Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Legea 172/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect

Legea 172/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect

  Publicat: 24 Jul 2010       11900 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Legea 172/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 513 din 23 iulie 2010

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Imputernicire legala sau autorizare pentru semnarea documentelor in numele unei anumite persoane fizice sau juridice.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
Act adoptat de organele de stat,
Imputernicire legala sau autorizare pentru semnarea documentelor in numele unei anumite persoane fizice sau juridice.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
Perioada in care s-a platit contributia de asigurari sociale atat de catre asigurat, cat si de angajator sau, dupa caz, numai de catre asigurat.
1. Grup comstituit de catre o autoritate cu scopul desfasurarii, coordonarii, supravegherii, controlului unei activitati din diferite domenii ale vietii sociale
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Termen sinonim cu arestarea preventiva,
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
Imputernicire legala sau autorizare pentru semnarea documentelor in numele unei anumite persoane fizice sau juridice.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Imputernicire legala sau autorizare pentru semnarea documentelor in numele unei anumite persoane fizice sau juridice.
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
Termen sinonim cu arestarea preventiva,
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
Imputernicire legala sau autorizare pentru semnarea documentelor in numele unei anumite persoane fizice sau juridice.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Imputernicire legala sau autorizare pentru semnarea documentelor in numele unei anumite persoane fizice sau juridice.
Imputernicire legala sau autorizare pentru semnarea documentelor in numele unei anumite persoane fizice sau juridice.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Imputernicire legala sau autorizare pentru semnarea documentelor in numele unei anumite persoane fizice sau juridice.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Legatura juridico-politica permanenta ce exista intre stat si cetatean se numeste cetatenie.In societatea noastra se discuta pe larg problema cetateniei.
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
A fost promulgat la 11.09.1865

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic
Legea nr. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 771 din 23 august 2004, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 4
(1) Poarta titlul de arhitect absolventul cu diploma sau alt document similar eliberat de institutiile de invatamant superior de arhitectura recunoscute de statul roman, care indeplineste conditiile minime de formare pentru profesia de arhitect prevazute de Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoasterea calificarilor profesionale, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 255 din 30 septembrie 2005, denumita in continuare Directiva.
(2) Este interzisa utilizarea titlului de arhitect de catre persoanele care nu detin aceasta calificare profesionala in baza unui titlu oficial de calificare ."

2. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 5
(1) Poarta titlul de arhitect si cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, cetatenii statelor membre ale Spatiului Economic European, precum si cetatenii Confederatiei Elvetiene, absolventi cu diploma sau cu alt document similar eliberat de institutiile de invatamant superior de arhitectura recunoscute in unul dintre statele mentionate, care indeplinesc conditiile minime de formare pentru profesia de arhitect prevazute de Directiva.
(2) Poarta titlul de arhitect si absolventii, cetateni ai statelor membre ale Uniunii Europene, cetateni ai statelor membre ale Spatiului Economic European si cetateni ai Confederatiei Elvetiene, cu diploma sau alt document similar obtinut in cadrul unor programe sociale ori ca urmare a absolvirii unor cursuri superioare fara frecventa in domeniul arhitecturii si care au dobandit nivelul minim necesar de cunostinte, desi nu au fost respectate conditiile referitoare la durata minima a studiilor prevazute de Directiva. Aceste persoane trebuie sa aiba o experienta profesionala de minimum 7 ani sub indrumarea unui arhitect cu drept de semnatura ori alt drept echivalent sau a unei firme de arhitectura si sa promoveze un examen standard de absolvire de nivel universitar, echivalent cu examenul final pentru obtinerea diplomei sau a altui document similar, conform prevederilor alin. (1).
(3) Cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, cetatenii statelor membre ale Spatiului Economic European si cetatenii Confederatiei Elvetiene au dreptul la utilizarea titlului legal academic detinut, a celui dobandit prin inregistrarea la organismul profesional din statul membru de provenienta si, unde este cazul, a abrevierii utilizate in statul membru de provenienta in limba acelui stat .
(4) Cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, cetatenii statelor membre ale Spatiului Economic European si cetatenii Confederatiei Elvetiene autorizati sa poarte titlul de arhitect in baza unui act normativ al statului membru respectiv, prin care autoritatile competente confera acest titlu personalitatilor care s-au distins in mod deosebit prin realizari in domeniul arhitecturii, pot utiliza acest titlu in Romania."

3. Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 6
(1) Ordinul Arhitectilor din Romania este autoritatea competenta pentru recunoasterea titlurilor oficiale de calificare in profesia de arhitect, pentru cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, cetatenii statelor membre ale Spatiului Economic European si cetatenii Confederatiei Elvetiene.
(2) Titlurile oficiale de calificare in profesia de arhitect ale cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ale cetatenilor statelor membre ale Spatiului Economic European si ale cetatenilor Confederatiei Elvetiene se supun procedurii de recunoastere in vederea exercitarii profesiei de arhitect pe teritoriul Romaniei, aprobata prin hotarare a Guvernului.
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), regimul general de recunoastere a calificarilor profesionale prevazut de Legea nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica profesiei de arhitect, in conditiile prevazute la art. 1 alin. (4) din Legea nr. 200/2004, cu modificarile si completarile ulterioare."

4. La articolul 9, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Dreptul de semnatura se exercita olograf, cu mentionarea in clar a numelui, prenumelui si a numarului de inregistrare in Tabloul National al Arhitectilor, pe toate documentatiile elaborate in cadrul tuturor fazelor de proiectare si autorizare, inclusiv pe durata executiei si la receptia lucrarilor."

5. La articolul 10, alineatele (2) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Arhitectii dobandesc drept de semnatura acordat de catre Ordinul Arhitectilor din Romania, in conditiile legii, daca au exercitiul deplin al drepturilor civile, daca indeplinesc conditiile de onorabilitate si de stagiu sau, dupa caz, de experienta profesionala practica, prevazute de prezenta lege si de Directiva. Obtinerea dreptului de semnatura de catre arhitecti atrage obligatoriu inscrierea acestora in Tabloul National al Arhitectilor, in conditiile legii.
.....................................................
(5) Dobandirea dreptului de semnatura se face in baza unei cereri adresate Ordinului Arhitectilor din Romania, insotita de copia titlului oficial de calificare si de certificatul privind dobandirea experientei profesionale practice, impreuna cu un portofoliu cuprinzand lucrarile la care solicitantul a colaborat in perioada de stagiu ."

6. La articolul 10, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu urmatorul cuprins:
"(5^1) Evaluarea cunostintelor, aptitudinilor si experientei profesionale relevante se face de catre o comisie formata din arhitecti cu drept de semnatura, numita de catre Consiliul national, potrivit prevederilor Regulamentului Ordinului Arhitectilor din Romania."

7. Articolul 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 11
(1) Cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, cetatenii statelor membre ale Spatiului Economic European si cetatenii Confederatiei Elvetiene care solicita stabilirea in Romania si indeplinesc conditiile prevazute la art. 5 si 6 referitoare la detinerea titlului de calificare si exercitarea profesiei de arhitect si care au drept de semnatura pe teritoriul unuia dintre aceste state sau un drept echivalent vor dobandi drept de semnatura pe teritoriul Romaniei prin recunoasterea automata a acestui drept .
(2) Cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, cetatenii statelor membre ale Spatiului Economic European si cetatenii Confederatiei Elvetiene care solicita stabilirea in Romania si indeplinesc conditiile prevazute la art. 5 si 6 referitoare la detinerea titlului de calificare si exercitarea profesiei de arhitect si care nu au drept de semnatura sau alt drept echivalent obtinut pe teritoriul unuia dintre aceste state vor dobandi, la cerere, drept de semnatura pe teritoriul Romaniei, in aceleasi conditii ca si cetatenii romani.
(3) Arhitectii cetateni ai statelor membre ale Uniunii Europene, cei ai statelor membre ale Spatiului Economic European si cetatenii Confederatiei Elvetiene care au dreptul de a exercita profesia de arhitect cu drept de semnatura sau alt drept echivalent in unul dintre aceste state si care solicita dreptul de a presta temporar sau ocazional servicii in domeniul arhitecturii pe teritoriul Romaniei, fara a solicita stabilirea in Romania, vor dobandi drept de semnatura fara sa fie inscrisi in Tabloul National al Arhitectilor si vor fi inregistrati automat in Ordinul Arhitectilor din Romania, pe durata prestarii serviciilor respective.
(4) Documentele necesare inregistrarii, la prima prestare de servicii in domeniul arhitecturii sau in cazul in care au intervenit modificari ale situatiei fata de cea initiala, retinuta in documente, in cazul prestatiilor temporare sau ocazionale, sunt:
a) o declaratie prealabila scrisa, in care se precizeaza durata prestarii, natura acesteia, locul de desfasurare a activitatilor, precum si domeniul de asigurare ori alte mijloace de protectie personala sau colectiva privind responsabilitatea profesionala de care solicitantul beneficiaza in Romania;
b) copia documentului care atesta cetatenia prestatorului;
c) documentul emis de statul membru de stabilire prin care se atesta ca, la data eliberarii acestuia, titularul este stabilit legal in Romania si ca nu ii este interzisa definitiv sau temporar exercitarea activitatilor de arhitect;
d) copiile diplomelor, certificatelor sau ale altor titluri oficiale de calificare in profesia de arhitect.
(5) Declaratia prevazuta la alin. (4) lit. a) se reinnoieste o data pe an, daca prestatorul are in vedere sa isi exercite profesia de arhitect temporar sau ocazional, in cursul anului respectiv, sau in cazul unei modificari a situatiei sale fata de cea initiala.
(6) Ordinul Arhitectilor din Romania va accepta ca dovada de onorabilitate un document emis cetateanului unui stat membru al Uniunii Europene, al Spatiului Economic European sau al Confederatiei Elvetiene de catre autoritatea competenta din statul de provenienta a acestuia; acest document trebuie sa fie prezentat la cel mult 3 luni de la data eliberarii sale de catre autoritatea competenta din statul de provenienta.
(7) Arhitectii cetateni ai statelor membre ale Uniunii Europene, cetateni ai statelor membre ale Spatiului Economic European sau cetateni ai Confederatiei Elvetiene care isi exercita profesia pe teritoriul Romaniei se supun regulilor si procedurilor referitoare la folosirea titlului profesional, regulilor profesionale, deontologice si disciplinare aplicabile profesiei, in conformitate cu prevederile prezentei legi.
(8) Ordinul Arhitectilor din Romania va pune la dispozitia persoanelor interesate informatii privind legislatia nationala specifica si Codul deontologic al profesiei de arhitect."

Afişează Legea 172/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial 2010    Legea 172/2020    Legea 184/2020    Arhitect    Arhitecti

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.