Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Regulamentul de organizare si functionare a colegiilor si liceelor pedagogice din Romania

Regulamentul de organizare si functionare a colegiilor si liceelor pedagogice din Romania

  Publicat: 11 Apr 2019       830 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
In Monitorul Oficial nr. 272 din 10.04.2019 a fost publicat Regulamentul de organizare si functionare a colegiilor si liceelor pedagogice din Romania, din 22.03.2019.

Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Persoana care face parte din conducerea unei institutii,
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
1. Document prin care se face o instiintare (publica) cu caracter oficial.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.

2. pentru specializarea educator-puericultor:
a) proba practica (activitate didactica):
- sustinerea unei activitati/lectii demonstrative in invatamantul anteprescolar, in conformitate cu programa de practica pedagogica specifica educatiei timpurii;
- proba practica este planificata si se desfasoara pe parcursul semestrului al II-lea al clasei a XII-a, fiind echivalenta cu sustinerea activitatii/lectiei finale la o grupa de copii din cresele partenere colegiului sau liceului pedagogic;
b) prezentarea si sustinerea planului de activitate/lectie si a strategiilor didactice ale activitatii demonstrative sustinute la proba practica;
3. pentru specializarea instructor de educatie extrascolara:
a) sustinerea proiectului/lucrarii de specialitate;
b) prezentarea complexa (proiectare, organizare, desfasurare) a unei activitati educative de timp liber, pe o tema la alegere;
4. pentru specializarea mediator scolar:
a) sustinerea proiectului/lucrarii de specialitate;
b) prezentarea complexa (identificare, abordare, demers, solutionare, sustenabilitate) a unui caz relevant supus medierii/din experienta practica de mediere.
(2) Proba prevazuta la alin. (1) pct. 1 lit. b), pct. 2 lit. b), de prezentare si sustinere a planului de activitate/lectie si a strategiilor didactice ale activitatii demonstrative sustinute la proba practica, prevazuta pentru specializarile invatator- educatoare si educator-puericultor, precum si probele prevazute la alin. (1) pct. 3 lit. a) si b) si pct. 4 lit. a) si b), la specializarile instructor de educatie extrascolara si mediator scolar, se organizeaza si se desfasoara in ultimele 3 saptamani ale anului scolar, in baza deciziei conducerii colegiului/liceului pedagogic si cu avizul inspectoratului scolar judetean.

Articolul 37
(1) Comisiile de examen pentru certificarea competentelor profesionale sunt alcatuite din patru membri: presedinte (de regula directorul sau directorul adjunct al colegiului/liceului pedagogic), secretarul comisiei (secretarul institutiei sau un profesor/invatator din unitate) si doi membri examinatori (de regula coordonatorul de practica si profesorul indrumator de practica).
(2) Componenta comisiilor pentru certificarea competentelor profesionale este propusa de catre directorul colegiului/liceului pedagogic in care are loc examenul de certificare si aprobata prin decizie a inspectorului scolar general al inspectoratului scolar din judetul respectiv.
(3) Nota minima de promovare acordata de catre fiecare examinator la probele de examen nu poate fi mai mica de 7 (sapte).
(4) Neprezentarea la probele de examen sau obtinerea unei note mai mici de 7 (sapte) are drept consecinta nepromovarea examenului si neobtinerea certificatului de calificare profe- sionala.

Articolul 38
Membrii comisiilor pentru examenul de certificare profesionala sunt remunerati in conformitate cu reglementarile Ministerului Educatiei Nationale.

Articolul 39
Examenul pentru obtinerea atestatului de predare a unei limbi straine la clasele primare de catre absolventii claselor cu profil pedagogic, specializarea invatator-educatoare, se desfasoara conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educatiei nationale.

Articolul 40
(1) In urma promovarii examenului de certificare, absolventului i se elibereaza certificatul de calificare si, dupa caz, atestatul de predare a unei limbi straine la clasele primare.
(2) Certificatul de calificare si atestatul de predare a unei limbi straine sunt acte de studii prin care se confirma pregatirea profesionala dobandita de absolventi pe intreaga durata a studiilor liceale.

TITLUL III
Partenerii educationali

Articolul 41
Colegiile si liceele pedagogice pot realiza parteneriate si proiecte cu alte unitati si institutii de invatamant, cu asociatii, fundatii, institutii de educatie si cultura, organisme economice si organizatii guvernamentale si nonguvernamentale sau cu alte tipuri de organizatii din tara si strainatate.

Articolul 42
Colaborarea cu compartimentele pentru educatie timpurie si invatamant primar de la inspectoratele scolare judetene, cu Asociatia Nationala a Colegiilor si Liceelor Pedagogice din Romania, precum si parteneriatele si protocoalele de colaborare cu institutiile de invatamant superior in scopul sprijinirii organizarii, desfasurarii si evaluarii practicii pedagogice a studentilor constituie obiective prioritare.


TITLUL IV
Dispozitii finale si tranzitorii

Articolul 43
Respectarea prevederilor prezentului regulament este obligatorie pentru personalul de conducere, indrumare si control, personalul didactic, didactic auxiliar, nedidactic, precum si pentru elevii si parintii, tutorii sau sustinatorii legali ai elevilor din toate colegiile si liceele pedagogice, precum si pentru unitatile de invatamant preuniversitar in care functioneaza clase cu profil pedagogic.

Articolul 44
Ocuparea posturilor de la clasele cu profil pedagogic necesita in mod obligatoriu avizul directorului colegiului/liceului pedagogic. Obtinerea acestui aviz se face in baza indeplinirii unor criterii si a unei proceduri aprobate in consiliul de administratie al colegiului/liceului si avizate de inspectoratul scolar judetean.

Articolul 45
Conducerile colegiilor si liceelor pedagogice care la data intrarii in vigoare a prezentului regulament nu au grupe/clase de aplicatie proprii vor intreprinde demersurile necesare pentru infiintarea acestora in intervalul urmatorului ciclu de invatamant.

Articolul 46
La data intrarii in vigoare a prezentului regulament, orice dispozitie contrara se abroga.

Articolul 47
Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezentul regulament.

ANEXA Nr. 1
la regulament

PROBELE
de aptitudini la profilul pedagogic

A. Pentru specializarile invatator-educatoare si educator- puericultor
1. Proba de aptitudini muzicale:
Proba de aptitudini muzicale consta in verificarea aptitudinilor interpretative si a auzului muzical prin:Afişează Regulamentul de organizare si functionare a colegiilor si liceelor pedagogice din Romania pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Regulament de functionare    Liceen pedagogice    MEN    Ministerul Educatiei   Comentează: Regulamentul de organizare si functionare a colegiilor si liceelor pedagogice din Romania