Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Ordinul nr. 736/2019 privind aprobarea modului de administrare, finantare si implementare a AP-ECMO

Ordinul nr. 736/2019 privind aprobarea modului de administrare, finantare si implementare a AP-ECMO

  Publicat: 24 May 2019       358 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ordinul nr. 736/2019 privind aprobarea modului de administrare, finantare si implementare a actiunilor prioritare pentru asistarea circulatorie mecanica prin oxigenare extracorporala prin membrana sau minipompa rotativa axiala percutana - AP-ECMO a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 408 din 24.05.2019.

Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
(Authorized shares) Numarul maxim de actiuni dintr-o anumita clasa pe care o companie il poate emite legal, conform prevederilor din statut.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Prin Declaratia de la Maastricht , din 10 decembrie 1991, statele membre ale Uniunii Europei Occidentale (UEO) au invitat tarile europene care erau membre ale NATO, dar nu si ale Uniunii Europene, sa devina membri asociati ai UEO.
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
(Authorized shares) Numarul maxim de actiuni dintr-o anumita clasa pe care o companie il poate emite legal, conform prevederilor din statut.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Acea parte de capital social detinuta de stat sau de alta entitate implicata in procesul de privatizare la o societate comerciala neprivatizata, in tot sau in parte, care nu este afectata de alte drepturi izvorānd din contractele de privatizare incheiate deja in baza legilor de privatizare;
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.

Articolul 1
(1) Modul de administrare, finantare si implementare a actiunilor prioritare pentru asistarea circulatorie mecanica prin oxigenare extracorporala prin membrana sau minipompa rotativa axiala percutana, denumite in continuare AP-ECMO, se deruleaza in conformitate cu prevederile prezentului ordin .
(2) Actiunile prioritare prevazute la alin. (1) se adreseaza cazurilor critice ce necesita tratament prin asistarea circulatorie mecanica prin oxigenare extracorporala prin membrana sau minipompa rotativa axiala percutana, iar costurile specifice pentru tratamentul acestor pacienti care nu pot fi acoperite din fondurile obtinute pe baza contractelor cu casele de asigurari de sanatate judetene, a municipiului Bucuresti si Casei de Asigurari de Sanatate a Armatei, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti (C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.) vor fi suportate din fondurile alocate acestor actiuni .
(3) AP-ECMO sunt destinate numai bolnavilor care nu au beneficiat de materiale sanitare, dispozitive si altele asemenea necesare asistarii circulatorii mecanice prin oxigenare extracorporala de membrana sau minipompa rotativa axiala percutana in cadrul programelor nationale de sanatate curative finantate de la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate. In ceea ce priveste materialele, medicamentele si reactivii inclusi in lista de achizitii prevazuta la art. 20 pct. 2.b) si 2.c), in momentul in care un pacient este inclus in AP-ECMO, acestea pot fi decontate din fondurile AP-ECMO pentru toata durata asistarii circulatorii mecanice prin oxigenare extracorporala prin membrana sau minipompa rotativa percutana.
(4) AP-ECMO sunt elaborate, derulate si finantate de catre Ministerul Sanatatii si se implementeaza prin unitati sanitare care au in structura sectii/compartimente de anestezie si terapie intensiva.

Articolul 2
(1) Colectivul de lucru format din specialisti in specialitatea anestezie si terapie intensiva, denumit in continuare CL-ECMO, coordoneaza din punct de vedere stiintific si metodologic la nivel national AP-ECMO, in conformitate cu prevederile art. 15 din Hotararea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Colectivul de lucru al AP-ECMO are in componenta un presedinte, un vicepresedinte si 3 membri .
(3) Pentru perioada 2019-2022 componenta CL-ECMO se aproba prin ordin al ministrului sanatatii, pe baza propunerilor inaintate Ministerului Sanatatii de catre Societatea Romana de Anestezie si Terapie Intensiva.
(4) Secretarul de stat care are in coordonare AP-ECMO si seful Serviciului medicina de urgenta al Ministerului Sanatatii sunt invitati permanenti ai CL-ECMO.

Articolul 3
(1) In exercitarea atributiilor sale, CL-ECMO formuleaza propuneri, fundamentari, analize, recomandari si informari referitoare la AP-ECMO, pe care le transmite Serviciului medicina de urgenta.
(2) Secretariatul tehnic permanent al CL-ECMO se asigura de catre Serviciul medicina de urgenta.
(3) CL-ECMO isi desfasoara activitatea in sedinte organizate ori de cate ori este nevoie, la solicitarea presedintelui sau a secretarului de stat care are in coordonare AP-ECMO.
(4) Sedintele sunt legal constituite in prezenta majoritatii simple a CL-ECMO.
(5) In situatia in care presedintele CL-ECMO este in imposibilitatea de a conduce sedintele, acestea vor fi conduse de vicepresedinte.

Articolul 4
(1) CL-ECMO este coordonatorul national al AP-ECMO din punct de vedere stiintific si metodologic, iar Serviciul medicina de urgenta reprezinta structura centrala a Ministerului Sanatatii responsabila cu coordonarea administrativa a acestei actiuni .
(2) La nivelul spitalului, derularea si monitorizarea AP-ECMO se realizeaza de catre un coordonator local desemnat de catre managerul spitalului; acesta poate fi seful de sectie sau un alt medic din cadrul structurii care deruleaza AP-ECMO.
(3) Numele si datele de contact ale coordonatorului local - numar telefon fix, numar telefon mobil, fax, e-mail, adresa postala a spitalului si a sectiei in cazul in care acestea difera - vor fi comunicate Serviciului medicina de urgenta din Ministerul Sanatatii.
(4) Atunci cand derularea AP-ECMO intr-un spital se realizeaza prin mai multe structuri de anestezie si terapie intensiva, managerul desemneaza un coordonator local la nivelul spitalului; repartitia fondurilor alocate fiecarei structuri se stabileste de catre managerul spitalului, la propunerea coordonatorului local si dupa o consultare cu sefii structurilor implicate in AP-ECMO.

Articolul 5
Spitalele care deruleaza AP-ECMO au obligatia gestionarii eficiente a mijloacelor materiale si banesti si organizarii evidentei contabile a cheltuielilor, precum si organizarii evidentei nominale, pe baza de cod numeric personal, a beneficiarilor AP-ECMO.

Articolul 6
AP-ECMO se finanteaza de la bugetul de stat de la titlurile bugetare 20 "Bunuri si servicii" si 51 "Transferuri intre unitati ale administratiei publice", prevazute in Clasificatia indicatorilor privind finantele publice.

Articolul 7
(1) Pentru fondurile alocate la titlul 20 "Bunuri si servicii", directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti incheie contracte pentru derularea AP-ECMO, conform modelului prevazut in anexa nr. 1, cu spitalele nominalizate din subordinea ministerelor si institutiilor cu retea sanitara proprie, precum si a autoritatilor administratiei publice locale.
(2) De la titlul 51 "Transferuri intre unitati ale administratiei publice" se finanteaza cheltuielile aferente activitatilor prevazute in AP-ECMO desfasurate de spitalele din subordinea Ministerului Sanatatii.
(3) Din fondurile alocate spitalele pot finanta activitati specifice AP-ECMO.
(4) Din fondurile alocate AP-ECMO spitalele nu pot finanta cheltuieli de natura utilitatilor si cheltuieli de capital .
(5) Finantarea AP-ECMO din bugetul de stat, prin Ministerul Sanatatii, se face lunar, pe total titlu, pe baza cererilor fundamentate ale ordonatorilor de credite secundari si tertiari, insotite de documentele justificative ale acestora, semnate si parafate lizibil de coordonatorul local, in raport cu:
a) gradul de utilizare a fondurilor puse la dispozitie anterior;
b) disponibilul din cont ramas neutilizat;
c) indicatorii fizici realizati in perioada anterioara;
d) bugetul aprobat cu aceasta destinatie.
(6) Cererile de finantare fundamentate ale ordonatorilor de credite, detaliate pe tipuri de cheltuieli, se transmit spre avizare Serviciului medicina de urgenta, pe suport hartie si in format electronic, la adresa de e-mail ecmo@ms.ro, pana cel tarziu in data de 5 a lunii pentru care se face finantarea, conform modelului prevazut in anexa nr. 2.
(7) Cererea de finantare fundamentata este insotita de cererea detaliata pe tipuri de cheltuieli, al carei model este prevazut in anexa nr. 3, precum si de borderoul centralizator, al carui model este prevazut in anexa nr. 4.
(8) Cererile de finantare transmise de catre ordonatorii de credite dupa termenul prevazut la alin. (6) nu vor fi finantate in luna pentru care se face solicitarea. Acestea se finanteaza in luna urmatoare celei pentru care a fost transmisa solicitarea intarziata, in baza unei noi cereri transmise in termenul prevazut la alin. (6), cu incadrarea in limitele alocarilor bugetare.

Articolul 8
Sumele alocate pentru AP-ECMO sunt cuprinse in bugetele de venituri si cheltuieli ale directiilor de sanatate publica, respectiv ale spitalelor, se aproba odata cu acestea si se utilizeaza numai potrivit destinatiilor stabilite.

Articolul 9Afişează Ordinul nr. 736/2019 privind aprobarea modului de administrare, finantare si implementare a AP-ECMO pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    AP-ECMO    Ordinul 736/2019    Ministerul SanatatiiComentează: Ordinul nr. 736/2019 privind aprobarea modului de administrare, finantare si implementare a AP-ECMO