Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » Legea nr. 334/2006 (republicata 2010), privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale

Legea nr. 334/2006 (republicata 2010), privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale

  Publicat: 22 Jul 2010       46515 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Legea nr. 334/2006 (republicata 2010), privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale

Republicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 510 din 22/07/2010

Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Organ suprem de control financiar si de jurisdictie financiara,care functioneaza pe lenga Parlamentul Romaniei.
Conturi constituite din bilant, contul de pierdere si profit si anexa (care sunt anexate raportului de gestiune ale unei societati pe actiuni).
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act adoptat de organele de stat,
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act adoptat de organele de stat,
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act adoptat de organele de stat,
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie īn baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, īn schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.

(2) Decizia Autoritatii Electorale Permanente poate fi atacata la instanta competenta, in conditiile legii.

Art. 44. - Prevederile art. 41 si 43 se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 45. - (1) In termen de 30 de zile de la data ramanerii definitive si irevocabile a hotararii judecatoresti pronuntate asupra procesului-verbal de constatare a contraventiei sau, dupa caz, de la expirarea termenului de contestare a procesului-verbal de constatare a contraventiei, sumele echivalente amenzilor neachitate se pot retine din transele lunare ce urmeaza a fi achitate cu titlu de finantare publica, cu aplicarea in mod corespunzator a procedurii privind executarea silita prin poprire, prevazuta de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Ministerul Finantelor Publice, prin organele sale abilitate, informeaza Autoritatea Electorala Permanenta despre neachitarea in termenul prevazut la alin. (1) a amenzilor aplicate de Autoritatea Electorala Permanenta.

Art. 46. - (1) In cazul in care, prin hotarare judecatoreasca definitiva, unul sau mai multi candidati declarati alesi ai unui partid politic au fost condamnati pentru o infractiune in legatura cu finantarea partidului politic ori, dupa caz, a campaniei electorale, acestia devin incompatibili cu statutul de parlamentar sau de ales local pentru mandatul obtinut, care este anulat.

(2) Prin hotarari ale Camerelor Parlamentului ori, dupa caz, ale consiliului judetean sau local, se constata starea de incompatibilitate, iar locurile de deputati, senatori ori consilieri devenite vacante vor fi ocupate de supleantii de pe lista partidului politic respectiv.

(3) Dispozitiile alin. (1) si (2) se aplica si aliantelor politice, aliantelor electorale si candidatilor independenti, in acest caz locul devenit vacant urmand a fi ocupat de supleantul de pe lista partidului politic ori aliantei electorale care a obtinut cel mai mare numar de voturi valabil exprimate.

Art. 47. - Prin regulamentele Camerelor Parlamentului, precum si prin regulamentele consiliilor judetene si locale se va reglementa procedura de aplicare a masurilor prevazute la art. 46.

___________

A se vedea Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 196 din 13 martie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare.CAPITOLUL VII
Dispozitii tranzitorii si finaleArt. 48. - Dispozitiile prezentei legi se aplica in mod corespunzator si organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care sunt asimilate partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale si candidatilor independenti, in conditiile legii electorale.

Art. 49. - (1) Autoritatea Electorala Permanenta pastreaza un registru fiscal al partidelor politice, al aliantelor politice si al candidatilor independenti, in care vor fi trecute toate datele referitoare la activitatea financiara a acestora, precum si la sanctiunile aplicate.

(2) In termen de 120 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, Autoritatea Electorala Permanenta va prelua pe baza de proces-verbal de predare-primire registrul fiscal de la Curtea de Conturi .

Art. 50. - Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 887 din 29 septembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 28, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:

"(2) Organizarea si functionarea aparatului propriu al Autoritatii Electorale Permanente, numarul de posturi, statutul personalului, atributiile acestuia si structura organizatorica se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, aprobat prin hotarare a birourilor permanente ale celor doua Camere ale Parlamentului, la propunerea Autoritatii Electorale Permanente. Personalul Autoritatii Electorale Permanente are acelasi statut cu personalul din aparatul celor doua Camere ale Parlamentului. La organizarea si functionarea aparatului propriu nu se aplica prevederile art. XVI din titlul III al cartii a II-a din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare."

2. La articolul 29, alineatul (4) va avea urmatorul cuprins:

"(4) In indeplinirea atributiilor sale, Autoritatea Electorala Permanenta adopta decizii, hotarari si instructiuni, care se semneaza de presedinte si se contrasemneaza de vicepresedinti. Hotararile Autoritatii Electorale Permanente se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si sunt obligatorii pentru toate organismele si autoritatile cu atributii electorale."

___________

Abrogata prin Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 196 din 13 martie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare.Art. 51. - Prin hotarare a birourilor permanente ale celor doua Camere ale Parlamentului se aproba noua structura organizatorica a Autoritatii Electorale Permanente, in vederea asigurarii functionarii Departamentului de control al finantarii partidelor politice si a campaniilor electorale si a compartimentului specializat pentru alocarea subventiei de la bugetul de stat .

Art. 52. - (1) In termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi se vor elabora si supune aprobarii, prin hotarare a Guvernului, la propunerea Autoritatii Electorale Permanente, normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.

(2) Normele metodologice vor reglementa obligatoriu:

a) contabilitatea curenta a partidelor politice;

b) modalitatile si formatul de inregistrare, evidenta si publicitate a donatiilor, cotizatiilor si veniturilor proprii ale partidelor politice;

c) acordarea si utilizarea subventiilor de la bugetul de stat;

d) modalitatile si formatul specifice de inregistrare a veniturilor si cheltuielilor in campania electorala;

e) atributiile mandatarului financiar;

f) procedura si metodologia controlului.

Art. 53. - (1) Prezenta lege intra in vigoare la 30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu exceptia urmatoarelor dispozitii, care intra in vigoare la data de 1 iulie 2007, referitoare la:

a) acordarea subventiilor de la bugetul de stat;

b) Autoritatea Electorala Permanenta, cu exceptia art. 35 alin. (3)-(8).

Afişează Legea nr. 334/2006 (republicata 2010), privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial 2010    Legea 334/2010    Partide politice

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.