Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Fiscala » Norme metodologice OUG 92/2009, privind procedura de acordare a amanarii la plata a obligatiilor fiscale neachitate la termen, administrate de ANAF

Norme metodologice OUG 92/2009, privind procedura de acordare a amanarii la plata a obligatiilor fiscale neachitate la termen, administrate de ANAF

  Publicat: 24 Jul 2009       30783 citiri        Secţiunea: Legislatie Fiscala  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Documente atasate
Norme OUG 92.htm
Norme metodologice OUG 92/2009, privind procedura de acordare a amanarii la plata a obligatiilor fiscale neachitate la termen, administrate de ANAF

Publicate in Monitorul Oficial, Partea I nr. 508 din 23/07/2009

Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
A fost promulgat la 11.09.1865
A fost promulgat la 11.09.1865
Data calendaristica a unui inscris sub semnatura privata, care nu poate fi contestata de terti.
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.
Confirmare intr-o anumita functie
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Confirmare intr-o anumita functie
Suma care trebuie inscrisa intr-una din rubricile unui cont pentru a egaliza debitul cu creditul acestui cont;
A fost promulgat la 11.09.1865
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
A fost promulgat la 11.09.1865
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Persoana fizica sau juridica obligata prin lege sa plateasca impozit.
Document de justificare detaliata a utilizarii (cheltuirii) unei sume.
(TVA). Forma sub care exista in prezent taxa generala de consumatie este taxa pe valoarea adaugata (TVA).
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
A fost promulgat la 11.09.1865
A fost promulgat la 11.09.1865
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
A fost promulgat la 11.09.1865
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Confirmare intr-o anumita functie
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Confirmare intr-o anumita functie
Confirmare intr-o anumita functie
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Posibilitate acordata, de catre Comisie, partilor carora aceasta le-a comunicat obiectiunile privind incalcarea dreptului comunitar al concurentei, de a-si face cunoscut punctul de vedere.
A fost promulgat la 11.09.1865
Confirmare intr-o anumita functie
Confirmare intr-o anumita functie
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Confirmare intr-o anumita functie
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Confirmare intr-o anumita functie
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Confirmare intr-o anumita functie

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1. - (1) Amanarea la plata se acorda pentru obligatiile fiscale administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala si neachitate la termen ca urmare a efectelor crizei economico-financiare, precum si pentru majorarile de intarziere aferente acestora.

(2) Amanarea la plata a obligatiilor fiscale neachitate la termen se acorda la cererea contribuabililor, persoane fizice sau juridice, indiferent de forma de proprietate, modul de organizare si data infiintarii.

(3) Prin obligatii fiscale neachitate la termen se intelege impozite, taxe, contributii si alte sume datorate bugetului general consolidat, datorate si neachitate la termenele legale de plata, precum si majorari de intarziere aferente acestora.

(4) Prin majorari de intarziere aferente acestora se intelege obligatiile fiscale accesorii pentru care organul fiscal competent a comunicat decizii referitoare la obligatiile de plata accesorii si pentru care s-a implinit termenul de plata conform prevederilor art. 111 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul de procedura fiscala.

(5) Intr-un an calendaristic, amanarea la plata se poate acorda o singura data .

Art. 2. - (1) Agentia Nationala de Administrare Fiscala, prin unitatile subordonate acesteia, acorda amanarea la plata pentru perioada solicitata de contribuabil, dar care nu poate fi mai mare de 6 luni. Amanarea la plata nu poate depasi data de 20 decembrie a anului fiscal in care se acorda.

(2) Amanarea la plata se acorda pe numar de luni, iar termenul incepe sa curga de la data emiterii deciziei de acordare a amanarii la plata .

CAPITOLUL II
Competenta de solutionare a cererilor de amanare la plata
si procedura de solutionare a acestora

Art. 3. - (1) Amanarea la plata se solicita de catre contribuabili in baza unei cereri depuse la organele fiscale competente.

(2) In cazul in care contribuabilii au organizate sedii secundare platitoare de impozit pe venitul din salarii, cererea de amanare la plata va fi depusa la organul fiscal competent in administrarea contribuabililor in structura carora functioneaza aceste sedii secundare.

(3) Concomitent cu depunerea cererii de amanare la plata, contribuabilul solicita si eliberarea certificatului de atestare fiscala care va cuprinde sumele ce vor face obiectul amanarii la plata . In certificatul de atestare fiscala, eliberat in vederea acordarii amanarii la plata, se vor mentiona creantele fiscale principale exigibile, existente in sold in ultima zi a lunii anterioare depunerii cererii si neachitate la data eliberarii acestuia, precum si majorarile de intarziere aferente acestora.

(4) Cererea de amanare la plata trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente:

a) datele de identificare ale contribuabilului: denumirea/numele si prenumele acestuia, al reprezentantului fiscal/imputernicitului, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscala, numarul de telefon/fax al acestora, adresa de e-mail, precum si numele, prenumele si calitatea celor care reprezinta contribuabilul in relatiile cu tertii;

b) perioada pentru care se solicita amanarea la plata exprimata in luni;

c) suma totala pentru care se solicita amanarea la plata, defalcata pe tipuri de impozite, taxe, contributii si alte sume datorate bugetului general consolidat si, separat, majorarile de intarziere aferente acestora. In cazul contribuabililor care au organizate sedii secundare platitoare de impozit pe venitul din salarii, acestea se defalca pe fiecare sediu secundar.

(5) Contribuabilii fara domiciliu fiscal in Romania, care au obligatii fiscale neachitate la termen, pot beneficia de amanare la plata numai daca acestea desemneaza un imputernicit potrivit art. 18 din Codul de procedura fiscala.

(6) Amanarea la plata se acorda de organele fiscale competente prin emiterea unei decizii conform modelului prezentat in anexa nr. 1.

(7) Deciziile de acordare a amanarilor la plata care privesc si obligatiile fiscale ale sediilor secundare se vor comunica, in copie, si organelor fiscale competente pentru administrarea acelor sedii secundare.

(8) Pierderea valabilitatii amanarii la plata se constata de catre organul fiscal competent prin emiterea unei decizii ale carei model si continut sunt prevazute in anexa nr. 2.

Art. 4. - (1) Dupa depunerea de catre contribuabili a cererilor de amanare la plata, organul fiscal competent verifica daca acestia indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a) nu inregistreaza obligatii fiscale restante la data de 30 septembrie 2008, pentru care va consulta si va edita fisa analitica pe platitori la data de 30 septembrie 2008, din care sa rezulte ca la aceasta data aveau toate declaratiile depuse si nu inregistreaza obligatii fiscale restante.

Daca un contribuabil inregistreaza la data de 30 septembrie 2008 obligatii fiscale restante, dar are depuse inainte de aceasta data un decont cu suma negativa de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare si/sau o cerere de restituire, in curs de solutionare la data depunerii cererii de amanare, conditia este indeplinita daca:

1. suma obligatiilor fiscale restante este mai mica sau egala cu suma de rambursat/restituit;

2. sunt indeplinite dispozitiile referitoare la data stingerii in cazul compensarii conform art. 122 alin. (1) din Codul de procedura fiscala.

Diferentele rezultate in urma solutionarii deconturilor cu suma negativa de TVA cu optiune de rambursare si/sau a cererilor de restituire se considera obligatii de plata incepand cu data comunicarii modului de solutionare a acestora, conform dispozitiilor art. 111 alin. (2) din Codul de procedura fiscala;

b) si-au depus toate declaratiile fiscale conform legii pentru perioada 1 octombrie 2008 si data depunerii cererii de amanare la plata . Dovada depunerii acestora va fi editata din baza de date a organului fiscal;

c) nu au inscrise fapte in cazierul fiscal pentru care va solicita compartimentului cu atributii in eliberarea cazierului fiscal informatii privind existenta sau inexistenta faptelor sanctionate de legile fiscale, financiare, precum si cele care privesc disciplina financiara;

d) nu s-a atras raspunderea pentru contribuabilii persoane fizice, potrivit prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare, si/sau nu s-a atras raspunderea solidara pentru contribuabilii persoane fizice si persoane juridice, potrivit prevederilor art. 27 si 28 din Codul de procedura fiscala. In acest sens, contribuabilul va depune o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu s-a atras raspunderea potrivit acestor prevederi legale.

(2) Conditiile prevazute la alin. (1) lit. b), c) si d) trebuie indeplinite la data depunerii cererii.

(3) Dupa verificarile efectuate potrivit alin. (1), organul fiscal competent, in termen de cel mult 3 zile de la data eliberarii certificatului de atestare fiscala, intocmeste referatul conform modelului prezentat in anexa nr. 3.

(4) Referatul va fi insotit de documentele doveditoare indeplinirii conditiilor prevazute la alin. (1).

(5) Pentru contribuabilii care au organizate sedii secundare platitoare de impozit pe venitul din salarii, organul fiscal competent in administrarea sediilor secundare va aplica prevederile art. 5 si va intocmi referatul prevazut in anexa nr. 3.

(6) Organul fiscal competent in administrarea sediului secundar va transmite referatul, impreuna cu certificatul de atestare fiscala, organului fiscal competent in administrarea contribuabilului.

(7) Organul fiscal competent in administrarea contribuabilului va elibera certificatul de atestare fiscala, care va cuprinde sumele ce vor face obiectul amanarii la plata atat pentru activitatea proprie, cat si pentru cele ale sediilor secundare si va intocmi un referat final, dupa caz.

(8) Pe baza constatarilor din referat, organul fiscal va emite decizia de acordare a amanarii la plata sau, dupa caz, decizia de respingere.

(9) Modelul si continutul deciziei de respingere sunt prezentate in anexa nr. 4.

(10) In situatia in care organul fiscal constata neindeplinirea unei conditii, inaintea emiterii deciziei de respingere, se va efectua audierea contribuabililor potrivit art. 9 din Codul de procedura fiscala.

Art. 5. - (1) Atunci cand se constata neconcordante intre obligatiile fiscale cuprinse in cererea contribuabilului si cele din certificatul de atestare fiscala, organul fiscal competent va solicita, in scris, prezentarea contribuabilului la sediul sau pentru clarificarea situatiei fiscale a acestuia. Odata cu solicitarea se va transmite contribuabilului si o copie a certificatului de atestare fiscala.

(2) Dupa clarificarea neconcordantelor, organul fiscal competent intocmeste, in doua exemplare, o nota de constatare conform modelului prevazut in anexa nr. 5, pe baza careia va proceda la eliberarea unui nou certificat de atestare fiscala. Aceasta nota va fi semnata de functionarul desemnat pentru solutionarea cererii si avizata de seful compartimentului cu atributii privind evidenta analitica pe platitori si de reprezentantul legal al contribuabilului. Un exemplar al acesteia va fi comunicat contribuabilului, iar altul va fi arhivat la dosarul fiscal al contribuabilului.

(3) Ca urmare a eliberarii noului certificat de atestare fiscala, organul fiscal competent va proceda la emiterea deciziei de amanare la plata cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (3).

Art. 6. - (1) Termenul general de solutionare a cererilor de amanare la plata este de maximum 15 zile de la data depunerii cererilor.

(2) In situatia in care pentru solutionarea cererilor de amanare la plata este necesara clarificarea aspectelor prevazute la art. 5, termenul general de solutionare mentionat la alin. (1) se prelungeste cu perioada cuprinsa intre data solicitarii de prezentare a contribuabilului in vederea punerii de acord asupra diferentelor constatate si data eliberarii noului certificat de atestare fiscala.Documente Atasate
Norme OUG 92.htm

Afişează Norme metodologice OUG 92/2009, privind procedura de acordare a amanarii la plata a obligatiilor fiscale neachitate la termen, administrate de ANAF pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   Comentează: Norme metodologice OUG 92/2009, privind procedura de acordare a amanarii la plata a obligatiilor fiscale neachitate la termen, administrate de ANAF
Articole Juridice

Cum isi pot schimba cetatenii romani numele pe cale administrativa?
Sursa:

GDPR aplicat pe cloud storage
Sursa: George Stan, GDPR Advisors

Modul de stabilire a nivelului maxim al salariului de baza pentru personalul incadrat in directiile generale de asistenta sociala si protectia copilul
Sursa:Jurisprudenţă

Cauza CEDO: Hulpe si altii impotriva Romaniei
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Intinderea rolului activ al judecatorului in administrarea probelor in litigiile de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VII-a Conflicte de Munca si Asigurari Sociale

Decizia CCR nr. 387/2018 privind neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 53 alin. (1) teza intai din Codul muncii (varsta de pensionare a femeilor)
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala

Ştiri Juridice

MDRAP: Plata sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti avand ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala
11 Oct 2018 | 474