Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Codurile Esentiale » Legea 50/1991, Actualizata 2020, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

Legea 50/1991, Actualizata 2020, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

  Publicat: 20 Dec 2019       298166 citiri        Secţiunea: Codurile Esentiale  


LEGE nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii - Republicata si Actualizata 2020

Actualizata 2020 prin:
- Legea 7/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii si pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii (Monitorul Oficial 8 din 08-ian-2020)
- Legea 193/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
- Legea 117/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii


Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este persoana numita intr-o functie publica.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Puterile publice existente in stat.
Reprezinta date in forma electronica care sunt atasate sau logic asociate cu alte date in forma electronica si care servesc ca metoda de identificare.
Reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
1. Aptitudine a persoanei de a-si da seama de sensul, importanta si urmarile actiunilor pe care le savarseste, precum si de a-si dirija liber vointa, potrivit cu scopurile urmarite.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Organ de stat sau al unitatii administrativ-teritoriale care actioneaza in regim de putere publica pentru satisfacerea unui interes public.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
1. Aptitudine a persoanei de a-si da seama de sensul, importanta si urmarile actiunilor pe care le savarseste, precum si de a-si dirija liber vointa, potrivit cu scopurile urmarite.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.

(1) In termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi, consiliile judetene, Consiliul General al Municipiului Bucuresti, precum si consiliile locale municipale, orasenesti si ale sectoarelor municipiului Bucuresti vor organiza, in cadrul aparatului propriu, structuri de specialitate pentru indeplinirea atributiilor aflate in responsabilitatea arhitectului-sef, functionar public cu functie de conducere, seful compartimentului/structurii de specialitate, cu atributii in domeniul urbanismului, amenajarii teritoriului si autorizarii executarii lucrarilor de constructii, si pentru:

a) avizarea documentatiilor de amenajare a teritoriului si urbanism, precum si eliberarea certificatelor de urbanism;

b) [textul din Art. 45, alin. (1) , litera B. din capitolul IV a fost abrogat la 14-feb-2009 de Art. I, punctul 33. din Ordonanta urgenta 214/2008]

c) intocmirea si eliberarea autorizatiei de construire/desfiintare;

d) organizarea si exercitarea controlului propriu privind disciplina in constructii.

(11) Autoritatile administratiei publice de la nivel judetean si de la nivelul municipiilor resedinta de judet competente au obligatia de a organiza in cadrul structurilor de specialitate Comisia pentru acord unic, denumita in continuare C. A. U. , in vederea obtinerii, contra cost, in conditiile legii, la cererea solicitantului, a avizelor si acordurilor necesare autorizarii executarii lucrarilor de constructii prin emiterea acordului unic, pe baza documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire/desfiintare, insotita de documentatiile tehnice de avizare specifice, depuse in format electronic.

(Din 11-ian-2020 Art. 45, alin. (1^1) din capitolul IV modificat de Art. II, punctul 15. din Legea 7/2020)

(12) Pentru autoritatile administratiei publice locale, altele decat cele prevazute la alin. (11) , organizarea comisiei pentru acord unic este optionala.

(13) Obtinerea avizelor si acordurilor se poate realiza fie direct de catre solicitant sau imputernicitii acestora, anterior depunerii documentatiei tehnice pentru autorizarea constructiei, fie prin intermediul C. A. U. la cererea solicitantului, potrivit alin. (11) .

(Din 11-ian-2020 Art. 45, alin. (1^3) din capitolul IV modificat de Art. II, punctul 15. din Legea 7/2020)

(14) In situatia obtinerii avizelor si acordurilor prin intermediul comisiei pentru acord unic, corespondenta dintre autoritatile publice competente cu autorizarea constructiilor si emitentii de avize se va realiza prin intermediul portalului http://www. edirect. e-guvernare. ro/.

(Din 02-nov-2019 Art. 45, alin. (1^1) din capitolul IV completat de Art. 1, punctul 38. din Legea 193/2019)

(15) In situatia depunerii documentatiilor prevazute la alin. (11) exclusiv in format electronic, acestea vor fi semnate cu semnatura electronica calificata sau avansata, definite potrivit prevederilor art. 3 pct. 11 si 12 din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronica si serviciile de incredere pentru tranzactiile electronice pe piata interna si de abrogare a Directivei 1999/93/CE, de catre toti specialistii prevazuti de lege, corespunzator dreptului de practica profesionala dobandit de acestia, documentul avand aceeasi valoare juridica cu cele din format scriptic.

(16) Relatiile functionale, atributiile, precum si asigurarea ritmicitatii functionarii C. A. U. se stabilesc prin regulamente de organizare si functionare, care se aproba prin dispozitie a primarului, respectiv a presedintelui consiliului judetean, la propunerea arhitectului-sef sau a persoanei cu responsabilitate in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului conform legii.

(17) Pe baza de protocoale incheiate intre autoritatile administratiei publice locale si emitentii de avize si acorduri, C. A. U. se compune din:

a) specialisti provenind din structura proprie a aparatului administratiei publice locale, care asigura si secretariatul comisiei;

b) reprezentantii delegati ai tuturor societatilor care administreaza si/sau furnizeaza utilitatile urbane-avizatori;

c) reprezentantii imputerniciti ai serviciilor descentralizate ale administratiei publice centrale in domeniile prevenirii si stingerii incendiilor, apararii civile si protectiei sanatatii populatiei, prevazute de lege;

d) reprezentantii altor institutii emitente de avize si acorduri relevante, dupa caz.

(18) Secretariatul C. A. U. organizat in cadrul structurii de specialitate preia documentatiile si verifica respectarea conditiilor din certificatul de urbanism depus de solicitanti. In situatia in care documentatia depusa nu respecta cerintele urbanistice care sa permita continuarea procedurii de avizare-autorizare, returneaza solicitantului documentatia neconforma. In situatia respectarii cerintelor urbanistice, transmite documentatiile de avizare, prin intermediul punctului unic de contact http://www. edirect. e-guvernare. ro/ catre fiecare reprezentant al avizatorilor prevazut in certificatul de urbanism. Secretariatul C. A. U. urmareste emiterea avizelor in termenele prevazute de lege, iar in cazul depasirii acestora, sesizeaza Inspectoratul de Stat in Constructii - I. S. C. pentru aplicarea sanctiunilor conform legii.

(19) C. A. U. are caracter permanent si isi desfasoara activitatea de regula prin procedura scrisa electronica, prin intermediul punctului unic de contact http://www. edirect. e-guvernare. ro/ si, in situatiile in care se impune, prin reuniuni de lucru la sediul primariei/consiliului judetean. C. A. U. se intruneste ori de cate ori este nevoie pentru emiterea acordurilor unice, cu respectarea termenelor legale.

(110) C. A. U. are cel putin urmatoarele atributii principale:

a) primeste, prin intermediul secretariatului, documentatiile tehnice de avizare specifice, depuse in format electronic;

b) analizeaza documentatiile in conformitate cu legislatia specifica in vederea emiterii avizelor/acordurilor;

c) in situatiile in care emitentii de avize/acorduri considera necesare completari sau modificari ale documentatiei, C. A. U. analizeaza solicitarile in cauza si modul in care acestea influenteaza conditiile tehnice impuse prin alte avize si conduc la modificarea solutiei, comunicand aceste aspecte atat solicitantului, cat si avizatorilor afectati;

d) transmite secretariatului avizele obtinute prin C. A. U. si propunerea de acord unic in vederea informarii solicitantului si continuarii procedurii de autorizare a executarii lucrarilor de construire.

(111) In situatia in care solicitantul opteaza pentru obtinerea avizelor si acordurilor prin intermediul C. A. U. , taxele si tarifele pentru emiterea avizelor si acordurilor cerute prin certificatul de urbanism se suporta de solicitant, cuantumurile taxelor fiind stabilite de emitentii avizelor si acordurilor, care se calculeaza potrivit reglementarilor legale specifice fiecarui domeniu de avizare si se comunica emitentilor de autorizatii de construire/desfiintare.

(112) Dupa obtinerea avizelor, autoritatea publica emite acordul unic pe baza propunerii C. A. U. , in baza caruia se achita taxele aferente avizelor/acordurilor emise si se continua procedura de autorizare.

(113) Solicitantul achita la casieria primariei/consiliului judetean sau prin intermediul https://www. ghiseul. ro/ghiseul/public taxele pentru avizele si acordurile solicitate prin certificatul de urbanism in baza dispozitiilor de plata emise de catre secretariatul C. A. U. in ziua depunerii documentelor, chitantele atasandu-se la cererea pentru obtinerea avizelor si acordurilor prin intermediul C. A. U. Taxele intra intr-un cont colector (sume de mandate) de unde se vireaza catre emitentii avizelor/acordurilor in maximum 24 de ore de la primire.

(114) In vederea emiterii acordului unic prin intermediul C. A. U. , pentru emiterea autorizatiilor de construire, consiliile judetene si locale vor stabili taxe in conditiile legii.

(115) In cazul platilor efectuate prin https://www. ghiseul. ro/ghiseul/public, acestea se vor pune la dispozitia institutiei emitente in format electronic.

(Din 11-ian-2020 Art. 45, alin. (1^4) din capitolul IV completat de Art. II, punctul 16. din Legea 7/2020)

(2) Consiliul local al comunei poate organiza structuri de specialitate la nivelul aparatului propriu, in conditiile prevazute la alin. (1) , in baza unei hotarari adoptate in acest sens.

(3) Structurile de specialitate constituite in cadrul consiliilor judetene acorda asistenta tehnica de specialitate, analizeaza si avizeaza cererile depuse pentru emiterea certificatelor de urbanism si documentatiile pentru emiterea autorizatiilor de construire din competenta de emitere a primarilor comunelor si oraselor care nu au constituite inca structuri de specialitate, in conditiile prevederilor alin. (1) si (2) , precum si ale art. 4 alin. (1) lit. e) , la cererea acestora.

(Din 14-oct-2009 Art. 45, alin. (3) din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 35. din Legea 261/2009)

(31) Prin exceptie de la prevederile art. 4 alin. (1) lit. e) , presedintii consiliilor judetene pot emite autorizatii de construire pentru lucrari din aria de competenta a primarilor comunelor si oraselor care inca nu au constituite structurile de specialitate potrivit prevederilor alin. (1) , pe termen limitat, la solicitarea acestora.

(Din 14-oct-2009 Art. 45, alin. (3^1) din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 36. din Legea 261/2009)

(4) In cazul in care, din cauza lipsei de specialisti, nu se pot constitui structurile de specialitate prevazute la alin. (1) la nivelul oraselor sau al municipiilor se vor aplica in mod corespunzator prevederile alin. (3) .

(5) Functia de arhitect-sef, prevazuta la alin. (1) , se inscrie in nomenclatorul functiilor de conducere din cadrul aparatului propriu al consiliilor judetene si locale si se echivaleaza dupa cum urmeaza:

a) sef de departament sau director general, pentru arhitectul-sef al municipiului Bucuresti, respectiv pentru arhitectul-sef al judetului, arhitectii-sefi ai municipiilor, precum si ai sectoarelor municipiului Bucuresti;

b) sef serviciu, pentru arhitectii-sefi ai oraselor;

c) sef birou, pentru persoanele cu responsabilitate in domeniul amenajarii teritoriului, urbanismului si al autorizarii executarii lucrarilor de constructii din cadrul primariilor de comuna, sefi ai structurilor de specialitate organizate la nivelul acestora, in conditiile prevazute la alin. (2) .

(6) Pentru constituirea bancii de date, toti posesorii de retele tehnico-edilitare, supra- si subterane, sunt obligati sa transmita autoritatilor administratiei publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti planurile cadastrale cuprinzand traseele retelelor existente pe teritoriul judetului si al localitatilor, respectiv al municipiului Bucuresti. Aceste planuri vor fi puse de autoritatile administratiei publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti la dispozitia tuturor primariilor municipiilor, oraselor si comunelor, respectiv primariilor sectoarelor municipiului Bucuresti in a caror raza administrativ-teritoriala sunt situate retelele tehnico-edilitare.

(Din 14-oct-2009 Art. 45, alin. (6) din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 37. din Legea 261/2009)

(7) Planurile prevazute la alin. (6) vor fi transmise autoritatilor administratiei publice judetene in termen de 30 de zile de la data receptiei la terminarea lucrarilor pentru fiecare lucrare de investitie efectuata in legatura cu infrastructura tehnico-edilitara, in conformitate cu prevederile legale. Pentru infrastructurile/retelele existente termenul de transmitere este de 12 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

(Din 02-nov-2019 Art. 45, alin. (6) din capitolul IV completat de Art. 1, punctul 39. din Legea 193/2019)

Articolul 46

[Art. 46 din capitolul IV a fost abrogat la 19-mar-2006 de Art. I, punctul 9. din Legea 52/2006]

Articolul 47

- Anexa nr. 1 privind continutul-cadru a documentatiei tehnice - D. T pentru autorizarea lucrarilor de constructii si anexa nr. 2 privind definirea unor termeni de specialitate utilizati in cuprinsul legii fac parte integranta din prezenta lege.

Afişează Legea 50/1991, Actualizata 2020, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 50/1991    Legea 7/2020    Legea 50/1991 actualizata 2020    Legea autorizatiilor in constructii 2020    Legea 292/2018    Legea 193/2019    Legea 117/2019

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Decizia ICCJ nr. 13/2019: Lipsa autorizatiei de construire sau nerespectarea prevederilor acesteia - impedimente pentru recunoasterea dreptului de proprietate
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Anulare autorizatie de construire. Cerere introdusa de tert ce se considera vatamat prin eliberarea actului administrativ. Introducerea in cauza, in c
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - Sectia Contencios Decizie 422 (14.02.2007)

Anulare autorizatie de construire. Cerere introdusa de tert ce se considera vatamat prin eliberarea actului administrativ. Introducerea in cauza, in c
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - Sectia Contencios Decizie 422 (14.02.2007)

Anulare autorizatie de construire. Cerere introdusa de tert ce se considera vatamat prin eliberarea actului administrativ. Introducerea in cauza, in c
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - Sectia Contencios Decizie 422 (14.02.2007)

Servitute de trecere pietonala si auto
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj, Sectia I-a civila, decizia nr. 501 din 14 februarie 2014

Lucrari de construire realizate fara autorizatie de construire.Obligarea executantului la desfiintarea lor
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj, Sectia I-a civila, decizia nr. 65 din 8 ianuarie 2014

Instanta competenta sa judece o actiune avand ca obiect incheierea unui contract de concesiune in temeiul Legii 50/1991
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 3681 din 17 septembrie 2010

Obligarea autoritatii locale la incheierea contractului de concesiune
Pronuntaţă de: Tribunalul Dolj, Decizia nr. 190 din 11.04.2012

Dobandirea dreptului de proprietate prin accesiune
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti, Sectia a IV-a Civila, Decizia civila nr. R 630 din 11.03.2011

Respingerea actiunii privind obligarea coproprietarului sa isi dea consimtamantul pentru efectuarea lucrarilor de reparatie a imobilului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj, Sectia I civila, Decizia nr. 3460/R din 07.10.2011Articole Juridice

Schimbarea destinatiei de folosinta a constructiilor in 2018. Proceduri. Solutii
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Reguli speciale privind antrepriza de constructii
Sursa: EuroAvocatura.ro