Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
Prima pagină » Legislaţie » Integral: Procedura pentru solutionarea alternativa a litigiilor prin propunerea unei solutii in cadrul SAL-FIN (Anexa 1 la Regulament)

INTEGRAL: Procedura pentru solutionarea alternativa a litigiilor prin propunerea unei solutii in cadrul SAL-FIN (Anexa 1 la Regulament)


Publicata in Monitorul Oficial nr. 277 din 11.04.2019


ARTICOLUL 1
Organizare, administrare si functionare
(1) SAL-FIN pentru piata financiara nonbancara este infiintata de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, denumita in continuare A.S.F., ca entitate de solutionare alternativa a litigiilor dintre un comerciant ce desfasoara activitati in Romania si se supune autorizarii reglementarii si/sau supravegherii A.S.F., dupa caz, si un consumator rezident in Uniunea Europeana.
(2) SAL-FIN este constituita in scopul de a asigura aplicarea prevederilor Directivei 2013/11/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 mai 2013 privind solutionarea alternativa a litigiilor in materie de consum si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004 si a Directivei 2009/22/CE (Directiva privind SAL in materie de consum) in domeniul protectiei consumatorului, transpusa in legislatia romana prin Ordonanta Guvernului nr. 38/2015 privind solutionarea alternativa a litigiilor dintre consumatori si comercianti, cu modificarile ulterioare, denumita in continuare OG nr. 38/2015. Ordonanta asigura cadrul de aplicare directa a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 524/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 mai 2013 privind solutionarea online a litigiilor in materie de consum si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004 si a Directivei 2009/22/CE (Regulamentul privind SOL in materie de consum).
(3) Functionarea SAL-FIN se va face conform prevederilor legale in vigoare:
a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 93/2012 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 113/2013, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) legislatia primara completata de legislatia secundara aplicabila domeniilor din asigurari-reasigurari, instrumentelor si investitiilor financiare, sistemului de pensii administrate privat, completata de legislatia incidenta;
c) Ordonanta Guvernului nr. 38/2015 privind solutionarea alternativa a litigiilor dintre consumatori si comercianti, cu modificarile ulterioare;
d) Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare;
e) Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si legislatia incidenta acesteia.
(4) Prezenta procedura se aplica in solutionarea alternativa a litigiilor in cadrul SAL-FIN.
(5) Nu se supun prevederilor prezentei proceduri:
a) procedurile de solutionare a reclamatiilor consumatorilor derulate de comercianti prin proceduri proprii;
b) serviciile neeconomice de interes general;
c) litigiile dintre comercianti;
d) negocierile directe dintre consumator si comerciant;
e) incercarile efectuate de un judecator de a solutiona un litigiu pe parcursul procedurii judiciare referitoare la respectivul litigiu;
f) procedurile initiate de un comerciant impotriva unui consumator;
g) litigiile ce privesc starea civila, capacitatea persoanelor, dezbaterea succesorala, relatiile de familie, drepturi asupra carora partile nu pot sa dispuna.
(6) In functionarea sa, SAL-FIN este asistata de un secretariat tehnic.


ARTICOLUL 2
Definitii
In sensul prezentei proceduri, termenii si expresiile utilizati/utilizate au semnificatiile definite prin Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 4/2016 privind organizarea si functionarea Entitatii de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN), cu modificarile si completarile ulterioare.


ARTICOLUL 3
Refuzul SAL-FIN
(1) SAL-FIN poate refuza instrumentarea unui anumit litigiu, in conformitate cu prevederile OG nr. 38/2015, pentru urmatoarele motive:
a) consumatorul nu a incercat sa contacteze comerciantul in cauza pentru a discuta reclamatia sa si nu a cautat, ca un prim pas, sa rezolve diferendul direct cu comerciantul;
b) litigiul este promovat cu rea-credinta sau este ofensator;
c) litigiul este sau a fost analizat anterior de catre o alta entitate de SAL sau de catre o instanta judecatoreasca;
d) consumatorul nu a prezentat reclamatia catre SAL-FIN in termen de un an de la data la care acesta, dupa caz, a prezentat reclamatia comerciantului sau de la data savarsirii faptei ce a dat nastere litigiului ori, in cazul faptelor continue, de la data incetarii acestora;
e) instrumentarea unui astfel de litigiu ar afecta in mod grav functionarea eficienta a SAL-FIN;
f) litigiul nu priveste un comerciant aflat in supravegherea A.S.F.
(2) In cazul in care SAL-FIN nu poate analiza un litigiu inaintat, Secretariatul tehnic va prezenta consumatorului o explicatie privind motivele neanalizarii litigiului in termen de 21 de zile calendaristice de la primirea dosarului complet.
(3) Refuzul examinarii unui anumit litigiu, potrivit prezentului inscris, nu va afecta accesul consumatorilor la alte proceduri SAL, inclusiv in cazul litigiilor transfrontaliere.
(4) In cazul in care SAL-FIN nu poate examina un litigiu prezentat, conform alin. (1), consumatorul se poate adresa unei alte entitati SAL competente.


ARTICOLUL 4
Independenta si impartialitate
(1) In cadrul SAL-FIN vor fi inscrisi conciliatori ce se vor regasi in Registrul conciliatorilor, pe domenii specifice competentelor profesionale ale acestora.
(2) Conciliatorii sunt independenti si impartiali in indeplinirea atributiilor lor.
(3) Nicio autoritate, inclusiv Colegiul de coordonare sau Secretariatul tehnic, nu poate interveni direct sau indirect in adoptarea si propunerea unei solutii de catre un conciliator.
(4) Pentru fiecare caz supus procedurii pentru solutionarea alternativa a litigiilor prin propunerea unei solutii in cadrul SAL- FIN se alege de catre parti, de comun acord, o persoana din Registrul conciliatorilor.
(5) Conciliatorul desemnat este abilitat sa judece un litigiu determinat si sa propuna partilor o solutie de rezolvare a litigiului.
(6) In cazul in care partile nu ajung la un acord cu privire la persoana conciliatorului, Colegiul de coordonare desemneaza o alta persoana inscrisa in Registrul conciliatorilor (Registrul).
(7) Conciliatorul consemneaza dezbaterile in incheieri de sedinta, analizeaza documentele partilor si le preda catre Secretariatul tehnic al SAL-FIN.
(8) Colegiul de coordonare poate solicita, la cererea Secretariatului tehnic, orice informatii sau documente pentru a se asigura de integritatea si impartialitatea conciliatorilor in cazurile administrate.
(9) Partile aflate in litigiu vor fi notificate de catre Secretariatul tehnic al SAL-FIN imediat dupa primirea tuturor documentelor care contin informatii relevante referitoare la litigiu.
(10) In cursul procedurilor SAL:
a) partile au dreptul de a-si exprima punctul de vedere cu privire la obiectul litigiului inaintat spre solutionare, precum si de a primi din partea conciliatorilor probele, documentele si elementele de fapt prezentate de cealalta parte, orice declaratii si avize ale expertilor si de a prezenta observatii pe marginea acestora;
b) partile sunt informate cu privire la rezultatul procedurii SAL in scris pe un suport durabil sau prin posta electronica, precizandu-se motivele pe care se intemeiaza rezultatul.


ARTICOLUL 5
Registrul conciliatorilor
(1) Registrul conciliatorilor se constituie conform Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 4/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Inscrierea conciliatorilor in Registru se face specificandu-se pentru fiecare conciliator titlurile stiintifice detinute si activitatea profesionala care il defineste, vechimea si domeniul de competente in care poate solutiona litigiile.
(3) Registrul SAL-FIN al conciliatorilor este public, fiind disponibil pe pagina de internet a SAL-FIN.
(4) Totalitatea conciliatorilor inscrisi in Registru constituie Corpul conciliatorilor.
(5) Suspendarea, incetarea calitatii de conciliator si, respectiv, radierea sa din Registru se fac in conditiile mentionate in Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 4/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.


ARTICOLUL 6
Raspunderea conciliatorilor
(1) Intrunirea Corpului conciliatorilor se realizeaza in plen, care reuneste totalitatea conciliatorilor inscrisi in Registrul conciliatorilor.
(2) In cazul in care exista suspiciuni ale Colegiului de coordonare al SAL-FIN cu privire la impartialitatea unui conciliator, Colegiul de coordonare convoaca Plenul Corpului conciliatorilor pentru dezbaterea cazului supus SAL-FIN. Intalnirea poate fi convocata in termen de 3 zile lucratoare de la luarea la cunostinta a situatiei si se considera ca exista cvorum daca sunt prezenti cel putin jumatate plus unu din numarul de conciliatori inscrisi in Registru. Neintrunirea numarului determina o alta convocare, la care decizia se ia cu majoritatea celor prezenti. Prezenta la convocarea Plenului Corpului conciliatorilor este obligatorie, prin exceptie se poate absenta doar in conditiile existentei unor motive bine intemeiate, probate cu inscrisuri.
(3) Plenul Corpului conciliatorilor va transmite Colegiului de coordonare punctul sau de vedere cu privire la situatia sesizata.
(4) Conciliatorii sunt raspunzatori si pot fi tinuti sa achite daune in conditiile legii atat fata de parti, cat si fata de SAL-FIN:
a) daca dupa acceptare renunta in mod nejustificat la insarcinarea lor;
b) daca nu participa la solutionarea litigiului sau nu pronunta hotararea in termenul prevazut de prezenta procedura;
c) daca nu respecta caracterul confidential al procedurii SAL;
d) daca incalca in mod flagrant indatoririle ce le revin potrivit Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 4/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, si prezentei proceduri.
(5) Conciliatorii sunt impartiali si independenti in solutionarea litigiilor pentru care au fost investiti si raspund direct si personal, conform dreptului comun aplicabil.
(6) Plenul Corpului conciliatorilor adopta recomandari pe care le transmite conciliatorilor. Recomandarile sunt adoptate cu majoritatea simpla a celor prezenti la sesiunea extraordinara.


ARTICOLUL 7
Desemnarea conciliatorului
(1) SAL-FIN publica Registrul conciliatorilor, specializati pentru piata financiara nonbancara, in functie de domeniul in care detin competentele profesionale.
(2) Consumatorul care s-a adresat SAL-FIN indica conciliatorul pe care il alege. Secretariatul tehnic, in adresa de convocare a celeilalte parti, va comunica acesteia procedura aleasa de consumator pentru solutionarea litigiului, conciliatorul propus, solicitand totodata acordul sau dezacordul cu privire la acesta.
(3) Comerciantul are dreptul de a refuza conciliatorul ales de reclamant, in termen de maximum 5 zile de la data comunicarii. Refuzul poate fi formulat o singura data.
(4) In caz de dezacord, Secretariatul tehnic va media partile pentru alegerea unui conciliator agreat de ambele parti.
(5) Daca partile nu ajung la un acord, SAL-FIN va desemna un conciliator prin decizie a membrului coordonator al Colegiului de coordonare, la propunerea Secretariatului tehnic.


ARTICOLUL 8
Propunerea unei solutii
(1) In cazul procedurii SAL prin care se propune o solutie, consumatorii au posibilitatea de a se retrage din procedura in orice moment daca nu sunt satisfacuti de functionarea sau de modul de desfasurare a procedurii, consumatorii fiind informati despre acest drept inaintea inceperii procedurii.
(2) La debutul procedurii prin propunerea unei solutii, partile sunt informate cu privire la:
a) posibilitatea de a alege daca accepta sau nu solutia propusa;
b) faptul ca implicarea in procedura nu exclude posibilitatea de a cere despagubiri printr-o procedura judiciara;
c) faptul ca solutia propusa poate fi diferita de un rezultat stabilit de catre o instanta care aplica dispozitiile legale in vigoare;
d) consecintele juridice ale acceptarii unei astfel de solutii.
(3) Rezultatul procedurii SAL este comunicat partilor, printr-o nota de solutionare alternativa a litigiilor.
(4) Inainte de a accepta solutia propusa in nota de solutionare, se acorda partilor o perioada de 15 zile calendaristice pentru a analiza rezultatul concilierii. Inauntrul termenului de 15 zile calendaristice partile comunica decizia lor de acceptare sau respingere a solutiei propuse.
(5) Rezultatul procedurii SAL nu este obligatoriu daca doar una dintre parti accepta solutia propusa.
(6) In cazul in care partile accepta solutia propusa, conciliatorul emite o hotarare motivata, iar, in cazul in care partile nu accepta solutia propusa, conciliatorul emite o incheiere care cuprinde descrierea faptelor, solutia propusa si decizia partilor.
(7) In cazul in care comerciantul nu accepta solutia propusa, Secretariatul tehnic informeaza consumatorul, pe baza incheierii, despre caile de atac administrative, respectiv judiciare la care poate recurge pentru solutionarea litigiului.
(8) Rezultatul procedurii SAL este comunicat partilor, printr-o nota de solutionare alternativa a litigiilor, in termen de 30 de zile calendaristice de la data la care conciliatorul a primit de la Secretariatul tehnic dosarul complet al litigiului. In cazul unor litigii complexe, Secretariatul tehnic, la propunerea conciliatorului poate, daca este necesar, sa prelungeasca termenul cu cel mult 20 de zile calendaristice si sa informeze partile in legatura cu orice prelungire, precum si in legatura cu perioada estimata pentru finalizarea litigiului.


ARTICOLUL 9
Scopul procedurii de propunere a unei solutii
(1) Propunerea unei solutii reprezinta solutionarea unui litigiu sub supravegherea si indrumarea unui conciliator din cadrul SAL-FIN, ce survine ca urmare a propunerilor facute de conciliator, a sugestiilor si concesiilor la care partile se inteleg in vederea solutionarii litigiului, in cadrul procedurii SAL.
(2) Concilierea se bazeaza pe cooperarea partilor si utilizarea, de catre conciliator, a unor metode si tehnici specifice, bazate pe comunicare si negociere. Metodele si tehnicile utilizate de catre conciliator trebuie sa serveasca exclusiv intereselor legitime si obiectivelor urmarite de partile aflate in conflict.
(3) Conciliatorul va propune o solutie partilor cu privire la conflictul supus concilierii.


ARTICOLUL 10
Procedura de propunere a unei solutii
(1) Procedura este supusa atentiei SAL-FIN, in cazul in care consumatorul se adreseaza SAL-FIN printr-o cerere scrisa.
(2) Procedura presupune convocarea partilor de catre SAL- FIN, prin intermediul conciliatorilor, acestia comunicand partilor data, locul si ora exacta unde va avea loc procedura de solutionare alternativa a litigiului prin propunerea unei solutii. Procedura se poate derula si on-line, la solicitarea consumatorului. Consumatorul va furniza SAL-FIN datele necesare contactarii celeilalte parti.
(3) Convocarea se face in 5 zile calendaristice de la data desemnarii conciliatorului, prin mijloace electronice, scrisoare recomandata cu confirmare de primire, prin fax sau prin orice alt mijloc de comunicare care asigura transmiterea textului actului si confirmarea primirii acestuia.
(4) Data primei concilieri conform procedurii alese se va stabili nu mai tarziu de 10 zile calendaristice de la data primirii convocarii de catre parti.
(5) Consumatorul are obligatia sa confirme participarea la conciliere intr-un termen de 5 zile de la primirea convocarii, in caz contrar, litigiul se claseaza de la solutionare prin intermediul SAL-FIN.
(6) La solicitarea expresa scrisa a oricareia dintre parti se va putea stabili o alta data a procedurii de solutionare alternativa a litigiului prin propunerea unei solutii, o singura data, asupra careia trebuie sa isi dea acordul ambele parti.
(7) Conciliatorul va indruma partile pentru gasirea unor solutii reciproc avantajoase/concesii echitabile, propunand solutia pentru rezolvarea litigiului in mod amiabil.
(8) Partile vor beneficia de indrumarea conciliatorului pentru cel mult 3 intalniri. Daca in 3 intalniri partile nu se inteleg, concilierea se va considera a fi esuata.
(9) Partile aflate in conflict au dreptul sa fie asistate de avocat sau de alte persoane. Conciliatorul va atrage atentia persoanelor care participa la procedura asupra obligatiei de pastrare a confidentialitatii.
(10) Daca, pe parcursul concilierii, apare o situatie de natura sa afecteze scopul acesteia, independenta sau impartialitatea conciliatorului, acesta este obligat sa o aduca la cunostinta partilor, care vor decide asupra mentinerii sau denuntarii procedurii.
(11) Conciliatorul comunica persoanelor implicate solutia propusa pentru solutionarea litigiului in vederea exprimarii de catre acestea a acordului sau a dezacordului privind solutia propusa conform art. 11 din OG nr. 38/2015. Incheierea concilierii ia sfarsit, dupa caz:
a) prin intocmirea de catre conciliator a unei hotarari motivate, iar in cazul in care partile nu accepta solutia propusa SAL-FIN emite o incheiere care cuprinde descrierea faptelor, solutia propusa si decizia partilor. Hotararea, respectiv incheierea se comunica partilor in termen de 15 zile calendaristice de la adoptare si produc efecte de la data comunicarii. Acestea pot fi atacate la instanta de judecata competenta. Hotararile care nu sunt atacate in termenul de 15 zile calendaristice de la data comunicarii constituie de drept titlu executoriu;
b) prin retragerea consumatorului din cadrul procedurii cazul este considerat clasat.
(12) Prin redactarea de catre conciliator si semnarea unei note de solutionare a concilierii, partile vor stabili si daca isi insusesc solutia in totalitate sau daca isi rezerva dreptul de a apela la o alta modalitate de solutionare a litigiului sau a unei parti din acesta.
(13) Daca se ajunge la o conciliere, litigiul este considerat rezolvat.
(14) Daca nu se ajunge la conciliere, la cererea de chemare in judecata, partea interesata poate anexa incheierea prin care se constata rezultatele procedurii SAL.


ARTICOLUL 11
Constituirea resurselor financiare
(1) Procedura de solutionare a litigiilor de catre SAL-FIN este gratuita pentru consumatorul parte in litigiu.
(2) In cazul in care pentru solutionarea litigiului sunt necesare expertize tehnice, traduceri legalizate si apostilate sau alte probe, costul acestora este suportat de partea din litigiu care le solicita.
(3) In cazul in care partile solicita solutionarea litigiului intr-o locatie diferita de cea a SAL-FIN pentru care este necesara deplasarea conciliatorului si a Secretariatului tehnic, partea solicitanta asigura spatiul si suporta costul deplasarii.


ARTICOLUL 12
Asigurarea conditiilor necesare desfasurarii activitatii
A.S.F. asigura spatiul necesar desfasurarii activitatii SAL-FIN, cu exceptia cazului prevazut la art. 11 alin. (3).


ARTICOLUL 13
Obligatia de confidentialitate
Conciliatorii si personalul Secretariatului tehnic au obligatia de a asigura confidentialitatea procedurii.


ARTICOLUL 14
Limba utilizata in conciliere
Limba folosita in desfasurarea concilierii este limba romana. Partea ce solicita desfasurarea dezbaterilor in alta limba, la cererea si pe cheltuiala sa, va asigura conciliatorului serviciile unui interpret.Comentează: Procedura pentru solutionarea alternativa a litigiilor prin propunerea unei solutii in cadrul SAL-FIN (Anexa 1 la Regulament)
Legislaţie

Normele metodologice privind functionarea SIMPV - 09.10.2019
Normele metodologice privind functionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezentei la vot s ...

Legea 179/2019 - regimul juridic al francizei, modificarea Codului fiscal
Legea nr. 179/2019 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 52/1997 privind regim ...

Ordinul ASPAAS nr. 573/2019 pentru modificarea si completarea Normelor privind organizarea si desfasurarea examenului de competenta profesionala
Ordinul nr. 573/2019 pentru modificarea si completarea Normelor privind organizarea si desfasurarea ...

Legea nr. 170/2019 pentru modificarea si completarea OG nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente
Publicata in Monitorul Oficial nr. 815 din 08.10.2019 ...

Legea nr. 169/2019 pentru modificarea si completarea unor dispozitii din Ordonanta Guvernului nr. 17/2015
Legea nr. 169/2019 pentru modificarea si completarea art. V din Ordonanta Guvernului nr. 17/2015 pri ...

Legea nr. 171/2019 privind exonerarea de la plata a unor obligatii
Publicata in Monitorul Oficial nr. 815 din 08.10.2019 ...

Metodologia de acordare si distribuire a voucherelor pentru dispozitive asistive si tehnologii de acces
Metodologia de acordare si distribuire a voucherelor utilizate exclusiv pentru achizitionarea de teh ...

Hotararea nr. 193/2019 pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Superior al Magistraturii
Hotararea nr. 193/2019 pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului ...

Metodologia privind organizarea concursului pentru ocuparea posturilor de presedinte si vicepresedinte ai Agentiei Nationale a Medicamentului si a Dis
Publicata in Monitorul Oficial nr. 805 din 04.10.2019. ...Articole Juridice

Raspunderea coordonatorului activitatii salariatului in accidentele de munca. Plata daunelor morale
Sursa: Irina Maria Diculescu

Pierderea unui membru de familie. Gradul de apreciere al instantei in acordarea daunelor morale
Sursa: Irina Maria Diculescu

Functia publica sub imperiul Noului Cod Administrativ (V)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea unui spor obligatoriu la pedeapsa principala a inchisorii pedeapsa echitabila sau asuprire neconstitutionala
Sursa: Irina Maria Diculescu

Acoperirea prejudiciului moral si imbogatirea fara justa cauza. Criterii de acordare
Sursa: Irina Maria Diculescu

Autonomia locala. Principiu al administratiei publice in Noul Codul Administrativ (IV)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Manevrarea echipamentului de catre persoane neautorizate. Lipsa instructajului SSM. Acordarea de daune morale salariatului
Sursa: Irina Maria DiculescuJurisprudenţă

Decizia nr. 417/2019 - conflict juridic constitutional intre Parlament si ICCJ
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 504/2019 asupra cererii de solutionare a conflictului juridic de natura constitutionala intre prim-ministru, pe de o parte, si Presedintel
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

ICCJ: In ipoteza renuntarii la urmarirea penala fata de un minor care a implinit varsta de 16 ani poate fi dispusa fata de acesta obligatia prestarii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ - Stipularea clauzei penale in CIM prin care este evaluata paguba produsa de salariat angajatorului este nula
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ - Magistrat. Abatere disciplinara. Manifestari care aduc atingere prestigiului justitiei savarsite in afara exercitarii atributiilor de serivici.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ: Art. 21 alin. (3) din Legea nr. 165/2013 - entitatea notificata va inainta dispozitia, la emiterea careia a fost obligata de instanta, impreuna
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia CCR nr. 388/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Legea 115/1996 si din Legea 176/2010
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Ştiri Juridice

Decrete semnate de Presedintele Romaniei in data de 7 octombrie 2019 - a fost promulgata legea de modificare a Codului Fiscal
07 Oct 2019 | 306

Modificari Codul Muncii: Angajatorii obligati sa isi organizeze resursele umane. Cum vor putea fi cercetati disciplinar salariatii?
05 Oct 2019 | 588