Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Fiscala » Norma metodologica din 2010, privind solutionarea plangerilor prealabile formulate impotriva proceselor-verbale de control financiar incheiate in baza Legii nr. 30/1991 privind organizarea si functionarea controlului financiar si a Garzii Financiare

Norma metodologica din 2010, privind solutionarea plangerilor prealabile formulate impotriva proceselor-verbale de control financiar incheiate in baza Legii nr. 30/1991 privind organizarea si functionarea controlului financiar si a Garzii Financiare

  Publicat: 24 Aug 2010       4736 citiri        Secţiunea: Legislatie Fiscala  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Norma metodologica din 2010, privind solutionarea plangerilor prealabile formulate impotriva proceselor-verbale de control financiar incheiate in baza Legii nr. 30/1991 privind organizarea si functionarea controlului financiar si a Garzii Financiare

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 593 din 20/08/2010

Unul dintre modurile de sesizare a organelor de urmarire penala,
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Intregul sistem de control intern din sectorul public, format din sistemele de control ale entitatilor publice,
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
(Issuer) Entitate legala care are capacitatea de a emite si de a distribui un instrument financiar transferabil.
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Plangerea prin care se solicita autoritatii publice emitente sau celei ierarhic superioare, dupa caz,
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Unul dintre modurile de sesizare a organelor de urmarire penala,
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Decizia de neparticipare este o scutire acordata unei tari care nu doreste sa se alature celorlalte state membre ale Uniunii intr-un anumit domeniu al cooperarii comunitare, ca mod de evitare a unui impas general.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
Mijloc juridic procesual pus la dispozitia partii interesate, procurorului etc.,
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Bunuri materiale, activitati sau actiuni, proiecte, pe care o banca accepta sa le crediteze
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
A fost promulgat la 11.09.1865

1. Impotriva procesului-verbal de control financiar se poate formula plangere prealabila in conditiile si in termenele prevazute la art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

2. Plangerea prealabila formulata impotriva procesului-verbal de control financiar reprezinta calea administrativa de atac.

3. Plangerea prealabila se formuleaza in scris si va cuprinde:

a) datele de identificare a contestatorului;

b) obiectul plangerii;

c) motivele de fapt si de drept;

d) dovezile pe care se intemeiaza;

e) semnatura contestatorului, reprezentantului legal sau a imputernicitului, dupa caz, precum si stampila in cazul persoanelor juridice. Dovada calitatii de imputernicit al contestatorului, persoana fizica sau juridica, se face potrivit legii.

3.1. Plangerea prealabila nu poate avea ca obiect alte sume si masuri decat cele stabilite prin actul atacat.

3.2. Contestatorul poate depune in dovedirea plangerii formulate acte care nu au fost avute in vedere de organul de control financiar .

4. Plangerea prealabila se depune la directia din care face parte organul de control financiar al carui act este atacat.

4.1. In cazul in care plangerea prealabila este depusa la un organ necompetent din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, aceasta va fi inaintata, in termen de 5 zile de la data primirii, organului emitent al actului atacat.

4.2. Introducerea plangerii prealabile nu suspenda executarea actului atacat. Aceste dispozitii nu aduc atingere dreptului contestatorului de a cere suspendarea executarii actului atacat, in temeiul Legii nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

5. Contestatorul poate renunta la plangerea prealabila, pana la solutionarea acesteia.

5.1. Cererea de renuntare trebuie sa fie semnata de contestator, reprezentantul legal sau imputernicit, dupa caz, iar in cazul contestatorului persoana juridica, cererea trebuie sa poarte stampila persoanei juridice. Dovada calitatii de imputernicit se face potrivit legii.

5.2. Persoanele fizice vor anexa la cererea de renuntare copia actului de identitate.

5.3. Organul de solutionare competent va comunica contestatorului decizia prin care se ia act de renuntarea la plangere .

5.4. Prin renuntarea la plangerea prealabila nu se pierde dreptul contestatorului de a inainta o noua plangere in interiorul termenului general de depunere a acesteia.

6. Plangerea prealabila formulata impotriva procesului-verbal de control financiar se solutioneaza de catre directia/structura din care face parte organul de control financiar al carui act este atacat, printr-un colectiv special constituit, numit in continuare organ de solutionare competent. Organul de solutionare competent este format din specialisti care nu au participat la intocmirea procesului-verbal de control financiar atacat, desemnati prin act administrativ al directorului executiv al directiei generale a finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti/directorului general al Directiei generale de administrare a marilor contribuabili/Directiei generale de control financiar, dupa caz.

7. Pentru solutionarea plangerii prealabile se emite decizie . Decizia emisa in solutionarea plangerii prealabile este definitiva in sistemul cailor administrative de atac.

7.1. Decizia de solutionare a plangerii prealabile se emite in forma scrisa si va cuprinde: preambulul, considerentele si dispozitivul.

a) Preambulul cuprinde: denumirea organului investit cu solutionarea, numele sau denumirea contestatorului, sediul social al contestatorului, numarul de inregistrare a plangerii prealabile la organul de control financiar, obiectul cauzei, precum si sinteza sustinerilor partilor.

b) Considerentele cuprind motivele de fapt si de drept care au format convingerea organului de solutionare competent in emiterea deciziei.

c) Dispozitivul cuprinde solutia pronuntata, calea de atac, termenul in care aceasta poate fi exercitata si instanta competenta .

7.2. Decizia se semneaza de catre conducatorul directiei din care face parte organul de control financiar al carui act a fost atacat.

8. Analiza plangerii prealabile se face in raport de sustinerile partilor, de dispozitiile legale invocate de acestea si de documentele existente la dosarul cauzei. Solutionarea plangerii prealabile se face in limitele sesizarii.

8.1. Pentru lamurirea cauzei organul de solutionare competent poate solicita directiilor de specialitate din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si Ministerului Finantelor Publice puncte de vedere.

8.2. Prin solutionarea plangerii prealabile nu se poate crea o situatie mai grea contestatorului in propria cale de atac.

9. Organul de solutionare competent se va pronunta mai intai asupra exceptiilor de procedura si asupra celor de fond, iar cand se constata ca acestea sunt intemeiate, nu se va mai proceda la analiza pe fond a cauzei.

9.1. Exceptiile de procedura pot fi urmatoarele: nerespectarea termenului de depunere a contestatiei, lipsa calitatii procesuale, lipsa capacitatii, lipsa unui interes legitim, contestarea altor sume si masuri decat cele care au facut obiectul actului atacat.

9.2. Exceptiile de fond in procedura de solutionare a plangerilor prealabile pot fi urmatoarele: necompetenta organului care a incheiat actul contestat, prescriptia, autoritatea de lucru judecat etc.

9.3. Pentru exceptiile de procedura si exceptiile de fond, plangerea prealabila poate fi respinsa ca:

a) tardiva, in situatia in care aceasta a fost depusa peste termenul prevazut de lege;

b) fiind depusa de o persoana lipsita de calitatea de a contesta, in situatia in care aceasta este formulata de o persoana fizica sau juridica lipsita de calitate procesuala;

c) fiind depusa de o persoana lipsita de capacitate de exercitiu, potrivit legii;

d) lipsita de interes, in situatia in care contestatorul nu demonstreaza ca a fost lezat in dreptul sau interesul sau legitim;

e) prematur formulata, in situatia in care masurile sau sumele contestate nu sunt stabilite cu titlu definitiv in sarcina acestuia.

10. Organul de solutionare competent poate suspenda, prin decizie motivata, solutionarea cauzei atunci cand organul care a efectuat controlul financiar a sesizat organele in drept cu privire la existenta indiciilor savarsirii unei infractiuni a carei constatare ar avea o inraurire hotaratoare asupra solutiei ce urmeaza sa fie data in procedura administrativa.

10.1. La solutionarea plangerii prealabile, organul de solutionare competent se va pronunta si in raport cu motivarea rezolutiilor organelor de urmarire penala/hotararilor instantelor judecatoresti, precum si a expertizelor efectuate in cauza, in masura in care le detine.

11. Prin decizie, plangerea prealabila va putea fi admisa in totalitate sau in parte ori respinsa.

11.1. In cazul admiterii plangerii prealabile se decide, dupa caz, anularea totala sau partiala a actului atacat.

11.2. Prin decizie se poate desfiinta total sau partial actul atacat, situatie in care urmeaza sa se incheie un nou proces- verbal de control financiar care va avea in vedere strict considerentele deciziei de solutionare.

12. Plangerea prealabila poate fi respinsa ca:

a) neintemeiata, in situatia in care argumentele de fapt si de drept prezentate in sustinerea plangerii nu sunt de natura sa modifice constatarile din actul atacat;

b) nemotivata, in situatia in care contestatorul nu prezinta argumente de fapt si de drept in sustinerea plangerii prealabile sau argumentele aduse nu sunt incidente cauzei supuse solutionarii;

c) fiind fara obiect, in situatia in care sumele si masurile contestate nu au fost stabilite prin procesul-verbal de control financiar atacat sau daca prin reluarea procedurii administrative, luandu-se act de solutia pronuntata de instanta penala, se constata ca cererea ramane lipsita de obiect .

12.1. Aceste solutii nu sunt prevazute limitativ.

12.2. In cazul in care plangerea prealabila poarta o denumire gresita, insa cuprinde elementele prevazute la pct. 3, organul de solutionare competent va proceda la solutionarea acesteia.

13. Decizia privind solutionarea plangerii prealabile se comunica contestatorului in conditiile art. 44 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.Afişează Norma metodologica din 2010, privind solutionarea plangerilor prealabile formulate impotriva proceselor-verbale de control financiar incheiate in baza Legii nr. 30/1991 privind organizarea si functionarea controlului financiar si a Garzii Financiare pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial 2010    Garda Financiara    Legea 30/1991    Proces-verbalComentează: Norma metodologica din 2010, privind solutionarea plangerilor prealabile formulate impotriva proceselor-verbale de control financiar incheiate in baza Legii nr. 30/1991 privind organizarea si functionarea controlului financiar si a Garzii Financiare