Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » H.G. 431/2019 pentru modificarea si completarea H.G. 487/2016 privind compatibilitatea electromagnetica si a H.G. nr. 740/2016 privind punerea la dispozitie pe piata a echipamentelor radio

H.G. 431/2019 pentru modificarea si completarea H.G. 487/2016 privind compatibilitatea electromagnetica si a H.G. nr. 740/2016 privind punerea la dispozitie pe piata a echipamentelor radio

  Publicat: 13 Jul 2019       1528 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Hotararea nr. 431/2019 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 487/2016 privind compatibilitatea electromagnetica si a Hotararii Guvernului nr. 740/2016 privind punerea la dispozitie pe piata a echipamentelor radio a fost publicata in Monitorul Oficial nr. nr. 564 din 09.07.2019.

Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara.
Partea finala a hotararii pronuntata de catre un organ de jurisdictie,care cuprinde solutia data cauzei.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Expresie numerica rezultata din compararea a doua niveluri ale aceluiasi indicator, proces, fenomen etc. aflat in situatii diferite (perioade sau locuri diferite).
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Materiale care invelesc un produs sau un ansamblu de produse in timpul manipularii, transportului,
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Definirea pietei relevante este un instrument in vederea identificarii si a definirii perimetrului in interiorul caruia se desfasoara concurenta dintre firme.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Activitate prin care se realizeaza strangerea probelor necesare pentru descoperirea infractorilor si antecedentelor penale ale acestora.
Materiale care invelesc un produs sau un ansamblu de produse in timpul manipularii, transportului,
Bilet la ordin andosat in alb, emis de catre unitatile economice mari.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.

Articolul I
Hotararea Guvernului nr. 487/2016 privind compatibilitatea electromagnetica, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 563 din 26 iulie 2016, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 1 alineatul (3), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) urmatoarelor echipamente aeronautice, in cazul in care aceste echipamente intra in domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) 2018/1.139 al Parlamentului European si al Consiliului din 4 iulie 2018 privind normele comune in domeniul aviatiei civile si de infiintare a Agentiei Uniunii Europene pentru Siguranta Aviatiei, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2.111/2005, (CE) nr. 1.008/2008, (UE) nr. 996/2010, (UE) nr. 376/2014 si a Directivelor 2014/30/UE si 2014/53/UE ale Parlamentului European si ale Consiliului, precum si de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 552/2004 si (CE) nr. 216/2008 ale Parlamentului European si ale Consiliului si a Regulamentului (CEE) nr. 3.922/91 al Consiliului si sunt destinate exclusiv utilizarii in zbor:
(i) aeronave, altele decat aeronavele fara pilot la bord, precum si motoarele, elicele, piesele si echipamentele neinstalate ale acestora;
(ii) aeronave fara pilot la bord, precum si motoarele, elicele, piesele si echipamentele neinstalate ale acestora a caror proiectare este certificata in conformitate cu articolul 56 paragraful (1) din Regulamentul (UE) 2018/1.139 si care sunt destinate operarii exclusiv pe frecvente radio atribuite, prin reglementarile radio ale Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor, pentru utilizare aeronautica protejata;".
2. La articolul 2 alineatul (1), dupa punctul 27 se introduc trei noi puncte, punctele 28, 29 si 30, cu urmatorul cuprins:
"28. utilizator final - orice persoana care pune in functiune sau utilizeaza un echipament;
29. dispozitiv destinat sa produca perturbatii electromagnetice - orice aparat proiectat si fabricat cu intentia de a produce perturbatii electromagnetice, astfel incat sa degradeze functionarea altor echipamente;
30. suport durabil - orice instrument care permite utilizatorilor finali accesarea informatiilor care le sunt adresate, intr-un mod accesibil pentru referinte ulterioare pentru o perioada de timp adecvata, in vederea informarii, si care permite reproducerea neschimbata a informatiilor stocate."
3. La articolul 3, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 3
(1) Echipamentele pot fi puse la dispozitie pe piata de catre operatorii economici, puse in functiune si/sau utilizate doar in cazul in care sunt conforme cu cerintele prezentei hotarari si numai daca sunt corect instalate, intretinute si utilizate conform destinatiei acestora."
4. Dupa articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 41, cu urmatorul cuprins:
"Articolul 41
Pe teritoriul Romaniei sunt interzise fabricarea, importul, detinerea, publicitatea, introducerea pe piata, punerea la dispozitie pe piata, punerea in functiune si/sau utilizarea echipamentelor sau dispozitivelor destinate sa produca perturbatii electromagnetice."
5. La articolul 6, literele b), f), l) si m) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"b) sa intocmeasca documentatia tehnica prevazuta in anexa nr. 2 sau in anexa nr. 3 si sa efectueze procedura relevanta de evaluare a conformitatii prevazuta la art. 13 ori sa delege reprezentantului autorizat efectuarea procedurii;
. . . . . . . . . .
f) sa se asigure ca modificarile in proiectare sau cele referitoare la caracteristicile aparatului si modificarile standardelor armonizate, prevazute la art. 12 alin. (1), sau ale altor specificatii tehnice, in raport cu care se declara conformitatea aparatului, sunt luate in considerare in mod corespunzator;
. . . . . . . . . .
l) sa furnizeze, in urma unei cereri motivate din partea autoritatilor de supraveghere si control al pietei si in termenul indicat de acestea, pe suport hartie sau in format electronic, toate informatiile si documentatia necesare pentru a demonstra conformitatea aparatului cu prevederile prezentei hotarari, prezentate in limba romana sau in limba engleza;
m) sa coopereze cu autoritatile de supraveghere si control al pietei, la solicitarea acestora, cu privire la orice actiune intreprinsa pentru eliminarea riscurilor prezentate de aparatele pe care acestia le-au introdus pe piata;".
6. La articolul 7 alineatul (3), punctele 2 si 3 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"2. furnizarea, in urma unei cereri motivate din partea autoritatilor de supraveghere si control al pietei, pe suport hartie sau in format electronic, a informatiilor si/sau a documentatiei necesare pentru a demonstra conformitatea aparatului, prezentate in limba romana sau in limba engleza;
3. cooperarea cu autoritatile de supraveghere si control al pietei, la cererea acestora, cu privire la orice actiune intreprinsa pentru eliminarea riscurilor prezentate de aparatele vizate de obligatiile mandatului reprezentantului autorizat."
7. La articolul 8, punctele 5, 11 si 12 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"5. sa indice pe aparat numele lor, denumirea lor comerciala inregistrata sau marca lor inregistrata si adresa postala la care pot fi contactati sau, daca acest lucru nu este posibil, pe ambalaj sau intr-un document care insoteste aparatul; datele de contact sa fie clare, accesibile, inteligibile, relevante si prezentate in limba romana;
. . . . . . . . . .
11. sa furnizeze, in urma unei cereri motivate din partea autoritatilor de supraveghere si control al pietei si in termenul indicat de acestea, pe hartie sau in format electronic, toate informatiile si documentatia necesare pentru a demonstra conformitatea aparatului cu prevederile prezentei hotarari, prezentate in limba romana sau in limba engleza;
12. sa coopereze cu autoritatile de supraveghere si control al pietei, la solicitarea acestora, cu privire la orice actiune intreprinsa pentru eliminarea riscurilor prezentate de aparatele pe care acestia le-au introdus pe piata ."
8. La articolul 9, punctele 6 si 8 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"6. sa se asigure ca se iau masurile corective necesare pentru a aduce aparatul in conformitate sau de a-l retrage si/sau rechema, dupa caz, in cazul in care detin indicii sau informatii ca un aparat pe care l-a pus la dispozitie pe piata nu este conform cu prevederile prezentei hotarari;
. . . . . . . . . .
8. sa furnizeze, in urma unei cereri motivate din partea autoritatilor de supraveghere si control al pietei si in termenul indicat de acestea, pe hartie sau in format electronic, toate informatiile si documentatia necesare pentru a demonstra conformitatea aparatului cu dispozitiile prezentei hotarari, prezentate in limba romana sau in limba engleza;".
9. La articolul 14, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"
(3) Declaratia UE de conformitate se prezinta in limba romana sau in limba engleza."
10. La articolul 15, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Marcajul CE se aplica, in mod vizibil si lizibil, intr-o forma care nu poate fi stearsa sau indepartata, pe aparat sau pe placuta sa de identificare . In cazul in care acest lucru nu este posibil sau nu este justificat din considerente tinand de natura aparatului, marcajul CE se aplica pe ambalaj si pe documentele insotitoare."
11. La articolul 16, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Toate informatiile prevazute la alin. (1) sunt furnizate utilizatorilor finali sub forma unui manual de utilizare redactat in limba romana, oferit pe hartie . Informatiile pot fi furnizate, in cazul in care utilizatorul final este de acord, si pe suport durabil."
12. La articolul 31, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) ANCOM si ANPC organizeaza si desfasoara activitatea de supraveghere si control in conformitate cu prevederile art. 15 alin. (3) si ale art. 16-29 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008, inclusiv cu privire la aparatele comercializate prin mijloace electronice, ce au ca destinatar utilizatorul final, pentru uzul propriu, si care sunt supuse controlului vamal."
13. La articolul 31, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
"(5) In activitatea de supraveghere si control, ANCOM si ANPC pot solicita Institutului National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica, in cazul registrului de domenii si subdomenii in zona A«.roA», transmiterea datelor sau a informatiilor care pot conduce la identificarea persoanelor care comercializeaza aparate prin mijloace electronice. Datele solicitate sunt transmise fara intarziere autoritatilor de supraveghere si control al pietei in conformitate cu prevederile legale privind protectia datelor cu caracter personal."
14. Articolul 32 se abroga.
15. La articolul 33, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) In vederea efectuarii incercarilor in conformitate cu prevederile alin. (1), producatorul, reprezentantul autorizat al acestuia, importatorul ori distribuitorul, dupa caz, are obligatia de a permite personalului de control prelevarea, pe baza de proces- verbal, in mod gratuit, a unui numar reprezentativ de esantioane ale aparatului ce urmeaza a fi supus la incercari. Prelevarea poate fi dispusa si asupra aparatului/aparatelor aflat(e) la utilizatorul final in cazul in care exista suficiente indicii ca acel(e) aparat/aparate produce/produc perturbatii electromagnetice."

Afişează H.G. 431/2019 pentru modificarea si completarea H.G. 487/2016 privind compatibilitatea electromagnetica si a H.G. nr. 740/2016 privind punerea la dispozitie pe piata a echipamentelor radio pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    HG 487/2016    HG 740/2016    Compatibilitate electromagnetica    Echipamente radio

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.