Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Financiar-Bancara » Hotararea nr. 362/2019 privind instituirea schemei de ajutor de minimis aferente programului de finantare a investitiilor pentru modernizarea si dezvoltarea statiunilor balneare

Hotararea nr. 362/2019 privind instituirea schemei de ajutor de minimis aferente programului de finantare a investitiilor pentru modernizarea si dezvoltarea statiunilor balneare

  Publicat: 06 Jun 2019       2955 citiri        Secţiunea: Legislatie Financiar-Bancara  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 450 din 05.06.2019.

Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Act adoptat de organele de stat,
Este un acord incheiat in scris intre subiectele de drept international si guvernat de dreptul international, incheiat in scopul de a produce efecte juridice si consemnat intr-un instrument unic sau, in doua sau mai multe instrumente conexe, oricare ar fi denumirea sa.
Este un acord incheiat in scris intre subiectele de drept international si guvernat de dreptul international, incheiat in scopul de a produce efecte juridice si consemnat intr-un instrument unic sau, in doua sau mai multe instrumente conexe, oricare ar fi denumirea sa.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Persoana fizica sau juridica ce livreaza unui client o marfa, un produs sau presteaza un anumit serviciu.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Potrivit Legii 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, totalitatea bunurilor care formeaza obiectul dreptului de proprietate publica.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Denumire data monedei unice europene.
A fost promulgat la 11.09.1865
Denumire data monedei unice europene.
In sensul legislatiei comunitare antitrust, prin „intreprindere” se intelege orice entitate angajata intr-o activitate economica, adica o activitate constand in oferirea de bunuri sau de servicii pe o piata data, independent de statutul sau juridic si de modul de finantare.
Denumire data monedei unice europene.
In sens general, cheltuiala in bani ce trebuie suportata pentru a putea beneficia de un bun sau serviciu.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
In sensul legislatiei comunitare antitrust, prin „intreprindere” se intelege orice entitate angajata intr-o activitate economica, adica o activitate constand in oferirea de bunuri sau de servicii pe o piata data, independent de statutul sau juridic si de modul de finantare.
In sensul legislatiei comunitare antitrust, prin „intreprindere” se intelege orice entitate angajata intr-o activitate economica, adica o activitate constand in oferirea de bunuri sau de servicii pe o piata data, independent de statutul sau juridic si de modul de finantare.
In sensul legislatiei comunitare antitrust, prin „intreprindere” se intelege orice entitate angajata intr-o activitate economica, adica o activitate constand in oferirea de bunuri sau de servicii pe o piata data, independent de statutul sau juridic si de modul de finantare.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
In sensul legislatiei comunitare antitrust, prin „intreprindere” se intelege orice entitate angajata intr-o activitate economica, adica o activitate constand in oferirea de bunuri sau de servicii pe o piata data, independent de statutul sau juridic si de modul de finantare.
Persoana fizica sau juridica proprietara a uneia sau mai multor actiuni emise de o societate comerciala pe actiuni sau in comandita pe actiuni.
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
(Bankruptcy) Stare de insolvabilitate a unei persoane fizice sau juridice; cu alte cuvinte, incapacitatea acesteia de a-si plati datoriile.
Persoana fizica sau juridica ce livreaza unui client o marfa, un produs sau presteaza un anumit serviciu.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
(co-finantare) Partea de finantare care trebuie asigurata de fiecare dintre partile implicate intr-un contract de finantare
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Mod de reorganizare a persoanei juridice.
In sensul legislatiei comunitare antitrust, prin „intreprindere” se intelege orice entitate angajata intr-o activitate economica, adica o activitate constand in oferirea de bunuri sau de servicii pe o piata data, independent de statutul sau juridic si de modul de finantare.
Efecte induse - Efecte secundare (colaterale) ale unui acord sau ale unei concentrari dintre cel putin doua intreprinderi, care afecteaza concurenta dintre ele, pe o alta piata relevanta decat cea vizata de intelegerea sau de concentrarea in cauza.
Denumire data monedei unice europene.
(Venture capital) Capital constituit, de regula, din contributiile investitorilor mari, care reprezinta o importanta sursa de finantare pentru companiile mici, tinere, cu perspective mari de crestere, dar fara bani.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Comisia Europeana este organul executiv al Uniunii Europene. Este o institutie independenta politic de guvernele statelor membre si reprezinta interesele Uniunii in ansamblu. In cadrul orientarilor politice generale stabilite de Consiliul European, pregateste si implementeaza deciziile Consiliului Uniunii Europene si ale Parlamentului European.
Comisia Europeana este organul executiv al Uniunii Europene. Este o institutie independenta politic de guvernele statelor membre si reprezinta interesele Uniunii in ansamblu. In cadrul orientarilor politice generale stabilite de Consiliul European, pregateste si implementeaza deciziile Consiliului Uniunii Europene si ale Parlamentului European.
A fost promulgat la 11.09.1865

CAPITOLUL I
Obiectivul Programului

Articolul 1
(1) Programul de finantare a investitiilor pentru modernizarea si dezvoltarea statiunilor balneare, denumit in continuare Program, este un program de finantare a proiectelor de investitii pentru modernizarea si dezvoltarea statiunilor balneare sau balneoclimatice prevazute in anexele nr. 1 si 2 la Hotararea Guvernului nr. 1.016/2011 privind acordarea statutului de statiune balneara si balneoclimatica pentru unele localitati si areale care dispun de factori naturali de cura, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Prin prezenta hotarare se instituie o schema de ajutor de minimis elaborata in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea art. 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 352 din 24 decembrie 2013, denumit in continuare Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013.
(3) Prezenta schema nu intra sub incidenta obligatiei de notificare catre Comisia Europeana, in conformitate cu prevederile art. 3 din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 privind aplicarea art. 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.
(4) Prezenta schema se aplica exclusiv in localitatile si arealele pentru care este acordat sau se va acorda statut de statiune balneara sau balneoclimatica, prevazute de Hotararea Guvernului nr. 1.016/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 2
(1) Programul este implementat de catre Comisia Nationala de Strategie si Prognoza, denumita in continuare CNSP, in conformitate cu atributiile ce ii revin prin Ordonanta Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) CNSP are calitatea de furnizor si administrator al acestei scheme de minimis.

Articolul 3
Obiectivele principale ale schemei de minimis urmaresc stimularea dezvoltarii infrastructurii in localitatile si arealele definite ca statiuni balneare sau balneoclimatice in vederea implementarii de solutii terapeutice inovatoare pentru un spectru larg de afectiuni, incurajarea operatorilor economici de a investi in unitatile medico-balneare si de recuperare, crearea/modernizarea infrastructurilor conexe de utilitate publica, crearea de noi locuri de munca, calificarea si profesionalizarea personalului ce activeaza in domeniu .

CAPITOLUL II
Bugetul schemei de minimis si modalitatea de acordare a ajutoarelor de minimis

Articolul 4
(1) Prezenta schema este valabila pentru incheierea angajamentelor legale pana la data de 31 decembrie 2020, cu posibilitatea prelungirii pana la data de 31 decembrie 2022, cu respectarea prevederilor nationale si ale Uniunii Europene in domeniul ajutorului de stat .
(2) Platile in cadrul prezentei scheme se efectueaza pana la data de 31 decembrie 2022, respectiv data de 31 decembrie 2024 in cazul prelungirii valabilitatii schemei in conditiile alin. (1).

Articolul 5
(1) Bugetul anual maxim al schemei de minimis este reprezentat de echivalentul in lei a 130 milioane euro.
(2) Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2019 este de 400 milioane lei credite de angajament si 80 milioane lei credite bugetare pentru realizarea de plati in baza angajamentelor legale emise.
(3) Finantarea prezentei scheme de minimis se suporta din sume alocate de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, pentru CNSP, titlul "Alte transferuri".
(4) Prin implementarea Programului se estimeaza acordarea de ajutor de minimis unui numar de minimum 1.300 de beneficiari.

CAPITOLUL III
Beneficiarii de ajutor de minimis in cadrul Programului

Articolul 6
Pot beneficia de prevederile Programului societatile de orice tip, respectiv intreprinderile care sunt inregistrate potrivit Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si care indeplinesc cumulativ, la data depunerii solicitarii de finantare, urmatoarele criterii de eligibilitate:
a) sunt inregistrate la oficiul registrului comertului, au sediul social sau unul dintre punctele de lucru si isi desfasoara activitatea pe teritoriul localitatilor si arealelor prevazute de Hotararea Guvernului nr. 1.016/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) codul unic de inregistrare (CAEN) pentru care solicita finantare este eligibil in cadrul Programului daca este autorizat conform art. 15 alin. (1) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la momentul depunerii primei cereri de rambursare/plata. Solicitarea finantarii se face pe un singur cod CAEN;
c) nu au depasit plafonul de minimis de 200.000 euro pentru o intreprindere unica, asa cum este aceasta definita de Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013, respectiv de 100.000 euro pentru beneficiarii care desfasoara activitati de transport de marfuri in contul tertilor sau contra cost pe durata a trei exercitii financiare consecutive, respectiv anul in curs si ultimele doua exercitii financiare precedente. Plafoanele se aplica indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmarit si indiferent daca ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri ale Uniunii Europene; termenul de "intreprindere unica" include toate intreprinderile intre care exista cel putin una dintre relatiile urmatoare:
(i) o intreprindere detine majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau ale asociatilor unei alte intreprinderi;
(ii) o intreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte intreprinderi;
(iii) o intreprindere are dreptul de a exercita o influenta dominanta asupra altei intreprinderi in temeiul unui contract incheiat cu intreprinderea in cauza sau in temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
(iv) o intreprindere care este actionar sau asociat al unei alte intreprinderi si care controleaza singura, in baza unui acord cu alti actionari sau asociati ai acelei intreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau ale asociatilor intreprinderii respective. Intreprinderile care intretin, cu una sau mai multe intreprinderi, relatiile la care se face referire la pct. (i)-(iv) sunt considerate intreprinderi unice.
d) nu se afla in stare de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, executare silita, inchidere operationala, insolventa, faliment sau suspendare temporara a activitatii;
e) nu au fost subiectul unei decizii emise de catre Comisia Europeana/alt furnizor de ajutor de stat/Consiliul Concurentei de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, in cazul in care au facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executata si creanta integral recuperata, cu penalitati aferente, dupa caz;
f) detin un drept asupra imobilului, respectiv proprietate, inchiriere sau concesiune pe termen lung, la data depunerii cererii de finantare, precum si pe o perioada de minimum 10 ani de la data platii finale a ajutorului de minimis, asa cum reiese din documentele depuse, pentru care poate fi acordat dreptul de executie a lucrarilor de constructii, in conformitate cu legislatia in vigoare;
g) face dovada detinerii surselor de cofinantare ale proiectului in valoare de cel putin 50% din valoarea totala a investitiei, sub forma de majorare de capital subscris si varsat, profit reinvestit, imprumut din partea actionarilor sau a altor intreprinderi asociate sau credit bancar.

Articolul 7
(1) In cazul in care valoarea totala a ajutoarelor de minimis acordate unei intreprinderi unice pe o perioada de 3 ani fiscali consecutivi, cumulata cu valoarea alocarii financiare acordate in conformitate cu prevederile prezentei scheme, depaseste plafoanele de minimis mentionate la art. 6 lit. c), intreprinderea solicitanta nu poate beneficia de prevederile schemei, nici chiar pentru acea fractie din ajutor care nu depaseste aceste plafoane.
(2) In cazul fuziunilor sau al achizitiilor, atunci cand se stabileste daca un nou ajutor de minimis acordat unei intreprinderi noi sau intreprinderii care face achizitia depaseste plafonul relevant, se iau in considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor intreprinderilor care au fuzionat. Ajutoarele de minimis acordate legal inainte de fuziune sau achizitie raman legal acordate.
(3) In cazul in care o intreprindere se imparte in doua sau mai multe intreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate inainte de separare se aloca intreprinderii care a beneficiat de acestea, si anume, in principiu, intreprinderii care preia activitatile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. In cazul in care o astfel de alocare nu este posibila, ajutoarele de minimis se aloca proportional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor intreprinderi la data la care separarea produce efecte .
(4) Ajutorul de minimis acordat prin prezenta masura poate fi cumulat cu ajutoarele de minimis acordate in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei, in limita plafonului stabilit in regulamentul respectiv, cu modificarile si completarile ulterioare.
(5) Ajutoarele de minimis pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate in conformitate cu alte regulamente de minimis in limita plafonului de 200.000 euro, respectiv 100.000 euro pentru intreprinderile care efectueaza transport rutier de marfuri in contul tertilor sau contra cost, echivalent in lei.
(6) Ajutoarele de minimis nu se cumuleaza cu ajutoarele de stat acordate pentru aceleasi costuri eligibile sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeasi masura de finantare prin capital de risc daca un astfel de cumul ar depasi intensitatea sau valoarea maxima relevanta a ajutorului stabilita pentru conditiile specifice ale fiecarui caz de un regulament sau de o decizie de exceptare adoptata de Comisia Europeana .
(7) Ajutoarele de minimis care nu se acorda pentru sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate in temeiul unui regulament de exceptare sau al unei decizii adoptate de Comisia Europeana .

Articolul 8
(1) Nu se acorda ajutor de minimis in cadrul Programului pentru activitatile de:
a) productie sau comercializare de armament, munitii, explozibili, tutun, alcool, substante aflate sub control national, plante, substante si preparate stupefiante si psihotrope;
b) productie sau comercializare de produse energetice definite potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, activitati de leasing, activitati de investigare si protectie;

Afişează Hotararea nr. 362/2019 privind instituirea schemei de ajutor de minimis aferente programului de finantare a investitiilor pentru modernizarea si dezvoltarea statiunilor balneare pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    HG 362/2019    Schema de ajutor de minimis    Statiuni balneare

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.