Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Imobiliara » Conventia privind implementarea programului Prima casa

Conventia privind implementarea programului Prima casa

  Publicat: 08 Jul 2009       20782 citiri        Secţiunea: Legislatie Imobiliara  


Documente atasate
Anexe Conv Prima Casa.htm
Conventia privind implementarea programului Prima casa

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 469 din 07/07/2009

(BNR)Este banca centrala a statului roman si are drept obiectiv principal asigurarea stabilitatii monedei nationale, pentru a contribui la stabilitatea preturilor.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Suma de bani sau alte valori care trebuie platite de catre un debitor unei alte persoane,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
In cadrul lucrarilor Conferintei Internationale a Muncii, delagatiile tripartite ale statelor adopta normele internationale ale muncii si sub forma Conventiilor si Recomandarilor. Pana in prezent au fost adoptate 184 Conventii OIM.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Inscriere a unui drept real imobiliar sau notarea unui act cu privire la un imobil, in cartea funciara.
Totalitatea mijloacelor juridice, adica a drepturilor si actiunilor recunoscute direct de lege sau nascute din acordul de vointa al partilor raportului obligational, prin a caror exercitare se asigura realizarea drepturilor de creanta.
Persoana care cumpara frecvent produsele sau serviciile unei firme, sau dintr-un magazin, consumator obisnuit al unui local.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
In cadrul lucrarilor Conferintei Internationale a Muncii, delagatiile tripartite ale statelor adopta normele internationale ale muncii si sub forma Conventiilor si Recomandarilor. Pana in prezent au fost adoptate 184 Conventii OIM.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Competenta de a judeca a instantelor judecatoresti sau a organelor care au competenta de a judeca pricini de aceeasi categorie.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Suma de bani sau alte valori care trebuie platite de catre un debitor unei alte persoane,
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Persoana care face parte din conducerea unei institutii,

CAPITOLUL IV
Plata garantiei

Art. 7. - Cererea de plata se aproba de catre FNGCIMM in conditiile prevazute in conventiile si contractele de garantare incheiate cu finantatorii.

Art. 8. - Plata valorii de executare a garantiei se efectueaza de catre MFP in contul finantatorului, in lei sau in echivalent lei la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei si valabil la data platii. Plata se face in termen de maximum 15 zile calendaristice de la data primirii de catre Fond a acestor cereri, fara a depasi 90 de zile calendaristice restante la plata de catre beneficiar .

Art. 9. - (1) FNGCIMM transmite MFP deciziile de aprobare a cererilor de plata, consolidate pe finantatori, in termen de maximum 10 zile calendaristice de la primirea cererii de plata de la finantator, vizate cu "bun de plata".

(2) Decizia astfel cum a fost mentionata la alin. (1) reprezinta documentul justificativ pe baza caruia MFP efectueaza plata catre finantatori a valorii de executare a garantiei, in termen de 5 zile calendaristice de la primirea acesteia.

(3) Comunicarile prevazute la alin. (1) si (2) se adreseaza Directiei generale de trezorerie si datorie publica din cadrul MFP si se fac prin curier la sediul MFP.

Art. 10. - (1) In termen de maximum 5 zile lucratoare de la efectuarea platii, MFP transmite FNGCIMM copia certificata a documentului de plata (ordinul de plata sau extrasul de cont care probeaza efectuarea platii).

(2) FNGCIMM notifica beneficiarul in termen de 15 zile calendaristice de la data platii, conform art. 17 din anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 717/2009.

(3) Predarea de catre FNGCIMM la Agentia Nationala de Administrare Fiscala a documentatiei referitoare la plata garantiei, in vederea inceperii executarii silite a debitului, se face conform cap. V al prezentei conventii .

CAPITOLUL V
Obligatiile FNGCIMM in relatia cu Agentia Nationala
de Administrare Fiscala

Art. 11. - (1) Dupa ce MFP transmite copia documentului de plata a garantiei, FNGCIMM notifica beneficiarul despre plata, solicitandu-i restituirea debitului. Notificarea se efectueaza in termen de 15 zile calendaristice de la data platii.

(2) Prin notificare se individualizeaza creanta bugetara rezultata din plata, exprimata in moneda nationala, si data scadentei acesteia.

(3) Notificarea se intocmeste pe formularul prevazut in anexa nr. 5 la prezenta conventie si se comunica prin posta, cu scrisoare recomandata cu dovada de primire, sau prin alte mijloace ce asigura transmiterea textului inscrisului si confirmarea primirii acestuia.

Art. 12. - In termen de maximum 5 zile lucratoare de la data intrarii in posesia dovezii de primire a notificarii prevazute la art. 11, FNGCIMM inainteaza organelor competente ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala in a caror raza teritoriala are domiciliul fiscal debitorul beneficiar al finantarii garantate, in vederea efectuarii procedurii de executare silita, urmatoarele documente:

a) notificarea beneficiarului, pe formularul prevazut in anexa nr. 5 la prezenta conventie si dovada comunicarii catre debitor, in original;

b) contractul de garantare, in original;

c) contractul de ipoteca, in original, si incheierea de intabulare a ipotecii, in copie certificata;

d) documentele care au stat la baza acordarii garantiei, in copie certificata, respectiv referatul de aprobare a garantiei si documentatia prevazuta in conventia de garantare .

CAPITOLUL VI
Confidentialitate

Art. 13. - (1) Partile sunt obligate sa pastreze confidentialitatea asupra tuturor faptelor, datelor si informatiilor referitoare la activitatea desfasurata, precum si asupra oricarui fapt, data sau informatie, aflate la dispozitia lor, care privesc persoana, proprietatea, activitatea, afacerea, relatiile personale sau de afaceri ale beneficiarilor finantarilor garantate ori informatii referitoare la contractele incheiate cu clientii sau serviciile prestate pentru acestia.

(2) In intelesul prezentului articol, se considera client orice persoana fizica ce beneficiaza sau a beneficiat de serviciile directe sau indirecte ale partilor in contextul derularii Programului.

Art. 14. - Persoanele care participa, sub orice forma, la administrarea, conducerea ori activitatea partilor au obligatia sa pastreze confidentialitatea asupra oricarui fapt, a oricaror date sau informatii la care se refera art. 13, de care au luat cunostinta in cursul exercitarii atributiilor lor in cadrul derularii Programului si a executarii prezentei conventii, si nu au dreptul de a le utiliza in folos personal sau in folosul altuia, direct ori indirect. Aceasta obligatie subzista si dupa incetarea activitatii in cadrul partilor semnatare ale prezentei conventii .

Art. 15. - Obligatia de pastrare a confidentialitatii, impusa de prevederile art. 13 si art. 14, nu poate fi opusa unei autoritati care, potrivit legii, are drept de a solicita accesul la astfel de informatii.

CAPITOLUL VII
Raspundere contractuala. Jurisdictie

Art. 16. - Partile raspund conform legii in cazul neindeplinirii, indeplinirii necorespunzatoare sau cu intarziere a obligatiilor ce le revin potrivit prezentei conventii si legislatiei corespunzatoare aplicabile acesteia, cu exceptia cazurilor in care nerespectarea se datoreaza fortei majore, faptului celeilalte parti ori indeplinirii unei activitati impuse de lege.

Art. 17. - FNGCIMM este direct raspunzator de acoperirea oricarui prejudiciu ce ar putea deriva din neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a oricarei obligatii din continutul mandatului acordat de MFP.

Art. 18. - Orice neintelegeri decurgand din interpretarea sau aplicarea prevederilor prezentei conventii vor fi solutionate de parti pe cale amiabila. In cazul in care nu se va putea ajunge la un acord pe aceasta cale, partile convin ca neintelegerile sa fie solutionate de instantele judecatoresti competente.CAPITOLUL VIII
Alte clauze

Art. 19. - (1) Comunicarile referitoare la prezenta conventie se vor face la adresele si catre persoanele mentionate in continuare:

MFP - Directia generala de trezorerie si datorie publica

Boni Cucu - director general adjunct - front office

Tel: 00 40 21 319 98 54; fax: 00 40 21 312 67 92

Documente Atasate
Anexe Conv Prima Casa.htm

Afişează Conventia privind implementarea programului Prima casa pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Conditiile si durata perioadei de proba. Noi obligatii in sarcina angajatorilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Codul muncii aplicabil 2023 | Descarca integral PDF
Sursa: MCP Cabinet avocati

CIM 2023. Model contract individual de munca 2023
Sursa: Avocat Marius-Catalin PredutJurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Ştiri Juridice