Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Integral: Ghidul de finantare a Programului privind inchiderea depozitelor de deseuri municipale neconforme, din 07.03.2019

INTEGRAL: Ghidul de finantare a Programului privind inchiderea depozitelor de deseuri municipale neconforme, din 07.03.2019


Publicat in Monitorul Oficial nr. 230 din 26.03.2019

CAPITOLUL I


Dispozitii generale


ARTICOLUL 1


Ghidul de finantare


(1) Ghidul de finantare, denumit in continuare ghid, constituie un suport informativ, avand rolul de a furniza informatii esentiale privind derularea Programului privind inchiderea depozitelor de deseuri municipale neconforme, denumit in continuare Program.


(2) Ghidul contine dispozitii privind:


a) scopul, obiectivul si indicatorul de performanta ale Programului;


b) eligibilitatea solicitantului finantarii, a proiectului propus si a cheltuielilor acestuia;


c) conditiile si termenele de analiza, evaluare, aprobare, implementare si decontare a proiectului propus.


ARTICOLUL 2


Obiectivul, scopul si indicatorul de performanta ale Programului


(1) Obiectivul Programului il reprezinta finantarea acordata pentru inchiderea depozitelor de deseuri municipale neconforme, in aplicarea prevederilor deciziei Curtii de Justitie a Uniunii Europene, pronuntata in Dosarul C-301/17.


(2) Scopul Programului il reprezinta reducerea efectelor negative ale deseurilor asupra sanatatii populatiei si asupra mediului.


(3) Indicatorul de performanta a Programului este reprezentat de numarul de depozite neconforme inchise.


ARTICOLUL 3


Sursa de finantare pentru derularea Programului


(1) Finantarea Programului se realizeaza din veniturile Fondului pentru mediu, in limita creditelor de angajament si bugetare prevazute cu aceasta destinatie prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, aprobat conform legii.


(2) Programul are caracter multianual si se desfasoara la nivel national.


ARTICOLUL 4


Definitii


(1) In sensul prezentului ghid, termenii si expresiile de mai jos se definesc astfel:


a) Autoritatea - Administratia Fondului pentru Mediu;


b) beneficiar - solicitantul care a incheiat contract cu Autoritatea;


c) cerere de finantare nerambursabila - formular, prevazut in anexa nr. 1 la prezentul ghid, prin care solicitantii aplica pentru finantare din Fondul pentru mediu;


d) cererea de decontare - formular, prevazut in anexa nr. 6 la contractul de finantare nerambursabila, prin care beneficiarii finantarii solicita efectuarea platilor de catre Autoritate;


e) cererea de avans - formular, prevazut in anexa nr. 4 la contractul de finantare nerambursabila, prin care beneficiarii solicita acordarea avansului din valoarea totala prevazuta in contractul de finantare nerambursabila;


f) cheltuieli eligibile - cheltuieli care pot fi finantate din Fondul pentru mediu potrivit prezentului ghid si contractului de finantare nerambursabila;


g) cheltuieli neeligibile - alte cheltuieli decat cheltuielile eligibile, necesare realizarii proiectului;


h) contributie proprie - diferenta intre valoarea totala a proiectului si valoarea finantata de Autoritate;


i) conformitate administrativa - conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca dosarul de finantare;


j) criterii de eligibilitate - normele sau principiile care trebuie indeplinite cumulativ de catre solicitant pentru obtinerea finantarii;


k) depozit neconform- depozit de deseuri municipale care trebuie inchis conform deciziei Curtii de Justitie a Uniunii Europene, pronuntata in Dosarul C-301/17;


l) dosar de finantare - cererea de finantare definita la lit. c), insotita de intreaga documentatie care trebuie depusa de catre solicitant in vederea analizarii, avizarii si aprobarii de catre Autoritate;


m) inchidere depozit - activitatile si lucrarile care trebuie realizate conform procedurilor de inchidere a depozitelor de deseuri prevazute de legislatia in vigoare;


n) sesiune de depunere - perioada de timp in care se pot depune la Autoritate dosarele de finantare;


o) solicitant - unitati administrativ-teritoriale, la nivel local si judetean, care depun cereri de finantare nerambursabila insotite de documentele obligatorii prevazute in prezentul ghid.


(2) In cuprinsul prezentului ghid sunt utilizate urmatoarele reguli de interpretare:


a) termenul de "zi" sau "zile" reprezinta zi calendaristica ori zile calendaristice, daca nu se specifica altfel. Termenul se calculeaza fara a se lua in calcul prima si ultima zi, iar cand ultima zi cade intr-o zi nelucratoare, termenul se prelungeste pana in prima zi lucratoare care urmeaza. Documentele si actele prevazute in prezentul ghid pot fi utilizate si in data eliberarii lor;


b) cu exceptia unor prevederi contrare, cuvintele la forma de singular includ si forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.


(3) In cuprinsul prezentului ghid sunt utilizate urmatoarele acronime:


a) AFM - Administratia Fondului pentru Mediu;


b) TVA - taxa pe valoarea adaugata;


c) SPV - spatiul privat virtual.


ARTICOLUL 5


Organizarea sesiunii de finantare


(1) Anual se pot organiza una sau mai multe sesiuni de finantare, in limita sumei alocate in conditiile prevazute la art. 3.


(2) Pentru organizarea sesiunii de finantare, prin dispozitia presedintelui Autoritatii, se stabilesc:


a) sesiunea de depunere a dosarelor de finantare;


b) suma alocata sesiunii de finantare;


c) componenta comisiilor de analiza si solutionare a contestatiilor.


(3) Dispozitia presedintelui prevazuta la alin. (2), continand informatiile de la lit. a) si b), se publica pe pagina de internet a Autoritatii, cu cel putin 5 zile inainte de data deschiderii sesiunii de finantare.


ARTICOLUL 6


Informatii generale


(1) Finantarea in cadrul Programului se acorda in procent de pana la 100% din cheltuielile eligibile si in limita creditelor de angajament si bugetare aprobate prin bugetul anual de venituri si cheltuieli al Autoritatii.


(2) Prin Program se finanteaza proiecte care vizeaza inchiderea depozitelor neconforme, depuse de catre solicitantii care detin decizia etapei de incadrare sau acordul de mediu pentru realizarea proiectului de inchidere a depozitului emis de autoritatea competenta pentru protectia mediului.


(3) Solicitantii eligibili in cadrul Programului sunt unitatile administrativ-teritoriale la nivel local si judetean.


(4) In aplicarea si conform prevederilor prezentului ghid, Autoritatea poate emite, prin dispozitie a presedintelui, norme si instrumente procedurale interne, inclusiv grile de analiza a dosarelor de finantare, care, dupa caz, se publica pe pagina de internet a acesteia.


ARTICOLUL 7


Etapele Programului


Etapele Programului sunt urmatoarele:


a) publicarea pe pagina de internet a Autoritatii a ghidului si a informatiilor relevante pentru sesiunea de finantare;


b) depunerea dosarelor de finantare;


c) analiza conformitatii administrative si a eligibilitatii solicitantului;


d) avizarea dosarelor de finantare propuse spre aprobare;


e) postarea pe site-ul Autoritatii a listei dosarelor de finantare respinse;


f) solutionarea contestatiilor si avizarea contestatiilor acceptate;


g) aprobarea finantarii proiectelor avizate;


h) postarea pe site-ul Autoritatii a listei dosarelor de finantare aprobate;


i) incheierea contractelor de finantare;


j) implementarea proiectului;


k) depunerea raportului de finalizare a proiectului.


CAPITOLUL II


Eligibilitatea solicitantului si a proiectului, depunerea dosarului de finantare


ARTICOLUL 8


Criterii de eligibilitate a solicitantului si proiectului


(1) Este eligibil solicitantul care indeplineste urmatoarele criterii:


a) este proprietar/administrator al terenului pe care se realizeaza proiectul; terenul pe care se realizeaza proiectul este liber de sarcini, nu face obiectul unui litigiu in curs de solutionare la instantele judecatoresti, nu face obiectul vreunei revendicari potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, nu face obiectul procedurii de expropriere pentru cauza de utilitate publica;


b) detine pe numele sau decizia etapei de incadrare/acordul de mediu pentru realizarea proiectului de inchidere a depozitului emise/emis de autoritatea competenta;


c) nu are inregistrate fapte sanctionate de legislatia financiara si fiscala;


d) are indeplinite obligatiile de plata a taxelor, impozitelor si amenzilor catre bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale in vigoare;


e) nu a obtinut si nu este pe cale sa obtina finantare prin proiecte ori programe finantate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru realizarea investitiei care urmeaza a fi finantata prin Program;


f) nu se afla in stare de insolventa;


g) isi asuma ca va asigura urmarirea postinchidere a depozitului pentru care solicita finantare potrivit prevederilor din decizia etapei de incadrare/acordul de mediu;


h) declara ca constituirea fondului pentru inchidere si urmarire postinchidere ar fi condus la costuri excesive din punct de vedere social si sunt necesare surse de finantare pentru inchiderea depozitului;


i) declara ca eventualele fonduri colectate potrivit lit. h) nu au fost si/sau nu vor fi folosite pentru aceleasi cheltuieli finantate din Fondul pentru mediu;


j) isi asuma ca va intreprinde demersuri pentru recuperarea costurilor de inchidere si de monitorizare postinchidere de la operatorul depozitului de deseuri, in limita prevederilor legale si ale contractului incheiat cu acesta, sumele astfel recuperate urmand a fi restituite AFM, pana la concurenta sumei finantate, la care se adauga dobanda legala, calculata de la data acordarii finantarii pana la data restituirii catre AFM.


(2) Sunt eligibile proiectele care vizeaza inchiderea depozitelor neconforme si care sunt pe Lista depozitelor de deseuri municipale care trebuie inchise, conform deciziei Curtii de Justitie a Uniunii Europene, pronuntata in Dosarul C-301/17.


(3) Lista prevazuta la alin. (2) este furnizata de catre autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si se publica pe site-ul Autoritatii, www.afm.ro.


(4) Pentru proiectele la care nu au fost demarate lucrarile, studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investitii propus este intocmit conform Hotararii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.


(5) Pentru proiectele la care au fost demarate lucrarile anterior depunerii cererii de finantare, centralizatoarele cheltuielilor pe obiecte si categorii de lucrari in care sunt evidentiate lucrarile executate pana la data depunerii cererii de finantare, precum si lucrarile care sunt solicitate prin cererea de finantare corespund cu informatiile din proiectul tehnic si cu devizul general reactualizat.


(6) Hotararea/Hotararile consiliului local/consiliului judetean privind aplicarea la Program contine/contin acordul cu privire la participarea in Program si contractarea finantarii, aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul respectiv sau a indicatorilor tehnico-economici reactualizati in cazul proiectelor pentru care lucrarile au demarat anterior depunerii cererii de finantare si contine/contin acordul privind asigurarea si sustinerea contributiei proprii pentru realizarea proiectului.


(7) Poate fi aprobata o singura cerere de finantare pentru fiecare depozit.


ARTICOLUL 9


Categorii de cheltuieli eligibile


(1) Sunt considerate cheltuieli eligibile cele pentru:


a) studiul de fezabilitate, pentru proiectele la care nu au fost demarate lucrarile cuprinse in acesta, daca acesta nu a fost finantat din alte surse/fonduri decat bugetul local al solicitantului;


b) proiectul tehnic de executie, daca acesta nu a fost finantat din alte surse/fonduri decat bugetul local al solicitantului;


c) constructii si instalatii, utilaje si echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj, precum si montajul acestora;


d) lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier;


e) dirigentia de santier;


f) TVA aferenta proiectului in conditiile in care aceasta a fost solicitata si nu este recuperabila, rambursabila sau compensata prin orice alte mijloace potrivit prevederilor legale;


g) cheltuieli diverse si neprevazute, in conformitate cu prevederile legale.


(2) Cheltuielile prevazute la alin. (1) pot fi finantate numai daca sunt receptionate si facturate dupa incheierea contractului de finantare, cu exceptia cheltuielilor prezentate la lit. a) si b).


(3) Cheltuielile aferente monitorizarii postinchidere a depozitelor sunt neeligibile.


(4) Cheltuielile aferente studiului de fezabilitate, proiectului tehnic de executie, organizarii de santier si dirigentiei de santier cumulate sunt eligibile in limita a 5% din valoarea eligibila a investitiei de baza prevazuta in devizul general.


ARTICOLUL 10


Continutul dosarului de finantare


(1) Dosarul de finantare depus de catre solicitanti trebuie sa cuprinda:


a) cererea de finantare nerambursabila, completata prin tehnoredactare, in original, semnata si stampilata de catre reprezentantul legal al solicitantului sau de catre imputernicitul acestuia;


b) orice act administrativ de reprezentare emis de catre reprezentantul legal al solicitantului, in original, pentru cazul in care cererea de finantare este semnata de catre o persoana imputernicita;


c) certificatul de cazier fiscal, emis pe numele solicitantului persoana juridica de catre organul teritorial de specialitate al Ministerului Finantelor Publice, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finantare, in original sau in copie legalizata;


d) certificatul de atestare fiscala privind obligatiile de plata catre bugetul de stat, emis pe numele solicitantului persoana juridica de catre organul teritorial de specialitate al Ministerului Finantelor Publice, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finantare, in original, in copie legalizata sau emis in SPV;


e) certificatul de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoana juridica de catre autoritatea publica locala in a carei raza teritoriala isi are sediul solicitantul, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finantare, in original sau in copie legalizata;


f) certificatul de atestare privind obligatiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoana juridica de catre Autoritate, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finantare, in original sau in copie legalizata;


g) declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal al solicitantului din care sa rezulte daca TVA aferenta proiectului este sau nu este recuperabila, rambursabila sau compensata prin orice mijloace conform prevederilor legale;


h) hotararea/hotararile consiliului local/consiliului judetean privind aplicarea la Program, in copie certificata "conform cu originalul"; hotararea trebuie sa contina:


(i) acordul cu privire la participarea in Program si contractarea finantarii;


(ii) aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul respectiv sau a indicatorilor tehnico- economici reactualizati in cazul proiectelor pentru care lucrarile au demarat anterior depunerii cererii de finantare;


(iii) acordul privind asigurarea si sustinerea contributiei proprii pentru realizarea proiectului;


i) extras de carte funciara pentru terenul pe care se realizeaza proiectul, in original sau copie legalizata, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de finantare;


j) decizia etapei de incadrare sau acordul de mediu emisa/emis de catre autoritatea competenta pentru protectia mediului, pentru unitatea administrativ-teritoriala solicitanta, in original sau in copie certificata "conform cu originalul";


k) studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investitii propus, intocmit conform Hotararii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico- economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.


(2) Pentru proiectele la care lucrarile au demarat anterior depunerii cererii de finantare se vor depune:


a) documentele de la alin. (1) lit. a) -j);


b) proiectul tehnic de executie elaborat conform prevederilor legale in vigoare;


c) ultima reactualizare a devizului general, aprobata prin hotarare a consiliului local/judetean;


d) proces-verbal de constatare privind stadiul realizarii lucrarilor/proces-verbal de receptie partiala insusit prin semnatura si stampila de catre beneficiar/diriginte de santier si executant/furnizor, in copie certificata "conform cu originalul";


e) contractele de executie lucrari/echipamente/utilaje/servicii insotite de actele aditionale ale acestora, daca este cazul, in copii certificate "conform cu originalul";


f) ofertele financiare castigatoare ce au stat la baza incheierii contractelor, in copii certificate "conform cu originalul";


g) extras din oferta din care sa reiasa lucrarile ce urmeaza a fi executate, insusit prin semnatura si stampila de catre beneficiar/diriginte de santier si executant/furnizor, in copie certificata "conform cu originalul";


h) centralizatoarele cheltuielilor pe obiecte si categorii de lucrari in care sa fie evidentiate lucrarile executate pana la data depunerii cererii de finantare, precum si lucrarile care sunt solicitate prin cererea de finantare, semnate de solicitant si de executant.


ARTICOLUL 11


Modalitatea de depunere si completare a dosarului de finantare


(1) Dosarul de finantare, continand toate documentele obligatorii mentionate in prezentul ghid, va fi depus la Autoritate, in plic sigilat, iar solicitantul va inscrie pe plic urmatoarele informatii:


a) denumirea completa si adresa sa completa;


b) titlul Programului: "Programul privind inchiderea depozitelor de deseuri municipale neconforme";


c) sesiunea de depunere.


(2) Dosarul de finantare poate fi transmis prin orice modalitate, inclusiv prin posta/curier, care asigura confirmarea expedierii acestuia catre Autoritate in interiorul perioadei sesiunii de depunere.


(3) Dosarul de finantare trebuie sa respecte urmatoarele conditii:


a) cererea de finantare sa fie completata prin tehnoredactare computerizata;


b) documentele depuse de solicitant sa fie indosariate, numerotate si opisate;


c) sa cuprinda toate documentele aferente cererii de finantare, in forma solicitata de prezentul ghid si in perioada de valabilitate;


d) actele si documentele sa fie complete, lizibile si sa nu contina stersaturi ori modificari, sa fie prezentate in termenul stabilit si sa fie valabile la data depunerii.


(4) In cazul in care nu sunt indeplinite conditiile prevazute la alin. (3), dosarul de finantare poate fi completat, cu conditia ca documentele depuse sa ateste indeplinirea criteriilor de eligibilitate la data depunerii cererii de finantare. Prin exceptie, documentatia tehnica poate fi completata si cu documente emise ulterior depunerii dosarului de finantare.


(5) In cazurile prevazute la alin. (4) Autoritatea aduce la cunostinta solicitantilor deficientele constatate, prin publicarea pe site-ul propriu a acestora. Dupa caz si pentru operativitate, Autoritatea poate aduce la cunostinta solicitantilor deficientele constatate si prin alte cai de comunicare (e-mail, fax), daca acestea au fost furnizate de solicitant. Termenul in care pot fi remediate deficientele constatate este de 10 zile lucratoare de la data publicarii.


(6) In situatia in care se constata neindeplinirea conditiilor de eligibilitate si de forma prevazute in prezentul ghid, iar unele dintre acestea atrag respingerea dosarului fara posibilitatea aplicarii prevederilor alin. (4) si (5), dosarul va fi respins cu precizarea tuturor motivelor de respingere.


ARTICOLUL 12


Respingerea dosarului de finantare


Atrag respingerea dosarului de finantare neindeplinirea criteriilor de eligibilitate si/sau lipsa remedierii, in termenul indicat de Autoritate potrivit art. 11 alin. (5), a cauzelor si deficientelor constatate.


CAPITOLUL III


Analiza, avizarea, aprobarea cererilor de finantare si acordarea finantarii


ARTICOLUL 13


Analiza si avizarea dosarelor de finantare


(1) Dupa primirea dosarelor de finantare, Comisia de analiza, constituita prin dispozitie a presedintelui Autoritatii, procedeaza la:


a) deschiderea plicurilor continand dosarul de finantare al solicitantului;


b) analiza conformitatii juridice, economice si tehnice a eligibilitatii solicitantului si a proiectului.


(2) Fiecare dosar de finantare este analizat de un evaluator juridic, un evaluator economic si trei evaluatori tehnici. In cazul evaluarii tehnice, se va considera rezultat final cel care intruneste ponderea minima de 2/3.


(3) Comisia poate solicita documente sau informatii, in vederea clarificarii si remedierii deficientelor dosarului de finantare, daca pe parcursul analizei se constata necesitatea furnizarii lor. Solicitantii au obligatia de a furniza documentele si informatiile, in maximum 10 zile lucratoare de la data publicarii pe site a deficientelor constatate; in caz contrar, cererea de finantare este respinsa.


(4) In baza grilelor de analiza intocmite de evaluatori presedintele comisiei inainteaza Comitetului director spre avizare/respingere cererile depuse in cadrul sesiunii.


(5) In centralizatorul cu proiectele propuse spre avizare se vor preciza urmatoarele: valoarea eligibila a proiectului, suma propusa spre finantare. In centralizatorul cu proiectele propuse spre respingere se vor preciza inclusiv motivele de respingere.


ARTICOLUL 14


Aprobarea si respingerea proiectelor cuprinse in dosarele de finantare


(1) Dupa avizare, Comitetul director propune Comitetului de avizare al Autoritatii aprobarea finantarii proiectelor cuprinse in centralizatorul prevazut la art. 13 alin. (5). Comitetul de avizare aproba finantarea proiectelor propuse de Comitetul director. Sumele aprobate de Comitetul de avizare reprezinta valorile maxime care pot fi finantate in cadrul proiectelor si care nu pot fi suplimentate.


(2) Comitetul director al Autoritatii aproba centralizatorul privind proiectele respinse.


ARTICOLUL 15


Comunicarea rezultatelor


Comunicarea hotararii Comitetului de avizare al Autoritatii privind proiectele aprobate si a centralizatorului cuprinzand proiectele respinse se realizeaza prin postarea pe site-ul Autoritatii.


ARTICOLUL 16


Contestatii


(1) Solicitantii care nu sunt de acord cu solutia Comitetului director/Comitetului de avizare pot depune contestatie privind decizia/hotararea.


(2) Contestatia, formulata in scris, se transmite la Autoritate in termen de 10 zile de la data comunicarii rezultatelor, respectiv de la data publicarii pe pagina de internet a Autoritatii a centralizatorului cuprinzand proiectele respinse/aprobate.


(3) Contestatia poate fi transmisa prin orice mijloc, inclusiv prin posta/curier, care asigura confirmarea expedierii acesteia catre Autoritate in interiorul termenului prevazut la alin. (2).


(4) Contestatia trebuie sa cuprinda:


a) atributele de identificare a contestatarului;


b) numarul unic de inregistrare atribuit dosarului de finantare de catre Autoritate;


c) obiectul contestatiei;


d) motivele de fapt si de drept pe care se intemeiaza;


e) numele si prenumele reprezentantului legal ori ale imputernicitului acestuia, semnatura si stampila;


f) eventuale documente care sustin contestatia.


(5) Solutionarea contestatiilor formulate se face in termen de 15 zile de la primirea contestatiei.


(6) Comisia de solutionare a contestatiilor, numita prin dispozitie a presedintelui Autoritatii, analizeaza contestatia si inainteaza Comitetului director propunerea de admitere sau respingere a acesteia. In situatia avizarii contestatiei de catre Comitetul director, acesta o inainteaza Comitetului de avizare cu propunere de admitere si aprobare a finantarii proiectului.


(7) In situatia in care, in urma analizei contestatiei, se considera necesar, dosarul de finantare se retransmite Comisiei de analiza si se reia procedura prezentata la art. 13.


ARTICOLUL 17


Perfectarea si acordarea finantarii


(1) In vederea intocmirii contractului de finantare nerambursabila, beneficiarul prezinta la Autoritate urmatoarele documente:


a) o propunere care sa cuprinda o esalonare anuala a sumelor solicitate la finantare;


b) documentul doveditor al deschiderii de catre beneficiar la Trezoreria Statului a contului de venituri incasate de la Fondul pentru mediu.


(2) Lucrarile aferente proiectului aprobat spre finantare, receptionate si facturate inaintea incheierii contractului de finantare nerambursabila, sunt neeligibile in cadrul finantarii din Fondul pentru mediu.


(3) In vederea semnarii contractului de finantare nerambursabila sunt necesare urmatoarele documente:


a) actul de identitate al reprezentantului legal sau al imputernicitului;


b) imputernicirea/actul administrativ prin care reprezentantul legal a mandatat o persoana in vederea semnarii contractului de finantare nerambursabila, dupa caz.


(4) Modelul contractului de finantare nerambursabila este prevazut in anexa nr. 2 la prezentul ghid si poate fi modificat de Autoritate, in conditiile in care modificarea este esentiala pentru indeplinirea contractului si atingerea scopului si obiectivelor Programului.


(5) Contractul de finantare nerambursabila se intocmeste in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte.


(6) Neprezentarea solicitantului pentru semnarea contractului de finantare nerambursabila in termen de 30 de zile de la data receptionarii informarii scrise despre semnarea acestuia constituie renuntare la finantare, acesta nemaiavand dreptul sa incheie contractul de finantare.


(7) Contractul de finantare nerambursabila intra in vigoare la data semnarii acestuia de catre partile contractante sau la data prevazuta in acesta si isi inceteaza valabilitatea la 1 an de la depunerea raportului de finalizare.


(8) Durata de realizare a proiectului va fi cea solicitata prin cererea de finantare, dar nu mai mult de 36 de luni, calculata de la data intrarii in vigoare a contractului de finantare nerambursabila. Pentru investitiile ale caror lucrari nu au fost demarate, durata de realizare se va calcula incepand cu data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor.


(9) Prima cerere de decontare si/sau avans se depune in maximum 12 luni de la data intrarii in vigoare a contractului de finantare nerambursabila, respectiv 12 luni de la data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor pentru investitiile ale caror lucrari nu au fost demarate.


(10) Prin exceptie, in situatii justificate, atat termenul de 12 luni pentru depunerea primei cereri de decontare si/sau avans, cat si durata de realizare a proiectului pot fi prelungite cu acordul Comitetului director al Autoritatii.


(11) Autoritatea poate acorda plati reprezentand avans in cuantum de maximum 30% din valoarea totala a contractului de finantare nerambursabila, intr-una sau mai multe transe, in conditiile legii.


(12) Sumele finantate in cadrul Programului nu pot face obiectul executarii silite, potrivit Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.


ARTICOLUL 18


Acordarea avansului


(1) Autoritatea poate acorda plati reprezentand avans pentru executie lucrari/furnizare de echipamente si utilaje, dar nu mai mult de 30% din valoarea contractului de finantare nerambursabila.


(2) In vederea acordarii avansului, beneficiarul depune o cerere de acordare avans insotita de contracte ferme incheiate in conditiile legii pentru executie lucrari/furnizare de echipamente si utilaje.


(3) Sumele reprezentand plati in avans, nejustificate prin bunuri livrate/lucrari executate, pana la sfarsitul anului, se vor restitui Autoritatii.


(4) Restituirea sumelor se face cu perceperea dobanzilor si penalitatilor de intarziere existente pentru creantele bugetare. In cazul in care recuperarea avansului acordat este programata sa se efectueze in anul bugetar urmator, beneficiarul va prezenta pana la finele anului bugetar curent in care a fost acordat avansul un deviz justificativ al cheltuielilor efectuate, prin care confirma utilizarea conform destinatiilor legale a avansului acordat.


(5) Alin. (1) nu se aplica beneficiarilor care nu au justificat/returnat avansuri primite in cadrul proiectului si/sau in cadrul altor proiecte/programe si din alte surse de finantare. In acest sens, beneficiarul va depune o declaratie pe propria raspundere care va evidentia daca se afla sub incidenta art. 10 din Hotararea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea actiunilor si categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor si limitelor pentru efectuarea de plati in avans din fonduri publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.


(6) Autoritatea nu va efectua o noua plata decat dupa stingerea integrala a avansului acordat.


(7) Documentele justificative cu privire la stingerea avansului vor fi prezentate la Autoritate impreuna cu o nota de stingere avans, conform anexei nr. 5 la contractul de finantare nerambursabila.


(8) Ulterior stingerii avansului, beneficiarul depune, conform prevederilor contractului de finantare nerambursabila, cererea/cererile de decontare.


ARTICOLUL 19


Decontarea cheltuielilor eligibile


(1) Cererile de decontare/avans/Notele de stingere avans se pot depune lunar, la o data stabilita prin contractul de finantare nerambursabila, in interiorul duratei de realizare a proiectului.


(2) Autoritatea finanteaza cheltuieli eligibile receptionate si facturate dupa semnarea contractului de finantare nerambursabila, cu exceptia celor prevazute la art. 9 alin. (1) lit. c), care pot fi receptionate si facturate anterior semnarii contractului de finantare nerambursabila.


(3) La data depunerii fiecarei cereri de decontare/avans (cu exceptia primei cereri de decontare), beneficiarul este obligat sa depuna dovada achitarii valorii finantate anterior din Fondul pentru mediu. In 30 de zile de la efectuarea ultimei plati de catre Autoritate, odata cu depunerea raportului de finalizare, beneficiarul este obligat sa faca dovada achitarii valorii finantate din Fondul pentru mediu.


(4) Propunerea la finantare se poate face doar in conditiile in care documentele care insotesc cererea de decontare/avans/nota de stingere avans sunt complet si corect intocmite.


(5) In cazul in care beneficiarul depune nota de stingere avans, cererea de decontare si cererea de avans la aceeasi data, ordinea in care acestea se solutioneaza si se aproba este urmatoarea:


a) nota de stingere avans;


b) cerere de decontare, in conditiile in care a fost justificat intregul avans acordat;


c) cerere de avans.


ARTICOLUL 20


Documente obligatorii necesare decontarii si stingerii avansului


(1) Beneficiarul finantarii depune la sediul Autoritatii cereri de decontare/nota de stingere avans insotite de urmatoarele documente obligatorii:


a) proiectul tehnic de executie, intocmit conform prevederilor legale in vigoare, la prima cerere de decontare/avans, in cazul in care acesta nu a fost depus impreuna cu cererea de finantare;


b) contracte de achizitii echipamente/lucrari/servicii si acte aditionale care intervin pe parcursul derularii acestora - in copii certificate "conform cu originalul", incheiate in conformitate cu reglementarile in vigoare, in cazul in care acestea nu au fost depuse impreuna cu cererea de finantare - la depunerea primei cereri de decontare si/sau avans si ori de cate ori apar modificari in cadrul acestora;


c) dovada constituirii garantiei de buna executie, in copie certificata "conform cu originalul", la cererea/cererile de decontare;


d) ofertele financiare care au stat la baza incheierii contractelor de achizitii lucrari/echipamente/servicii, in copii certificate "conform cu originalul", in cazul in care acestea nu au fost depuse impreuna cu cererea de finantare - la depunerea primei cereri de decontare si/sau avans si ori de cate ori apar modificari in cadrul acestora;


e) facturi fiscale - in copii conforme cu originalul, certificate din punctul de vedere al realitatii, regularitatii si legalitatii pentru efectuarea cheltuielilor si avizate cu "Bun de plata", conform prevederilor legale referitoare la angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor publice, iar pe acestea se vor mentiona si numarul si data contractului de achizitie in baza caruia se vor emite, insotite de situatii de lucrari si proces-verbal de constatare privind stadiul realizarii lucrarilor, insusit prin semnatura de catre beneficiar/diriginte de santier si executant/furnizor;


f) certificat de atestare fiscala privind obligatiile la Fondul pentru mediu, in original sau in copie legalizata, la fiecare cerere de avans sau decontare;


g) certificate de calitate, garantie si declaratii de conformitate pentru echipamentele livrate, daca este cazul, care sa permita identificarea acestora, in copie certificata "conform cu originalul";


h) autorizatia de construire, in copie certificata "conform cu originalul", la depunerea primei cereri de decontare/avans si ori de cate ori apar modificari in cadrul acesteia;


i) ordin de incepere a lucrarilor si procesul-verbal de predare- primire a amplasamentului, in copie certificata "conform cu originalul", la depunerea primei cereri de decontare/notei de stingere avans si ori de cate ori apar modificari in cadrul acesteia;


j) dovada platii valorii finantate de Autoritate la plata anterioara, in copie certificata "conform cu originalul". Dovada pentru valoarea finantata la ultima cerere de decontare va fi depusa ca anexa a raportului de finalizare;


k) proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, precum si proces-verbal de punere in functiune, daca este cazul, in copie certificata "conform cu originalul", la ultima cerere de decontare;


l) document care sa certifice indeplinirea obligatiilor de mediu pentru inchiderea depozitelor neconforme, asumat de autoritatea de reglementare in domeniul protectiei mediului, in copie certificata "conform cu originalul", la ultima cerere de decontare;


m) declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal, in original, care va evidentia daca beneficiarul se afla sub incidenta art. 10 din Hotararea Guvernului nr. 264/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul in care se solicita avans;


n) declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal, in original, privind respectarea prevederilor legale in vigoare referitoare la achizitiile publice - la depunerea primei cereri de decontare si/sau avans si ori de cate ori apar modificari in cadrul contractelor de achizitie publica;


o) alte documente relevante solicitate de Autoritate.


(2) In cazul in care documentele de la alin. (1) sunt redactate intr-o limba straina, acestea vor fi insotite de traducerea autorizata.


ARTICOLUL 21


Conditii generale cu privire la decontarea cheltuielilor eligibile


(1) Factura depusa in vederea decontarii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:


a) sa fie completata corect;


b) sa fie emisa inainte de data depunerii cererii de decontare la Autoritate si dupa data semnarii contractului de finantare nerambursabila, cu exceptia facturilor emise pentru servicii de proiectare, care pot fi emise si anterior;


c) sa precizeze data si numarul contractului conform caruia se emite;


d) sa fie insotita de: situatii de lucrari prezentate conform reglementarilor in vigoare, tabel centralizator pentru bunurile achizitionate, proces-verbal privind stadiul fizic al lucrarilor efectuate pana la data facturarii; certificate de calitate si garantie, declaratie de conformitate aferente echipamentelor achizitionate, daca este cazul.


(2) In cazul in care intervin modificari ale solutiei tehnice fata de proiectul initial, este necesar ca aceste modificari sa se realizeze prin dispozitie de santier, in care vor fi descrise lucrarile in detaliu. Totodata, se va anexa un memoriu justificativ care sa evidentieze necesitatea modificarilor ce au intervenit. Atat dispozitia de santier, cat si memoriul justificativ trebuie sa fie insusite de catre proiectant.


(3) Dispozitia de santier va fi insotita de:


a) liste de cantitati privind renuntarile, conform notelor de renuntare;


b) liste de cantitati privind suplimentarile de lucrari;


c) piese desenate;


d) deviz aferent notelor de renuntare;


e) devizul-oferta pentru lucrarile suplimentare care nu sunt evidentiate in oferta initiala, asumat de autoritatea contractanta.


(4) In cazul in care beneficiarul solicita Autoritatii finantarea lucrarilor suplimentare, acestea vor fi finantate doar dupa analiza eligibilitatii si, dupa caz, dupa actualizarea anexei nr. 1 la contractul de finantare nerambursabila.


(5) Autoritatea poate aproba finantarea lucrarilor suplimentare, fara a depasi valoarea contractului de finantare nerambursabila.


(6) Modificarile de solutie tehnica/Lucrarile suplimentare intervenite in implementarea proiectului, care implica modificarea cheltuielilor eligibile prevazute in contract, vor putea fi finantate doar dupa actualizarea anexei nr. 1 la contractul de finantare nerambursabila, chiar daca acestea au fost deja realizate in teren si au fost depuse documentele justificative la Autoritate.


ARTICOLUL 22


Achizitiile publice


(1) Intreaga responsabilitate pentru intocmirea documentatiei de achizitie publica, organizarea si derularea procedurii de achizitie publica si realizarea lucrarilor in conformitate cu prevederile legale in vigoare privind achizitiile publice si ale actelor normative aplicabile in materie de investitii publice revine beneficiarului.


(2) La stabilirea conditiilor contractelor de achizitie, beneficiarul finantarii trebuie sa aiba in vedere faptul ca Autoritatea va proceda la plata cererilor de decontare/avans doar pentru cheltuieli eligibile aprobate.


ARTICOLUL 23


Reguli de publicitate


Beneficiarul finantarii este obligat sa instaleze un panou de informare inscriptionat cu sintagma: "INCHIDEREA DEPOZITULUI DE DESEURI ESTE FINANTATA DIN FONDUL PENTRU MEDIU" la locul de implementare a proiectului si sa il mentina si sa il intretina in buna stare pe toata durata de valabilitate a contractului.


ARTICOLUL 24


Publicarea informatiilor relevante privind Programul


(1) Toate datele, informatiile, instructiunile, comunicatele si alte documente relevante in legatura cu Programul se publica pe site-ul Autoritatii, www.afm.ro, la sectiunea "Informatii privind Programul privind inchiderea depozitelor de deseuri municipale neconforme".


(2) Singurele informatii si instructiuni valabile prezentate in mass-media referitoare la Program sunt cele transmise sub forma de comunicate de presa din partea Ministerului Mediului si Administratiei Fondului pentru Mediu.


ARTICOLUL 25


Pastrarea documentelor de catre Autoritate


(1) Autoritatea pastreaza documentele gestionate in cadrul Programului, in conformitate cu legislatia in vigoare si cu normele sale interne.


(2) Documentatia depusa de catre solicitant care a fost aprobata nu se restituie. Pe baza de solicitare scrisa, Autoritatea poate elibera solicitantului copii ale documentelor depuse.


(3) Pe baza de solicitare scrisa, Autoritatea poate restitui dosarul de finantare in conditiile in care acesta a fost respins; cererea de finantare nu poate face obiectul restituirii.


ARTICOLUL 26


Monitorizare


(1) Monitorizarea finantarii acordate in cadrul Programului se face de catre structura de specialitate responsabila cu monitorizarea implementarii proiectelor din cadrul Autoritatii, pe o perioada de 1 an.


(2) Monitorizarea finantarii demareaza odata cu depunerea raportului de finalizare la Autoritate si are in vedere urmarirea obligatiilor beneficiarilor, stipulate in contract si in ghidul de finantare, precum si atingerea scopului declarat in Program.


(3) Beneficiarul investitiei este raspunzator pentru intretinerea, supravegherea si automonitorizarea depozitului neconform pe toata perioada de valabilitate a contractului de finantare nerambursabila, conform prevederilor legislatiei in materie.


(4) Este interzisa instrainarea sau grevarea cu sarcini a terenului aferent investitiei din cadrul Programului, in perioada de monitorizare.


(5) In perioada supusa monitorizarii, beneficiarul are obligatia sa raporteze catre autoritatile de mediu teritoriale, la un interval de 6 luni, rezultatele activitatii de automonitorizare postinchidere, conform Ordinului ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare.


(6) Structura de specialitate responsabila cu monitorizarea implementarii proiectelor din cadrul Autoritatii poate solicita beneficiarului orice alte date, informatii si/sau documente relevante in legatura cu finantarea acordata, in perioada supusa monitorizarii.


(7) Beneficiarul va permite personalului Autoritatii cu atributii de verificare si monitorizare a proiectelor accesul la locatia de implementare a proiectului, in perioada de monitorizare.


(8) In situatia in care Autoritatea constata nerespectarea conditiilor de acordare a finantarii, notifica beneficiarul in vederea remedierii, dupa caz, a deficientei respective. In cazul in care beneficiarul nu remediaza deficientele in termenul stabilit in notificare, Autoritatea poate aplica masurile prevazute in contractul de finantare nerambursabila.


ARTICOLUL 27


Responsabilitati privind gestionarea datelor cu caracter personal


Autoritatea raspunde, in conditiile legii, pentru gestionarea datelor cu caracter personal apartinand persoanelor fizice in cadrul Programului, pe care aceasta le prelucreaza. Prin depunerea cererii de finantare la Autoritate, precum si prin incheierea contractului de finantare nerambursabila cu reprezentantul legal/imputernicitul beneficiarului, acesta declara ca este de acord cu privire la gestionarea si prelucrarea de catre Autoritate a tuturor datelor si informatiilor furnizate, precum si cu privire la transmiterea acestora catre terte institutii sau persoane juridice in vederea verificarii indeplinirii tuturor obligatiilor si clauzelor prevazute in prezentul ghid sau in scopul elaborarii de situatii si statistici.


ARTICOLUL 28


Dispozitii finale


Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ghid. Anexele pot fi consultate in Monitorul Oficial.

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

OUG nr. 71/2022 pentru modificarea art. 155 din Codul Penal
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 71/2022 pentru modificarea art. 155 alin. (1) din Legea nr. 28 ...

Legea nr. 140/2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati intelectuale si psihosociale si modificarea si completarea unor
Lege nr. 140 din 17 mai 2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati int ...

Legea 144/2022 pentru modificarea si completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
Legea 144/2022 pentru modificarea si completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii Pu ...

OUG nr. 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de continut digital si de servicii digitale
Ordonanta de urgenta nr. 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de ...

Legea 322/2021 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Legea 322/2021 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal Publicata in Monitorul ...

Codul muncii 2022. Integral si Actualizat 2022
Codul muncii actualizat 2022 Actualizat si prin OUG 130/2021, privind stabilirea salariului minum ...

OUG 130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
ORDONANTA DE URGENTA nr. 130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, pre ...

Legea nr. 269/2021 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 si a Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
Legea nr. 269/2021 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 si a Legii nr. 53/2003 - C ...

OUG 117/2021 pentru modificarea si completarea Codului muncii
Ordonanta de urgenta nr. 117/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii ...Articole Juridice

Concediul de maternitate si concediul de crestere a copilului. Aspecte practice
Sursa: MCP Cabinet avocati

Aspecte practice privind necorespunderea profesionala a salariatului
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Cercetarea disciplinara a salariatilor. Legalitatea Regulamentului intern si a altor Proceduri
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Inechitatile salariale in sectorul public si in sectorul privat
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP: Legalitatea si obiectivitatea evaluarii profesionale a salariatilor
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Demisia - drept unilateral al salariatului. Mecanism juridic si consecinte
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (ep. 18): Norma de munca a salariatilor. Notiune si aspecte practice
Sursa: Avocat Marius-Catalin PredutJurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

Angajatorul are dreptul de a-si organiza activitatea insa aceasta nu inseamna ca prin reorganizare se poate modifica contractul individual de munca al
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.569/04.10.2017 a Curtii de Apel Galati

Legislatia pensiilor militare are un caracter special, derogatoriu, si nu poate fi completata cu dispozitiile Legii nr. 263/2010
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.620/18.10.2018 a Curtii de Apel Galati

Ştiri Juridice