Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Integral: OUG 44/2015 privind acordarea unor facilitati fiscale

INTEGRAL: OUG 44/2015 privind acordarea unor facilitati fiscale


Ordonanta de urgenta 44/2015 privind acordarea unor facilitati fiscale

Publicata in Monitorul Oficial nr. 785 din 21 octombrie 2015


Avand in vedere interesul general de sustinere a cresterii economice prin sprijinirea contribuabililor aflati in dificultate si care nu au fost in masura sa acceseze o esalonare la plata obligatiilor fiscale restante,
se propune instituirea unei masuri conjuncturale de acordare a unei facilitati fiscale prin care se urmareste stimularea achitarii voluntare de catre contribuabili a obligatiilor de plata restante la buget, maximizarea incasarilor bugetare, stimularea mediului economic si, respectiv, diminuarea arieratelor bugetare, aspect de care beneficiaza intreaga societate.
In scopul prevenirii acumularii de noi datorii la bugetul general consolidat si pentru a evita un comportament de intarziere intentionata a indeplinirii obligatiilor de plata la termen de catre contribuabilii susceptibili de a beneficia de masurile propuse prin prezentul act normativ,

consideram ca elementele mai sus mentionate vizeaza un interes public si constituie o situatie extraordinara a carei reglementare nu poate fi amanata, fapt pentru care se impune adoptarea de masuri imediate pe calea ordonantei de urgenta.
In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.


Art. 1
(1) Penalitatile de intarziere, precum si o cota de 54,2% din dobanzi, aferente obligatiilor de plata principale datorate bugetului general consolidat, restante la 30 septembrie 2015, inclusiv, si administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, denumita in continuare organ fiscal central, se anuleaza daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a) toate obligatiile de plata principale restante la 30 septembrie 2015, inclusiv, administrate de organul fiscal central, se sting prin orice modalitate prevazuta de lege pana la data de 31 martie 2016, inclusiv;
b) o cota de 45,8% din dobanzile aferente obligatiilor de plata prevazute la lit. a) stabilite prin decizii comunicate pana la data stingerii obligatiilor de plata principale se stinge prin orice modalitate prevazuta de lege pana la data de 30 iunie 2016, inclusiv;
c) este stinsa prin orice modalitate prevazuta de lege o cota de 45,8% din dobanzile datorate pana la data stingerii obligatiilor de plata principale prevazute la lit. a) si stabilite prin decizii comunicate dupa aceasta data, pana la termenul de plata prevazut la art. 111 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul de procedura fiscala;
d) sunt stinse prin orice modalitate prevazuta de lege toate obligatiile de plata principale administrate de organul fiscal central cu termene de plata cuprinse intre data de 1 octombrie 2015 si 31 martie 2016, inclusiv, pana la data depunerii cererii de anulare a penalitatilor de intarziere si a cotei de 54,2% din dobanzi, denumita in continuare cerere de anulare a accesoriilor;
e) contribuabilul sa aiba depuse toate declaratiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, pana la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor. Aceasta conditie se considera indeplinita si in cazul in care, pentru perioadele in care nu s-au depus declaratii fiscale, obligatiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de catre organul fiscal central;
f) contribuabilul depune cererea de anulare a accesoriilor pana la data de 30 iunie 2016, inclusiv, sub sanctiunea decaderii.
(2) In scopul acordarii anularii, pentru cota de 45,8% din dobanda datorata potrivit alin. (1) lit. b) si c), sunt aplicabile in mod corespunzator prevederile art. 115 alin. (32) din Codul de procedura fiscala.

Art. 2
(1) Penalitatile de intarziere, precum si o cota de 54,2% din dobanzi, aferente diferentelor de obligatii de plata declarate suplimentar de contribuabili prin declaratie rectificativa prin care se corecteaza obligatiile de plata principale cu scadente anterioare datei de 30 septembrie 2015, inclusiv, administrate de organul fiscal central, se anuleaza daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a) declaratia rectificativa este depusa pana la data de 31 martie 2016, inclusiv;
b) toate obligatiile de plata principale individualizate in declaratia rectificativa se sting prin orice modalitate prevazuta de lege pana la 31 martie 2016, inclusiv;
c) sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 1 alin. (1) lit. b) -f).
(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile si in cazul corectarii erorilor din deconturile de taxa pe valoarea adaugata efectuate potrivit reglementarilor legale in vigoare.
(3) Prevederile art. 1 alin. (2) sunt aplicabile in mod corespunzator si pentru cota de 45,8% din dobanzile aferente obligatiilor de plata principale individualizate in declaratia rectificativa sau, dupa caz, aferente obligatilor de plata rezultate din corectarea decontului de taxa pe valoarea adaugata.

Art. 3
Penalitatile de intarziere, precum si o cota de 54,2% din dobanzi, aferente obligatiilor de plata principale cu termene de plata pana la 30 septembrie 2015, inclusiv, si stinse pana la aceasta data, administrate de organul fiscal central, se anuleaza daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a) penalitatile de intarziere si dobanzile ce pot forma obiectul anularii sunt datorate si nestinse la 30 septembrie 2015, inclusiv;
b) o cota de 45,8% din dobanzile aferente obligatiilor de plata principale cu termene de plata anterioare datei de 30 septembrie 2015 si stinse pana la aceasta data se stinge prin orice modalitate prevazuta de lege pana la data de 31 martie 2016, inclusiv. Prevederile art. 1 alin. (2) sunt aplicabile in mod corespunzator;
c) este indeplinita conditia prevazuta la art. 1 alin. (1) lit. f).

Art. 4
(1) Penalitatile de intarziere, precum si o cota de 54,2% din dobanzi, aferente obligatiilor de plata principale administrate de organul fiscal central, cu termene de plata pana la 30 septembrie 2015, inclusiv, si individualizate in decizii de impunere emise urmare unei inspectii fiscale in derulare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se anuleaza daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a) toate diferentele de obligatii de plata principale individualizate in decizia de impunere sunt stinse prin orice modalitate prevazuta de lege pana la termenul de plata prevazut la art. 111 alin. (2) din Codul de procedura fiscala;
b) o cota de 45,8% din dobanzile aferente obligatiilor prevazute la lit. a) este stinsa prin orice modalitate prevazuta de lege pana la termenul de plata prevazut la art. 111 alin. (2) din Codul de procedura fiscala;
c) cererea de anulare a accesoriilor se depune in termen de 90 de zile de la comunicarea deciziei de impunere, sub sanctiunea decaderii.
(2) In situatia inspectiilor fiscale ce urmeaza a incepe dupa intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, in scopul acordarii anularii prevazute la art. 2, organele fiscale iau in considerare declaratiile rectificative depuse de contribuabili in cel mult 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

Art. 5
(1) Contribuabilii care intentioneaza sa beneficieze de anularea obligatiilor de plata accesorii potrivit prezentei ordonante de urgenta pot notifica organul fiscal competent cu privire la intentia sa, pana cel mai tarziu la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor.
(2) Pentru contribuabilii care au notificat organul fiscal potrivit alin. (1):
a) penalitatile de intarziere, precum si o cota de 54,2% din dobanzi, care pot face obiectul anularii, se amana la plata in vederea anularii. In acest caz, organul fiscal emite decizie de amanare la plata a penalitatilor de intarziere, precum si a cotei de 54,2% din dobanzi;
b) procedura de executare silita nu incepe sau se suspenda, dupa caz, pentru obligatiile de plata accesorii amanate la plata potrivit lit. a);
c) obligatiile de plata accesorii amanate la plata potrivit lit. a) nu se sting pana la data solutionarii cererii de anulare a accesoriilor sau pana la data de 30 iunie 2016 inclusiv, in cazul in care contribuabilul nu depune cerere de anulare a accesoriilor.
(3) Prevederile alin. (2) sunt aplicabile si pe perioada cuprinsa intre data depunerii cererii de anulare a accesoriilor si data emiterii deciziei de solutionare a cererii potrivit art. 8.
(4) Decizia de amanare la plata a penalitatilor de intarziere, precum si a cotei de 54,2% din dobanzi isi pierde valabilitatea in oricare din urmatoarele situatii:
a) la data emiterii deciziei de anulare a accesoriilor sau a deciziei de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, dupa caz;
b) la data de 30 iunie 2016, in cazul in care contribuabilul nu depune cerere de anulare a accesoriilor.

Art. 6
(1) Prin derogare de la prevederile art. 149 din Codul de procedura fiscala, pana la data de 30 iunie 2016, inclusiv, contribuabilii care au notificat organul fiscal potrivit art. 5 si au infiintate popriri la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, de catre organul de executare fiscala, asupra disponibilitatilor banesti, pot efectua plata sumelor inscrise in adresele de infiintare a popririi din sumele indisponibilizate.
(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile si pentru popririle infiintate intre data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta si data de 30 iunie 2016, inclusiv.

Art. 7
(1) Prin obligatii de plata restante la 30 septembrie 2015, inclusiv, se intelege:
a) obligatii de plata pentru care s-a implinit scadenta sau termenul de plata pana la 30 septembrie 2015, inclusiv;
b) diferentele de obligatii de plata principale si accesorii stabilite prin decizie de impunere comunicate pana la data de 30 septembrie 2015, inclusiv, chiar daca pentru acestea nu s-a implinit termenul de plata prevazut la art. 111 alin. (2) din Codul de procedura fiscala;
c) alte obligatii de plata individualizate in titluri executorii emise potrivit legii si existente in evidenta organului fiscal in vederea recuperarii la data de 30 septembrie 2015, inclusiv.
(2) Nu sunt considerate obligatii de plata restante la 30 septembrie 2015, inclusiv:
a) obligatiile de plata pentru care s-au acordat si sunt in derulare inlesniri la plata, potrivit legii, la data de 30 septembrie 2015, inclusiv;
b) obligatiile de plata stabilite in acte administrative a caror executare este suspendata in conditiile legii, la data de 30 septembrie 2015, inclusiv.
(3) Sunt considerate restante la 30 septembrie 2015, inclusiv, si obligatiile de plata care, la aceasta data, se afla in oricare din situatiile prevazute la alin. (2), iar ulterior acestei date, dar nu mai tarziu de 31 martie 2016, inclusiv, inlesnirea la plata isi pierde valabilitatea sau, dupa caz, inceteaza suspendarea executarii actului administrativ fiscal.

Art. 8
Cererea de anulare a accesoriilor se solutioneaza prin decizie de anulare a accesoriilor sau, dupa caz, decizie de respingere a cererii de anulare a accesoriilor.

Art. 9
Prevederile prezentei ordonante de urgenta nu se aplica pentru obligatiile de plata rezultate din raporturi juridice contractuale si acestea nu sunt luate in calcul pentru acordarea anularii obligatiilor de plata accesorii, potrivit prezentei ordonante de urgenta, cu exceptia redeventelor miniere, a redeventelor petroliere si a redeventelor rezultate din contracte de concesiune, arenda si alte contracte de exploatare eficienta a terenurilor cu destinatie agricola, incheiate de Agentia Domeniilor Statului, prevazute la art. 1 alin. (4) din Codul de procedura fiscala.

Art. 10
Prevederile art. 1-4 sunt aplicabile si pentru o cota de 77,1% din majorarile de intarziere datorate de contribuabili pana la data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 39/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, aprobata cu modificari prin Legea nr. 46/2011.

Art. 11
(1) Un contribuabil poate beneficia de anularea accesoriilor potrivit prezentei ordonante de urgenta in oricare dintre situatiile prevazute la art. 1-4, daca sunt indeplinite conditiile pentru acordarea anularii.
(2) Contribuabilii care la data de 30 septembrie 2015 beneficiaza de esalonarea la plata a obligatiilor fiscale potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordarii esalonarilor la plata, aprobata prin Legea nr. 15/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, pot beneficia de anularea penalitatilor de intarziere, precum si a cotei de 54,2% din dobanzi, potrivit art. 2-4, daca indeplinesc conditiile prevazute de aceste articole, dar doresc si mentinerea esalonarii la plata.
(3) Contribuabilii care la data de 30 septembrie 2015 beneficiaza de esalonarea la plata a obligatiilor fiscale potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 29/2011, aprobata prin Legea nr. 15/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, pot beneficia de anularea unei cote de 54,2% din dobanda esalonata la plata si nestinsa la 30 septembrie 2015, inclusiv, daca esalonarea la plata se finalizeaza pana la 31 martie 2016. In acest caz, cota de 54,2% din dobanda achitata odata cu plata ratei de esalonare se restituie potrivit Codului de procedura fiscala.

Art. 12
(1) In cazul obligatiilor de plata datorate bugetelor locale, prevederile prezentei ordonante de urgenta se aplica daca consiliul local stabileste, prin hotarare, aplicarea acestor prevederi.
(2) In acest caz, anularea vizeaza o cota de pana la 73,3% din majorarile de intarziere, datorate ca urmare a neachitarii la termen a obligatiilor de plata restante datorate bugetelor locale.
(3) Prin hotararea prevazuta la alin. (1), consiliul local aproba si procedura de acordare a anularii cotei din majorarile de intarziere stabilita potrivit alin. (2).

Art. 13
Obligatiile de plata individualizate in titluri executorii emise potrivit legii si transmise organului de executare fiscala in vederea recuperarii, cu exceptia amenzilor de orice fel, nu sunt luate in calcul in vederea acordarii anularii obligatiilor de plata accesorii de catre organul fiscal central.

Art. 14
(1) Prevederile prezentei ordonante de urgenta sunt aplicabile si in cazul obligatiilor de plata principale stabilite prin acte administrative emise de institutii sau autoritati publice si care, potrivit legii, se transmit spre recuperare organului fiscal central. In acest caz, cererea de anulare a accesoriilor se depune si se solutioneaza de catre institutia sau autoritatea publica ce a emis actul administrativ.
(2) La solutionarea cererii institutia sau autoritatea publica are in vedere, la analiza indeplinirii conditiilor, doar obligatiile de plata pentru care are competenta de stabilire.

Art. 15
Contribuabilii care, la data de 31 martie 2016, inclusiv, au cereri de rambursare in curs de solutionare pentru care, ulterior acestei date, organul fiscal respinge total sau partial rambursarea beneficiaza de anularea obligatiilor de plata accesorii potrivit prezentei ordonante de urgenta, daca achita obligatiile de plata de care depinde anularea, nestinse prin compensare cu sumele individualizate in cererea de rambursare, in 30 de zile de la data comunicarii deciziei prin care se respinge rambursarea.

Art. 16
In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se aproba procedura de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, astfel:
a) prin ordin al ministrului finantelor publice, la propunerea presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in cazul creantelor administrate de catre organul fiscal central;
b) prin ordin al conducatorului institutiei sau autoritatii publice, in cazul obligatiilor de plata individualizate in titluri executorii transmise spre recuperare organului fiscal central.

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

Codul de procedura civila, actualizat 2020, cu Note si Explicatii. Integral PDF
Codul de procedura civila, actualizat 2020. Legea nr. 134/2010. Integral PDF Actualizata 2020, pr ...

OUG 4/2019 privind stabilirea unor masuri la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative
Ordonanta de urgenta nr. 4/2019 privind stabilirea unor masuri la nivelul administratiei publice cen ...

OUG 3/2020, pentru completarea Legii 1/2011, a educatiei nationale
Ordonanta de urgenta nr. 3/2020 pentru completarea art. 284 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011 ...

Legea nr. 15/2020 pentru infiintarea Muzeului National "Bratianu"
Legea nr. 15/2020 pentru infiintarea Muzeului National "Bratianu" Monitorul Oficial, Partea I nr. ...

Legea 14/2020 privind alocatia de stat pentru copii
Legea nr. 14/2020 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9/2019 pentru modificarea ...

OUG nr. 114/2018, actualizata 2020 prin OUG nr. 1/2020
ORDONANTA DE URGENTA nr. 114/2018, actualizata 2020, privind instituirea unor masuri in domeniul inv ...

Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupationale
Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupationale Publicata in Monitorul Oficial nr. 10 din 08.01.20 ...

Legea nr. 7/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii si pentru modificarea si completarea Legii nr. 5
Legea nr. 7/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructi ...

OUG nr. 1/2020 privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative (inclusiv OUG 114/2018)
OUG nr. 1/2020 privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte n ...Articole Juridice

Dreptul de acces la documentele continute in dosarul unei cereri de autorizare a introducerii pe piata a medicamentelor
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Restrictiile impuse de Ungaria in ceea ce priveste finantarea din strainatate a organizatiilor civile nu sunt compatibile cu dreptul Uniunii
Sursa: EuroAvocatura.ro

Practici de mobbing. Punerea in imposibilitate de a presta munca
Sursa: MCP Cabinet avocati

Dreptul de a fi uitat. Pastrarea datelor cu caracter personal in lipsa consimtamantului persoanei vizate
Sursa: MCP Cabinet avocati

Transmiterea unei boli venerice de catre o persoana care stie ca sufera de o astfel de boala
Sursa: MCP Cabinet avocati

Nerespectarea prevederilor legale la concediere
Sursa: MCP Cabinet avocati

Modificarea functiei la revenirea din concediul de crestere a copilului
Sursa: MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Instanta in fata careia se invoca exceptia de neconstitutionalitate nu are atributii de jurisdictie constitutionala
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia a II-a civila Decizia nr. 132/2019

Dreptul persoanei vatamate printr-o ordonanta declarata neconstitutionala sa aprecieze asupra obiectului actiunii in contencios
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 1765/2019

Prin faptul ca judecatorul fondului a apreciat culpa ambelor parti in savarsirea neregulii nu este de natura sa se admita intrunirea ipotezei existent
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 1702/2019

In calea de atac extraordinara a recursului nu se poate tinde la o cenzurare a aprecierii date de instanta mijloacelor de proba si la o devoluare a fo
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia a II-a civila Decizia nr. 1024/2019

Societatilor comerciale tranzactionate pe o bursa de valori mobiliare le sunt aplicabile prevederile speciale ale Legii nr. 297/2004. GDPR actionari
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1733/2019

Scopul activitatii de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare. Insolventa beneficiar
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1737/2019

Cuantum al onorariului de avocat apreciat ca disproportionat de instanta de recurs, in raport cu volumul de activitate al aparatorului si cu complexit
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1733/2019

Ştiri Juridice

Extrasul de plan cadastral poate fi obtinut online de catre notari sau persoanele interesate, fara plata unui tarif de urgenta, incepand cu data de 8
11 Jan 2020 | 301

Numarul posturilor din invatamantul preuniversitar afectate de prevederile OUG nr.1/2020
11 Jan 2020 | 316