Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Integral: Regulament de organizare si functionare a Regiei Autonome "Registrul Auto Roman"

INTEGRAL: Regulament de organizare si functionare a Regiei Autonome "Registrul Auto Roman"


Regulament de organizare si functionare a Regiei Autonome "Registrul Auto Roman".

Republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 307 din 01/11/1994


CAPITOLUL I
Prevederi generaleArt. 1. - Regia Autonoma "Registrul Auto Roman" este organizata si functioneaza potrivit prevederilor Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale.


Art. 2. - "Registrul Auto Roman" - R.A. este persoana juridica, functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara si isi desfasoara activitatea pe baza prezentului regulament.


Art. 3. - "Registrul Auto Roman" - R.A. are sediul in municipiul Bucuresti, Calea Grivitei nr. 391, sectorul 1.


"Registrul Auto Roman" - R.A. are in structura sa reprezentante pe teritoriul Romaniei.CAPITOLUL II
Scopul si obiectul de activitateArt. 4. - "Registrul Auto Roman" - R.A. are ca obiect de activitate:


4.1. omologarea de tip si individuala pentru circulatia pe drumurile publice a tuturor tipurilor de vehicule rutiere fabricate in tara sau importate, pe baza incercarilor efectuate in laboratoarele proprii;


4.2. incadrarea vehiculelor rutiere in categoriile de folosinta prevazute de lege;


4.3. organizarea si tinerea evidentei tuturor tipurilor de vehicule rutiere admise in circulatie si acordarea numarului de registru;


4.4. verificarea, la cererea Ministerului Transporturilor, a statiilor de inspectie tehnica;


4.5. efectuarea inspectiilor tehnice pe un anumit esantion de vehicule rutiere, in vederea verificarii unor noi tehnologii si aparate pentru inspectia tehnica;


4.6. certificarea sistemelor calitatii, produselor si serviciilor pentru vehiculele rutiere si componentele acestora, precum si a personalului;


4.7. acreditarea laboratoarelor de incercari din domeniul auto;


4.8. elaborarea tehnologiei si prescriptiilor tehnice privind verificarile tehnice si inspectiile periodice;


4.9. efectuarea de incercari in vederea omologarii echipamentelor si pieselor care afecteaza siguranta circulatiei rutiere sau protectia mediului inconjurator;


4.10. efectuarea de incercari, la cererea Ministerului Transporturilor, Ministerului de Interne si a Institutului Roman de Standardizare si Oficiului pentru Protectia Consumatorilor, cu vehicule rutiere prelevate din fabricatia de serie, in scopul verificarii stabilitatii procesului de fabricatie;


4.11. efectuarea de cercetari si proiectari legate de siguranta circulatiei rutiere si poluarea mediului inconjurator de catre vehiculele rutiere;


4.12. analizarea aplicarii regulamentelor-anexa la Acordul privind adoptarea de conditii uniforme de omologare si recunoastere reciproca a echipamentelor si pieselor vehiculelor cu motor, adoptat la Geneva in anul 1958, si a amendamentelor la aceste regulamente;


4.13. elaborarea si propunerea standardelor referitoare la vehiculele rutiere si echipamentele lor;


4.14. efectuarea de expertize tehnice pentru accidentele grave de circulatie, in scopul gasirii unor solutii pentru prevenirea acestora;


4.15. stabilirea consumurilor de combustibil in conditii de exploatare a vehiculelor;


4.16. omologarea vehiculelor cu motoare care functioneaza cu combustibili neconventionali;


4.17. stabilirea gradului de confort pentru autovehiculele de transport pasageri;


4.18. proiectarea de utilaje, aparate si dispozitive pentru verificarile tehnice si inspectiile periodice;


4.19. consulting in probleme privind achizitionarea de vehicule rutiere, stabilirea performantelor unor autovehicule rutiere de serie mica sau individuale, achizitionarea de utilaje si aparate de garaj, stabilirea tehnologiilor functionale pentru statiile de inspectie tehnica;


4.20. participarea la lucrarile organizatiilor si organismelor internationale si nationale pe linia vehiculelor rutiere, cu posibilitatea aderarii la acestea si asigurarea transpunerii in practica a hotararilor adoptate pentru aplicarea conventiilor internationale.CAPITOLUL III
PatrimoniulArt. 5. - Patrimoniul Regiei Autonome "Registrul Auto Roman" este de 2.321.004.056 lei. In exercitarea dreptului de proprietate asupra patrimoniului sau, "Registrul Auto Roman" - R.A. foloseste si dispune, in mod autonom, de bunurile pe care le are in patrimoniu, potrivit legii.CAPITOLUL IV
Structura regieiArt. 6. - "Registrul Auto Roman" - R.A. are in subordinea sa reprezentante pe teritoriul Romaniei, necesare indeplinirii obiectului sau de activitate.


Consiliul de administratie stabileste constituirea reprezentantelor, structura organizatorica si relatiile lor in cadrul regiei si cu tertii.


Art. 7. - In cadrul regiei se constituie directii, servicii, laboratoare, oficii si birouri, in functie de necesitatile si volumul activitatilor.CAPITOLUL V
Organele de conducere ale regieiArt. 8. - Conducerea "Registrului Auto Roman" -R.A. se asigura prin:


- consiliul de administratie;


- directorul general.
Art. 9. - Consiliul de administratie se numeste prin ordin al ministrului transporturilor si este compus din 11 persoane, dintre care una este directorul general al regiei, care este si presedintele consiliului de administratie.


Din consiliul de administratie fac parte cate un reprezentant al Ministerului Finantelor si al Ministerului Transporturilor, ceilalti membri fiind numiti dintre inginerii, economistii, inspectorii, juristii specializati in domeniul de activitate al regiei.


Art. 10. - Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in conformitate cu propriul regulament de organizare si functionare.


Art. 11. - Atributiile principale, raspunderile si competentele consiliului de administratie sunt urmatoarele:


11.1. aproba structura organizatorica si functionala a regiei;


11.2. aproba programele de dezvoltare si functionare a retelei de reprezentante din teritoriu;


11.3. examineaza si aproba bugetul de venituri si cheltuieli, bilantul si contul de profit si pierderi;


11.4. aproba utilizarea fondului valutar, potrivit legii;


11.5. stabileste, potrivit legii, nivelul de salarizare a personalului in functie de studii si munca efectiv prestata;


11.6. stabileste functiile si meseriile specifice;


11.7. stabileste taxe si tarife proprii pentru serviciile si prestatiile efectuate;


11.8. aproba statutul personalului regiei;


11.9. raspunde de administrarea legala si eficienta a intregului patrimoniu;


11.10. exercita orice alte atributii ce-i revin din prevederile legale si regulamentul sau de functionare si organizare si aproba orice alte masuri privind activitatea regiei, cu exceptia celor date, potrivit legii, in competenta altor organe.


Art. 12. - Consiliul de administratie se intruneste in sesiuni ordinare o data pe luna si, la cererea presedintelui sau a 1/3 din membri, ori de cate ori este nevoie.


Art. 13. - Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de administratie poate atrage in activitatea de analiza consilieri si consultanti din diferite sectoare, urmand ca activitatea acestora sa fie recompensata material, conform intelegerii, pe baza de conventie civila.


Art. 14. - Consiliul de administratie prezinta anual ministerului de resort un raport asupra activitatii in perioada expirata si asupra programului de activitate pentru perioada in curs.


Art. 15. - Directorul general al regiei este numit de ministrul transporturilor.


Art. 16. - Directorul general al regiei conduce activitatea curenta a acesteia si o reprezinta in relatiile cu organele statului, precum si cu persoanele fizice sau juridice. De asemenea, angajeaza si concediaza personalul si numeste, prin decizie, conducatorii compartimentelor de munca din structura regiei, cu respectarea prevederilor legale.
CAPITOLUL VI
Bugetul de venituri si cheltuieliArt. 17. - "Registrul Auto Roman" - R.A. intocmeste anual bugetul de venituri si cheltuieli, bilantul si contul de profit si pierderi, dupa modelele stabilite de Ministerul Finantelor si aprobate anual de catre acesta, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.


Art. 18. - Veniturile si cheltuielile regiei se stabilesc prin buget pentru fiecare exercitiu financiar si cuprind la venituri sumele incasate din tarifele aplicate la prestatiile efectuate, iar la cheltuieli, valorile consumate pentru functionarea regiei.


Art. 19. - Din veniturile realizate, dupa acoperirea cheltuielilor, regia constituie fondul de rezerva si de dezvoltare, asigura sumele necesare desfasurarii activitatii si satisfacerii nevoilor de functionare, precum si celelalte varsaminte prevazute de lege.


Art. 20. - "Registrul Auto Roman" - R.A. hotaraste cu privire la investitiile ce urmeaza a fi realizate, in limitele competentelor acordate si stabileste sursele proprii de finantare.


Art. 21. - Operatiunile de incasari si plati ale regiei se efectueaza prin conturi deschise la banci.CAPITOLUL VII
Relatiile regieiArt. 22. - Pentru realizarea atributiilor ce le revin, compartimentele de munca ale regiei stabilesc relatii functionale, de cooperare si colaborare.


Art. 23. - Relatiile comerciale dintre "Registrul Auto Roman" - R.A. si alte regii, societati comerciale sau alti parteneri, se desfasoara pe baze contractuale, guvernate de principiul libertatii contractuale.


Art. 24. - Regia Autonoma "Registrul Auto Roman" poate incheia contracte de prestari de servicii cu intreprinzatori straini, in conditiile legii.CAPITOLUL VIII
Controlul activitatiiArt. 25. - Gestiunea Regiei Autonome "Registrul Auto Roman" este controlata de organe proprii, conform reglementarilor elaborate de Ministerul Finantelor.CAPITOLUL IX
Dispozitii referitoare la personalArt. 26. - Personalul regiei este supus prevederilor statutului personalului, aprobat de consiliul de administratie, si celorlalte reglementari in vigoare.CAPITOLUL X
Dispozitii finaleArt. 27. - "Registrul Auto Roman" - R.A. respecta si raspunde de aplicarea tuturor prevederilor din legislatia interna, precum si din conventiile si celelalte reglementari emise de organisme internationale din domeniul sau de activitate.
Comentează: Regulament de organizare si functionare a Regiei Autonome "Registrul Auto Roman"
Legislaţie

METODOLOGIE din 25 iulie 2018 privind ocuparea prin redistribuire a locurilor/posturilor ramase libere la concursul de rezidentiat
METODOLOGIE din 25 iulie 2018 privind ocuparea prin redistribuire a locurilor/posturilor ramase libe ...

REGULAMENTUL din 2018 de organizare si functionare a penitenciarelor
REGULAMENTUL din 10 iulie 2018 de organizare si functionare a penitenciarelor Publicat in Monitor ...

Legea 203/2018 privind masuri de eficientizare a achitarii amenzilor contraventionale
LEGE nr. 203 din 20 iulie 2018 privind masuri de eficientizare a achitarii amenzilor contraventional ...

Legea 212/2018 pentru modificarea Legii 554/2004 a contenciosului administrativ
LEGEA nr. 212 din 25 iulie 2018 pentru modificarea si completarea Legii contenciosului administrativ ...

LEGEA 190/2018 pentru punerea in aplicare a GDPR (Regulamentul general privind protectia datelor)
LEGEA nr. 190 din 18 iulie 2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 ...

LEGEA nr. 221/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
LEGEA nr. 221 din 27 iulie 2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemu ...

LEGEA nr. 219/2018 privind unele masuri referitoare la sumele acordate reprezentand ajutoare de urgenta
LEGE nr. 219 din 27 iulie 2018 privind unele masuri referitoare la sumele acordate reprezentand ajut ...

Legea 196/2018 a Asociatiilor de Proprietari. Noua lege a asociatiilor de proprietari
LEGEA nr. 196 din 20 iulie 2018 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de pro ...

LEGEA nr. 176/2018 privind internshipul
LEGE nr. 176 din 17 iulie 2018 privind internshipul Publicata in Monitorul Oficial cu numarul 626 ...Articole Juridice

Ajutorul public judiciar beneficiari, forme, conditii de acordare
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Conditiile acordarii indemnizatiei de merit pentru recompensarea activitatilor din domeniul culturii, stiintei si sportului
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Reglementarea internship-ului in Romania in 2018. Conditii, reguli, avantaje
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Legea nr. 190/2018 privind masurile de aplicare a GDPR intra in vigoare
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Poate fi obligat Statul Roman la plata cheltuielilor de judecata efectuate de inculpatul achitat pentru ca fapta penala nu exista?
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Cum se poate contesta o sanctiune a ANSPDCP (Autoritatii de supraveghere)?
Sursa: EuroAvocatura.ro

Legea 129/2018: Cum poate fi inspectat sediul societatii de inspectorii Autoritatii de supraveghere si ce documente pot solicita?
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe GherasimJurisprudenţă

Decizia CCR nr. 387/2018 privind neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 53 alin. (1) teza intai din Codul muncii (varsta de pensionare a femeilor)
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala

Decizia CCR referitoare la subiectul activ al infractiunii de spalare de bani
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

RIL. Litigiile avand ca obiect drepturile banesti solicitate de jandarmi, pompieri si personalul militar cu statut de functionari publici sunt de comp
Pronuntaţă de: ICCJ

Dezlegarea unei chestiuni de drept. Cazurile si efectele reducerii limitei de pedeapsa martorului denuntator in temeiul art. 19 din Legea nr. 682/2002
Pronuntaţă de: ICCJ

RIL. Recursul calea de atac in materia contenciosului administrativ
Pronuntaţă de: ICCJ

Analizarea exceptiei tardivitatii adoptarii si comunicarii hotararii CNCD
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 2080 din data de 22 iunie 2016 pronuntata in recurs de Sectia de contencios administrativ si fiscal

CCR. Neconstitutionalitatea art. 453 alin. (3) si (4) CPP ref. la posibilitatea revizuirii hotararii de achitare
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Ştiri Juridice