Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
Prima pagină » Legislaţie » Integral: Hotararea Guvernului nr. 1036/2018 pentru organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Zonei Montane prin reorganizarea Agentiei Zonei Montane, precum si pentru stabilirea unor masuri privind centrele regionale si oficiile de dezvoltare montana

INTEGRAL: Hotararea Guvernului nr. 1036/2018 pentru organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Zonei Montane prin reorganizarea Agentiei Zonei Montane, precum si pentru stabilirea unor masuri privind centrele regionale si oficiile de dezvoltare montana


Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Publicata in Monitorul Oficial nr. 18 din 08.01.2019


CAPITOLUL I Dispozitii generale


Art. 1. - (1) Se organizeaza Agentia Nationala a Zonei Montane, denumita in continuare ANZM, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, finantata integral de la bugetul de stat, in subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin reorganizarea Agentiei Zonei Montane, care isi inceteaza existenta.
(2) Agentia Nationala a Zonei Montane are sediul in municipiul Vatra Dornei, str. Runc nr. 23, judetul Suceava.


Art. 2. - ANZM are ca obiectiv elaborarea si aplicarea strategiei si politicilor Guvernului in domeniul dezvoltarii si protectiei zonei montane din Romania, zona marcata de specificitate, fragila ecologic si defavorizata economico-social din cauze naturale, care necesita o gestiune specifica.
CAPITOLUL II Functiile si atributiile Agentiei Nationale a Zonei Montane


Art. 3. - Pentru realizarea obiectivului, ANZM exercita urmatoarele functii principale:
a) de autoritate de stat in domeniul dezvoltarii durabile a zonei montane, cu aprobarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale;
b) de strategie, prin care asigura intocmirea si propunerea spre aprobare a strategiei pentru dezvoltarea durabila a zonei montane;
c) de reprezentare, prin care asigura, in numele Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, reprezentarea pe plan intern si extern in domeniul sau de activitate si in limitele stabilite de acesta;
d) de implementare a Programului de incurajare a activitatilor din zona montana, potrivit prevederilor art. 16 din Legea muntelui nr. 197/2018;
e) de autoritate competenta responsabila cu elaborarea procedurii de verificare a conformitatii datelor cuprinse in caietul de sarcini in vederea acordarii dreptului de utilizare a mentiunii de calitate facultative "produs montan", potrivit prevederilor art. 1 alin. (6) lit. k) din Legea nr. 197/2018, si de verificare a respectarii legislatiei europene si nationale de catre operatorii economici care au obtinut dreptul de utilizare a respectivei mentiuni, cu verificarea conformitatii datelor cuprinse in caietul de sarcini in vederea acordarii dreptului de utilizare a mentiunii de calitate facultative "produs montan", cu completarea si gestionarea Registrului national al produselor montane, precum si cu verificarea respectarii legislatiei europene si nationale de catre operatorii economici care au obtinut dreptul de utilizare a respectivei mentiuni.


Art. 4. - In exercitarea functiilor sale, ANZM are urmatoarele atributii:
a) asigura monitorizarea si evaluarea implementarii orientarilor strategice nationale pentru dezvoltarea durabila a zonei montane;
b) elaboreaza si propune spre aprobare masuri tehnico- operative privind aplicarea in teritoriu a strategiei si politicilor Guvernului in domeniul dezvoltarii si protectiei mediului montan in vederea cresterii calitatii vietii populatiei montane;
c) elaboreaza si propune spre initiere Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale proiectele de acte normative al caror obiect se refera la dezvoltarea economicosociala si protectia zonei montane, pastrarea atributelor ecologice ale pajistilor montane, valorificarea superioara a resurselor naturale si umane din zona montana, urmarind aplicarea acestora cu respectarea limitelor de autoritate, a principiilor autonomiei operatorilor economici si a autonomiei locale, stimularea cresterii efectivului de animale din zona montana;
d) elaboreaza si propune spre initiere Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale proiecte de acte normative pentru programe de sustinere a investitiilor ce au ca scop dezvoltarea durabila a zonei montane, prin care se stabilesc cuantumurile, conditiile de acordare, criteriile, modul de acordare, sursa de finantare etc., cu respectarea reglementarilor europene si nationale cu privire la acordarea de ajutoare de stat/de minimis/fonduri europene;
e) elaboreaza criterii de selectionare a unor microzone montane prioritare care sa beneficieze de programe speciale;
f) efectueaza analiza, sinteza si prognoza fenomenelor social-economice din zona montana;
g) stabileste prioritatile si prezinta periodic informari Guvernului in legatura cu evolutia actiunilor ce se intreprind in zona montana;
h) realizeaza propuneri privind prevenirea oricaror actiuni defavorabile zonei montane;
i) asigura circulatia informatiei si promovarea unor programe educative privitoare la zona montana prin mass-media;
j) contribuie la formarea unei culturi montane in Romania;
k) implementeaza strategia de dezvoltare durabila a zonei montane in teritoriul desemnat;
l) coopereaza cu Agentia Nationala pentru Protectia Mediului in vederea ecologizarii fermelor agrozootehnice si a localitatilor din zona montana, inclusiv prin punerea la dispozitia solicitantilor a unor proiecte-tip;
m) organizeaza activitatea de instruire cu specific agromontan a personalului propriu din aparatul central si a celui de la nivelul teritoriului;
n) organizeaza banca de date a zonei montane si tine evidenta efectelor aplicarii masurilor prevazute de lege pentru sprijinirea agricultorilor si a operatorilor economici din zona rurala montana;
o) poate acorda, la cerere, consultanta tehnica la constituirea organizatiilor neguvernamentale, asociatiilor, fundatiilor si a altor forme de asociere ce au ca scop sustinerea activitatilor si deservirea intereselor populatiei din zona montana, cu prioritate a celor privind dezvoltarea agriculturii, intreprinderilor mici si mijlocii, a mestesugurilor traditionale, a turismului rural, montan, ecoturismului si a agroturismului, a altor activitati creatoare de locuri de munca, un obiectiv principal fiind reprezentat de sprijinirea organizatiilor profesionale ale agricultorilor din zonele montane;
p) propune Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale initierea de acte normative cu privire la criteriile, cuantumul, conditiile si modul de acordare, in cazurile si in conditiile prevazute de lege, a facilitatilor si despagubirilor pentru locuitorii si comunitatile zonei montane, urmarind modul de aplicare a acestora;
q) monitorizeaza programele si proiectele de dezvoltare sectoriale si integrate din zona montana, in functie de prioritati si in conformitate cu obiectivele stabilite prin strategia dezvoltarii zonei montane;
r) elaboreaza ghiduri de bune practici specifice activitatilor economice din zona montana, adresate populatiei din zona montana;
s) propune elaborarea de norme metodologice unitare privind acordarea de consultanta si asistenta tehnica in domeniul sau de activitate, care se aproba prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale;
s) initiaza si colaboreaza la organizarea manifestarilor stiintifice, culturale, a targurilor si expozitiilor, a altor activitati cu caracter promotional si educativ destinate zonei montane pe plan intern si participa la actiuni similare pe plan international;
t) incheie conventii de colaborare cu institutii specializate din tara si din strainatate, avand ca obiect schimbul de informatii, experienta si asistenta reciproca in domeniul promovarii politicii de dezvoltare in zona montana, asigurand relatii de colaborare cu organisme internationale pentru integrarea in politica montana europeana si aplicarea pe teritoriul tarii a prevederilor din conventiile si acordurile internationale in materie care au fost ratificate de Romania, cu respectarea prevederilor legale in vigoare;
t) reprezinta Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale in cadrul Asociatiei Europene a Zonelor Montane - EUROMONTANA si in cadrul Parteneriatului Montan International (ONU/FAO);
u) reprezinta Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale in relatia cu Ministerul Mediului si cu Secretariatul Conventiei Carpatice, Conventia-cadru privind protectia si dezvoltarea durabila a Carpatilor, adoptata la Kiev la 22 mai 2003, ratificata prin Legea nr. 389/2006, in ceea ce priveste gestionarea Protocolului pentru agricultura durabila si dezvoltare rurala;
v) inventariaza nevoile de formare profesionala si consultanta si monitorizeaza procesul de formare profesionala din zona montana;
w) organizeaza, prin Centrul de Formare si Inovatie pentru Dezvoltare in Carpati - CEFIDEC Vatra Dornei, programe de formare profesionala in specific montan, conform legislatiei privind formarea profesionala a adultilor, pentru fermieri si alte categorii ocupationale relevante din localitatile montane ale Romaniei;
x) asigura promovarea mentiunii de calitate facultative "produs montan" prin actiuni de diseminare a informatiilor referitoare la certificare si inregistrare;
y) elaboreaza procedura de verificare a conformitatii datelor cuprinse in caietul de sarcini in vederea acordarii dreptului de utilizare a mentiunii de calitate facultative "produs montan" si de verificare a respectarii legislatiei europene si nationale de catre operatorii economici care au obtinut dreptul de utilizare a respectivei mentiuni;
z) verifica conformitatea datelor cuprinse in caietul de sarcini in vederea acordarii dreptului de utilizare a mentiunii de calitate facultative "produs montan", precum si respectarea legislatiei europene si nationale de catre operatorii economici care au obtinut dreptul de utilizare a respectivei mentiuni;
aa) completeaza si gestioneaza Registrul national al produselor montane si asigura publicitatea acestuia;
bb) asigura activitati-suport pentru gestionarea asistentei financiare europene in domeniul dezvoltarii si protectiei zonei montane din Romania;
cc) elaboreaza norme tehnice si metodologice, proceduri de lucru in vederea indeplinirii atributiilor specifice, care se aproba prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale;
dd) indeplineste orice alte atributii stabilite prin acte normative.


CAPITOLUL III Conducerea si structura organizatorica a Agentiei Nationale a Zonei Montane


Art. 5. - (1) Conducerea ANZM se exercita de catre un director general, functionar public, numit, in conditiile legii, prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale.
(2) In exercitarea atributiilor sale, directorul general al ANZM emite decizii si instructiuni.
(3) Directorul general al ANZM are calitatea de ordonator tertiar de credite.
(4) In activitatea sa, directorul general este ajutat de un director general adjunct, functionar public, numit prin decizie a acestuia, in conditiile legii.


Art. 6. - (1) In cadrul ANZM functioneaza Centrul de Formare si Inovatie pentru Dezvoltare in Carpati - CEFIDEC, organizat la nivel de directie, structura specializata pentru formare profesionala in specific montan.
(2) Centrul de Formare si Inovatie pentru Dezvoltare in Carpati - CEFIDEC este condus de un director, functionar public, numit prin decizie a directorului general al ANZM, in conditiile legii.


Art. 7. - (1) La nivel teritorial, in cadrul ANZM se organizeaza structuri specializate, fara personalitate juridica, dupa cum urmeaza:
a) la nivel regional, centre regionale de dezvoltare montana, organizate la nivel de compartiment, prevazute in anexa nr. 1;
b) la nivel de bazine montane, oficii de dezvoltare montana, organizate la nivel de compartiment, aflate in coordonarea centrelor regionale de dezvoltare montana, prevazute in anexa nr. 2.
(2) Numarul de posturi aferente fiecarei structuri prevazute la alin. (1), structura profesionala a posturilor si atributiile personalului de specialitate sunt stabilite in anexele nr. 1 si 2.


Art. 8. - Centrele regionale de dezvoltare montana, oficiile de dezvoltare montana, locul de desfasurare a activitatii, judetele si unitatile administrativ-teritoriale arondate se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, la propunerea ANZM.


Art. 9. - Principalele atributii ale personalului de specialitate din cadrul centrelor regionale de dezvoltare montana sunt:
a) asigura aplicarea in teritoriu a strategiei si politicilor Guvernului in domeniul dezvoltarii si protectiei mediului montan, in vederea cresterii calitatii vietii populatiei din zona montana;
b) asigura implementarea la nivel regional a Programului de incurajare a activitatilor din zona montana;
c) coordoneaza activitatea oficiilor de dezvoltare montana din raza de activitate a centrului regional;
d) implementeaza la nivel teritorial prevederile legale referitoare la acordarea dreptului de utilizare a mentiunii de calitate facultative "produs montan", precum si respectarea legislatiei europene si nationale de catre operatorii economici care au obtinut dreptul de utilizare a respectivei mentiuni;
e) realizeaza activitati de informare a beneficiarilor si potentialilor beneficiari din zona montana cu privire la accesarea masurilor de sprijin aferente politicii agricole comune si Programului de incurajare a activitatilor din zona montana;
f) realizeaza la nivel teritorial programe de formare profesionala in specific montan, conform legislatiei privind formarea profesionala a adultilor, pentru fermieri si alte categorii ocupationale relevante din localitatile montane;
g) realizeaza consultanta si asistenta tehnica de specialitate la nivel regional pentru intocmirea documentatiei in vederea accesarii de fonduri europene si nationale, cu respectarea prevederilor legale in materie in vigoare;
h) sprijina crearea, functionarea si dezvoltarea organizatiilor profesionale ale agricultorilor montani, cum ar fi cooperative, grupuri de producatori, asociatii profesionale;
i) stabileste si aplica masuri tehnico-operative privind implementarea la nivel regional a strategiei si politicilor Guvernului in domeniul dezvoltarii si protectiei mediului montan, in vederea cresterii calitatii vietii populatiei din zona montana;
j) inventariaza nevoia de formare profesionala si consultanta de specialitate la nivel regional;
k) organizeaza banca de date la nivel regional si tine evidenta efectelor aplicarii masurilor prevazute de lege pentru sprijinirea agricultorilor si a operatorilor economici;
l) initiaza si colaboreaza la organizarea manifestarilor stiintifice, culturale, a targurilor si expozitiilor, a altor activitati cu caracter promotional si educativ la nivel regional;
m) colaboreaza cu grupurile de actiune locala si cu serviciile publice deconcentrate la nivel regional si judetean.

Art. 10. - Principalele atributii ale personalului de specialitate din cadrul oficiilor de dezvoltare montana sunt:
a) implementeaza strategia de dezvoltare durabila a zonei montane la nivel de bazin montan;
b) asigura informarea fermierilor cu privire la legislatia specifica agricola si de mediu, precum si la oportunitatile de finantare nationale si europene;
c) realizeaza activitati de consultanta si asistenta tehnica de specialitate in vederea diseminarii rezultatelor cercetarii montane la nivelul bazinului montan;
d) realizeaza activitati de consultanta si asistenta tehnica de specialitate pentru intocmirea documentatiei in vederea accesarii de fonduri europene si nationale de catre fermierii din teritoriul montan;
e) asigura asistenta de specialitate fermierilor din bazinul montan pentru elaborarea unui plan de actiune la nivelul exploatatiei agricole care sa cuprinda masuri pentru protectia apelor si solului impotriva poluarii cu nitrati si nitriti din activitati agricole;
f) acorda, la nivel de bazin montan, consultanta tehnica la constituirea organizatiilor neguvernamentale, asociatiilor, fundatiilor si altor forme de asociere ce au ca scop sustinerea activitatilor si deservirea intereselor populatiei la nivel de bazin montan, cu prioritate a celor privind dezvoltarea agriculturii, intreprinderilor mici si mijlocii, a mestesugurilor traditionale, a turismului rural, a agroturismului, turismului montan si ecoturismului;
g) acorda asistenta tehnica de specialitate solicitantilor dreptului de utilizare a mentiunii de calitate facultative "produs montan", asigura primirea cererilor si transmiterea acestora catre centrul regional de dezvoltare montana;
h) elaboreaza ghiduri de bune practici si proiecte-cadru specifice activitatilor economice la nivel de bazin montan;
i) initiaza si colaboreaza la organizarea manifestarilor stiintifice, culturale, a targurilor si expozitiilor, a altor activitati cu caracter promotional si educativ la nivel de bazin montan;
j) coopereaza cu autoritatile administratiei publice locale din unitatile administrativ-teritoriale ale bazinului montan.


Art. 11. - (1) Numarul maxim de posturi ale ANZM, inclusiv ale structurilor teritoriale, este de 65 de posturi, din care 26 de posturi preluate de la Agentia Zonei Montane si 39 de posturi vacante preluate prin redistribuire din numarul total de posturi ale Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.
(2) Regulamentul de organizare si functionare, structura organizatorica si statul de functii ale ANZM se aproba prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, la propunerea directorului general al ANZM, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
(3) Personalul ANZM este constituit din functionari publici si personal angajat pe baza de contract individual de munca.
(4) Preluarea personalului Agentiei Zonei Montane se face cu incadrarea in numarul maxim de posturi aprobat si cu drepturile salariale avute la data preluarii, cu respectarea prevederilor legale aplicabile fiecarei categorii de personal.
(5) Salarizarea personalului din cadrul ANZM si al structurilor prevazute prin prezenta hotarare se face potrivit legislatiei in vigoare privind salarizarea personalului platit din fonduri publice.


Art. 12. - ANZM preia pe baza protocolului de predare- preluare prevederile bugetare pe anul in curs si executia bugetara pana la momentul predarii-preluarii, precum si patrimoniul Agentiei Zonei Montane, potrivit situatiei financiare incheiate la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, intocmite potrivit art. 28 alin. (1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari.

Art. 13. - (1) ANZM poate utiliza, conform legislatiei in vigoare, pentru desfasurarea activitatilor specifice, un parc auto constituit conform Ordonantei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutiile publice, aprobata cu modificari prin Legea nr. 247/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Pentru activitatile specifice de informare, promovare si formare profesionala, ANZM are in dotare un microbuz, cu incadrarea in parcul auto constituit conform alin. (1).


Art. 14. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.


CAPITOLUL IV Dispozitii finale


Art. 15. - La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, ANZM se subroga in toate drepturile si obligatiile ce decurg din actele interne, precum contracte, acorduri, protocoale la care Agentia Zonei Montane este parte, si din actele internationale, precum acorduri, protocoale si alte acte similare acestora privind activitatea AZM la care este parte statul roman.


Art. 16. - Incadrarea in numarul maxim de posturi si in noua structura organizatorica se face in termenele si cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecarei categorii de personal, in termen de minimum 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.


Art. 17. - La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, Hotararea Guvernului nr. 1.189/2014 privind organizarea si functionarea Agentiei Zonei Montane, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 25 din 13 ianuarie 2015, cu completarile ulterioare, se abroga.
Comentează: Hotararea Guvernului nr. 1036/2018 pentru organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Zonei Montane prin reorganizarea Agentiei Zonei Montane, precum si pentru stabilirea unor masuri privind centrele regionale si oficiile de dezvoltare montana
Legislaţie

Legea nr. 134/2019 privind reorganizarea Agentiei Nationale a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale
Legea nr. 134/2019 privind reorganizarea Agentiei Nationale a Medicamentului si a Dispozitivelor Med ...

Legea nr. 136/2019 pentru abrogarea alin. (1), (2) si (4) ale OUG 27/2011 precum si pentru modificarea si completarea OUG 28/1999
Legea nr. 136/2019 pentru abrogarea alin. (1), (2) si (4) ale art. 40 din Ordonanta Guvernului nr. 2 ...

Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte
Publicata in Monitorul Oficial nr. 589 din 18.07.2019. ...

Regulamentul privind functionarea pietei centralizate pentru energia electrica din surse regenerabile sustinuta prin certificate verzi, din 10.07.2019
Publicat in Monitorul Oficial nr. 582 din 16.07.2019 ...

Procedura privind modalitatea de ducere la indeplinire a atributiilor ANAF in domeniul sanctiunilor internationale, din 12.07.2019
Publicata in Monitorul Oficial nr. 583 din 16.07.2019 si aprobata prin Ordinul 1984/2019 ...

Normele metodologice de identificare a operatorilor de servicii esentiale si furnizorilor de servicii digitale, din 21.06.2019
Publicate in Monitorul Oficial nr. 584 din 17.07.2019 si aprobate prin Ordinul Ministerului Comunica ...

Hotararea Nr. 454/2019 privind modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a OUG 14/2007
Hotararea nr. 454/2019 privind modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordona ...

Ordinul nr. 1049/2019 privind modificarea Ordinului ministrului sanatatii nr 1.162/2010
Ordinul nr. 1049/2019 privind modificarea Ordinului ministrului sanatatii nr 1.162/2010 pentru aprob ...

Legea nr. 130/2019 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice
Publicata in Monitorul Oficial nr. 575 din 15.07.2019 ...Articole Juridice

Egalitatea in drepturi la acordarea pensiei sociale minime garantate
Sursa: EuroAvocatura.ro

Reglementarea administratiei publice, centrale si locale, in Noul Cod Administrativ (II)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Noul Codul Administrativ al Romaniei. Ratiune, dispozitii generale, principiile dreptului administrativ. (I)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Instanta competenta in cererile privind drepturile salariale ale magistratilor
Sursa: Irina Maria Diculescu

Procedura speciala a atacarii hotararilor de validare a consilierilor locali aspecte de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Restrictiile privind vanzarea-cumpararea terenurilor agricole situate in extravilan si aplicarea principiului tempus regit actum
Sursa: Irina Maria Diculescu

Prelucrarea si protectia datelor cu caracter personal in derularea raporturilor de munca
Sursa: Irina Maria DiculescuJurisprudenţă

Decizia nr. 209/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 din OUG 44/2008
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 362/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 32 alin. (7) fraza finala din Legea cetateniei
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 223/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3 alin. din Legea nr. 61/1993
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia ICCJ nr. 12/2019 - RIL admis privind procedura insolventei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ - Decizia nr. 14/2019 dispozitiile art. 43 alin. (2) din Codul penal presupun ca toate infractiunile concurente sa fie savarsite dupa condamnarea
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia nr. 263/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea nr. 349/2002
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 202/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 906 alin. (2)-(4) din Codul de procedura civil
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Ştiri Juridice