Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » OUG 52/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din Romania in spatiul feroviar unic european

OUG 52/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din Romania in spatiul feroviar unic european

  Publicat: 03 Jul 2019       3458 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 547 din 03.07.2019.

Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act adoptat de organele de stat,
Comisia Europeana este organul executiv al Uniunii Europene. Este o institutie independenta politic de guvernele statelor membre si reprezinta interesele Uniunii in ansamblu. In cadrul orientarilor politice generale stabilite de Consiliul European, pregateste si implementeaza deciziile Consiliului Uniunii Europene si ale Parlamentului European.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Persoana care raspunde de o gestiune. Persoana care primeste,
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
In sensul legislatiei comunitare antitrust, prin „intreprindere” se intelege orice entitate angajata intr-o activitate economica, adica o activitate constand in oferirea de bunuri sau de servicii pe o piata data, independent de statutul sau juridic si de modul de finantare.
Desemneaza situatia in care un membru al completului de judecata este oprit, in cazurile expres prevazute de lege, sa participe la solutionarea unui anumit litigiu.
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,

Articolul I
Legea nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din Romania in spatiul feroviar unic european, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 900 din 9 noiembrie 2016, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 2 alineatul (3), partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Se exclud de la aplicarea dispozitiilor art. 7, 71-74, 8 si 13 si ale cap. IV urmatoarele:".
2. La articolul 2, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Fara a se aduce atingere prevederilor alin. (3), se pot exclude de la aplicarea art. 8 alin. (3) infrastructurile feroviare locale si regionale care nu prezinta importanta strategica pentru functionarea pietei feroviare, iar de la aplicarea art. 7, 71 si 73 si a cap. IV infrastructurile feroviare locale care nu prezinta importanta strategica pentru functionarea pietei feroviare, prin hotarare a Guvernului, cu respectarea legislatiei in vigoare. Ministerul Transporturilor notifica Comisiei Europene intentia de a exclude astfel de infrastructuri feroviare. Excluderea se aplica, daca este cazul, pe baza actelor de punere in aplicare prin care Comisia Europeana decide daca o astfel de infrastructura feroviara poate fi considerata ca fiind lipsita de importanta strategica."
3. La articolul 3, punctul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"3. administratorul infrastructurii - Compania Nationala de Cai Ferate A«C.F.R.A» - S.A., compania responsabila de operarea, mentenanta si reinnoirea infrastructurii feroviare pe reteaua de cai ferate din Romania, precum si de participarea la dezvoltarea acesteia, conform legislatiei de infiintare si functionare si potrivit normelor stabilite prin legislatia in vigoare in cadrul politicii generale privind dezvoltarea si finantarea infrastructurii;".
4. La articolul 3, dupa punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 31, cu urmatorul cuprins:
"31. adunarea generala a actionarilor - organismul de cel mai inalt nivel al unei intreprinderi care indeplineste atributii de supraveghere, inclusiv exercitarea controlului asupra consiliului de administratie si a deciziilor strategice generale privind intreprinderea, conform prevederilor legale in vigoare, expresia fiind echivalenta cu expresia A«consiliul de supraveghereA», definita la art. 1 pct. 2 lit. (c) pct. 34 din Directiva (UE) 2016/2.370 a Parlamentului European si a Consiliului din 14 decembrie 2016 de modificare a Directivei 2012/34/UE in ceea ce priveste deschiderea pietei pentru serviciile de transport feroviar intern de calatori si guvernanta infrastructurii feroviare;".
5. La articolul 3, dupa punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 61, cu urmatorul cuprins:
"61. bilet direct - biletul reprezinta un contract pentru servicii succesive de transport feroviar al calatorilor, executate de catre unul sau mai multi operatori de transport feroviar;".
6. La articolul 3, dupa punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 71, cu urmatorul cuprins:
"71. consiliul de administratie - organismul de nivel inalt al unei intreprinderi, care indeplineste functii executive si administrative, responsabil si raspunzator pentru administrarea curenta a intreprinderii, conform prevederilor legale in vigoare; in cazul intreprinderilor administrate potrivit sistemului dualist de administrare, reglementat potrivit Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, orice referire din prezenta lege la consiliul de administratie va fi considerata drept referire la consiliul de supraveghere;".
7. La articolul 3, dupa punctul 9 se introduce un nou punct, punctul 91, cu urmatorul cuprins:
"91. dezvoltarea infrastructurii feroviare - ansamblul activitatilor privind planificarea retelei feroviare, planificarea financiara, planificarea investitiilor, precum si constructia si modernizarea infrastructurii feroviare;".
8. La articolul 3, dupa punctul 10 se introduce un nou punct, punctul 101, cu urmatorul cuprins:
"101. functii esentiale ale administrarii infrastructurii - luarea deciziilor in legatura cu alocarea traselor, inclusiv definirea si evaluarea disponibilitatii traselor, precum si repartizarea traselor individuale si luarea deciziilor privind tarifarea infrastructurii, inclusiv stabilirea si perceperea tarifelor, in conformitate cu cadrul de tarifare si cu cadrul de alocare a capacitatilor instituit in conformitate cu prevederile art. 29 si 39;".
9. La articolul 3, dupa punctul 11 se introduce un nou punct, punctul 111, cu urmatorul cuprins:
"111. gestionar de infrastructura feroviara - potrivit definitiei prevazute la art. 1 alin. (10) lit. b1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr 12/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;".
10. La articolul 3, dupa punctul 17 se introduc trei noi puncte, punctele 171-173, cu urmatorul cuprins:
"171. mentenanta infrastructurii feroviare - ansamblul activitatilor si lucrarilor de intretinere si reparare care vizeaza pastrarea starii si a capacitatii infrastructurii existente;
172. modernizarea infrastructurii feroviare - lucrarile majore de modificare a infrastructurii, care imbunatatesc performantele globale ale acesteia;
173. operarea infrastructurii feroviare - ansamblul activitatilor privind alocarea traselor, managementul traficului si tarifarea infrastructurii;".
11. La articolul 3, dupa punctul 19 se introduce un nou punct, punctul 191, cu urmatorul cuprins:
"191. parteneriat public-privat - un acord cu caracter obligatoriu intre organisme publice si una sau mai multe intreprinderi, altele decat administratorul infrastructurii, in temeiul caruia intreprinderile construiesc si/sau finanteaza, partial sau total, infrastructura feroviara si/sau dobandesc dreptul de a exercita oricare dintre functiile prevazute la pct. 3 pentru o perioada predefinita. Acordul poate lua orice forma cu caracter juridic obligatoriu prevazuta in legislatia nationala in vigoare;".
12. La articolul 3, dupa punctul 21 se introduce un nou punct, punctul 211, cu urmatorul cuprins:
"211. reinnoirea infrastructurii feroviare - lucrarile majore de inlocuire pe infrastructura existenta care nu schimba performantele globale ale acesteia;".
13. La articolul 3, dupa punctul 27 se introduce un nou punct, punctul 271, cu urmatorul cuprins:
"271. servicii de transport de calatori de mare viteza - servicii de transport feroviar de calatori efectuate fara opriri intermediare intre doua locuri separate cel putin de o distanta mai mare de 200 km, pe linii special concepute pentru mare viteza, echipate pentru viteze in general de cel putin 250 km/h si care functioneaza in medie la aceste viteze;".
14. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 7
Independenta administratorului infrastructurii
(1) Administratorul infrastructurii are responsabilitatea de a asigura operarea, mentenanta si reinnoirea retelei feroviare, precum si dezvoltarea infrastructurii feroviare pe aceasta retea, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
(2) Administratorul infrastructurii nu are dreptul de a efectua servicii de transport feroviar, cu exceptia transporturilor in interes propriu reglementate prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 12/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Administratorul infrastructurii are obligatia de a asigura tuturor operatorilor de transport feroviar accesul echitabil si nediscriminatoriu la infrastructura. In acest scop, membrii adunarii generale a actionarilor si membrii consiliului de administratie al administratorului infrastructurii, precum si directorii aflati in subordinea directa a acestora conform prevederilor legale in vigoare actioneaza in mod nediscriminatoriu si, totodata, se asigura ca impartialitatea lor nu este afectata de niciun conflict de interese.
(4) Pentru aplicarea dispozitiilor alin. (3) si ale art. 6 alin. (1), administratorul infrastructurii este organizat sub forma unei entitati distincte din punct de vedere juridic de orice operator de transport feroviar. In acest sens, Ministerul Transporturilor asigura respectarea cerintelor prevazute la alin. (5).
(5) Sunt interzise urmatoarele situatii:
a) administratorul infrastructurii este controlat de o intreprindere care, in acelasi timp, controleaza unul sau mai multi operatori de transport feroviar care opereaza servicii feroviare pe reteaua administrata de acesta;
b) administratorul infrastructurii este controlat de unul sau mai multi operatori de transport feroviar care opereaza servicii feroviare pe reteaua administrata de acesta;
c) administratorul infrastructurii controleaza unul sau mai multi operatori de transport feroviar care opereaza servicii feroviare pe reteaua administrata de acesta;
d) administratorul infrastructurii si unul sau mai multi operatori de transport feroviar sunt organizati ca entitati fara personalitate juridica distincta in cadrul unei intreprinderi.
(6) Dispozitiile alin. (5) cu privire la notiunea de control se aplica in sensul prevederilor Regulamentului (CE) nr. 139/2004 al Consiliului din 20 ianuarie 2004 privind controlul concentrarilor economice intre intreprinderi.
(7) Sunt considerate in stare de incompatibilitate persoanele care exercita simultan urmatoarele functii:
a) membru al consiliului de administratie al administratorului infrastructurii si membru al consiliului de administratie al unui operator de transport feroviar;
b) persoana responsabila cu luarea deciziilor privind functiile esentiale ale administratorului infrastructurii si membru al adunarii generale a actionarilor/consiliului de administratie al unui operator de transport feroviar;
c) membru al adunarii generale a actionarilor a administratorului infrastructurii si membru al adunarii generale a actionarilor a unui operator de transport feroviar;
d) membru al consiliului de administratie al administratorului infrastructurii si membru al adunarii generale a actionarilor a unui operator de transport feroviar;
e) membru al adunarii generale a actionarilor a administratorului infrastructurii si membru al consiliului de administratie al unui operator de transport feroviar;

Afişează OUG 52/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din Romania in spatiul feroviar unic european pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Spatiul feroviar unic european    OUG 52/2019    Legea202/2016

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.