Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Financiar-Bancara » Ordinul MFP nr. 1909/2019 pentru aprobarea criteriilor referitoare la autorizarea functionarii unitatilor emitente de bilete de valoare, a componentei si procedurii de lucru a Comisiei pentru autorizarea unitatilor emitente de bilete de valoare, precum si a componentei echipei de specialisti

Ordinul MFP nr. 1909/2019 pentru aprobarea criteriilor referitoare la autorizarea functionarii unitatilor emitente de bilete de valoare, a componentei si procedurii de lucru a Comisiei pentru autorizarea unitatilor emitente de bilete de valoare, precum si a componentei echipei de specialisti

  Publicat: 09 Apr 2019       2543 citiri        Secţiunea: Legislatie Financiar-Bancara  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
In Monitorul Oficial nr. 269 din 09.04.2019 a fost publicat Ordinul nr. 1909/2019 pentru aprobarea criteriilor referitoare la autorizarea functionarii unitatilor emitente de bilete de valoare, a componentei si procedurii de lucru a Comisiei pentru autorizarea unitatilor emitente de bilete de valoare, precum si a componentei echipei de specialisti prevazute la art. 22 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.045/2018.

(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie īn baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, īn schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Unul dintre modurile de sesizare a organelor de urmarire penala,
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Decizia de neparticipare este o scutire acordata unei tari care nu doreste sa se alature celorlalte state membre ale Uniunii intr-un anumit domeniu al cooperarii comunitare, ca mod de evitare a unui impas general.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Mijloc juridic procesual pus la dispozitia partii interesate, procurorului etc.,
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.

(2) Comunicarea deciziei se realizeaza astfel:
a) prin prezentarea operatorului sau a persoanei imputernicite de catre acesta, dupa caz, la sediul directiei de specialitate sau la sediul unitatii teritoriale a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, responsabila cu administrarea din punct de vedere fiscal a operatorului sau a persoanei imputernicite de catre acesta, dupa caz, si primirea actului administrativ de catre acesta sub semnatura, data comunicarii fiind data ridicarii sub semnatura a actului;
b) prin remiterea sub semnatura a actului administrativ de catre persoanele imputernicite de unitatea teritoriala a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, responsabila cu administrarea din punct de vedere fiscal a operatorului sau a persoanei imputernicite de catre acesta, dupa caz, data comunicarii fiind data remiterii sub semnatura a actului;
c) prin posta, la domiciliul fiscal al operatorului sau al persoanei imputernicite de catre acesta, dupa caz, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire, precum si prin alte mijloace, cum sunt fax, e-mail sau altele asemenea, daca se asigura transmiterea textului actului administrativ si confirmarea primirii acestuia, data comunicarii fiind data confirmarii primirii actului administrativ;
d) prin publicitate.
(3) In cazul in care comunicarea deciziei nu a fost posibila potrivit dispozitiilor prevazute la alin. (2) lit. a) -c), se va recurge la comunicarea prin publicitate, prin afisarea la sediul unitatii teritoriale a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, responsabila cu administrarea din punct de vedere fiscal a operatorului sau a persoanei imputernicite de catre acesta, dupa caz, a unei copii a deciziei emise pe numele acestuia. Decizia se considera comunicata in termen de 15 zile de la data afisarii.

Articolul 16
Decizia produce efecte de la data la care este comunicata operatorului sau persoanei imputernicite de catre acesta, dupa caz, sau la o data ulterioara mentionata in actul administrativ comunicat, potrivit legii.

Articolul 17
Lipsa unuia dintre elementele deciziei referitoare la calitatea persoanei care semneaza actul administrativ, numele si prenumele ori denumirea operatorului, a obiectului actului administrativ sau a semnaturii presedintelui ori vicepresedintelui comisiei atrage nulitatea acesteia. Nulitatea se constata de instanta judecatoreasca de contencios administrativ in conditiile legii.

Articolul 18
Comisia poate indrepta erorile materiale din decizie din oficiu sau la cererea operatorului ori a persoanei imputernicite de catre acesta, dupa caz. Decizia corectata se comunica operatorului sau persoanei imputernicite de catre acesta, dupa caz, potrivit legii.

Articolul 19
(1) Impotriva deciziei comisiei se poate formula plangere prealabila in conditiile art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Plangerea prealabila formulata impotriva deciziei comisiei, in conditiile prezentei proceduri, este calea administrativa de atac prin care se solicita autoritatii publice emitente reexaminarea deciziei.

Articolul 20
(1) Plangerea prealabila se formuleaza in scris si va cuprinde:
a) datele de identificare ale contestatarului;
b) obiectul plangerii prealabile;
c) motivele de fapt si de drept;
d) dovezile pe care se intemeiaza;
e) semnatura contestatarului sau a imputernicitului acestuia, precum si stampila in cazul persoanelor juridice. Dovada calitatii de imputernicit al contestatarului, persoana fizica sau juridica, se face potrivit legii.
(2) Plangerea prealabila se depune la registratura generala a Ministerului Finantelor Publice, in termenele prevazute la art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) In cazul in care plangerea prealabila este depusa la o unitate teritoriala a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, aceasta va fi inaintata, in termen de 5 zile de la data primirii, directiei de specialitate.

Articolul 21
Plangerea prealabila poate fi retrasa de contestatar pana la solutionarea acesteia. Comisia va comunica contestatarului decizia prin care se ia act de renuntarea la plangerea prealabila.

Articolul 22
(1) In solutionarea plangerii prealabile, comisia se pronunta prin decizie .
(2) Decizia emisa in solutionarea plangerii prealabile este definitiva in sistemul cailor administrative de atac.

Articolul 23
(1) Decizia de solutionare a plangerii prealabile se emite in forma scrisa si va cuprinde: preambulul, considerentele si dispozitivul.
(2) Preambulul cuprinde: denumirea comisiei, numele si prenumele sau denumirea contestatarului, domiciliul fiscal al acestuia, numarul de inregistrare al plangerii prealabile la directia de specialitate si obiectul cauzei.
(3) Considerentele cuprind motivele de fapt si de drept care au format convingerea comisiei in emiterea deciziei.
(4) Dispozitivul cuprinde solutia pronuntata, calea de atac si termenul in care aceasta poate fi exercitata.
(5) Decizia se semneaza de catre presedintele sau vicepresedintele comisiei, dupa caz.

Articolul 24
(1) In solutionarea plangerii prealabile, comisia va verifica motivele de fapt si de drept care au stat la baza emiterii deciziei atacate. Analiza plangerii prealabile se face in raport cu sustinerile formulate de contestatar, cu dispozitiile legale invocate de acesta si cu documentele existente la dosarul cauzei. Solutionarea plangerii prealabile se face in limitele sesizarii.
(2) Comisia, pentru lamurirea cauzei, poate solicita punctul de vedere al directiilor de specialitate din Ministerul Finantelor Publice sau al altor institutii si autoritati.
(3) Prin solutionarea plangerii prealabile nu se poate crea o situatie mai grea contestatarului in propria cale de atac.
(4) Contestatarul, intervenientii sau imputernicitii acestora pot sa depuna probe noi in sustinerea cauzei.
(5) Comisia se va pronunta mai intai asupra exceptiilor de procedura si asupra celor de fond, iar cand se constata ca acestea sunt intemeiate nu se va mai proceda la analiza pe fond a cauzei.

Articolul 25
(1) Prin decizie, plangerea prealabila va putea fi admisa, in totalitate sau in parte, ori respinsa.
(2) In cazul admiterii plangerii prealabile se decide, dupa caz, anularea totala sau partiala a actului atacat.
(3) Daca se constata neindeplinirea unei conditii procedurale la investirea comisiei cu solutionarea plangerii prealabile, aceasta va fi respinsa fara a se proceda la analiza pe fond a cauzei.
(4) Plangerea prealabila nu poate fi respinsa daca poarta o denumire gresita.

Articolul 26
(1) Decizia privind solutionarea plangerii prealabile se comunica contestatarului in forma scrisa, in conditiile prevazute la art. 15.
(2) Deciziile emise in solutionarea plangerilor prealabile pot fi atacate la instanta judecatoreasca de contencios administrativ competenta .

ANEXA Nr. 3

Afişează Ordinul MFP nr. 1909/2019 pentru aprobarea criteriilor referitoare la autorizarea functionarii unitatilor emitente de bilete de valoare, a componentei si procedurii de lucru a Comisiei pentru autorizarea unitatilor emitente de bilete de valoare, precum si a componentei echipei de specialisti pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    MFP    Ordinul MFP 1909/2019    Tichete    Tichete sociale    Tichete de cresa    Vouchere de vacanta    Tichete culturale    Bilete de valoare    Tichete cadou

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Dreptul de deducere a TVA este conditionat de completarea in facturi a elementelor obligatorii prevazute de lege si-sau cu alte documente justificative anexate acestor facturi
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 2718/2019

Sentinta nr. 263/CA/2016 -Actiune in Contencios administrativ S.D. - S.A. impotriva Guvernului Romaniei si intervenientului Ministerul Finantelor Publice
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Oradea

Tratamentul juridic diferentiat, stabilit de legiuitor in considerarea unor situatii obiectiv diferite, nu reprezinta discriminare
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Alba Iulia Sectia I Civila, Decizia civila nr. 422/2017, in sedinta publica din 21 martie 2017

Nu poate fi primita interpretarea potrivit careia eliminarea discriminarilor salariale s-ar aplica doar anumitor categorii de personal, nu si magistratilor
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj Sectia C.M.A.S., Sentinta civila nr. 273/2017, in sedinta publica din 27 februarie 2017

Prin vointa legiuitorului, sporul de vechime in munca a fost cuprins in salariile de baza dupa data de 1 ianuarie 2010
Pronuntaţă de: Tribunalul Ialomita Sectia Civila, Sentinta civila nr. 89/2017, in sedinta publica din 25 ianuarie 2017

Nivelul minim al salariului are in vedere cuantumul salariului de baza (care include si sporul de vechime), iar nu cuantumul salariului de incadrare (ca punct de pornire in calculul salariului de baza)
Pronuntaţă de: Tribunalul Ialomita Sectia Civila, Sentinta civila nr. 89/2017, in sedinta din 25 ianuarie 2017

Posibilitatea cumulului dobanzii legale cu daune compensatorii menite sa acopere prejudiciul cauzat prin erodarea creantei
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Timisoara - Sectia Litigii de munca si Asigurari sociale, Decizia civila nr.12/2017, pronuntata in sedinta publica din data de 11 ianuarie 2017

Sanctionarea salariatului pentru neindeplinirea obligatiilor de serviciu. Masura legala si temeinica
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti, Sectia a VIII-a Conflicte de munca si asigurari sociale, Sentinta nr. 2783 din 15.03.2016

Intelesul sintagmei "descoperirea inscrisurilor". Revizuire intemeiata pe dispozitiile art. 322 pct. 5 din vechiul CPC
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 42 din 20 ianuarie 2016

Taxe vamale. Calculul majorarilor de intarziere.
Pronuntaţă de: Decizia nr. 4438 din 21 septembrie 2005, I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscalArticole Juridice

Registrul de evidenta fiscala pentru persoanele fizice 2018
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Procedura de inregistrare a contractelor-documentelor incheiate intre persoane juridice romane, persoane fizice rezidente
Sursa: EuroAvocatura.ro

Locuinta alternanta a copilului in legislatia franceza
Sursa: EuroAvocatura.ro

Controverse privind clasificarea contabila a leasingului financiar si operational
Sursa: ALB Romania

Indreptarea erorilor din documentele de plata a obligatiilor fiscale
Sursa: Avocatnet.ro