Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » Legea 156/2000 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate republicata

Legea 156/2000 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate republicata

  Publicat: 25 Mar 2019       1595 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial numarul 227 din data de 25.03.2019

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
Este o procedura diplomatica de reglementare a diferendelor internationale, drept conferit puterilor straine conflictului de a media ostilitatile, chiar in decursul acestora. Mediatorul trebuie sa fie un tertstat, un grup de state, O.N.U. sau institutiile sale specializate, alte organizatii internationale cu vocatie mondiala sau regionala sau o personalitate de prestigiu - acceptat de comun acord, de catre partile aflate in conflict.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Clasificarea activitatilor din economia nationala.
Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Persoana fizica sau juridica ce livreaza unui client o marfa, un produs sau presteaza un anumit serviciu.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Articolul 1

Statul roman asigura, in conformitate cu prevederile prezentei legi, protectia cetatenilor romani cu domiciliul in Romania care lucreaza in strainatate.


Articolul 2

(1) Prezenta lege reglementeaza conditiile de functionare, precum si procedura de inregistrare a persoanelor juridice care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei ca agenti de plasare a fortei de munca in strainatate.
(2) Serviciile specializate de plasare a fortei de munca realizate pe teritoriul Romaniei de catre un agent de plasare a fortei de munca in strainatate constau in informarea, consilierea si medierea cetatenilor romani in vederea angajarii acestora in strainatate.
(3) Serviciile prevazute la alin. (2) sunt furnizate de catre agentii de plasare a fortei de munca infiintati pe teritoriul Romaniei sau de catre alti furnizori de servicii de plasare a fortei de munca stabiliti pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, altul decat Romania, sau al Spatiului Economic European, inregistrati in conditiile prevazute de prezenta lege ori, dupa caz, supusi procedurii de notificare .


Articolul 3
In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) plasare a fortei de munca - activitate prin care se realizeaza urmatoarele:
1. identificarea locurilor de munca oferite de angajatori, persoane juridice sau persoane fizice din strainatate;
2. constituirea unei banci de date privind solicitantii de locuri de munca si ofertele de locuri de munca in strainatate;
3. publicarea locurilor de munca si a conditiilor de ocupare a acestora;
4. preselectia sau, dupa caz, selectia candidatilor, corespunzator cerintelor locurilor de munca oferite si in concordanta cu pregatirea, aptitudinile si interesele acestora, testarea aptitudinilor, intocmirea si gestionarea dosarului de personal si a documentatiei necesare;
5. intreprinderea demersurilor pentru angajarea persoanelor selectate pe locurile de munca oferite;
6. punerea in legatura cu angajatori straini a persoanelor care au domiciliul in Romania si care se afla in cautarea unui loc de munca, in vederea stabilirii unui raport de munca;
b) agent de plasare a fortei de munca - persoana juridica constituita in temeiul Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv filialele societatilor comerciale straine, infiintate in Romania potrivit art. 42 si 44 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care are ca activitate principala "Activitati ale agentiilor de plasare a fortei de munca" cod CAEN - 7810, denumita in continuare agent de plasare;
c) mediere - activitatea prin care se realizeaza punerea in legatura a angajatorului strain cu persoana care are domiciliul in Romania si se afla in cautarea unui loc de munca, in vederea stabilirii unui raport de munca, finalizata prin incheierea unui contract individual de munca;
d) interpunere - interventia unui tert ca mijlocitor intre agentul de plasare si angajatorul strain sau persoana mediata, in vederea facilitarii activitatii de mediere;
e) furnizor de servicii de plasare a fortei de munca - persoana juridica stabilita pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, altul decat Romania, sau al Spatiului Economic European, care are dreptul legal de a presta servicii de plasare a fortei de munca in baza legislatiei statului de stabilire, fiind supus, dupa caz, unei proceduri de acreditare, autorizare ori inregistrare pentru prestarea de astfel de servicii;
f) alte categorii de intermediari - orice alta persoana fizica sau juridica;
g) persoana mediata - persoana aflata in cautarea unui loc de munca, cu domiciliul in Romania si care beneficiaza, in vederea angajarii, de activitatea de mediere conform prevederilor prezentei legi.

Articolul 4
(1) Guvernul Romaniei, prin autoritatile competente, va depune diligentele necesare pentru incheierea de acorduri, intelegeri, tratate sau conventii cu autoritati publice similare din alte state, in vederea stabilirii conditiilor de protectie a cetatenilor romani cu domiciliul in Romania care lucreaza in tarile respective.
(2) La negocierea acordurilor, intelegerilor, tratatelor sau conventiilor prevazute la alin. (1), partea romana va urmari respectarea principiului egalitatii de tratament si a reglementarilor aplicabile in ceea ce priveste nivelul salariului minim, durata timpului de lucru si de odihna, conditii generale de munca, sanatate si securitate in munca, asigurarea pentru accidente de munca sau boli profesionale.

Articolul 5
Ministerul Afacerilor Externe, prin misiunile diplomatice si oficiile consulare, va depune diligentele necesare pentru ca, prin intermediul autoritatilor publice sau al organismelor straine competente, sa se asigure cetatenilor romani prevazuti la art. 1:
a) respectarea, pe durata angajarii, a drepturilor prevazute de legislatia statului de primire, de acordurile, intelegerile si conventiile bilaterale si multilaterale la care Romania si statul de primire sunt parte, precum si a clauzelor contractului individual de munca;
b) aplicarea masurilor de protectie a salariatilor, prevazute de legislatia statului respectiv;
c) solutionarea eventualelor litigii, avand ca obiect respectarea drepturilor cetatenilor romani, potrivit legislatiei statului de primire.


CAPITOLUL II
Activitatea agentilor de plasare a fortei de munca in strainatate


Articolul 6
(1) Agentii de plasare desfasoara activitati de mediere a cetatenilor romani, cu domiciliul in Romania, care solicita sa lucreze pe baza ofertelor ferme de locuri de munca transmise din strainatate de catre persoane juridice sau fizice, in calitate de angajatori.
(2) Interpunerea altor categorii de intermediari intre agentul de plasare, persoana mediata si angajatorul strain este interzisa.

Articolul 7
Agentii de plasare au obligatia sa prelucreze datele cu caracter personal ale cetatenilor romani cu domiciliul in Romania care solicita locuri de munca in strainatate, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare*).
*) Legea nr. 677/2001 a fost abrogata prin art. V alin. (1) din Legea nr. 129/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 102/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, precum si pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 503 din 19 iunie 2018.
Toate trimiterile la Legea nr. 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, din actele normative se interpreteaza ca trimiteri la Regulamentul general privind protectia datelor si la legislatia de punere in aplicare a acestuia, conform art. V alin. (2) din Legea nr. 129/2018.

Articolul 8
(1) Agentii de plasare desfasoara pe teritoriul Romaniei activitatea de mediere in vederea angajarii cetatenilor romani in strainatate daca indeplinesc, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:
a) s-au inregistrat la inspectoratul teritorial de munca in a carui raza teritoriala isi au sediul, in conditiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi;
b) au incheiat cu persoane juridice sau fizice, stabilite intr-un alt stat decat Romania, care au calitate de angajator conform legislatiei statului respectiv, contracte care contin oferte ferme de locuri de munca;
c) dispun de spatiul si dotarile necesare pentru buna desfasurare a activitatii;

Afişează Legea 156/2000 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate republicata pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 156/2000    Protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.