Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Imobiliara » OUG 64/2010 privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996

OUG 64/2010 privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996

  Publicat: 02 Jul 2010       38573 citiri        Secţiunea: Legislatie Imobiliara  


OUG 64/2010 privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 451 din 2 iulie 2010

Este o modalitate principala de exprimare a consimtamantului de catre statele care au luat parte la negocierea tratatului si care este prevazuta si ceruta de dreptul intern al statelor semnatare, modalitate prin care tratatul este supus controlului parlamentar.
Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat
(UE). Fondata la 1 ianuarie 1993 prin aplicarea Tratatului de la Maastricht , Uniunea Europeana (UE) preia initiativa constructiei europene de la Comunitatea Economica Europeana (CEE).
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie n baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, n schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Operatiunea de proiectare urbanistica prin care se determina divizarea uneia sau mai multor proprietati funciare distincte,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Monitorul Oficial al Romniei este publicaţia oficială a statului romn, n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Oficiu electoral - organism electoral constituit la nivelul sectoarelor municipiului Bucuresti, fara a avea atributia de a constata rezultatele alegerilor la acel nivel,
Puterile publice existente in stat.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara
Sunt doua ipoteze: 1)Programul este creat de persoane libere de contract in mod independent. 2)Programul este creat in exercitarea sarcinilor de serviciu sau dupa instructiunile celui care angajeaza.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie n baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, n schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie n baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, n schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act adoptat de organele de stat,Avand in vedere ca prin Legea nr. 14/2009 pentru ratificarea Acordului de imprumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeana pentru restructurarea agriculturii) dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 28 decembrie 2007, statul roman si-a asumat responsabilitatea realizarii cadastrului general in scopul inscrierii din oficiu in cartea funciara a proprietatilor imobiliare,
tinand seama de faptul ca data inceperii efective a lucrarilor de teren pe teritoriul celor 19 unitati administrativ-teritoriale este stabilita in cursul lunii septembrie 2010, urmand ca in cel mai scurt timp posibil sa fie incepute lucrarile de teren pe o suprafata de aproximativ 1.000.000 ha la nivelul intregii tari, in zonele rurale,
intrucat prin intrarea in vigoare a Ordonantei Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii nationale pentru informatii spatiale in Romania, agentia NationaLa de Cadastru si Publicitate imobiliara asigura presedintia Consiliului Infrastructurii nationale pentru informatii spatiale in Romania (Consiliul INIS), componenta prin care Romania contribuie la realizarea Directivei 2007/2/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 14 martie 2007 de instituire a unei infrastructuri pentru informatii spatiale in Comunitatea Europeana (INSPIRE) (Directiva INSPIRE) prin dezvoltarea unui geoportal national care trebuie sa asigure prestarea serviciilor prevazute la art. 9 alin. (1) din ordonanta Guvernului nr. 4/2010, prin crearea si actualizarea evidentei parcelelor de terenuri la nivel national,
avand in vedere directiile de actiune care revin Guvernului prin Programul de guvernare 2009i2012, referitoare la introducerea cadastrului unitar pe cheltuiala statului, intabularea tuturor suprafetelor agricole si forestiere, sprijinirea autoritatilor executive ale administratiei publice locale pentru intocmirea registrelor parcelare ale Terenurilor, realizarea infrastructurii de date spatiale in vederea asigurarii suportului informational necesar adoptarii unor decizii fundamentate cu privire la limitele unitatilor administrativ-teritoriale, clarificarea regimului proprietatii prin finalizarea cat mai rapida a procesului de retrocedare a proprietatilor, inscrierea corecta a proprietatii in cartea funciara, sub aspect tehnic si juridic, in baza realitatii din teren, clarificarea legislatiei in domeniile cadastrului si cartii funciare,
intrucat una dintre conditionalitatile impuse prin Memorandumul de intelegere semnat intre Comunitatea Europeana si Romania la data de 23 iunie 2009 priveste simplificarea procedurilor de inregistrare a proprietatilor prin modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile ulterioare, constatand ca proiectul de ordonanta de urgenta nu poate fi promovat prin procedura parlamentara, fie ea si de urgenta, iar angajamentele internationale asumate de statul roman nu pot fi duse la indeplinire, intrucat toate aceste aspecte vizeaza interesul public si constituie situatii urgente si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta .

Art. I
Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 201 din 3 martie 2006, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1
(1) Cadastrul si cartea funciara formeaza un sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica, de importanta nationala, a tuturor imobilelor de pe intregul teritoriu al tarii. Scopul acestui sistem este:
a) determinarea informatiilor tehnice, economice si juridice referitoare la imobile;
b) asigurarea publicitatii drepturilor reale imobiliare in baza actelor prin care s-au constituit, transferat, modificat sau stins aceste drepturi;
c) sustinerea sistemului de impozitare si a pietei imobiliare;
d) contributia la asigurarea securitatii tranzactiilor imobiliare si facilitarea creditului ipotecar.
(2) Cadastrul realizeaza descrierea proprietatilor imobiliare si reprezentarea lor in planul cadastral.
(3) Cartea funciara cuprinde descrierea proprietatilor funciare, cu aratarea drepturilor reale imobiliare.
(4) Evidenta imobilelor inscrise in planul cadastral si in cartea funciara se actualizeaza la cererea persoanelor interesate sau la initiativa autoritatilor publice ori din oficiu . Autoritatile publice si titularii de drepturi asupra imobilelor au obligatia de a sprijini crearea si actualizarea cadastrului prin punerea la dispozitie cu titlu gratuit a datelor si informatiilor detinute. Autoritatile administratiei publice locale sunt obligate sa acorde sprijin informational, tehnic si de alta natura, in limitele competentelor, la crearea si actualizarea sistemului de cadastru si carte funciara .
(5) Prin imobil, in sensul prezentei legi, se intelege una sau mai multe parcele alaturate, cu sau fara constructii, de pe teritoriul unei unitati administrativ-teritoriale, indiferent de categoria de folosinta, apartinand unui proprietar sau mai multor proprietari, in cazul coproprietatii, care se identifica printr-un numar cadastral unic si se inscrie intr-o carte funciara .
(6) Entitatile de baza ale acestui sistem sunt parcela, constructia si proprietarul .
(7) Prin parcela se intelege suprafata de teren cu o singura categorie de folosinta."

2. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 2
(1) Cadastrul se realizeaza la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale, pe sectoare cadastrale. Sectorul cadastral este unitatea de suprafata delimitata de elemente liniare stabile in timp i sosele, ape, canale, diguri, cai ferate etc. i, care cuprinde unul sau mai multe imobile alaturate.
(2) Prin sistemul de cadastru si carte funciara se realizeaza:
a) identificarea, descrierea si inregistrarea in documentele cadastrale a imobilelor prin natura lor, masurarea si reprezentarea acestora pe harti si planuri cadastrale, precum si stocarea datelor pe suporturi informatice;
b) identificarea si inregistrarea proprietarilor, a altor detinatori legali de imobile si a posesorilor;
c) furnizarea datelor necesare sistemului de impozite si taxe pentru stabilirea corecta a obligatiilor fiscale ale contribuabililor, solicitate de institutiile abilitate.
(3) Planul cadastral contine reprezentarea grafica a limitelor imobilelor dintr-o unitate administrativ-teritoriala, care se inscriu in cartea funciara, precum si numerele cadastrale ale acestora. Planul cadastral este actualizat de catre inspectorii de cadastru din cadrul oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara.
(4) Extrasul de plan cadastral reprezinta sectiunea din planul cadastral, cu reprezentarea imobilului si a celor invecinate, a dimensiunilor laturilor acestuia, precum si a datei ultimei actualizari a bazei de date grafice gestionate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara."

3. La articolul 4, literele e) si p) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"e) organizeaza si administreaza fondul national de geodezie si cartografie, precum si baza de date a sistemului integrat de cadastru si carte funciara;
...............................................................................................
p) asigura formarea si specializarea personalului de specialitate prin intermediul Centrului de Pregatire Profesionala al Agentiei Nationale, institutie fara personalitate juridica;".

4. La articolul 4, dupa litera p) se introduc doua noi litere, literele p^1) si p^2), cu urmatorul cuprins:
"p^1) realizeaza si actualizeaza registrul electronic national al nomenclaturilor stradale. Registrul national al nomenclaturilor stradale constituie documentul unitar de evidenta in care sunt inscrise nomenclaturile stradale de la nivelul comunelor, oraselor si al municipiilor;
p^2) realizeaza si intretine geoportalul INSPIRE al Romaniei si asigura compatibilitatea acestuia cu geoportalul INSPIRE al Comunitatii Europene, indeplineste alte atributii care ii revin prin Ordonanta Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii nationale pentru informatii spatiale in Romania."

5. Dupa articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 4^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 4^1
(1) Nomenclatura stradala se aproba prin hotarare a consiliului local, se organizeaza pe fiecare localitate si reprezinta evidenta primara unitara care serveste la atribuirea denumirii strazii si a numarului administrativ.

Afişează OUG 64/2010 privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial al Romaniei    Legea 7/1996    Cadastru    Publicitate imobiliara    Legea 242/1947    Decretul 115/1938    OUG 64/2010

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Imobil preluat de catre stat. Emiterea deciziei in procedura prevazuta de Legea 165/2013. Respingerea exceptiei prematuritatii actiunii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 362 din 18 februarie 2016

Dezlegarea unei probleme de drept. Redeschiderea urmaririi penale prev. de art. 335 CPP este supusa confirmarii judecatorului de camera preliminara
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Consecintetele neexercitarii dreptului procesual in cadrul termenului stabilit de lege in cazul revizuirii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1413 din 21 mai 2015

Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor. Termen convocare. Nulitate absoluta
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia Comerciala, Decizia nr. 2250 din 2 octombrie 2009

Inregistrare, autorizare societate nou infiintata
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr.146 din data 21.02.2012

Cerere de fuziune prin contopire
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta civila nr.6 din data 16.05.2012

Termenul de recurs impotriva ordonantei presedintiale prin care s-a stabilit plasamentul copilului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia 7/2012

Modul de stabilire a stagiului complet de cotizare pentru recalcularea drepturilor de pensie ale persoanelor nevazatoare
Pronuntaţă de: ICCJ, Decizia ICCJ nr. 9 din 14 mai 2012 (Decizia 9/2012)

Convocarea actionarilor la Adunarea Generala Extraordinara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a V- a Comerciala - Decizia comerciala nr. 61/14. 02. 2011

Uzucapiune. Aplicarea legii in timp. RIL admis
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectiile UniteArticole Juridice

Incidenta Deciziei CCR nr. 279/2015 asupra contractelor de munca suspendate la data pronuntarii. Neretroactivitate si neconstitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Deconcentrarea administrativa principiu al administratiei publice in Codul Administrativ. Serviciile publice deconcentrate (VI)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea unui spor obligatoriu la pedeapsa principala a inchisorii pedeapsa echitabila sau asuprire neconstitutionala
Sursa: Irina Maria Diculescu

Legea concurentei: raportarea amenzii la cifra de afaceri realizata in anul anterior pedeapsa justa sau grava inechitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Respectarea principiului contributivitatii in sistemul public de pensii si aplicarea in timp a legii
Sursa: Irina Maria Diculescu

Egalitatea in drepturi la acordarea pensiei sociale minime garantate
Sursa: EuroAvocatura.ro

Restrictiile privind vanzarea-cumpararea terenurilor agricole situate in extravilan si aplicarea principiului tempus regit actum
Sursa: Irina Maria Diculescu