Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Ghidul de finantare a Programului privind inchiderea depozitelor de deseuri municipale neconforme, din 07.03.2019

Ghidul de finantare a Programului privind inchiderea depozitelor de deseuri municipale neconforme, din 07.03.2019

  Publicat: 26 Mar 2019       2328 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicat in Monitorul Oficial nr. 230 din 26.03.2019

Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Confirmare intr-o anumita functie
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Confirmare intr-o anumita functie
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Confirmare intr-o anumita functie
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Document eliberat, la cerere, proprietarului unui imobil sau titularului unui drept real principal asupra unui imobil, de catre serviciul de carte funciara, care functioneaza in cadrul Judecatoriei, in raza teritoriala a careia este situat imobilul respectiv.
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale īn interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Analiza complexa, premergatoare deciziei de investitii, avand drept scop stabilirea oportunitatii si eficientei dezvoltarii unei subramuri sau realizarii unor obiective de investitii.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Act adoptat de organele de stat,
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Substante rezultate īn urma unor procese biologice sau tehnologice care nu mai pot fi folosite ca atare, dintre care unele sunt refolosibile.
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
Aceasta sintagma se refera la finantarea unei activitati de doua ori, din doua surse diferite.
Aceasta sintagma se refera la finantarea unei activitati de doua ori, din doua surse diferite.

e) dirigentia de santier;

f) TVA aferenta proiectului in conditiile in care aceasta a fost solicitata si nu este recuperabila, rambursabila sau compensata prin orice alte mijloace potrivit prevederilor legale;

g) cheltuieli diverse si neprevazute, in conformitate cu prevederile legale.

(2) Cheltuielile prevazute la alin. (1) pot fi finantate numai daca sunt receptionate si facturate dupa incheierea contractului de finantare, cu exceptia cheltuielilor prezentate la lit. a) si b).

(3) Cheltuielile aferente monitorizarii postinchidere a depozitelor sunt neeligibile.

(4) Cheltuielile aferente studiului de fezabilitate, proiectului tehnic de executie, organizarii de santier si dirigentiei de santier cumulate sunt eligibile in limita a 5% din valoarea eligibila a investitiei de baza prevazuta in devizul general.

ARTICOLUL 10

Continutul dosarului de finantare

(1) Dosarul de finantare depus de catre solicitanti trebuie sa cuprinda:

a) cererea de finantare nerambursabila, completata prin tehnoredactare, in original, semnata si stampilata de catre reprezentantul legal al solicitantului sau de catre imputernicitul acestuia;

b) orice act administrativ de reprezentare emis de catre reprezentantul legal al solicitantului, in original, pentru cazul in care cererea de finantare este semnata de catre o persoana imputernicita;

c) certificatul de cazier fiscal, emis pe numele solicitantului persoana juridica de catre organul teritorial de specialitate al Ministerului Finantelor Publice, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finantare, in original sau in copie legalizata;

d) certificatul de atestare fiscala privind obligatiile de plata catre bugetul de stat, emis pe numele solicitantului persoana juridica de catre organul teritorial de specialitate al Ministerului Finantelor Publice, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finantare, in original, in copie legalizata sau emis in SPV;

e) certificatul de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoana juridica de catre autoritatea publica locala in a carei raza teritoriala isi are sediul solicitantul, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finantare, in original sau in copie legalizata;

f) certificatul de atestare privind obligatiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoana juridica de catre Autoritate, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finantare, in original sau in copie legalizata;

g) declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal al solicitantului din care sa rezulte daca TVA aferenta proiectului este sau nu este recuperabila, rambursabila sau compensata prin orice mijloace conform prevederilor legale;

h) hotararea/hotararile consiliului local/consiliului judetean privind aplicarea la Program, in copie certificata "conform cu originalul"; hotararea trebuie sa contina:

(i) acordul cu privire la participarea in Program si contractarea finantarii;

(ii) aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul respectiv sau a indicatorilor tehnico- economici reactualizati in cazul proiectelor pentru care lucrarile au demarat anterior depunerii cererii de finantare;

(iii) acordul privind asigurarea si sustinerea contributiei proprii pentru realizarea proiectului;

i) extras de carte funciara pentru terenul pe care se realizeaza proiectul, in original sau copie legalizata, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de finantare;

j) decizia etapei de incadrare sau acordul de mediu emisa/emis de catre autoritatea competenta pentru protectia mediului, pentru unitatea administrativ-teritoriala solicitanta, in original sau in copie certificata "conform cu originalul";

k) studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investitii propus, intocmit conform Hotararii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico- economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Pentru proiectele la care lucrarile au demarat anterior depunerii cererii de finantare se vor depune:

a) documentele de la alin. (1) lit. a) -j);

b) proiectul tehnic de executie elaborat conform prevederilor legale in vigoare;

c) ultima reactualizare a devizului general, aprobata prin hotarare a consiliului local/judetean;

d) proces-verbal de constatare privind stadiul realizarii lucrarilor/proces-verbal de receptie partiala insusit prin semnatura si stampila de catre beneficiar/diriginte de santier si executant/furnizor, in copie certificata "conform cu originalul";

e) contractele de executie lucrari/echipamente/utilaje/servicii insotite de actele aditionale ale acestora, daca este cazul, in copii certificate "conform cu originalul";

f) ofertele financiare castigatoare ce au stat la baza incheierii contractelor, in copii certificate "conform cu originalul";

g) extras din oferta din care sa reiasa lucrarile ce urmeaza a fi executate, insusit prin semnatura si stampila de catre beneficiar/diriginte de santier si executant/furnizor, in copie certificata "conform cu originalul";

h) centralizatoarele cheltuielilor pe obiecte si categorii de lucrari in care sa fie evidentiate lucrarile executate pana la data depunerii cererii de finantare, precum si lucrarile care sunt solicitate prin cererea de finantare, semnate de solicitant si de executant.

ARTICOLUL 11

Modalitatea de depunere si completare a dosarului de finantare

(1) Dosarul de finantare, continand toate documentele obligatorii mentionate in prezentul ghid, va fi depus la Autoritate, in plic sigilat, iar solicitantul va inscrie pe plic urmatoarele informatii:

a) denumirea completa si adresa sa completa;

b) titlul Programului: "Programul privind inchiderea depozitelor de deseuri municipale neconforme";

c) sesiunea de depunere.

(2) Dosarul de finantare poate fi transmis prin orice modalitate, inclusiv prin posta/curier, care asigura confirmarea expedierii acestuia catre Autoritate in interiorul perioadei sesiunii de depunere.

(3) Dosarul de finantare trebuie sa respecte urmatoarele conditii:

a) cererea de finantare sa fie completata prin tehnoredactare computerizata;

b) documentele depuse de solicitant sa fie indosariate, numerotate si opisate;

c) sa cuprinda toate documentele aferente cererii de finantare, in forma solicitata de prezentul ghid si in perioada de valabilitate;

d) actele si documentele sa fie complete, lizibile si sa nu contina stersaturi ori modificari, sa fie prezentate in termenul stabilit si sa fie valabile la data depunerii.

(4) In cazul in care nu sunt indeplinite conditiile prevazute la alin. (3), dosarul de finantare poate fi completat, cu conditia ca documentele depuse sa ateste indeplinirea criteriilor de eligibilitate la data depunerii cererii de finantare . Prin exceptie, documentatia tehnica poate fi completata si cu documente emise ulterior depunerii dosarului de finantare .

(5) In cazurile prevazute la alin. (4) Autoritatea aduce la cunostinta solicitantilor deficientele constatate, prin publicarea pe site-ul propriu a acestora. Dupa caz si pentru operativitate, Autoritatea poate aduce la cunostinta solicitantilor deficientele constatate si prin alte cai de comunicare (e-mail, fax), daca acestea au fost furnizate de solicitant. Termenul in care pot fi remediate deficientele constatate este de 10 zile lucratoare de la data publicarii.

(6) In situatia in care se constata neindeplinirea conditiilor de eligibilitate si de forma prevazute in prezentul ghid, iar unele dintre acestea atrag respingerea dosarului fara posibilitatea aplicarii prevederilor alin. (4) si (5), dosarul va fi respins cu precizarea tuturor motivelor de respingere.

ARTICOLUL 12

Respingerea dosarului de finantare

Atrag respingerea dosarului de finantare neindeplinirea criteriilor de eligibilitate si/sau lipsa remedierii, in termenul indicat de Autoritate potrivit art. 11 alin. (5), a cauzelor si deficientelor constatate.

Afişează Ghidul de finantare a Programului privind inchiderea depozitelor de deseuri municipale neconforme, din 07.03.2019 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Ghid de finantare    Deseuri municipale neconforme    Ministerul Mediului

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.