate de investigatie si in cuprinsul caruia se indica obiectul si scopul investigatiei

e) Masura de conformare - masura corectiva, obligatorie, dispusa in urma unei investigatii, pentru restabilirea legalitatii si/sau aplicarea corecta a reglementarilor sau in vederea remedierii unei situatii existente neconforme

f) Proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor - document care se intocmeste de catre unul sau mai multi investigatori avand calitatea de agenti constatatori, in vederea aplicarii sanctiunii contraventionale unei persoane fizice sau juridice, atunci cand, in urma unei investigatii, se constata ca aceasta a savarsit una sau mai multe fapte care, potrivit legii, constituie contraventii

g) Raport de investigatie - document unilateral, care se intocmeste de catre echipa de investigatie, in care sunt consemnate datele, informatiile, verificarile, documentele si concluziile activitatii de investigatie

h) Sectorul energiei - piata si sectorul energiei electrice si/sau gazelor naturale

i) Serviciul investigatii - structura din cadrul ANRE, in ale carei atributii intra obiectivele activitatii de investigatii

ANEXA Nr. 2
la regulament
LEGITIMATIE DE SERVICIU

Imputernicire investigator ca agent constatator Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei

- model si continut-cadru Fata

Legitimatie

VersoAfişează Regulamentul de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise in domeniul energiei aplicabil activitatii de investigatii desfasurate de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, din 23.01.2019 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    REMIT    ANREComentează: Regulamentul de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise in domeniul energiei aplicabil activitatii de investigatii desfasurate de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, din 23.01.2019
Jurisprudenţă

Exigibilitatea creantei nu este afectata de esalonarea platii prin acte normative, iar dobanda legala curge de la data indeplinirii celor trei conditii esentiale
Pronuntaţă de: Tribunalul Caras Severin Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 424/2017, in sedinta publica din 7 martie 2017

Decontarea serviciilor medicale pentru personalul din Justitie. Acte normative, conditii, distinctii
Pronuntaţă de: Tribunalul Braila Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 159/2017, in sedinta publica din 22 martie 2017

Nu poate fi primita interpretarea potrivit careia eliminarea discriminarilor salariale s-ar aplica doar anumitor categorii de personal, nu si magistratilor
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj Sectia C.M.A.S., Sentinta civila nr. 273/2017, in sedinta publica din 27 februarie 2017

Dreptul la plata orelor suplimentare pentru invatatorii care se ocupa si de orele de educatie fizica
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Timisoara - Secia litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr.4/2017, in sedinta publica din 10 ianuarie 2017

Decizia ICCJ 5/2017. Medicul sef de sectie din cadrul unui spital public are calitatea de functionar public in sensul legii penale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Deghizare partiala a pretului prin simulatie. Contract de vanzare-cumparare
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 80 din 26 ianuarie 2016

Elementele constitutive ale infractiunii de insusire a bunului gasit sau ajuns din eroare la faptuitor
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penala, decizia nr. 55/A din 11 februarie 2016

Actiune in constatarea nulitatii absolute a unor clauze contractuale. Contract de credit
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 441 din 2 martie 2016

Incetarea procesului penal ca urmare a impacarii partilor. Actiune in despagubiri formulata impotriva asiguratorului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 1008 din 11 mai 2016

Conflict de competenta ivit intre sectia penala si sectia civila din cadrul aceleiasi curti de apel. Cerere de asistenta judiciara in materie penala
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 1620 din 23 septembrie 2016Articole Juridice

Clauza de neconcurenta in contractele de munca. Aplicabilitate practica. Solutii jurisprudentiale
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Reglementarea contractului de donatie in Noul Cod Civil
Sursa: avocat STOICA IOANA

Gestiunea de afaceri ca izvor de obligatii
Sursa: Stefanescu Laura Oana

Fideiusiunea – definitie, caractere juridice, parti, tipuri, forma, efecte
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Punerea in executare a dispozitiilor civile din hotarare. Art. 579 - 581 - NCPP
Sursa: EuroAvocatura.ro

Lipsa de diligenta a autoritatilor vamale nationale poate crea o situatie speciala care sa justifice remiterea unei datorii vamale
Sursa: EuroAvocatura.ro

Noul Cod Civil: Gajul (Art. 2343-2499)
Sursa: EuroAvocatura.ro