Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Integral: Regulament de organizare si functionare a Regiei Autonome "Registrul Auto Roman"

INTEGRAL: Regulament de organizare si functionare a Regiei Autonome "Registrul Auto Roman"


Regulament de organizare si functionare a Regiei Autonome "Registrul Auto Roman".

Republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 307 din 01/11/1994


CAPITOLUL I
Prevederi generaleArt. 1. - Regia Autonoma "Registrul Auto Roman" este organizata si functioneaza potrivit prevederilor Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale.


Art. 2. - "Registrul Auto Roman" - R.A. este persoana juridica, functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara si isi desfasoara activitatea pe baza prezentului regulament.


Art. 3. - "Registrul Auto Roman" - R.A. are sediul in municipiul Bucuresti, Calea Grivitei nr. 391, sectorul 1.


"Registrul Auto Roman" - R.A. are in structura sa reprezentante pe teritoriul Romaniei.CAPITOLUL II
Scopul si obiectul de activitateArt. 4. - "Registrul Auto Roman" - R.A. are ca obiect de activitate:


4.1. omologarea de tip si individuala pentru circulatia pe drumurile publice a tuturor tipurilor de vehicule rutiere fabricate in tara sau importate, pe baza incercarilor efectuate in laboratoarele proprii;


4.2. incadrarea vehiculelor rutiere in categoriile de folosinta prevazute de lege;


4.3. organizarea si tinerea evidentei tuturor tipurilor de vehicule rutiere admise in circulatie si acordarea numarului de registru;


4.4. verificarea, la cererea Ministerului Transporturilor, a statiilor de inspectie tehnica;


4.5. efectuarea inspectiilor tehnice pe un anumit esantion de vehicule rutiere, in vederea verificarii unor noi tehnologii si aparate pentru inspectia tehnica;


4.6. certificarea sistemelor calitatii, produselor si serviciilor pentru vehiculele rutiere si componentele acestora, precum si a personalului;


4.7. acreditarea laboratoarelor de incercari din domeniul auto;


4.8. elaborarea tehnologiei si prescriptiilor tehnice privind verificarile tehnice si inspectiile periodice;


4.9. efectuarea de incercari in vederea omologarii echipamentelor si pieselor care afecteaza siguranta circulatiei rutiere sau protectia mediului inconjurator;


4.10. efectuarea de incercari, la cererea Ministerului Transporturilor, Ministerului de Interne si a Institutului Roman de Standardizare si Oficiului pentru Protectia Consumatorilor, cu vehicule rutiere prelevate din fabricatia de serie, in scopul verificarii stabilitatii procesului de fabricatie;


4.11. efectuarea de cercetari si proiectari legate de siguranta circulatiei rutiere si poluarea mediului inconjurator de catre vehiculele rutiere;


4.12. analizarea aplicarii regulamentelor-anexa la Acordul privind adoptarea de conditii uniforme de omologare si recunoastere reciproca a echipamentelor si pieselor vehiculelor cu motor, adoptat la Geneva in anul 1958, si a amendamentelor la aceste regulamente;


4.13. elaborarea si propunerea standardelor referitoare la vehiculele rutiere si echipamentele lor;


4.14. efectuarea de expertize tehnice pentru accidentele grave de circulatie, in scopul gasirii unor solutii pentru prevenirea acestora;


4.15. stabilirea consumurilor de combustibil in conditii de exploatare a vehiculelor;


4.16. omologarea vehiculelor cu motoare care functioneaza cu combustibili neconventionali;


4.17. stabilirea gradului de confort pentru autovehiculele de transport pasageri;


4.18. proiectarea de utilaje, aparate si dispozitive pentru verificarile tehnice si inspectiile periodice;


4.19. consulting in probleme privind achizitionarea de vehicule rutiere, stabilirea performantelor unor autovehicule rutiere de serie mica sau individuale, achizitionarea de utilaje si aparate de garaj, stabilirea tehnologiilor functionale pentru statiile de inspectie tehnica;


4.20. participarea la lucrarile organizatiilor si organismelor internationale si nationale pe linia vehiculelor rutiere, cu posibilitatea aderarii la acestea si asigurarea transpunerii in practica a hotararilor adoptate pentru aplicarea conventiilor internationale.CAPITOLUL III
PatrimoniulArt. 5. - Patrimoniul Regiei Autonome "Registrul Auto Roman" este de 2.321.004.056 lei. In exercitarea dreptului de proprietate asupra patrimoniului sau, "Registrul Auto Roman" - R.A. foloseste si dispune, in mod autonom, de bunurile pe care le are in patrimoniu, potrivit legii.CAPITOLUL IV
Structura regieiArt. 6. - "Registrul Auto Roman" - R.A. are in subordinea sa reprezentante pe teritoriul Romaniei, necesare indeplinirii obiectului sau de activitate.


Consiliul de administratie stabileste constituirea reprezentantelor, structura organizatorica si relatiile lor in cadrul regiei si cu tertii.


Art. 7. - In cadrul regiei se constituie directii, servicii, laboratoare, oficii si birouri, in functie de necesitatile si volumul activitatilor.CAPITOLUL V
Organele de conducere ale regieiArt. 8. - Conducerea "Registrului Auto Roman" -R.A. se asigura prin:


- consiliul de administratie;


- directorul general.
Art. 9. - Consiliul de administratie se numeste prin ordin al ministrului transporturilor si este compus din 11 persoane, dintre care una este directorul general al regiei, care este si presedintele consiliului de administratie.


Din consiliul de administratie fac parte cate un reprezentant al Ministerului Finantelor si al Ministerului Transporturilor, ceilalti membri fiind numiti dintre inginerii, economistii, inspectorii, juristii specializati in domeniul de activitate al regiei.


Art. 10. - Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in conformitate cu propriul regulament de organizare si functionare.


Art. 11. - Atributiile principale, raspunderile si competentele consiliului de administratie sunt urmatoarele:


11.1. aproba structura organizatorica si functionala a regiei;


11.2. aproba programele de dezvoltare si functionare a retelei de reprezentante din teritoriu;


11.3. examineaza si aproba bugetul de venituri si cheltuieli, bilantul si contul de profit si pierderi;


11.4. aproba utilizarea fondului valutar, potrivit legii;


11.5. stabileste, potrivit legii, nivelul de salarizare a personalului in functie de studii si munca efectiv prestata;


11.6. stabileste functiile si meseriile specifice;


11.7. stabileste taxe si tarife proprii pentru serviciile si prestatiile efectuate;


11.8. aproba statutul personalului regiei;


11.9. raspunde de administrarea legala si eficienta a intregului patrimoniu;


11.10. exercita orice alte atributii ce-i revin din prevederile legale si regulamentul sau de functionare si organizare si aproba orice alte masuri privind activitatea regiei, cu exceptia celor date, potrivit legii, in competenta altor organe.


Art. 12. - Consiliul de administratie se intruneste in sesiuni ordinare o data pe luna si, la cererea presedintelui sau a 1/3 din membri, ori de cate ori este nevoie.


Art. 13. - Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de administratie poate atrage in activitatea de analiza consilieri si consultanti din diferite sectoare, urmand ca activitatea acestora sa fie recompensata material, conform intelegerii, pe baza de conventie civila.


Art. 14. - Consiliul de administratie prezinta anual ministerului de resort un raport asupra activitatii in perioada expirata si asupra programului de activitate pentru perioada in curs.


Art. 15. - Directorul general al regiei este numit de ministrul transporturilor.


Art. 16. - Directorul general al regiei conduce activitatea curenta a acesteia si o reprezinta in relatiile cu organele statului, precum si cu persoanele fizice sau juridice. De asemenea, angajeaza si concediaza personalul si numeste, prin decizie, conducatorii compartimentelor de munca din structura regiei, cu respectarea prevederilor legale.
CAPITOLUL VI
Bugetul de venituri si cheltuieliArt. 17. - "Registrul Auto Roman" - R.A. intocmeste anual bugetul de venituri si cheltuieli, bilantul si contul de profit si pierderi, dupa modelele stabilite de Ministerul Finantelor si aprobate anual de catre acesta, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.


Art. 18. - Veniturile si cheltuielile regiei se stabilesc prin buget pentru fiecare exercitiu financiar si cuprind la venituri sumele incasate din tarifele aplicate la prestatiile efectuate, iar la cheltuieli, valorile consumate pentru functionarea regiei.


Art. 19. - Din veniturile realizate, dupa acoperirea cheltuielilor, regia constituie fondul de rezerva si de dezvoltare, asigura sumele necesare desfasurarii activitatii si satisfacerii nevoilor de functionare, precum si celelalte varsaminte prevazute de lege.


Art. 20. - "Registrul Auto Roman" - R.A. hotaraste cu privire la investitiile ce urmeaza a fi realizate, in limitele competentelor acordate si stabileste sursele proprii de finantare.


Art. 21. - Operatiunile de incasari si plati ale regiei se efectueaza prin conturi deschise la banci.CAPITOLUL VII
Relatiile regieiArt. 22. - Pentru realizarea atributiilor ce le revin, compartimentele de munca ale regiei stabilesc relatii functionale, de cooperare si colaborare.


Art. 23. - Relatiile comerciale dintre "Registrul Auto Roman" - R.A. si alte regii, societati comerciale sau alti parteneri, se desfasoara pe baze contractuale, guvernate de principiul libertatii contractuale.


Art. 24. - Regia Autonoma "Registrul Auto Roman" poate incheia contracte de prestari de servicii cu intreprinzatori straini, in conditiile legii.CAPITOLUL VIII
Controlul activitatiiArt. 25. - Gestiunea Regiei Autonome "Registrul Auto Roman" este controlata de organe proprii, conform reglementarilor elaborate de Ministerul Finantelor.CAPITOLUL IX
Dispozitii referitoare la personalArt. 26. - Personalul regiei este supus prevederilor statutului personalului, aprobat de consiliul de administratie, si celorlalte reglementari in vigoare.CAPITOLUL X
Dispozitii finaleArt. 27. - "Registrul Auto Roman" - R.A. respecta si raspunde de aplicarea tuturor prevederilor din legislatia interna, precum si din conventiile si celelalte reglementari emise de organisme internationale din domeniul sau de activitate.
Comentează: Regulament de organizare si functionare a Regiei Autonome "Registrul Auto Roman"
Legislaţie

LEGEA 50/1991, Actualizata 2018, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
LEGEA nr. 50/1991, Actualizata 2018, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii - Repu ...

Codul Rutier 2018 - OUG 195/2002, actualizata 2018
ORDONANTA DE URGENTA nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, Republicata Actualizat ...

OG 2/2001, Actualizata 2018, privind regimul juridic al contraventiilor
ORDONANTA nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor Actualizata 2018 ...

OUG 111/2010, Actualizata 2018, privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor
ORDONANTA DE URGENTA nr. 111/2010, Actualizata 2018, privind concediul si indemnizatia lunara pentru ...

LEGEA 188/1999, Actualizata 2018, privind Statutul functionarilor publici, REpublicata
LEGEA nr. 188/1999, Actualizata 2018, privind Statutul functionarilor publici, REpublicata Actual ...

LEGEA 62/2011, Actualizata 2018, a dialogului social
LEGEA nr. 62/2011, Actualizata 2018, a dialogului social Actualizata prin Ordonanta urgenta 23/20 ...

LEGEA 319/2006, Actualizata 2018, securitatii si sanatatii in munca
LEGEA nr. 319/2006, Actualizata 2018, securitatii si sanatatii in munca ...

REGULAMENTUL (UE) 2016/679 (RGPD 2018) privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind li
REGULAMENTUL (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea date ...

OUG 103/2017, privind modificarea legii pensiilor nr. 263/2010
OUG nr. 103/2017 - modificarea si completarea unor acte normative din domeniul asigurarilor sociale ...Articole Juridice

Schimbarea destinatiei de folosinta a constructiilor in 2018. Proceduri. Solutii
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Certificatul de urbanism in procedura autorizarii lucrarilor de construire. Actualizare 2018
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Drepturi noi sau extinse ale cetatenilor in contextul implementarii GDPR Partea I
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Cum obtii autorizarea executarii lucrarilor de constructii? Ghid actualizat 2018
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Registrul de evidenta fiscala pentru persoanele fizice 2018
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Restituirea in 2018 a taxei pe poluare, a taxei speciale, pentru emisiile poluante, precum si a timbrului de mediu pentru autovehicule
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Contract individual de munca (Model 2018) | PDF si Word
Sursa: MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

RIL. Recursul calea de atac in materia contenciosului administrativ
Pronuntaţă de: ICCJ

Analizarea exceptiei tardivitatii adoptarii si comunicarii hotararii CNCD
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 2080 din data de 22 iunie 2016 pronuntata in recurs de Sectia de contencios administrativ si fiscal

CCR. Neconstitutionalitatea art. 453 alin. (3) si (4) CPP ref. la posibilitatea revizuirii hotararii de achitare
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Hotararea in Cauza Serban impotriva Romaniei din 5 iulie 2016
Pronuntaţă de: CEDO

Decizia ICCJ 5/2017. Medicul sef de sectie din cadrul unui spital public are calitatea de functionar public in sensul legii penale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ nr. 1/2017, privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre profesionisti si consumatori. Credite in Franci elvetieni. Informare
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Respectarea de catre angajator a salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata si a prevederilor contractuale aplicabile
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VII-a pentru cauze privind Conflicte de munca si asigurari sociale, Decizie nr. 3269 din 16.05.2016

Ştiri Juridice