Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Integral: OUG nr. 37/2019 pentru modificarea si completarea OUG nr. 202/2008 privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale

INTEGRAL: OUG nr. 37/2019 pentru modificarea si completarea OUG nr. 202/2008 privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale


Publicata in Monitorul Oficial nr. 437 din 03.06.2019.


Articol unic
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 825 din 8 decembrie 2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 217/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 12 alineatul (1), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) in cazul sanctiunilor de blocare a fondurilor sau a resurselor economice, Agentia Nationala de Administrare Fiscala;".
2. La articolul 13, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(1) Pentru asigurarea cadrului general de cooperare in domeniul punerii in aplicare in Romania a sanctiunilor internationale se infiinteaza Consiliul interinstitutional, denumit in continuare Consiliul, alcatuit din reprezentanti ai Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Justitiei, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apararii Nationale, Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat - Departamentul de Comert Exterior, Ministerului Transporturilor, Serviciului Roman de Informatii, Serviciului de Informatii Externe, Bancii Nationale a Romaniei, Autoritatii de Supraveghere Financiara, Oficiului National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor."
3. La articolul 15, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(1) Agentia Nationala de Administrare Fiscala creeaza si gestioneaza baza de date cu privire la fonduri si resurse economice blocate.
(2) Autoritatile si institutiile publice prevazute la art. 17 alin. (1) pastreaza o evidenta proprie cu privire la punerea in aplicare a sanctiunilor internationale din domeniul lor de competenta."
4. La articolul 17, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Supravegherea punerii in aplicare a sanctiunilor internationale de blocare a fondurilor de catre persoanele fizice si juridice care nu intra in sfera de competenta a autoritatilor si institutiilor publice prevazute la alin. (1), precum si controlul punerii in aplicare a sanctiunilor internationale de blocare a resurselor economice se fac de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala."
5. La articolul 18, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Raportarea fondurilor si a resurselor economice care fac obiectul sanctiunilor internationale se transmite de indata Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si autoritatilor si institutiilor publice prevazute la art. 17 alin. (1). Raportarea include date privind persoanele, contractele si conturile implicate, precum si descrierea si valoarea totala a bunurilor."
6. La articolul 19, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(1) Dupa primirea instiintarii ori raportarii potrivit art. 7 sau 18 si efectuarea cercetarilor necesare, Agentia Nationala de Administrare Fiscala dispune, prin ordin al presedintelui, fara intarziere, blocarea fondurilor sau a resurselor economice care se afla in proprietatea, sunt detinute de sau se afla sub controlul, direct sau indirect, al persoanelor fizice ori juridice care au fost identificate ca fiind persoane sau entitati desemnate."
7. La articolul 19, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:
"(11) Agentia Nationala de Administrare Fiscala, dupa efectuarea cercetarilor necesare, dispune, prin ordin al presedintelui, blocarea inclusiv a fondurilor sau a resurselor economice derivate ori generate din bunuri detinute sau controlate de persoanele fizice ori juridice prevazute la alin. (1) sau a fondurilor ori a resurselor economice detinute sau controlate, individual sau impreuna, de persoanele prevazute la alin. (1)."
8. La articolul 19, alineatele (4) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(4) Agentia Nationala de Administrare Fiscala asigura publicarea ordinelor prevazute la alin. (1) si (11) in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in termen de 3 zile lucratoare de la data emiterii.
(5) Ordinele prevazute la alin. (1) si (11) pot fi contestate potrivit procedurii de contencios administrativ. Agentia Nationala de Administrare Fiscala are obligatia de a analiza periodic masura dispusa prin ordinele prevazute la alin. (1) si (11) si de a o revoca din oficiu sau la cerere cand constata ca mentinerea acesteia nu se mai justifica. Decizia de respingere a cererii de revocare poate fi atacata potrivit procedurii de contencios administrativ."
9. La articolul 21, alineatele (1) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(1) In cazul blocarii bunurilor imobile, notarea in cartea funciara a masurii de indisponibilizare a acestora se efectueaza de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, prin oficiile teritoriale din subordine in raza carora se afla imobilul, la solicitarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in baza ordinului emis potrivit art. 19 alin. (1) sau alin. (11).
. . . . . . . . . .
(5) In cazul blocarii bunurilor mobile, notarea indisponibilizarii se face la cererea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, adresata persoanelor juridice cu atributii de inregistrare sau evidenta a respectivelor bunuri."
10. La articolul 24, alineatele (2) - (4) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Persoanele fizice sau juridice, cu exceptia persoanelor sau entitatilor desemnate, care detin bunurile supuse sanctiunilor internationale, au dreptul sa ceara din partea statului acoperirea cheltuielilor necesare pentru conservarea si administrarea acestora in scopul impiedicarii deprecierii sau devalorizarii. Cererea de acoperire a acestor cheltuieli se adreseaza Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, iar dreptul la compensatie pentru cheltuielile de administrare incepe din momentul instiintarii autoritatii competente, potrivit art. 7 sau 18, dupa caz.
(3) Daca persoanele fizice sau juridice, cu exceptia persoanelor sau entitatilor desemnate, nu pot ori nu doresc sa administreze bunul respectiv, la cererea acestora, prin decizie a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, bunul poate fi predat spre administrare statului, prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala.
(4) Agentia Nationala de Administrare Fiscala cere predarea bunului respectiv, daca apreciaza ca este necesara pentru buna administrare a acestuia. Bunul care nu este predat de bunavoie este preluat spre administrare, fara acordul persoanei care il detine.
. . . . . . . . . .
(6) Agentia Nationala de Administrare Fiscala dispune, prin decizie, predarea de indata a bunului catre persoana indreptatita, dupa cum urmeaza:
a) persoanei care dovedeste, potrivit art. 10, ca este proprietarul sau detinatorul legal al bunului si ca nu face obiectul unor sanctiuni internationale sau acest lucru se constata de Agentia Nationala de Administrare Fiscala in cadrul cercetarilor efectuate potrivit art. 19;
b) proprietarului sau detinatorului legal care dovedeste, potrivit art. 10, ca bunul respectiv nu face obiectul sanctiunilor internationale sau acest lucru se constata de Agentia Nationala de Administrare Fiscala in cadrul cercetarilor efectuate potrivit art. 19;
c) persoanei stabilite ca fiind cea careia trebuie sa ii fie predat bunul prin actul care instituie sanctiunea internationala potrivit art. 1;
d) persoanei stabilite printr-o decizie a unei autoritati competente din alt stat sau a unei organizatii internationale, opozabile autoritatilor romane."
11. La articolul 25, alineatele (1) - (3), (6) - (8), (11) si (12) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(1) Agentia Nationala de Administrare Fiscala decide asupra modului de administrare a bunurilor blocate care fac obiectul sanctiunilor internationale, in conditiile stabilite prin ordin al presedintelui.
(2) In situatiile in care, potrivit legii sau din cauza caracteristicilor, bunurile predate sau preluate potrivit art. 24 nu pot fi administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, aceasta le va preda spre administrare autoritatii sau institutiei publice cu competente in domeniu.
(3) In cazul in care administrarea bunurilor predate sau preluate potrivit art. 24 nu poate fi realizata de Agentia Nationala de Administrare Fiscala sau de o alta institutie publica, conform alin. (2), din motive temeinic justificate, Agentia Nationala de Administrare Fiscala incheie, in scris, contracte pentru administrarea bunurilor respective cu orice persoana fizica sau juridica ce activeaza in domeniul respectiv. Contractele pentru administrare trebuie sa precizeze, sub sanctiunea anularii, suma stabilita pentru administrare, modul de atribuire a responsabilitatii pentru paguba produsa bunurilor in timpul administrarii, precum si limitele dreptului de administrare acordat.
. . . . . . . . . .
(6) In cazul in care sporurile sau veniturile prevazute la alin. (5) nu exista sau nu sunt suficiente si nu poate fi identificata nicio alta sursa de acoperire a cheltuielilor de administrare, Agentia Nationala de Administrare Fiscala poate decide vanzarea bunurilor sau a unei parti a acestora, efectuata in proportia strict necesara pentru acoperirea cheltuielilor.
(7) In cazul in care exista riscul deprecierii bunurilor, Agentia Nationala de Administrare Fiscala poate decide vanzarea bunurilor blocate sau a unei parti a acestora. Fondurile provenite dintr-o astfel de vanzare au regimul de fonduri blocate pe durata valabilitatii sanctiunii internationale relevante.
(8) Agentia Nationala de Administrare Fiscala tine evidenta si inventarul tuturor bunurilor aflate in administrare, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta.
. . . . . . . . . .
(11) Procedura de valorificare a bunurilor prevazuta la alin. (6) si (7), precum si modalitatile de aplicare a prevederilor art. 24 alin. (2) si (4)-(6) sunt aprobate prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
(12) In indeplinirea atributiilor prevazute la alin. (1)-(3), (6) si (7), Agentia Nationala de Administrare Fiscala solicita avizul consultativ al Consiliului."

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

HG nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata in anul 2021
Hotararea nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata Mo ...

Legea nr. 2/2021 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea antitiganismului
Legea nr. 2/2021 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea antitiganismului Monitorul ...

OUG 225/2020 privind modificarea unor acte normative si stabilirea unor masuri in domeniul agriculturii
Ordonanta de urgenta nr. 225/2020 privind modificarea unor acte normative si stabilirea unor masuri ...

OUG 220/2020 privind aplicarea unor masuri de protectie sociala dupa 1 ianuarie 2021 in contextul raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pe
Ordonanta de urgenta nr. 220/2020 privind aplicarea unor masuri de protectie sociala dupa 1 ianuarie ...

OUG 212/2020 privind stabilirea unor masuri la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative
Ordonanta de urgenta nr. 212/2020 privind stabilirea unor masuri la nivelul administratiei publice c ...

Legea 298/2020 pentru completarea Codului muncii. Codul muncii 2021
Legea nr. 298/2020 pentru completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii Monitorul Oficial, Partea ...

Codul muncii actualizat 2021, Integral PDF
CODUL MUNCII, Legea nr. 53/2003, Republicata si actualizata 2021 ...

Legea nr. 296/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Legea nr. 296/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal Moni ...

Legea nr. 295/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, precum si aprobarea unor masuri fiscal-bug
Legea nr. 295/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura f ...Articole Juridice

Evaluarea salariatilor prin procese automate, aplicatii si platforme electornice
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

E-sanatatea si securitatea in munca pe piata unica digitala
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Protectia corespondentei electronice a salariatului in era digitala
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Contract individual de munca, Model 2021. PDF si Word editabil
Sursa: MCP Cabinet avocati

Libera prestare a serviciilor si a celor ale lucratorilor lor detasati intr-un stat membru gazda. Respectarea conditii de concurenta echitabile intre
Sursa: EuroAvocatura.ro

Un serviciu care pune in legatura directa, prin intermediul unei aplicatii electronice, clienti si soferi de taxi constituie un serviciu al societatii
Sursa: EuroAvocatura.ro

Diferenta de tratament bazata indirect pe religie. Refuzul unui tratament medical
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii EuropeneJurisprudenţă

Decizia nr. 30/2020 privind examinarea recursului in interesul legii privind cauza reala si serioasa a concedierii. Selectarea salariatilor ce ar urma
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Hotararea CEDO in cauza Michnea impotriva Romaniei. Respectarea vietii de familie
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Hotararea CEDO in Cauza Dimitrie Dan Popescu si altii impotriva Romaniei. Imposibilitatea de a se bucura de dreptul de proprietate
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Limitele de competenta ale A.S.F. Petitie adresata Autoritatii de Supraveghere Financiara (A.S.F.) avand ca obiect contestarea modului de solutionare
Pronuntaţă de: I.C.C.J, Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 438 din 29 ianuarie 2020

Cerere de acordare a unor masuri reparatorii prin echivalent aferente unui imobil preluat abuziv in perioada comunista. Obligatia dovedirii calitatii
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 708 din 10 februarie 2020

Contract de achizitie publica. Aprecierea indeplinirii conditiei referitoare la existenta unor „circumstante imprevizibile”
Pronuntaţă de: I.C.C.J , Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 468 din 29 ianuarie 2020

Cerere in despagubiri pentru paguba suferita printr-un act administrativ-fiscal nelegal. Conditiile antrenarii raspunderii patrimoniale a autoritatii
Pronuntaţă de: I.C.C.J - Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 1160 din 26 februarie 2020

Ştiri Juridice