Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Integral: Legea 139/2015 privind infiintarea, organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Juridice din Romania

INTEGRAL: Legea 139/2015 privind infiintarea, organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Juridice din Romania


Legea 139/2015 privind infiintarea, organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Juridice din Romania

Publicat in Monitorul Oficial nr. 412 din 11 iunie 2015


Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Capitolul I - Dispozitii generale

Art. 1
(1) Se infiinteaza Academia de Stiinte Juridice din Romania, denumita in continuare ASJR, ca for national, de consacrare stiintifica, care reuneste personalitati reprezentative ale stiintelor juridice.
(2) ASJR este institutie de interes public, cu personalitate juridica de drept public, autonoma.
(3) ASJR este continuatoarea in drepturi si preia traditiile stiintifice ale Academiei de Stiinte Morale si Politice, infiintata in anul 1939.

Art. 2
ASJR are urmatoarele atributii principale:

a) promovarea, dezvoltarea, sprijinirea si protejarea stiintelor juridice si a invatamantului superior juridic sub toate formele, actiunile si metodele directe si indirecte;
b) propune initierea, elaborarea si imbunatatirea unor proiecte de acte normative, evaluari, puncte de vedere si opinii juridice;
c) evaluarea asupra fenomenelor juridice si realizarea unor studii de impact privind aplicarea actelor normative;
d) alte atributii stabilite prin statutul propriu sau prin hotararea adunarii generale.

Art. 3
In realizarea atributiilor sale, ASJR recunoaste Academia Romana ca fiind cel mai inalt for national de consacrare stiintifica si colaboreaza cu Parlamentul Romaniei, Guvernul Romaniei, Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice, Ministerul Justitiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Inalta Curte de Casatie si Justitie, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Consiliul Legislativ, Curtea Constitutionala, cu institutiile si organizatiile stiintifice academice, de cercetare si invatamant juridic, din tara si din strainatate si cu organizatiile profesionale ale juristilor.


Capitolul II - Organizarea si functionarea ASJR


Art. 4
(1) ASJR se organizeaza si functioneaza potrivit prevederilor prezentei legi si statutului propriu, adoptat de adunarea generala a membrilor.
(2) ASJR reuneste personalitati stiintifice reprezentative din domeniul stiintelor juridice, cu o inalta tinuta morala, care s-au distins prin activitatile depuse, se bucura de recunoastere nationala sau internationala si au contribuit la dezvoltarea stiintelor si culturii juridice.
(3) ASJR reuneste in componenta sa membri de onoare, membri titulari, membri corespondenti si membri asociati.
(4) Membri de onoare sunt cetateni romani sau cetateni straini care s-au remarcat prin realizari in domeniul stiintelor si culturii juridice sau prin contributii aduse la dezvoltarea obiectului de activitate al ASJR si la mentinerea prestigiului ASJR.
(5) Membri titulari si corespondenti sunt cetateni romani alesi pe viata, dintre personalitatile stiintifice reprezentative care se bucura de prestigiu profesional-stiintific in tara si strainatate. Numarul membrilor de onoare, al membrilor titulari si al membrilor corespondenti este stabilit de catre adunarea generala.
(6) Membri asociati sunt acele persoane fizice care prin activitatea stiintifica realizata ori prin contributii materiale sustin si sprijina dezvoltarea obiectului de activitate si promoveaza prestigiul ASJR.

Art. 5
ASJR poate acorda post-mortem titlul de membru de onoare unor personalitati marcante ale stiintei si culturii juridice.

Art. 6
Criteriile de selectie sau de alegere a membrilor ASJR se stabilesc prin statutul propriu, iar procedurile prin regulamentul propriu.

Art. 7
Membri de onoare, membri titulari si membri corespondenti ai ASJR pot primi o indemnizatie lunara, in conditiile legii si ale statutului propriu.

Art. 8
(1) Pentru buna desfasurare a activitatii ASJR, in subordinea acesteia se organizeaza sectii stiintifice de specialitate si filiale teritoriale, potrivit statutului propriu.
(2) ASJR poate infiinta filiale in afara tarii si poate fi membru al unor organisme si organizatii stiintifice internationale si al unor organisme sau organizatii stiintifice din alte state.
(3) In subordinea ASJR functioneaza, ca unitati fara personalitate juridica, filiale teritoriale, organizate in principalele centre de cercetare stiintifice si culturale ale tarii, precum si institute si centre de cercetare stiintifica. Organizarea si functionarea filialelor teritoriale, a institutelor si a centrelor se stabilesc prin statutul propriu al ASJR.
(4) Filiala este condusa de un presedinte, membru titular sau corespondent al ASJR, ales prin vot de adunarea generala a membrilor filialei. Mandatul presedintelui este de 4 ani, acesta putand fi reales.
(5) Filiala isi constituie dintre membrii sai un birou de conducere, format din: presedintele filialei, un secretar si 1-5 membri, alesi prin vot. Hotararile biroului de conducere se ratifica in plenul adunarii membrilor filialei.
(6) Presedintele filialei are urmatoarele atributii:
a) reprezinta filiala in toate relatiile acesteia si rezolva problemele curente;
b) asigura legatura dintre ASJR si filiala;
c) convoaca si conduce sedintele filialei si ale biroului filialei;
d) urmareste ducerea la indeplinire a hotararilor adunarii membrilor filialei si a biroului de conducere al filialei;
e) prezinta anual dari de seama asupra activitatii filialei;
f) coordoneaza activitatea aparatului de lucru al filialei si emite decizii, potrivit statutului, privind personalul din subordine.


Capitolul III - Conducerea activitatii ASJR


Art. 9
Conducerea activitatii ASJR se asigura de adunarea generala, de consiliul stiintific, de prezidiul academiei si de presedinte.

Art. 10
(1) Adunarea generala este forul suprem de activitate al ASJR si este alcatuita din membri de onoare, membri titulari si membri corespondenti, cu atributii stabilite prin statutul propriu.
(2) Adunarea generala are urmatoarele atributii principale:
a) adopta statutul propriu al ASJR, precum si modificarile si completarile ulterioare ale acestuia;
b) aproba darea de seama si bugetul anual al ASJR, precum si programele de activitate stiintifica anuala si cele pe termen mediu si lung;
c) aproba alegerea membrilor ASJR in conditiile prevazute de statutul propriu;
d) alege presedintele, 5 vicepresedinti si secretarul general dintre membri titulari, in conformitate cu prevederile statutului propriu. Durata unui mandat este de 4 ani.
(3) Adunarea generala se intruneste in sesiuni ordinare o data pe an si ori de cate ori este necesar, la solicitarea presedintelui ASJR, a consiliului stiintific sau a doua treimi din numarul membrilor ASJR.
(4) Adunarea generala este legal constituita in prezenta a doua treimi din numarul membrilor sai titulari si corespondenti si adopta hotarari valabile cu votul majoritatii simple a membrilor ASJR prezenti. Daca la prima convocare nu este intrunit cvorumul legal de doua treimi din numarul de membri ai ASJR, in termen de 15 zile se convoaca o noua adunare generala, care se considera legal constituita cu numarul membrilor prezenti.
(5) Adunarea generala hotaraste asupra modalitatii de vot. In ceea ce priveste alegerea membrilor conducerii ASJR; aceasta se face in adunarea generala, prin vot secret.

Art. 11
(1) Consiliul stiintific asigura conducerea ASJR intre sesiunile adunarii generale.
(2) Consiliul stiintific este alcatuit din membri prezidiului, presedintii sectiilor stiintifice si presedintii filialelor.
(3) Consiliul stiintific se intruneste semestrial si ori de cate ori este necesar si se convoaca de catre presedintele ASJR, de prezidiul ASJR sau de doua treimi din numarul membrilor sai.

Art. 12
(1) Prezidiul ASJR asigura conducerea operativa si este constituit din presedinte, cei 5 vicepresedinti si secretarul general.
(2) Prezidiul ASJR se intruneste lunar sau ori de cate ori este necesar si se convoaca de presedintele ASJR sau de un numar de doua treimi din numarul membrilor sai.

Art. 13
(1) Presedintele ASJR reprezinta Academia in relatiile cu terte persoane fizice sau juridice.
(2) Presedintele ASJR este presedintele consiliului stiintific si al prezidiului ASJR si conduce lucrarile adunarii generale si ale structurilor ASJR la care participa.
(3) In exercitarea atributiilor sale, presedintele ASJR emite decizii.
(4) In cazul in care presedintele ASJR nu isi poate exercita prerogativele pe o perioada mai mare de 30 de zile, atributiile acestuia vor fi preluate de unul dintre vicepresedinti, desemnat, dupa caz, de catre presedinte sau de catre prezidiul ASJR.

Art. 14
La nivelul prezidiului ASJR functioneaza un consiliu onorific, structura consultativa alcatuita conform statutului propriu, menita sa vegheze la buna reputatie a institutiei.

Art. 15
(1) Vicepresedintii ASJR indeplinesc atributiile specifice coordonarii sectiilor stiintifice, filialelor, relatiilor externe, precum si alte atributii stabilite de presedintele ASJR si cele stabilite prin statutul ASJR.
(2) Secretarul general asigura, prin aparatul de lucru la nivel central, realizarea legaturilor functionale intre sectiile stiintifice, intre acestea si filialele teritoriale, precum si cele cu terte persoane si indeplineste atributiile incredintate de presedintele ASJR si cele stabilite prin statutul propriu al ASJR.

Art. 16
Mandatul presedintelui ASJR, al vicepresedintilor si al secretarului general inceteaza la expirarea duratei pentru care au fost alesi, prin hotararea adunarii generale a ASJR, in cazul in care sunt in imposibilitatea de a-si indeplini atributiile sau isi depun demisia.

Art. 17
Atributiile specifice ale ASJR, ale consiliului stiintific, ale prezidiului ASJR, ale presedintelui ASJR, ale consiliului onorific si modul de lucru al acestora se stabilesc prin statutul ASJR.


Capitolul IV - Aparatul de lucru al ASJR si al unitatilor din subordine


Art. 18
(1) ASJR are un aparat de lucru la nivel central si la nivelul filialelor teritoriale.
(2) Structura organizatorica a aparatului de lucru la nivel central si la nivelul filialelor, precum si a institutelor si centrelor de cercetare aflate in subordinea ASJR se aproba de catre prezidiul ASJR, iar statele de functii, de presedintele ASJR, la propunerea secretarului general.
(3) Normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor si statele de functii pentru unitatile din subordine se aproba de presedintele ASJR.


Capitolul V - Finantarea si patrimoniul ASJR


Art. 19
(1) Finantarea activitatii si a indemnizatiilor ASJR si a unitatilor din subordine se asigura din venituri proprii.
(2) Veniturile proprii ale ASJR provin din: donatii, sponsorizari, taxe, chirii, publicatii, studii, prestatii editoriale, consultatii stiintifice, studii pentru avize, exploatarea unor bunuri mobile si imobile proprii, precum si din alte activitati realizate conform legislatiei in vigoare.
(3) Centrele de cercetare din cadrul sectiilor stiintifice de specialitate functioneaza avand la baza criteriul rentabilitatii si principiul autofinantarii, conform statutului propriu.
(4) Activitatea institutelor si a centrelor de cercetare stiintifica din cadrul ASJR se va desfasura in conformitate cu legislatia nationala privind activitatea de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica, in conformitate cu bugetul si obiectivele aprobate de adunarea generala.
(5) Patrimoniul ASJR este alcatuit din:
a) bunuri mobile si imobile proprii;
b) bunuri mobile si imobile, proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, atribuite in administrare sau in folosinta in conditiile legii;
c) alte bunuri dobandite potrivit legii.


Capitolul VI - Dispozitii finale


Art. 20
Sintagma Academia de Stiinte Juridice din Romania (ASJR) nu poate fi folosita de nicio alta institutie publica sau privata in cuprinsul denumirii acesteia.

Art. 21
(1) In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, se va constitui un Comitet de initiativa, sub coordonarea Uniunii Juristilor din Romania, care va elabora Statutul de organizare si functionare al ASJR, ce va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) Comitetul de initiativa va avea urmatoarea componenta:
a) un reprezentant al Uniunii Juristilor din Romania;
b) un reprezentant al Institutului de Cercetari Juridice ``Acad. Andrei Radulescu`` al Academiei Romane;
c) un reprezentant al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania;
d) un reprezentant al Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania;
e) un reprezentant al Consiliului Superior al Magistraturii;
f) un reprezentant al Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti;
g) un reprezentant al Ordinului Consilierilor Juridici din Romania;
h) un reprezentant al Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice;
i) un reprezentant al Ministerului Justitiei.
(3) In termen de 15 zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, institutiile prevazute la alin. (2) isi vor desemna reprezentantii in Comitetul de initiativa.
(4) In situatia in care, dupa implinirea termenului de 15 zile, una dintre institutii nu isi desemneaza reprezentantul, Consiliul Director al Uniunii Juristilor din Romania va desemna persoanele care sa asigure functionarea Comitetului de initiativa.
(5) Membri Comitetului de initiativa trebuie sa intruneasca, cumulativ, urmatoarele conditii:
a) sa fie cetateni romani;
b) sa aiba studii superioare;
c) sa aiba experienta in domeniul juridic si/sau educational;
d) sa aiba o buna reputatie.
(6) In termen de 60 de zile de la publicarea Statutului propriu al ASJR in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I si dupa acceptarea, in conditiile statutului si regulamentelor stabilite de adunarea generala, a primilor 20 de membri titulari si 10 membri corespondenti, Comitetul de initiativa va organiza alegerile pentru functiile de conducere prevazute in statutul propriu. Dupa organizarea alegerilor, Comitetul de initiativa isi inceteaza activitatea. Activitatea Comitetului de initiativa este neremunerata.

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

Legea nr. 15/2020 pentru infiintarea Muzeului National "Bratianu"
Legea nr. 15/2020 pentru infiintarea Muzeului National "Bratianu" Monitorul Oficial, Partea I nr. ...

Legea 14/2020 privind alocatia de stat pentru copii
Legea nr. 14/2020 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9/2019 pentru modificarea ...

OUG nr. 114/2018, actualizata 2020 prin OUG nr. 1/2020
ORDONANTA DE URGENTA nr. 114/2018, actualizata 2020, privind instituirea unor masuri in domeniul inv ...

Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupationale
Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupationale Publicata in Monitorul Oficial nr. 10 din 08.01.20 ...

Legea nr. 7/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii si pentru modificarea si completarea Legii nr. 5
Legea nr. 7/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructi ...

OUG nr. 1/2020 privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative (inclusiv OUG 114/2018)
OUG nr. 1/2020 privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte n ...

LEGEA nr. 36/1991, actualizata, privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura
LEGEA nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura Actualiza ...

OUG 96/2003, actualizata, privind protectia maternitatii la locurile de munca
ORDONANTA DE URGENTA nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca, Actualizata 20 ...

OUG 158/2005, Actualizata, privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate
ORDONANTA DE URGENTA nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanat ...Articole Juridice

Restrictiile impuse de Ungaria in ceea ce priveste finantarea din strainatate a organizatiilor civile nu sunt compatibile cu dreptul Uniunii
Sursa: EuroAvocatura.ro

Practici de mobbing. Punerea in imposibilitate de a presta munca
Sursa: MCP Cabinet avocati

Dreptul de a fi uitat. Pastrarea datelor cu caracter personal in lipsa consimtamantului persoanei vizate
Sursa: MCP Cabinet avocati

Transmiterea unei boli venerice de catre o persoana care stie ca sufera de o astfel de boala
Sursa: MCP Cabinet avocati

Nerespectarea prevederilor legale la concediere
Sursa: MCP Cabinet avocati

Modificarea functiei la revenirea din concediul de crestere a copilului
Sursa: MCP Cabinet avocati

Inopozabilitatea clauzei de „neracolare” fata de salariat. Diferente fata de clauza de neconcurenta
Sursa: MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Decizia ICCJ 41/2019: In calculul drepturilor salariale pentru plata cu ora nu se include si gradatia de merit
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 41/2019

Decizia CCR nr. 657/2019 referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a sintagmei "pe baza de abonament" - Legea 1/2011
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect p
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

RIL - Decizia ICCJ 2/2019 - tribunalele specializate sunt competente sa solutioneze apelurile in cererile formulate in procedura executarii silite in
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Hotararea in Cauza Deaconu impotriva Romaniei din 29.01.2019
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Decizia CCR nr. 466/2019 - admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul pen
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

ICCJ - Actul de control efectuat de Curtea de Conturi nu marcheaza inceputul termenului de prescriptie a actiunii pentru raspunderea patrimoniala a sa
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Ştiri Juridice