Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Domeniul Agricol » Ordonanta Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol

Ordonanta Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol

  Publicat: 16 Mar 2009       51262 citiri        Secţiunea: Legislatia Domeniul Agricol  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ordonanta Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol.
Publicata in Monitorul Oficial Partea I nr. 628 din 29.08.2008.

Este actul procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Act adoptat de organele de stat,
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Act adoptat de organele de stat,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
A fost promulgat la 11.09.1865

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. III.10 din Legea nr. 142/2008 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta .

CAPITOLUL I
Dispozitii generale


Art. 1. - (1) In scopul asigurarii unei evidente unitare cu privire la categoriile de folosinta a terenurilor, a mijloacelor de productie agricola si a efectivelor de animale care contribuie la dezvoltarea agriculturii si buna utilizare a resurselor locale, autoritatile administratiei publice locale ale comunelor, ale oraselor si ale municipiilor organizeaza intocmirea si tinerea la zi a registrului agricol, pe suport hartie si in format electronic, conform formularelor registrului agricol aprobate prin hotarare a Guvernului, pe unitati administrativ-teritoriale si pe localitati componente ale acestora.
(2) Prin localitati componente, in sensul prezentei ordonante, se intelege:
a) satele componente ale comunelor, inclusiv satele resedinta de comuna;
b) satele apartinand oraselor si municipiilor;
c) localitatile componente ale oraselor si municipiilor.
(3) La nivelul municipiului Bucuresti registrul agricol se organizeaza pe sectoare, responsabilitatea in acest sens revenind autoritatilor administratiei publice locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti.
Art. 2. - In intelesul prezentei ordonante, prin animale se intelege urmatoarele specii: bovine, porcine, ovine, caprine, cabaline, magari, catari, iepuri de casa, animale de blana, pasari, familii de albine, precum si altele ce fac obiectul inscrierii in registrul agricol.
Art. 3. - (1) Registrul agricol constituie documentul oficial de evidenta primara unitara, in care se inscriu date cu privire la gospodariile populatiei si la societatile/asociatiile agricole, precum si la orice alte persoane fizice si/sau juridice care au teren in proprietate/folosinta si/sau animale, si anume:
a) capul gospodariei si membrii acesteia, dupa caz; reprezentantul legal al societatii/asociatiei agricole sau al persoanei juridice care are teren in proprietate/folosinta;
b) terenurile pe care le detin in proprietate sau folosinta, pe categorii de folosinta, suprafete cultivate cu principalele culturi si numarul de pomi, pe specii. Pentru terenurile inscrise in cartea funciara se va mentiona numarul cadastral sau topografic si numarul de carte funciara, dupa caz;
c) efectivele de animale, pe specii si categorii, existente la inceputul fiecarui an; evolutia anuala a efectivelor de bovine, porcine, ovine, caprine, cabaline, magari, catari, iepuri de casa, animale de blana, pasari, familii de albine si altele ce fac obiectul inregistrarii in registrul agricol;
d) cladirile utilizate ca locuinta si celelalte constructii-anexe;
e) mijloacele de transport cu tractiune animala;
f) mijloacele de transport cu tractiune mecanica, respectiv: tractoarele, autovehicule pentru transportat marfuri, masinile si utilajele pentru agricultura;
g) orice instalatii pentru agricultura.
(2) Fiecare proprietate situata in intravilanul localitatilor se identifica, potrivit nomenclaturii stradale, prin adresa acesteia, individualizata prin denumirea proprie a strazii si a numarului postal atribuit.
(3) In cazul blocurilor de locuinte, precum si in cel al cladirilor alipite situate in cadrul aceleiasi curti-lot de teren, care au un sistem constructiv si arhitectonic unitar si in care sunt situate mai multe apartamente, datele despre domiciliu/resedinta/sediu cuprind strada, numarul, blocul, scara, etajul, apartamentul.
(4) Fiecare proprietate situata in extravilanul localitatilor, atat in cazul cladirilor, cat si in cel al terenurilor, cu sau fara constructii, se identifica prin denumirea parcelei, numarul topografic al parcelei/tarlalei/solei, acolo unde este posibil, sau prin denumirea locului, potrivit toponimiei/denumirii specifice zonei respective, astfel cum este cunoscuta de localnici.
(5) Terenurile, cu sau fara constructii, situate in intravilanul localitatilor sau in extravilan, care sunt inscrise in cartea funciara, se identifica prin numarul cadastral sau topografic si numarul de carte funciara, dupa caz, potrivit prevederilor Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata.
Art. 4. - Pe baza datelor cuprinse in registrul agricol, pe gospodarii ale populatiei, se organizeaza evidenta centralizata pe fiecare comuna, oras, municipiu si sector al municipiului Bucuresti privind:
a) numarul de gospodarii ale populatiei, de cladiri utilizate ca locuinta si constructii-anexe, de mijloace de transport cu tractiune mecanica si/sau animala, precum si de utilaje si instalatii pentru agricultura;
b) modul de folosinta a terenurilor, suprafetele cultivate cu principalele culturi; numarul de pomi fructiferi, pe specii;
c) efectivele de animale, pe specii si categorii, la inceputul fiecarui an, precum si evolutia anuala a acestor efective.
Art. 5. - (1) Se considera gospodarie, in sensul prezentei ordonante, totalitatea membrilor de familie, rudelor sau a altor persoane care locuiesc si gospodaresc impreuna, avand buget comun, si care, dupa caz, lucreaza impreuna terenul sau intretin animalele, consuma si valorifica in mod comun produsele agricole obtinute.
(2) In registrul agricol se inscriu gospodariile populatiei, cu tot terenul in proprietate si cel pe care il utilizeaza in arenda, in parte, in asociere sau sub alte forme, dupa caz, cladirile utilizate ca locuinta si constructiile-anexe si animalele pe care le detin pe raza unei localitati, indiferent de domiciliul proprietarului.
(3) La comune se inscriu in registrul agricol toate gospodariile populatiei, chiar daca nu detin terenuri agricole si silvice, animale sau cladiri utilizate ca locuinta si constructii-anexe. De asemenea, toate gospodariile populatiei din localitati care apartin din punct de vedere administrativ de orase, municipii ori de sectoare ale municipiului Bucuresti, stabilite potrivit legii, se inscriu in registrul agricol detinut de aceste unitati administrativ-teritoriale, respectiv subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiului Bucuresti.
(4) La orase, municipii si sectoare ale municipiului Bucuresti se inscriu in registrul agricol numai gospodariile care detin terenuri agricole si silvice, precum si acelea care detin animale pe raza lor administrativ-teritoriala.
(5) Persoanele care nu au domiciliul in localitate, inclusiv persoanele cu domiciliul in alta tara, dar care au pe raza localitatii terenuri, animale sau cladiri utilizate ca locuinta si constructii-anexe vor fi inscrise in registrul agricol dupa gospodariile persoanelor care au domiciliul in localitate si dupa ce s-au lasat file libere pentru gospodariile care se vor forma ulterior datei intocmirii registrului.
(6) Cu privire la situatia juridica a terenului, se vor lasa file libere pentru inscrierea modificarilor care intervin pe parcursul unui an ulterior datei intocmirii registrului agricol, ca efect al dobandirii/transmiterii dreptului de proprietate/folosinta ori al schimbarii categoriei de folosinta. Pentru imobilele intabulate, actualizarea situatiei juridice se va face in baza extrasului de carte funciara de informare eliberat partilor dupa inscrierea in cartea funciara a actelor in cauza.

CAPITOLUL II
Organizarea, completarea, controlul si centralizarea datelor din registrul agricol


Art. 6. - (1) Primarii comunelor, ai oraselor, ai municipiilor si ai sectoarelor municipiului Bucuresti iau masuri pentru intocmirea si tinerea la zi a registrului agricol, pe suport hartie si in format electronic, in conformitate cu prevederile prezentei ordonante, pentru asigurarea impotriva degradarii, distrugerii sau sustragerii acestuia, precum si pentru furnizarea datelor din registru, cu respectarea prevederilor legale.
(2) Registrul agricol pe suport hartie, avand caracterul unui document oficial care constituie o sursa importanta de informatii, va fi numerotat, parafat, sigilat, paginile sunt legate corespunzator, evitandu-se desprinderea filelor datorita utilizarii indelungate a registrului agricol, si va fi inregistrat in registrul de intrare-iesire de la nivelul autoritatii executive a administratiei publice locale respective.
(3) Registrul agricol gestionat in format electronic conform formularelor registrului agricol aprobate prin hotarare a Guvernului se tine in baza unui program informatic contractat de fiecare unitate administrativ-teritoriala, cu respectarea prevederilor legale privind achizitiile publice.
(4) Registrul agricol, atat cel pe suport hartie, cat si cel in format electronic, se deschide pe o perioada de 5 ani, realizandu-se in mod obligatoriu corespondenta la nivelul aceleiasi autoritati a administratiei publice locale atat cu pozitia din registrul agricol pentru perioada anterioara, cat si cu numarul din rolul nominal unic ce il priveste pe contribuabilul respectiv. In situatia in care in perioada anterioara gospodaria in cauza nu a avut deschisa pozitie in registrul agricol, se face mentiunea "pozitie noua".
(5) Orice entitate ce face obiectul inscrierii in registrul agricol are obligatoriu mentiunea privind codul de identificare fiscala, atribuit potrivit legii.
(6) Registrul agricol constituie:
a) sursa de date pentru infaptuirea pe plan local a unor politici in domeniile: fiscal, agrar, al protectiei sociale, edilitar-urbanistic, sanitar, scolar si altele asemenea;
b) baza de date pentru satisfacerea unor solicitari ale cetatenilor, cum ar fi: eliberarea documentelor doveditoare privind proprietatea asupra animalelor si pasarilor, in vederea vanzarii in targuri si oboare, privind calitatea de producator agricol, in vederea vanzarii produselor la piata, privind starea materiala pentru situatii de protectie sociala, pentru obtinerea unor drepturi materiale si/sau banesti si altele asemenea;
c) sursa administrativa de date pentru sistemul informational statistic, pentru pregatirea si organizarea recensamintelor, pentru organizarea unui sistem de anchete prin sondaj si altele asemenea.

Afişează Ordonanta Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Contract individual de munca, Model 2021. PDF si Word editabil
Sursa: MCP Cabinet avocati

Libera prestare a serviciilor si a celor ale lucratorilor lor detasati intr-un stat membru gazda. Respectarea conditii de concurenta echitabile intre
Sursa: EuroAvocatura.ro

Un serviciu care pune in legatura directa, prin intermediul unei aplicatii electronice, clienti si soferi de taxi constituie un serviciu al societatii
Sursa: EuroAvocatura.roJurisprudenţă

Hotararea CEDO in cauza Michnea impotriva Romaniei. Respectarea vietii de familie
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Hotararea CEDO in Cauza Dimitrie Dan Popescu si altii impotriva Romaniei. Imposibilitatea de a se bucura de dreptul de proprietate
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Limitele de competenta ale A.S.F. Petitie adresata Autoritatii de Supraveghere Financiara (A.S.F.) avand ca obiect contestarea modului de solutionare
Pronuntaţă de: I.C.C.J, Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 438 din 29 ianuarie 2020

Ştiri Juridice