Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Integral: Ordonanta de urgenta nr. 24/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/2004

INTEGRAL: Ordonanta de urgenta nr. 24/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/2004


Ordonanta de urgenta nr. 24/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/2004 privind unele masuri pentru asigurarea protectiei victimelor infractiunilor, precum si a altor acte normative

Avand in vedere faptul ca, in calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene, Romaniei ii revine obligatia transpunerii Directivei 2012/29/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 25 octombrie 2012 de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea si protectia victimelor criminalitatii si de inlocuire a Deciziei-cadru 2001/220/JAI a Consiliului, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 315 din 14 noiembrie 2012, avand ca termen de conformare in ceea ce priveste alinierea cadrului normativ intern cu prevederile directivei, data de 16 noiembrie 2015, potrivit art. 27 din directiva,
constatand ca Romania se numara printre statele membre ale Uniunii Europene (UE) care au notificat doar transpunerea partiala a directivei si ca, conform legislatiei actuale a Romaniei, majoritatea prevederilor directivei sunt transpuse, exceptie facand in special art. 8 - Dreptul de acces la serviciile de sprijinire a victimelor, art. 9 - Sprijinul din partea serviciilor de sprijinire a victimelor si art. 22 - Evaluarea individuala a victimelor pentru identificarea nevoilor de protectie specifice potrivit tipului de infractiune,
in considerarea faptului ca in data de 8 noiembrie 2018, Comisia Europeana a emis avizul motivat in cauza 2016/0142 - actiune in constatarea neindeplinirii obligatiilor avand ca obiect necomunicarea masurilor nationale de transpunere a Directivei 2012/29/UE, invitand Romania sa adopte masurile necesare pentru a se conforma avizului motivat in termen de doua luni de la primirea acestuia de catre autoritatile romane, respectiv pana la data de 8 ianuarie 2019,


intrucat, potrivit Comunicarii C (2017)8720, intitulata actualizarea datelor utilizate pentru calcularea sumei forfetare si a penalitatilor cu titlu cominatoriu pe care Comisia urmeaza sa le propuna Curtii de Justitie in cadrul procedurii de constatare a neindeplinirii obligatiilor, Comisia poate propune CJUE sa aplice, in cazul Romaniei, urmatoarele sanctiuni pecuniare: suma forfetara minima de 1.887.000 euro si penalitati cominatorii intre 2.289 si 137.340 euro per zi de intarziere,
deoarece, conform Comunicarii 2017/C/18/02, intitulata "Legislatia UE: o mai buna aplicare pentru obtinerea unor rezultate mai bune", in cazurile in care un stat membru remediaza situatia transpunand directiva in cursul procedurii in instanta, acest motiv nu va mai fi suficient pentru Comisie sa isi retraga actiunea, astfel incat Curtea va putea impune plata unei sume forfetare care sa sanctioneze durata neindeplinirii obligatiilor pana la momentul in care situatia a fost remediata, intrucat acest aspect al cauzei nu a ramas fara obiect, spre deosebire de capatul de cerere privind penalitatile cu titlu cominatoriu,
avand in vedere faptul ca Romaniei ii revine si obligatia transpunerii Directivei Uniunii Europene 2017/541 a Parlamentului European si a Consiliului din 15 martie 2017 privind combaterea terorismului si de inlocuire a Deciziei-cadru 2002/475/JAI a Consiliului si de modificare a Deciziei 2005/671/JAI a Consiliului, al carei termen de transpunere s-a implinit in data de 8 septembrie 2018, iar prevederile art. 24-26 din directiva se aplica in completarea Directivei 2012/29/UE, fara a aduce atingere masurilor prevazute in Directiva 2012/29/UE, care va constitui norma-cadru, astfel incat, prin transpunerea in legislatia interna a prevederilor Directivei 2012/29/UE, se va asigura si transpunerea prevederilor art. 24 alin. (2) - (4), art. 25 si art. 26 din Directiva Uniunii Europene 2017/541, alaturi de alte dispozitii aflate in vigoare,
luand in considerare faptul ca, prin Decizia nr. 802/2009, Curtea Constitutionala stabileste ca emiterea unei ordonante de urgenta pentru punerea de acord a legislatiei nationale cu cea comunitara in situatia in care este iminenta declansarea procedurii de infringement in fata Curtii de Justitie a Comunitatilor Europene este pe deplin constitutionala,
apreciem ca toate acestea constituie o situatie extraordinara a carei reglementare nu mai poate fi amanata, in sensul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata. Datorita amplorii fenomenului si a consecintelor negative anterior prezentate asupra interesului public general, consideram ca o eventuala legiferare pe alta cale decat delegarea legislativa, chiar in procedura de urgenta, nu ar fi de natura sa inlature de indata aceste consecinte negative care continua sa se produca.
In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.
Articolul I
Legea nr. 211/2004 privind unele masuri pentru asigurarea protectiei victimelor infractiunilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 505 din 4 iunie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Titlul legii se modifica si va avea urmatorul cuprins:
" LEGE
privind unele masuri pentru asigurarea informarii, sprijinirii si protectiei victimelor infractiunilor"
2. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
" Articolul 1
Prezenta lege reglementeaza masurile de informare, de sprijin si de protectie acordate victimelor infractiunilor."
3. Dupa articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 11, cu urmatorul cuprins:
" Articolul 11
(1) Orice persoana victima a unei infractiuni are dreptul de a fi recunoscuta ca atare din momentul identificarii, de a fi tratata cu respect, profesionalism, de a beneficia de protectie si sprijin individualizate, de a obtine compensatii financiare si de a i se restabili drepturile. De aceleasi drepturi beneficiaza si membrii familiei acesteia.


(2) Masurile de informare, sprijin si protectie, inclusiv evaluarea, acordate in conditiile prezentei legi nu sunt conditionate de introducerea unei plangeri in fata organelor de urmarire penala."
4. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 2
Institutul National al Magistraturii, Ministerul Afacerilor Interne, precum si consiliile judetene, respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, prin directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului, denumite in continuare directii generale, asigura specializarea personalului propriu care, in exercitarea atributiilor prevazute de lege, stabileste legaturi directe cu victimele infractiunilor."
5. Dupa articolul 3 se introduc sase noi articole, articolele 31-36, cu urmatorul cuprins:
" Articolul 31
(1) In vederea acordarii serviciilor de sprijin si protectie pentru victimele infractiunilor, in structura organizatorica a fiecarei directii generale se infiinteaza un compartiment pentru sprijinirea victimelor infractiunilor, structura in cadrul careia vor functiona cel putin trei specialisti, respectiv: asistent social, psiholog, consilier juridic.
(2) Compartimentul prevazut la alin. (1) se infiinteaza prin reorganizare, in limita numarului de posturi aprobat in prezent si cu conditia incadrarii in plafonul cheltuielilor, inclusiv cele de personal, aprobate prin bugetul pentru anul 2019.
(3) In cazul copiilor victime ale violentei, evaluarea si acordarea serviciilor de sprijin si protectie prevazute in prezenta lege se face de catre compartimentele specializate de interventie in situatii de abuz, neglijare, trafic, migratie si repatrieri din cadrul directiei generale, potrivit Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 49/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea si interventia in echipa multidisciplinara si in retea in situatiile de violenta asupra copilului si violenta in familie si a Metodologiei de interventie multidisciplinara si interinstitutionala privind copiii exploatati si aflati in situatii de risc de exploatare prin munca, copiii victime ale traficului de persoane, precum si copiii romani migranti victime ale altor forme de violenta pe teritoriul altor state.
(4) In cazul victimelor violentei in familie, serviciile de sprijin si protectie prevazute in prezenta lege se acorda de catre institutiile specializate potrivit Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei domestice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(5) In cazul victimelor traficului de persoane, identificarea, referirea, asistenta si protectia sunt asigurate si de catre institutiile specializate potrivit Legii nr. 678/2001 privind prevenirea si combaterea traficului de persoane, cu modificarile si completarile ulterioare, si Mecanismului national de identificare si referire a victimelor traficului de persoane.
(6) In cadrul serviciilor publice de asistenta sociala de la nivelul municipiilor, oraselor, comunelor se poate infiinta Serviciul pentru Sprijinirea Victimelor Infractiunilor numai daca numarul solicitarilor justifica existenta unui astfel de serviciu pe raza lor administrativ-teritoriala.
(7) Serviciile de sprijin si protectie acordate victimei unei infractiuni pot fi acordate si de furnizori privati de servicii sociale.
(8) Prevederile art. 2 se aplica in mod corespunzator si furnizorilor de servicii sociale prevazuti la alin. (3)-(6).
(9) Serviciile prevazute la alin. (1) si (3)-(7) isi desfasoara activitatea cu respectarea prevederilor legale privind protectia datelor cu caracter personal.
Articolul 32
Procesul de informare, sprijinire si protectie a victimelor infractiunilor cuprinde urmatoarele etape:
a) identificarea: constatarea calitatii de victima a infractiunilor, in sensul prezentei legi;


b) referirea - indrumarea victimei catre Serviciul pentru Sprijinirea Victimelor Infractiunilor, respectiv compartimentele si furnizorii de servicii sociale prevazuti la art. 31;
c) informarea initiala - aducerea la cunostinta victimei a informatiilor generale privind drepturile pe care le are si serviciile de care poate beneficia;
d) evaluarea situatiei victimei de catre Serviciul pentru Sprijinirea Victimelor Infractiunilor, respectiv compartimentele si furnizorii de servicii sociale prevazuti la art. 31 pentru a se determina care sunt masurile de sprijin si protectie de care aceasta poate beneficia;
e) acordarea serviciilor de sprijin si protectie;
Articolul 33
Informarea, sprijinirea si protectia victimelor infractiunilor se realizeaza cu respectarea urmatoarelor principii generale:
a) respectarea nevoilor victimei - activitatea de informare, sprijin si protectie a victimelor infractiunilor este subordonata scopului atenuarii efectelor negative ale infractiunii si repararii prejudiciilor de orice tip, inclusiv de ordin psihic, suferite de catre victima ca urmare a comiterii infractiunii;
b) evitarea victimizarii secundare si respectarea demnitatii umane - activitatea de informare, sprijin si protectie se va realiza cu respectarea demnitatii victimelor si evitarea victimizarii secundare;
c) respectarea sigurantei victimei - activitatea de informare, sprijin si protectie se desfasoara in asa fel incat aceasta sa nu afecteze siguranta victimei si sa nu o expuna la comiterea de noi fapte prevazute de legea penala;
d) parteneriatul - autoritatile administratiei publice centrale si locale, institutiile publice, organizatiile neguvernamentale si cultele recunoscute de lege coopereaza pentru asigurarea accesului victimelor infractiunilor la serviciile de sprijin si protectie necesare;
e) nediscriminarea - recunoasterea statutului de victima si asigurarea accesului la serviciile de sprijin si protectie se realizeaza fara discriminare pe baza criteriilor precum: rasa, nationalitatea, cetatenia, originea etnica sau sociala, limba, religia sau credinta, opiniile politice sau de oricare alta natura, bunurile de care dispune, dizabilitatea, varsta, sexul, orientarea sexuala, statutul acestora din punctul de vedere al resedintei sau sanatatea;
f) complementaritatea si abordarea integrata - pentru asigurarea unui raspuns rapid si eficient la nevoile speciale ale victimelor infractiunilor, masurile de informare, de sprijin si de protectie a victimelor infractiunilor trebuie corelate si abordate integrat cu alte masuri si servicii din domenii conexe: economic, de ocupare, educational, sanatate;
g) participarea in procesul de luare a deciziei - victimele sunt consultate cu privire la toate deciziile/masurile care le vizeaza, in toate etapele procedurilor de referire/furnizare a serviciilor de sprijin si protectie, conform prezentei legi;
h) interesul superior al copilului - in cazul in care victima este un copil, se asigura luarea in considerare in primul rand a interesului superior al acestuia, evaluat in mod individual, asa cum este acesta definit in Legea nr. 272/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
i) confidentialitatea - activitatea de informare, sprijin si protectie a victimelor se realizeaza cu pastrarea confidentialitatii asupra datelor personale si informatiilor referitoare la viata privata si situatia de dificultate in care se afla;
j) siguranta victimei - procedura de referire, precum si furnizarea serviciilor de informare, sprijin si protectie sunt realizate astfel incat sa se asigure securitatea personala a victimei si a membrilor familiei in situatiile in care se impune;
k) celeritatea - victimele infractiunilor au dreptul la asigurarea serviciilor de informare, sprijin si protectie conform prezentei legi in mod prompt, astfel incat efectele negative ale comiterii infractiunii sa nu se agraveze.
Articolul 34
In sensul prezentei legi, expresiile de mai jos au urmatoarea semnificatie:


a) victima a infractiunilor - persoana fizica ce a suferit un prejudiciu, de orice natura, inclusiv o vatamare a integritatii sale fizice, mintale sau emotionale sau un prejudiciu economic, cauzate in mod direct de o infractiune, precum si membrii familiei unei persoane decedate ca urmare a unei infractiuni si care au suferit prejudicii in urma decesului persoanei respective;
b) membru de familie - sotul/sotia, persoana care convietuieste cu victima, si care se gospodareste impreuna cu aceasta de o maniera stabila si continua, rudele in linie directa, pana la gradul II inclusiv, fratii si surorile, precum si persoanele aflate in intretinerea victimei;
c) identificarea victimelor infractiunilor - procesul de constatare a faptului ca o persoana se declara/este victima a infractiunilor, in sensul prezentei legi;
d) referirea victimelor infractiunilor - procesul de directionare a victimelor catre serviciile de sprijin si protectie, in conformitate cu nevoile lor specifice;
e) victimizare secundara - trauma suferita de victima, care nu apare ca un rezultat direct al faptei penale, ci prin reactia fata de victima a institutiilor si a persoanelor cu care aceasta intra in contact.
Articolul 35
In cadrul activitatilor de raspuns la situatii de urgenta, in exercitarea atributiilor proprii, autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a asigura sprijinul victimelor infractiunilor, la solicitarea autoritatii care coordoneaza raspunsul la situatii Articolul 36
Autoritatile si institutiile publice colaboreaza prin realizarea de schimburi de date cu caracter personal, in scopul identificarii victimelor infractiunilor, in cadrul activitatilor de raspuns la situatii de urgenta, cu respectarea prevederilor legale privind protectia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal."
6. Dupa articolul 36 se introduce un nou capitol, capitolul I1 "Identificarea, referirea si evaluarea victimelor infractiunilor", cuprinzand articolele 37-312, cu urmatorul cuprins:
"CAPITOLUL I1
Identificarea, referirea si evaluarea victimelor infractiunilor
Articolul 37
(1) Organele judiciare, precum si orice alte institutii ale statului care, in exercitarea atributiilor, intra in contact cu persoane care sunt potentiale victime ale infractiunilor le vor informa pe acestea cu privire la posibilitatea de a se adresa Serviciului pentru Sprijinirea Victimelor Infractiunilor, respectiv compartimentelor si furnizorilor de servicii sociale prevazuti la art. 31.
(2) Informarea prevazuta la alin. (1) se face atat verbal, cat si prin inmanarea sub semnatura a unui formular care cuprinde cel putin adresa Serviciului pentru Sprijinirea Victimelor Infractiunilor din raza teritoriala a institutiei care face informarea si enumerarea atributiilor acestuia.
Articolul 38
In scopul acordarii masurilor de sprijin si protectie adecvate, Serviciul pentru Sprijinirea Victimelor Infractiunilor, respectiv compartimentele si furnizorii de servicii sociale prevazuti la art. 31, realizeaza evaluarea fiecarei persoane care a fost identificata ca victima a unei infractiuni.
Articolul 39
(1) Evaluarea victimelor reprezinta procesul de identificare a nevoilor de asistenta si protectie, precum si a serviciilor de sprijin si protectie adecvate.
(2) Evaluarea se face pe baza urmatoarelor criterii:


a) tipul infractiunii si circumstantele comiterii acesteia in masura in care acestea sunt disponibile sau pot fi oferite de catre organele abilitate;
b) impactul fizic si psihic pe care comiterea infractiunii l-a avut asupra victimei;
c) caracteristicile personale ale victimei;
d) datele privind autorul infractiunii, in masura in care acestea sunt disponibile;
e) tipul de relatie sau starea de dependenta fata de autorul infractiunii;
f) eventualele dificultati de comunicare ale victimei;
g) istoricul infractional si, dupa caz, informatii privind apartenenta victimei la grupari infractionale;
h) orice alte aspecte relevante.
(3) Evaluarea victimelor se realizeaza de catre Serviciul pentru Sprijinirea Victimelor Infractiunilor, respectiv compartimentele si furnizorii de servicii sociale prevazuti la art. 31, in vederea asigurarii accesului victimelor cat mai rapid la suport psihologic, medical, de asistenta sociala, consiliere juridica, in functie de nevoile individuale ale victimei.
(4) Atunci cand este necesar, pentru realizarea evaluarii se poate colabora cu furnizori de servicii medicale, in sistem de stat sau privat, in conditiile legii, cu acordul victimei.
(5) Evaluarea prevazuta la alin. (1) se poate realiza si de catre furnizorii privati de servicii sociale, in conditiile legii.
(6) Victima poate fi insotita pe durata evaluarii de catre o persoana pe care o considera de incredere, daca solicita acest lucru, cu exceptia cazului cand acest lucru contravine intereselor sale.
(7) In vederea evitarii victimizarii secundare, se asigura evaluarea victimei in cel mai scurt timp de la momentul identificarii, astfel incat numarul de declaratii, evaluari medicale/psihologice/sociale sa fie reduse la minimum.
(8) Directiile generale au obligatia crearii unui Registru special privind victimele infractiunilor referite serviciilor de sprijin si protectie, in care se vor consemna date privind victimele ce au beneficiat de masurile de sprijin si protectie furnizate de Serviciul pentru Sprijinirea Victimelor Infractiunilor, respectiv compartimentele si furnizorii de servicii sociale prevazuti la art. 31.
(9) Registrul special privind victimele infractiunilor referite serviciilor de sprijin si protectie cuprinde, cel putin, date privind: identitatea victimei, cel mai recent domiciliu, CNP-ul, date de contact ale acesteia, data nasterii, cetatenia, genul, tipul infractiunii, serviciile catre care a fost referita, data referirii si modalitatea de referire, necesitatea instituirii unor masuri de protectie speciala.
(10) Stocarea datelor cuprinse in Registrul special privind victimele infractiunilor referite serviciilor de sprijin si protectie se face pentru o perioada de 1 an, in scopul folosirii acestora in activitatea de sprijinire si protectie a victimelor infractiunilor sau al furnizarii catre organele judiciare, la solicitarea acestora. La expirarea termenului de 1 an, datele stocate se sterg.
(11) Directiile generale transmit semestrial Ministerului Justitiei datele statistice cuprinse in Registrul special privind victimele infractiunilor referite serviciilor de sprijin si protectie. Datele statistice privind victimele traficului de persoane se transmit si Agentiei Nationale impotriva Traficului de Persoane.
(12) Agentia Nationala impotriva Traficului de Persoane pune la dispozitia Ministerului Justitiei semestrial date statistice privind masurile de asistenta si protectie acordate victimelor traficului de persoane la nivel national.
Articolul 310
(1) Rezultatele evaluarii se consemneaza intr-un referat de evaluare, care va contine:


a) datele de identificare a victimei;
b) tipul vatamarii suferite de victima prin comiterea faptei;
c) starea fizica si psihica a acesteia;
d) nevoile de protectie specifice ale victimei;
e) tipurile de servicii de sprijin si protectie de care victima poate beneficia si durata acestora. Durata poate fi prelungita, atunci cand este necesar;
f) decizia de referire a victimei catre alte servicii specializate, atunci cand este cazul.
(2) Stocarea datelor de identificare prevazute la alin. (1) se face pentru o perioada de 1 an, in scopul folosirii acestora in activitatea de sprijinire si protectie a victimelor infractiunilor sau al furnizarii catre organele judiciare, la solicitarea acestora. La expirarea termenului de 1 an, datele stocate vor fi sterse.
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), in cazurile in care victima beneficiaza de masuri de sprijin si protectie conform prezentei legi, datele de identificare prevazute la alin. (1) vor fi pastrate pe toata perioada acordarii respectivelor masuri si 3 luni dupa incheierea acestora.
Articolul 311
(1) Institutia care a efectuat referatul de evaluare are obligatia de a-l pune la dispozitia organelor judiciare, la cererea acestora, in copie, in conditiile legii, atunci cand victima participa la procesul penal in calitate de martor, persoana vatamata sau parte civila.
(2) Organele judiciare pot solicita efectuarea unui nou referat de evaluare atunci cand cel intocmit initial nu mai este relevant pentru starea actuala a victimei sau a fost distrus datorita implinirii termenului pentru stocarea datelor de identificare, conform art. 310 alin. (2) si (3).
Articolul 312
Dispozitiile prezentului capitol se aplica victimelor infractiunilor, daca infractiunea a fost savarsita pe teritoriul Romaniei sau daca infractiunea a fost savarsita in afara teritoriului Romaniei si victima este cetatean roman sau strain care locuieste legal in Romania."
7. La articolul 4 alineatul (1), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"
a) tipul de sprijin pe care victimele il pot primi si din partea cui, inclusiv, in cazul in care este relevant, informatii de baza privind accesul la asistenta medicala, orice tip de asistenta specializata, inclusiv asistenta psihologica si cazare alternativa;".
8. La articolul 4 alineatul (1), dupa litera j) se introduce o noua litera, litera k), cu urmatorul cuprins:
"k) in cazul in care victima isi are resedinta sau locuinta permanenta pe teritoriul unui alt stat membru UE, informatii privind posibilitatea de depunere a plangerii penale sau a cererii de acordare a compensatiei financiare din partea statului pe teritoriul statului respectiv, precum si faptul ca exista posibilitatea, conform legislatiei privind cooperarea judiciara internationala, ca aceasta sa fie audiata de autoritatile judiciare romane fara a fi prezenta pe teritoriul Romaniei."
9. La articolul 4, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"(2) Informatiile prevazute la alin. (1) sunt aduse la cunostinta victimei de catre primul organ judiciar la care aceasta se prezinta, intr-un limbaj simplu si accesibil acesteia."
10. Dupa articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 41, cu urmatorul cuprins:
" Articolul 41
(1) Daca victima nu a sesizat fapta organelor de urmarire penala, Serviciul pentru Sprijinirea Victimelor Infractiunilor, respectiv compartimentele si furnizorii de servicii sociale prevazuti la art. 31 ii vor comunica acesteia, la primul contact, drepturile prevazute la art. 4.
(2) Informatiile prevazute la alin. (1) sunt aduse la cunostinta victimei intr-un limbaj simplu si accesibil acesteia."
11. Titlul capitolului III se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"CAPITOLUL III
Servicii de sprijin si protectie acordate victimelor infractiunilor"
12. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 7
(1) Serviciile de sprijin si protectie acordate victimei infractiunii ori membrilor familiei acesteia se asigura de catre directiile generale, gratuit, la solicitarea victimei ori membrilor familiei acesteia, putand fi furnizate si de serviciile publice de asistenta sociala de la nivelul oraselor, municipiilor, comunelor, precum si de furnizorii de servicii sociale privati, in conditiile prevazute la art. 31.
(2) Solicitarea pentru acordarea de servicii de sprijin si protectie se adreseaza directiei generale, dar poate fi adresata si direct unui furnizor privat ori public de servicii sociale, situatie in care furnizorul are obligatia de a informa, in scris, directia generala pe a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta beneficiarul serviciului respectiv.
(3) Victimele pot fi referite, in functie de nevoile identificate, si catre servicii sociale, educationale, medicale sau catre alte servicii de interes general, existente in proximitate, acordate in conditiile legii.
(4) Serviciile de sprijin si protectie acordate atat victimelor infractiunilor, cat si membrilor familiei acestora pot fi:
a) informare privind drepturile victimei;
b) consiliere psihologica, consiliere cu privire la riscurile de victimizare secundara si repetata sau de intimidare si razbunare;
c) consiliere privind aspectele financiare si practice subsecvente infractiunii;


d) servicii de insertie/reinsertie sociala;
e) sprijin emotional si social in scopul reintegrarii sociale;
f) informatii si consiliere cu privire la rolul victimei in cadrul procedurilor penale, inclusiv pregatirea pentru participarea la proces. Aceste servicii de informatii si consiliere nu includ asistenta juridica gratuita a victimelor unor infractiuni prevazuta la art. 14-20 ori asistenta juridica a persoanei vatamate prevazuta in Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala, cu modificarile si completarile ulterioare;
g) indrumarea victimei catre alte servicii specializate, atunci cand este cazul: servicii sociale, serviciile medicale, servicii de ocupare, de educatie sau alte servicii de interes general acordate in conditiile legii."
13. Articolul 8 se abroga.
14. Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 9
(1) Serviciile de sprijin si protectie pot fi acordate in:
a) centre de zi care asigura in principal informare, consiliere, sprijin emotional si social in scopul reintegrarii sociale, consiliere psihologica, consiliere juridica, consiliere privind aspectele financiare, serviciile de insertie/reinsertie sociala etc.;
b) centrele rezidentiale cu gazduire pe perioada determinata care ofera cazare provizorie adecvata pentru victimele care au nevoie de un loc sigur din cauza unui risc iminent de victimizare secundara si repetata sau de intimidare si razbunare.
(2) Procesul de acordare a serviciilor de sprijin si protectie parcurge etapele prevazute de Legea asistentei sociale nr. 292/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Serviciile se acorda in sistem integrat cu alte masuri de protectie prevazute de legislatie si sunt gratuite.
(4) Serviciile se acorda in regim special cu eligibilitate si accesibilitate extinsa, in regim de birocratie redusa, accesate doar in conditiile pastrarii anonimatului, fara a incheia contract cu beneficiarii.
(5) Serviciile mentionate la alin. (1) se supun prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale, cu modificarile si completarile ulterioare."
15. Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 10
Dispozitiile prezentului capitol se aplica victimelor infractiunilor, daca infractiunea a fost savarsita pe teritoriul Romaniei sau daca infractiunea a fost savarsita in afara teritoriului Romaniei si victima este cetatean roman sau strain care locuieste legal in Romania."
16. Articolul 11 se abroga.


17. Articolul 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 14
(1) Asistenta juridica gratuita se acorda, la cerere, urmatoarelor categorii de victime:
a) persoanele asupra carora a fost savarsita o tentativa la infractiunile de omor, omor calificat, prevazute la art. 188 si 189 din Codul penal, o infractiune de vatamare corporala, prevazuta la art. 194 din Codul penal, o infractiune intentionata care a avut ca urmare vatamarea corporala a victimei, o infractiune de viol, agresiune sexuala, act sexual cu un minor, coruperea sexuala a minorilor, prevazute la art. 218-221 din Codul penal;
b) sotul, copiii si persoanele aflate in intretinerea persoanelor decedate prin savarsirea infractiunilor de omor, omor calificat, prevazute la art. 188 si 189 din Codul penal, precum si a infractiunilor intentionate care au avut ca urmare moartea persoanei.
(2) Asistenta juridica gratuita se acorda victimelor prevazute la alin. (1) daca infractiunea a fost savarsita pe teritoriul Romaniei sau, in cazul in care infractiunea a fost savarsita in afara teritoriului Romaniei, daca victima este cetatean roman sau strain care locuieste legal in Romania si procesul penal se desfasoara in Romania."
18. Dupa articolul 36 se introduce un nou articol, articolul 37, cu urmatorul cuprins:
"Articolul 37
Prevederile prezentei legi se aplica cu respectarea Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor). "


Articolul II
Alineatul (2) al articolului 67 din Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 441 din 22 mai 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) In latura penala a procesului, dispozitiile privind medierea se aplica numai in cauzele privind infractiuni pentru care, potrivit legii, retragerea plangerii prealabile sau impacarea partilor inlatura raspunderea penala, daca autorul a recunoscut fapta in fata organelor judiciare sau, in cazul prevazut la art. 69, in fata mediatorului."
Art. III. -
La articolul 53 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 514 din 14 august 2013, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins:
"(21) Atunci cand, odata cu acordarea liberarii conditionate, instanta impune condamnatului sa execute obligatia prevazuta la art. 101 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, informarea persoanei vatamate conform alin. (2) se va face si asupra acestei obligatii, precum si a duratei sale."


Articolul IV


(1) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se completeaza Nomenclatorul serviciilor sociale cu serviciul pentru sprijinirea victimelor infractiunilor.
(2) In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se vor aproba:
a) ordinul comun al ministrului justitiei, ministrului afacerilor interne si ministrului muncii si justitiei sociale privind Metodologia de evaluare si interventie multidisciplinara si interinstitutionala in acordarea serviciilor de sprijin si protectie pentru victimele infractiunilor;
b) ordinul comun al ministrului muncii si justitiei sociale si al ministrului justitiei pentru aprobarea Standardelor minime de calitate in baza carora se acorda licenta de functionare a serviciului pentru sprijinirea victimelor infractiunilor.


Articolul V
(1) La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, cazurile de asistenta si consiliere a victimelor infractiunilor aflate in lucru la nivelul serviciilor de probatiune vor fi referite directiei generale de asistenta sociala si protectie a copilului competenta, impreuna cu o copie a documentelor intocmite in legatura cu gestionarea cazului respectiv.
(2) In vederea oferirii unor servicii de calitate victimelor infractiunilor, directiile generale de asistenta sociala si protectie a copilului pot solicita sprijinul serviciilor de probatiune in ceea ce priveste furnizarea de informatii despre cazurile gestionate de consilierii de probatiune, precum si cu privire la metodele de lucru si materialele utilizate in acest scop.


Articolul VI
Legea nr. 211/2004 privind unele masuri pentru asigurarea protectiei victimelor infractiunilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 505 din 4 iunie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica, dupa aprobarea acesteia prin lege, dandu-se textelor o noua numerotare.
*
Prezenta ordonanta de urgenta transpune:
a) art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (2), art. 4 alin. (1) lit. a), art. 4 alin. (1) lit. g), art. 6 alin. (5), art. 8, art. 9, art. 12 alin. (1) lit. c) si art. 22 din Directiva 2012/29/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 25 octombrie 2012, de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea si protectia victimelor criminalitatii si de inlocuire a Deciziei-cadru 2001/220/JAI a Consiliului, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 315 din 14 noiembrie 2012.
b) art. 24 alin. (2) - (4), art. 25, art. 26 din Directiva (UE) 2017/541 a Parlamentului European si a Consiliului din 15 martie 2017 privind combaterea terorismului si de inlocuire a Deciziei-cadru 2002/475/JAI a Consiliului si de modificare a Deciziei 2005/671/JAI a Consiliului, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 88, din 31 martie 2017

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

Legea nr. 269/2021 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 si a Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
Legea nr. 269/2021 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 si a Legii nr. 53/2003 - C ...

OUG 117/2021 pentru modificarea si completarea Codului muncii
Ordonanta de urgenta nr. 117/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii ...

OUG 110/2021 privind acordarea unor zile libere platite parintilor si altor categorii de persoane in contextul raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2
Ordonanta de urgenta nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere platite parintilor si altor cat ...

Legea 226/2021 a consumatorului vulnerabil
Legea nr. 226/2021 privind stabilirea masurilor de protectie sociala pentru consumatorul vulnerabil ...

Codul deontologic al medicului stomatolog, din 09.07.2021
Codul deontologic al medicului stomatolog, din 09.07.2021 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I ...

OUG 68/2021 pentru eliberarea, verificarea si acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID
ORDONANTA DE URGENTA nr. 68 din 29 iunie 2021 privind adoptarea unor masuri pentru punerea in aplica ...

Legea nr. 163/2021 privind adoptarea unor masuri referitoare la infrastructuri informatice si de comunicatii de interes national si conditiile impleme
Legea nr. 163/2021 privind adoptarea unor masuri referitoare la infrastructuri informatice si de com ...

Legea nr. 146/2021 privind monitorizarea electronica in cadrul unor proceduri judiciare si executional penale
Legea nr. 146/2021 privind monitorizarea electronica in cadrul unor proceduri judiciare si execution ...

Legea nr. 138/2021 pentru completarea Codului muncii
Legea nr. 138/2021 pentru completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii Publicata in M ...Articole Juridice

Dialogurile MCP (IX): Incetarea abuziva a contractului de munca in perioada de proba
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (VIII): Clauza de confidentialitate in contractul individual de munca. Ce este si ce nu este confidential?
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (VII): Legalitatea testarii obligatorii a salariatilor pentru prezenta la locul de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (VI): Activarea clauzei de neconcurenta
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Anularea executarii silite in cazul cesiunii de creanta
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Ce se intampla cu sumele achitate in temeiul unui act administrativ fiscal anulat. Poate instanta dispune direct restituirea lor?
Sursa: Alex Slujitoru si Cristiana Ionescu, Avocati, Radu si Asociatii SPRL

Salariatii NU pot fi obligati sa suporte cheltuielile cu testele PCR impuse de catre angajatori
Sursa: Avocat Marius-Catalin PredutJurisprudenţă

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

Angajatorul are dreptul de a-si organiza activitatea insa aceasta nu inseamna ca prin reorganizare se poate modifica contractul individual de munca al
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.569/04.10.2017 a Curtii de Apel Galati

Legislatia pensiilor militare are un caracter special, derogatoriu, si nu poate fi completata cu dispozitiile Legii nr. 263/2010
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.620/18.10.2018 a Curtii de Apel Galati

Masuri educative. Supraveghere. Neaplicare obligatii
Pronuntaţă de: Decizia penala nr. 791/07.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Masuri de siguranta. Obligarea la tratament medical
Pronuntaţă de: Decizia penala nr. 864/19.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Ştiri Juridice