Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Metodologia privind fundamentarea cifrei de scolarizare pentru invatamantul preuniversitar de stat pentru anul scolar 2020-2021

Metodologia privind fundamentarea cifrei de scolarizare pentru invatamantul preuniversitar de stat pentru anul scolar 2020-2021

  Publicat: 10 Sep 2019       1980 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Metodologia privind fundamentarea cifrei de scolarizare pentru invatamantul preuniversitar de stat, evidenta efectivelor de prescolari si elevi scolarizati in unitatile de invatamant particular, precum si emiterea avizului conform in vederea organizarii retelei unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul scolar 2020-2021, din 30.08.2019 a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 736 din 09.09.2019.

Serviciu care are sarcina de a inspecta activitatea unor unitati subordonate; localul in care functioneaza un asemenea serviciu.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Mod de reorganizare a persoanelor juridice,
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,

CAPITOLUL I
Fundamentarea cifrei de scolarizare pentru invatamantul preuniversitar de stat finantat de la bugetul de stat si prin bugetele locale/judetene, dupa caz

Articolul 1
Proiectul planului de scolarizare la nivelul unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, respectiv al inspectoratelor scolare, in vederea fundamentarii cifrei de scolarizare pentru invatamantul preuniversitar de stat, se realizeaza pe baza urmatoarelor criterii generale: criteriul legislativ, criteriul economic, criteriul demografic, criteriul geografic, criteriul socioeconomic si criteriul relevantei.

Articolul 2
Pentru fundamentarea proiectului planului de scolarizare, in cadrul criteriului legislativ se vor urmari:
1. respectarea legislatiei in vigoare privind organizarea si functionarea invatamantului preuniversitar;
2. respectarea prevederilor legislatiei in vigoare privind incadrarea stricta in numarul de posturi aprobat de Ministerul Educatiei Nationale pentru fiecare inspectorat scolar, corelarea la nivelul unitatilor de invatamant a numarului de posturi cu numarul de elevi/prescolari si incadrarea in bugetul aprobat pe baza costului standard per elev/prescolar;
3. respectarea standardelor nationale si europene din domeniul educatiei privind resursele umane calificate necesare desfasurarii unui proces educational eficient si eficace;
4. respectarea prevederilor documentelor care stau la baza elaborarii proiectului planului de scolarizare prin invatamantul profesional si tehnic, respectiv: Planul regional de actiune pentru invatamant (PRAI), Planul local de actiune pentru invatamant (PLAI), Planul de actiune al scolii (PAS).

Articolul 3
Pentru fundamentarea proiectului planului de scolarizare, in cadrul criteriului economic se vor analiza, in raport cu prevederile art. 63 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
1. situatia claselor paralele care se estimeaza ca la sfarsitul anului scolar au efective sub limita minima, stabilita prin lege, si a caror comasare se impune, fie la nivelul fiecarei unitati de invatamant preuniversitar cu personalitate juridica si in structurile arondate acesteia, fie la nivelul localitatii/unitatii administrativ-teritoriale;
2. situatia claselor din unitatile de invatamant din mediul urban, astfel incat acestea sa functioneze cel putin cu efectivele medii prevazute la art. 63 alin. (1) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 4
Pentru fundamentarea proiectului planului de scolarizare, in cadrul criteriului demografic se va tine seama de:
1. analiza datelor statistice furnizate de Institutul National de Statistica privind evolutia demografica a populatiei de varsta cuprinsa in intervalul 0-18 ani, a densitatii acesteia, a componentei etnice. Pentru nivelurile de studii specifice invatamantului profesional si tehnic, analiza evolutiei demografice se va face avandu-se in vedere si recomandarile stabilite prin PRAI si PLAI;
2. analiza fenomenului de migrare interna si externa a populatiei de varsta scolara, prescolara si anteprescolara;
3. asigurarea cuprinderii populatiei de varsta prescolara si scolara, in raport cu optiunile exprimate, intr-o forma organizata de invatamant.

Articolul 5
Pentru fundamentarea proiectului planului de scolarizare, in cadrul criteriului geografic se vor urmari:
1. promovarea unor masuri dinamice pentru accesul la educatie al tuturor copiilor si elevilor, care sa permita acoperirea echitabila a tuturor zonelor din mediul urban si din mediul rural, cu oferta de formare profesionala prin invatamant profesional si tehnic;
2. dezvoltarea calificarilor profesionale care valorifica traditia locala si potentialul de dezvoltare socioeconomica, corelate cu posibilitatile de insertie socioprofesionala.

Articolul 6
Pentru fundamentarea proiectului planului de scolarizare pentru invatamantul profesional si liceal, in cadrul criteriului relevantei - conform caruia educatia raspunde nevoilor de dezvoltare socioeconomica - se vor urmari:
1. investigarea necesarului de specializari solicitat pentru scolarizare in invatamantul liceal, filiera teoretica, care sa ofere acces pe piata muncii sau in invatamantul superior;
2. analiza solicitarilor exprimate de operatorii economici si proiectarea ofertei de formare profesionala in invatamantul profesional si tehnic privind calificarile profesionale scolarizate in acest segment de invatamant.

Articolul 7
Fundamentarea proiectului planului de scolarizare pentru unitatile de invatamant preuniversitar de stat se realizeaza pe baza urmatoarelor criterii specifice obligatorii:
1. constituirea formatiunilor de studiu de inceput in invatamantul liceal, profesional, inclusiv dual si postliceal din 28 de elevi;
2. constituirea formatiunilor de studiu in invatamantul profesional, inclusiv dual, conform solicitarilor operatorilor economici;
3. constituirea formatiunilor de studiu in cadrul limitelor maxime prevazute de art. 63 alin. (1) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
4. constituirea formatiunilor de studiu peste limitele maxime, in conformitate cu prevederile art. 63 alin. (3) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
5. stabilirea de catre inspectoratele scolare a numarului de locuri pentru candidatii de etnie roma si tinerii de origine romana din Republica Moldova, tari invecinate si diaspora si repartizarea acestora pe unitati de invatamant, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
6. asigurarea cuprinderii intregii generatii a copiilor in varsta de 6 ani in clasa pregatitoare;
7. asigurarea cuprinderii intregii generatii de absolventi ai clasei a VIII-a in invatamantul liceal si in invatamantul profesional, inclusiv dual, in vederea finalizarii invatamantului obligatoriu, conform legii;
8. reducerea numarului de clase cu predare simultana si, respectiv, a numarului de clase cu efective sub limita minima prevazuta de art. 63 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
9. organizarea programului "A doua sansa" in vederea reducerii fenomenului de parasire timpurie a scolii.

Articolul 8
(1) Organizarea formatiunilor de studiu prevazute la art. 63 alin. (2) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se aproba de catre secretarul de stat care coordoneaza invatamantul preuniversitar si de catre secretarul de stat care coordoneaza invatamantul preuniversitar in limbile minoritatilor nationale. Propunerile fundamentate ale unitatilor de invatamant preuniversitar si asumate de catre inspectoratele scolare privind organizarea formatiunilor de studiu prevazute la art. 63 alin. (2) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt centralizate la nivelul Directiei generale minoritati si relatia cu Parlamentul si inaintate spre aprobare, cu avizul Directiei generale educatie timpurie, invatamant primar si gimnazial, Directiei generale invatamant secundar superior si educatie permanenta si Directiei generale economice.
(2) Inspectoratele scolare centralizeaza solicitarile unitatilor de invatamant care organizeaza noi formatiuni de studiu independente, aflate sub incidenta prevederilor art. 63 alin. (2) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cele propuse sa functioneze in regim simultan si le transmit, semnate si stampilate, la Directia minoritati din cadrul Ministerului Educatiei Nationale, spre avizare.

Articolul 9
(1) Propunerile privind cifra de scolarizare pentru clasa a IX-a cu frecventa zi invatamant liceal, pe nivelul/filiera/profilul/specializarea/calificarea profesionala/programul de studii, pentru care s-a obtinut prin ordin de ministru autorizarea de functionare provizorie/acreditarea, se vor face numai de catre unitatile de invatamant in care, in sesiunea iunie-iulie 2019 a examenului de bacalaureat, nu s-a inregistrat procent de promovabilitate de 0% sau in care acest examen a fost promovat de cel putin un absolvent.
(2) Propunerile privind cifra de scolarizare pentru filiera tehnologica, clasa a IX-a cu frecventa (seral), si pentru filiera teoretica, clasa a IX-a cu frecventa (seral) sau cu frecventa redusa, se vor face numai pentru absolventii ciclului gimnazial din promotiile anterioare care nu au urmat o forma de invatamant liceal si care implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2020-2021.
(3) Propunerile privind cifra de scolarizare pentru clasele a XI-a, invatamant de masa cu frecventa (seral), filiera tehnologica, ciclul superior, se vor face tinand seama de numarul estimat al solicitarilor absolventilor de zece clase de liceu din seriile anterioare, absolventilor de stagii de pregatire practica, absolventilor invatamantului profesional din seria curenta si seriile anterioare, absolventilor anului de completare, dupa completarea obligatorie a locurilor libere din clasele existente, cu respectarea legislatiei in vigoare.
(4) Propunerile privind cifra de scolarizare pentru clasele de inceput din ciclul superior al liceului, invatamantul special cu frecventa (zi/seral), filiera tehnologica/teoretica, se vor face tinand seama de numarul estimat al solicitarilor absolventilor ciclului inferior al liceului din seriile anterioare, absolventilor de stagii de pregatire practica, absolventilor invatamantului profesional din seria curenta si seriile anterioare, absolventilor anului de completare, dupa completarea obligatorie a locurilor libere din clasele existente, cu respectarea legislatiei in vigoare pentru organizarea si functionarea invatamantului special.

Articolul 10
(1) Propunerile privind numarul de locuri pentru invatamantul profesional, inclusiv dual, se realizeaza cu respectarea prevederilor legislatiei in vigoare privind organizarea acestui tip de invatamant si pe baza unei analize detaliate a nevoilor pietei muncii, a tendintelor de dezvoltare economica din zona, conform documentelor de planificare, respectiv PRAI si PLAI, pe baza solicitarilor operatorilor economici sau a inspectoratelor scolare ori a unitatilor de invatamant, cu acordul operatorilor economici.
(2) Propunerile privind numarul de locuri pentru stagiile de pregatire practica se realizeaza pe baza optiunilor exprimate in scris de catre absolventii ciclului inferior al liceului, filiera tehnologica.

Afişează Metodologia privind fundamentarea cifrei de scolarizare pentru invatamantul preuniversitar de stat pentru anul scolar 2020-2021 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Cifra de scolarizare    Invatamant preuniversitar de stat    Evidenta efectivelor de prescolari si elevi    Invatamant particular    Aviz conform    Metodologie

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.