Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Codurile Esentiale » Legea 283/2022 privind modificarea Codului muncii si a Codului administrativ

Legea 283/2022 privind modificarea Codului muncii si a Codului administrativ

  Publicat: 19 Oct 2022       14153 citiri        Secţiunea: Codurile Esentiale  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea nr. 283/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, precum si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

Publicata in Monitorul Oficial nr. 1013 din data de 19 octombrie 2022

Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.

a) de cel mult 7 zile lucratoare incepand cu prima zi de munca pentru informatiile prevazute la alin. (1) literele a)-g), k) si l);

b) de cel mult 30 zile lucratoare incepand cu prima zi de munca pentru informatiile prevazute la alin. (1) literele h)-j), m) si n).

(6) In aplicarea alin. (5), prin prima zi de munca se intelege inceperea efectiva a prestarii muncii de catre acea persoana in cadrul raportului de munca.

(7) Cu privire la informatiile furnizate, prevazute la alin. (1), partile pot stabili, pe baza unor motive obiective, regimul de confidentialitate aplicabil acestora pe durata desfasurarii raportului de munca, precum si dupa incetarea acestuia.

(8) Pentru raporturile juridice de munca neintemeiate pe un contract individual de munca procedura privind comunicarea informatiilor mentionate la alin. (1), lista, tipul si/sau forma documentelor prin care se realizeaza informarea, regimul de confidentialitate aplicabil acestora si persoanele fizice/juridice responsabile pentru indeplinirea obligatiei de informare, precum si sanctiunile aplicabile in cazul incalcarii obligatiei de informare pot fi stabilite prin reglementari specifice, initiate de entitatile care au atributii in reglementarea respectivelor raporturi de munca, cu avizul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, sau prin regulamentul intern.

(9) In situatia in care persoana isi desfasoara activitatea la sediul altei institutii, care are atributii in ceea ce priveste aspectele administrative ale activitatii acelei persoane, desi aceasta nu este angajatorul persoanei, obligatia de informare de la alin. (1) poate fi realizata de catre aceasta institutie, atat timp cat obligatia este indeplinita.

(10) Prin legi speciale pot fi stabilite si alte persoane fizice sau juridice care nu au calitatea de angajator al persoanei respective, care au responsabilitatea indeplinirii obligatiei de informare prevazuta la alin. (1) astfel incat toate obligatiile respective sa fie indeplinite.

(11) In cazul in care, prin reglementarile mentionate la alin. (8), sunt stabilite formulare si modele pentru documentele de furnizare a informatiilor prevazute la alin. (1), institutiile care gestioneaza raporturile respective de munca au obligatia de a le pune la dispozitia angajatilor si a angajatorilor, prin orice mijloace adecvate comunicarii acestor informatii, in conformitate cu specificul raporturilor de munca respective.

(12) Orice modificare a unui element al raportului de munca, dintre cele mentionate la alin. (1), este comunicata de angajator persoanei sub forma unui document, cel mai tarziu pana la data de la care aceasta produce efecte juridice, cu exceptia situatiilor in care o asemenea modificare este prevazuta in mod expres in lege.

(13) In cazul raporturilor juridice de munca neintemeiate pe un contract individual de munca, reglementate prin legi speciale, angajatorul are obligatia de a comunica persoanei care isi desfasoara activitatea in baza unui astfel de raport de munca, informatiile prevazute la art. 18 alin. (1), atunci cand aceasta trebuie sa presteze munca intr-un alt loc de munca decat locul obisnuit de munca aflat pe teritoriul Romaniei, intr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau intr-un stat tert, inainte de plecarea acesteia.

(14) Prevederile alin. (13) nu se aplica daca durata perioadei de desfasurare a activitatii in alt stat decat Romania, este mai mica de 28 de zile calendaristice consecutive, cu exceptia cazului in care, prin legi speciale, se prevede altfel.``

Art. 2782. - (1) In cazul raporturilor juridice de munca neintemeiate pe un contract individual de munca, prin legi speciale pot fi reglementate modele de organizare a muncii numai cu respectarea urmatoarelor conditii:

a) angajatorul informeaza persoana care isi desfasoara activitatea in cadrul respectivului raport de munca cu privire la:

i) faptul ca programul de lucru este variabil, numarul de ore garantate in plata si remuneratia pentru munca prestata in plus fata de orele garantate;

ii) orele si zilele de referinta in care persoanei i se poate ceresa lucreze;

iii) perioada minima de instiintare prealabila la care are

dreptul persoana inainte de inceperea unei sarcini de serviciu si, dupa caz, termenul limita de anulare a acesteia;

b) angajatorul solicita persoanei care isi desfasoara activitatea in cadrul respectivului raport de munca sa presteze munca doar daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

i) munca este prestata in cadrul orelor si zilelor de referinta prestabilite, comunicate persoanei conform prevederilor lit. a) pct. ii);

ii) persoana este informata de angajatorul sau in privinta unei sarcini de serviciu cu respectarea perioadei rezonabile de instiintare prealabila, conform prevederilor lit. a) pct. iii).

(2) Informarea persoanei mentionata la alin. (1) lit. a) se realizeaza in conditiile stabilite la art. 2781 alin. (3), intr-o perioada de cel mult 7 zile lucratoare de la data primei zile de munca .

(3) Pot face exceptie de la prevederile alin. (1) lit. b) raporturile de munca sau de serviciu desfasurate de personalul din cadrul serviciilor publice de urgenta, personalul din cadrul sistemului de aparare, ordine publica si securitate nationala, personalul diplomatic si consular, magistrati, personalul auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea, respectiv raporturile de serviciu ale functionarilor publici.EA®

33. Dupa articolul 281 se introduce mentiunea privind transpunerea unor directive, dupa cum urmeaza:

``Prezenta lege transpune:

a) prevederile art. 4 din Directiva (UE) 2015/1794 a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a directivelor 2008/94/CE, 2009/38/CE si 2002/14/CE ale Parlamentului European si ale Consiliului, precum si a Directivelor 98/59/CE si 2001/23/CE ale Consiliului, in ceea ce priveste navigatorii, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 263 din 8 octombrie 2015, precum si art. 16 lit. b), art. 18 si 19 din Directiva 2003/88/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind anumite aspecte ale organizarii timpului de lucru, publicata in Jurnalul Oficial al UniuniiEuropene, seria L, nr. 299 din 18 noiembrie 2003, si art. 3, 4 si art. 10 din Directiva 2008/104/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind munca prin agent de munca temporara, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 327 din 5 decembrie 2008;

b) prevederile art. 1-6, art. 7 alin. (1), art. 7 alin. (3), art. 8-22 din Directiva (UE) 2019/1152 a Parlamentului European si a Consiliului din 20 iunie 2019 privind transparenta si previzibilitatea conditiilor de munca in Uniunea Europeana, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 186 din 11 iulie 2019 si art. 3, art. 4 alin. (2) si (3), art. 6, 7, art. 9, art. 10 alin.(3), art. 11, art. 12 alin. (2) si art. 13 din Directiva (UE) 2019/1158 a Parlamentului European si a Consiliului din 20 iunie 2019 privind echilibrul dintre viata profesionala si cea privata a parintilor si ingrijitorilor si de abrogare a Directivei 2010/18/UE a Consiliului, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 188 din 12 iulie 2019.``

Art. II. - Pentru salariatul care are raporturi de munca stabilite anterior datei de intrare in vigoare a prezentei legi, informatiile suplimentare privind conditiile aplicabile raportului de munca se comunica de catre angajator, la cerere, in maximum 30 de zile lucratoare de la data primirii solicitarii scrise a salariatului. Lipsa unei astfel de solicitari nu exclude aplicarea drepturilor minime stabilite la art. 35 alin. (1), art. 39 alin. (1), art. 40 alin. (2) lit. j) si art. 2782 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege.

Art. III. - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 374, dupa alineatul (2) se introduc noua noi alineate, alineatele (3)-(11), cu urmatorul cuprins:

``(3) Raporturile de serviciu ale functionarilor publici se pot exercita si in regim de telemunca, in conditiile prevazute de prezentul cod, precum si in regim de munca la domiciliu, potrivit prevederilor Legii nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(4) Conducatorii autoritatilor si institutiilor publice pot stabili prin act administrativ si alte moduri de organizare flexibila a timpului de lucru, potrivit art. 118 alin. (7) din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(5) Activitatea desfasurata in regim de telemunca se bazeaza pe acordul de vointa al partilor si se realizeaza ca urmare a aprobarii de catre conducatorul autoritatii sau institutiei publice a solicitarii functionarului public.

(6) Conducatorii autoritatilor si institutiilor publice stabilesc prin act administrativ structurile din cadrul acestora, activitatile, precum si posturile pentru care se poate aproba desfasurarea activitatii in regim de telemunca.

(7) Durata activitatii desfasurata in regim de telemunca nu poate depasi 5 zile pe luna.

(8) Desfasurarea activitatii in regim de telemunca se poate aproba pentru:

a) functionarii publici care au copii cu varsta de pana la 11ani;

b) functionarii publici care acorda ingrijire unei rude, in

acceptiunea art. 1531 alin. 4 din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu care locuieste in aceeasi gospodarie;

c) functionarii publici care au o stare de sanatate care nu le permite deplasarea la sediul autoritatii sau institutiei publice, din cauze determinate de unele boli grave, ori in situatie de graviditate, dovedite prin adeverinta medicala;

d) functionarii publici care desfasoara activitati dintre cele stabilite de conducatorul autoritatii sau institutiei publice ca putand fi realizate in regim de telemunca.

(9) Functionarii publici care isi desfasoara activitatea in regim de telemunca au urmatoarele obligatii:

a) sa dispuna de toate mijloacele necesare indeplinirii atributiilor care le revin potrivit fisei postului;

b) sa raspunda la orice solicitare referitoare la activitatea profesionala primita de la superiorii ierarhici, in timpul programului de lucru, transmisa prin mijloace de comunicare la distanta;

c) sa respecte normele cuprinse in Regulamentul de organizare si functionare al institutiei, Regulamentul intern, normele cu privire la protectia datelor cu caracter personal si alte norme si procedurispecifice aplicabile, dupa caz.

(10) Autoritatile si institutiile publice la nivelul carora exista functionari publici care isi desfasoara activitatea in regim de telemunca au urmatoarele obligatii:

a) sa verifice activitatea functionarilor publici, in principal prin utilizarea tehnologiei informatiei si comunicatiilor;

Afişează Legea 283/2022 privind modificarea Codului muncii si a Codului administrativ pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 283/2022    Codul muncii    Codul muncii 2023    Codul muncii actualizat 2023    Modificari Codul muncii 2023    Codul administrativ    Codul administrativ 2023    Codul administrativ actualizat 2023

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Decizie de sanctionare disciplinara. Caracterul restrictiv al dispozitiilor inscrise Codul muncii. Analiza elementelor constitutive ale abaterii disciplinare prin raportare la prevederile actului emis de angajator
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 40/06.02.2020

Litigii de munca, modificare program de lucru, lipsa acordului angajatului, prerogativa angajatorului in organizarea muncii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 214/30.06.2020

Litigii de munca - contestatie decizie de concediere; concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului, lipsa descrierii in cuprinsul deciziei a motivelor care determina concedierea - trimiterea la raportul intern al unitatii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 124/20.05.2020

Contestatie decizie de suspendare a contractului individual de munca din initiativa angajatorului. Trimiterea in judecata a angajatului pentru fapte incompatibile cu functia detinuta
Pronuntaţă de: Curtea de apel Iasi, Sectia litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 361/22.09.2020

Contract de garantie in numerar. Libertatea contractuala. Nulitatea contractului prin care angajatul se obliga sa constituie o garantie in vederea acoperirii eventualelor prejudicii aduse patrimoniului angajatorului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 350/15.09.2020

Timpul de lucru; munca suplimentara; sarcina probei privind timpul de munca al salariatului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 355/15.09.2020

Contestatie impotriva deciziei de concediere; nulitatea absoluta a deciziei de concediere; continutul deciziei de sanctionare; nemotivare
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 429/13.10.2020

Incetarea contractului individual de munca in temeiul art. 55 lit. b din Codul muncii. Neintrunirea acordului de vointa a partilor pentru incetarea raporturilor de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 836/11.12.2018

Incetarea contractului de munca din initiativa angajatului. Nedatorare a cheltuielilor privind cursurile de perfectionare profesionala
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bacau – Sectia I Civila - Decizia civila nr. 501 din 24 iunie 2019

Efectuarea cercetarii disciplinare in lipsa salariatului care nu a fost legal citat. Incalcare drept la aparare
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bacau – Sectia I Civila - Decizia civila nr. 481 din 14 iunie 2019Articole Juridice

Calculul termenului de preaviz la concedierea salariatului. Aspecte practice si procedurale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Absenta salariatului de la locul de munca in situatii de urgenta familiala
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Conditiile si durata perioadei de proba. Noi obligatii in sarcina angajatorilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Codul muncii aplicabil 2023 | Descarca integral PDF
Sursa: MCP Cabinet avocati

CIM 2023. Model contract individual de munca 2023
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Concediul de maternitate si concediul de crestere a copilului. Aspecte practice
Sursa: MCP Cabinet avocati

Aspecte practice privind necorespunderea profesionala a salariatului
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut