Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Ordinul nr. 856/2019 pentru modificarea si completarea Ghidului de finantare a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice

Ordinul nr. 856/2019 pentru modificarea si completarea Ghidului de finantare a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice

  Publicat: 03 Sep 2019       472 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ordinul nr. 856/2019 pentru modificarea si completarea Ghidului de finantare a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrica, in vederea acoperirii necesarului de consum si livrarii surplusului in reteaua nationala, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.287/2018 a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 723 din 03.09.2019.

Se aseaza asupra unui bun imobil, iar daca la scadenta debitorul nu plateste suma datorata, creditorul in favoarea caruia a fost constituita ipoteca e indreptatit sa ceara vanzarea bunului respectiv la licitatie.
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Aplicarea normelor juridice la fapte ori situatii concrete.
Acel mijloc de stingere a obligatiilor care consta in acceptarea de catre creditor, la propunerea debitorului, de a primi o alta prestatie in locul celei pe care debitorul era obligat initial sa o execute.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Alocare financiara directa, acordata din fonduri publice pentru a facilita derularea unui proiect.
(co-finantare) Partea de finantare care trebuie asigurata de fiecare dintre partile implicate intr-un contract de finantare
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Aceasta sintagma se refera la finantarea unei activitati de doua ori, din doua surse diferite.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Trecerea in proprietatea de stat a unor bunuri apartinand altor titulari.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere

(iii) ATR, in copie;
(iv) contractul de finantare nerambursabila, semnat de beneficiarul final, in original;
(v) declaratia pe propria raspundere a solicitantului aprobat, potrivit art. 25 alin. (2)."
15. La articolul 31, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(1) Monitorizarea finantarii acordate in cadrul programului, a investitiilor realizate, precum si a respectarii conditiilor prevazute in prezentul ghid se face de catre Autoritate pe o perioada de 6 ani de la data emiterii catre beneficiarul final a certificatului de racordare."
16. La articolul 31 alineatul (2), punctul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"4. sa aduca la cunostinta potentialilor terti dobanditori persoane fizice ai imobilului pe care se implementeaza proiectul informatiile cu privire la situatia acestuia si sa depuna diligentele in vederea preluarii de catre acestia a obligatiilor prevazute in contractul de finantare incheiat cu Autoritatea;".
17. La articolul 31 alineatul (2), dupa punctul 6 se introduc doua noi puncte, punctele 7 si 8, cu urmatorul cuprins:
"7. sa nu instraineze imobilul pe care este implementat proiectul si sa nu il greveze cu sarcini, altele decat ipoteca imobiliara, catre persoane juridice sau entitati care desfasoara activitati economice, sub sanctiunea recuperarii de catre Autoritate a finantarii acordate;
8. sa nu afecteze investitia finantata si functionarea acesteia prin modificarea imobilului pe care se implementeaza proiectul."
18. Dupa articolul 31 se introduce un nou articol, articolul 311, cu urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 311
Pierderea dreptului de semnare a contractului de finantare/Recuperarea finantarii in cadrul programului
(1) Autoritatea anuleaza dreptul solicitantului aprobat de a semna contractul de finantare/recupereaza finantarea acordata si reziliaza contractul de finantare fara acordarea unui termen pentru inlaturarea deficientelor si fara indeplinirea niciunei alte formalitati prealabile in urmatoarele situatii:
a) solicitantul aprobat/beneficiarul pierde dreptul de proprietate a imobilului pe care se implementeaza proiectul in urma executarii silite instituite de catre creditorul persoana juridica;
b) solicitantul aprobat/beneficiarul pierde dreptul de proprietate a imobilului pe care se implementeaza proiectul in urma executarii silite instituite de catre creditorul persoana fizica, iar aceasta din urma nu preia obligatiile beneficiarului in cadrul Programului;
c) imobilul pe care se implementeaza proiectul intra sub incidenta Legii nr. 77/2016 privind darea in plata a unor bunuri imobile in vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite;
d) solicitantul aprobat/beneficiarul transmite dreptul de proprietate a imobilului pe care se implementeaza proiectul unei persoane juridice sau unei entitati care desfasoara activitati economice;
e) solicitantul aprobat/beneficiarul transmite dreptul de proprietate a imobilului pe care se implementeaza proiectul unei persoane fizice, iar aceasta din urma nu a preluat obligatiile beneficiarului in cadrul Programului;
f) solicitantul aprobat/beneficiarul instituie in favoarea unei persoane juridice sau a unei entitati care desfasoara activitati economice o sarcina nepermisa de prezentul ghid (enumerare cu titlu exemplificativ: comodat, locatiune).
(2) Pentru verificarea conditiilor de la alin. (1), Autoritatea si organismele abilitate au dreptul sa solicite informatii si documente relevante de la institutiile competente."
19. La articolul 34, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Daca situatia prevazuta la alin. (3) intervine dupa efectuarea platilor catre instalatorii validati, in baza dosarelor de decontare, Autoritatea recupereaza de la succesorii in drepturi/beneficiarii finali sumele finantate."
20. La anexa nr. 2 la ghid, "Contract de participare in vederea decontarii", la articolul 4 punctul 4.1, litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"d) sa permita reprezentantilor AFM si altor organisme abilitate accesul la sediul sau social si punctele sale de lucru pentru examinarea registrelor si a evidentelor contabile, precum si a altor documente relevante in legatura cu derularea programului;".
21. La anexa nr. 2 la ghid, la articolul 4 punctul 4.1, dupa litera p) se introduc doua noi litere, literele q) si r), cu urmatorul cuprins:
"q) sa asigure accesul, in vederea obtinerii finantarii, in mod nemijlocit si nediscriminatoriu, tuturor persoanelor fizice in cadrul programului, in ceea ce priveste egalitatea de gen si sanse si cu privire la accesul persoanelor cu dizabilitati, potrivit prevederilor legale;
r) sa returneze sumele platite de catre AFM, in situatia in care AMPOR declara neeligibile cheltuielile aferente acestora, iar in sarcina instalatorului se retine culpa acestuia."
22. La anexa nr. 2 la ghid, anexa la contractul de participare in vederea decontarii se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul ordin .
23. La anexa nr. 3 la ghid, "Cerere de finantare nerambursabila", punctul I, paragraful privind adresa completa a solicitantului se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Adresa completa a solicitantului
Str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . .
Localitatea (oras, municipiu, comuna, sat) . . . . . . . . . ., judetul/sectorul . . . . . . . . . .
Telefon fix: prefix judet . . . . . . . . . ., nr. telefon . . . . . . . . . .
Telefon mobil . . . . . . . . . .
Fax . . . . . . . . . ., e-mail: . . . . . . . . . ."
24. La anexa nr. 3 la ghid, punctul I, paragraful privind adresa completa a imobilului la care se implementeaza proiectul se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Adresa completa a imobilului la care se implementeaza proiectul
Str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . ., sc. . . ., et. . . ., ap. . . ., nr. cartii funciare si nr. cadastral . . . . . . . . . ., localitatea (oras, municipiu, comuna, sat) . . . . . . . . . ., judetul/sectorul . . . . . . . . . ."
25. La anexa nr. 3 la ghid, punctul II, primul paragraf se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Subsemnatul/Subsemnata, . . . . . . . . . ., cu datele de identificare sus-mentionate, solicit o finantare nerambursabila in suma de . . . . . . . . . . lei, reprezentand cofinantare in procent de pana la 90% din valoarea cheltuielilor eligibile, pentru realizarea unui sistem de producere de energie electrica, in vederea acoperirii necesarului de consum si livrarii surplusului in reteaua nationala de distributie a energiei electrice, putere instalata de minimum 3kWp, cu caracteristicile tehnice cerute de ghidul de finantare ."
26. La anexa nr. 3 la ghid, punctul II, al doilea paragraf se abroga.
27. La anexa nr. 3 la ghid, punctul III, literele a), f) si h) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) imobilul pe care se implementeaza proiectul nu este afectat de sarcini in favoarea unei persoane juridice sau a unei entitati care desfasoara activitati economice, cu exceptia ipotecii imobiliare; nu face obiectul unui litigiu in curs de solutionare la instantele judecatoresti, al vreunei revendicari potrivit unei legi speciale sau dreptului comun sau al unei proceduri de expropriere pentru cauza de utilitate publica;
. . . . . . . . . .
f) voi aduce la cunostinta potentialilor terti dobanditori persoane fizice ai imobilului pe care se implementeaza proiectul informatiile cu privire la situatia acestuia si voi depune diligentele
in vederea preluarii de catre acestia a obligatiilor prevazute in contractul de finantare incheiat cu Autoritatea, pe toata perioada de valabilitate a acestuia;
. . . . . . . . . .
h) ma angajez sa permit accesul reprezentantilor Autoritatii, precum si al altor organisme abilitate de lege, pentru inspectarea activitatilor realizate din finantarea acordata, inclusiv in perioada de monitorizare;".
28. La anexa nr. 3 la ghid, punctul III, dupa litera n) se introduce o noua litera, litera o), cu urmatorul cuprins:


Afişează Ordinul nr. 856/2019 pentru modificarea si completarea Ghidului de finantare a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Ordinul 856/2019    Ghid de finantare    Panouri fotovoltaice    Ministerul Mediului

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.