Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Integral: OUG 50/2019 pentru modificarea si completarea OUG 196/2005 privind Fondul pentru mediu si pentru modificarea si completarea Legii nr. 249/2015

INTEGRAL: OUG 50/2019 pentru modificarea si completarea OUG 196/2005 privind Fondul pentru mediu si pentru modificarea si completarea Legii nr. 249/2015


Ordonanta de urgenta nr. 50/2019 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu si pentru modificarea si completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 543 din 02.07.2019.

Articolul I
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.193 din 30 decembrie 2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 3 alineatul (3), literele d), g) si l) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"d) urmareste si controleaza proiectele si programele finantate din Fondul pentru mediu;
. . . . . . . . . .
g) asigura utilizarea sumelor, obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera, pentru finantarea programelor si proiectelor in domeniile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului institutional si autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finantelor Publice, de a scoate la licitatie certificatele de emisii de gaze cu efect de sera atribuite Romaniei la nivelul Uniunii Europene, aprobata prin Legea nr. 163/2012, cu modificarile si completarile ulterioare;
. . . . . . . . . .
l) asigura asistenta/indrumarea contribuabililor/platitorilor la bugetul Fondului pentru mediu cu privire la metodologia de calcul al taxelor si contributiilor la Fondul pentru mediu;".
2. La articolul 3 alineatul (3), dupa litera m) se introduce o noua litera, litera n), cu urmatorul cuprins:
"n) asigura indrumarea solicitantilor si beneficiarilor finantarii din Fondul pentru mediu."
3. La articolul 3, dupa alineatul (4) se introduc doua noi alineate, alineatele (5) si (6), cu urmatorul cuprins:
"(5) Administratia Fondului pentru Mediu asigura gestionarea proiectelor finantate din fonduri europene structurale si de investitii sau alte fonduri externe, rambursabile sau nerambursabile, prin intermediul unitatilor de implementare a proiectelor, respectiv al unitatilor de management al proiectelor.
(6) Unitatile prevazute la alin. (5) functioneaza la nivelul Administratiei Fondului, in conformitate cu reglementarile specifice in materie prin care au fost stabilite alocarile din fonduri europene structurale si de investitii sau din alte fonduri externe."
4. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 7
(1) Veniturile proprii ale Administratiei Fondului reprezinta 10% din veniturile Fondului pentru mediu constituit potrivit prevederilor art. 9 alin. (1), cu exceptia celor prevazute la lit. u), din care se retine o cota de pana la 5%.
(2) Veniturile prevazute la alin. (1) se utilizeaza pentru acoperirea cheltuielilor curente si de capital ale Administratiei Fondului, potrivit prevederilor legale."
5. La articolul 8, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Disponibilitatile financiare ale Fondului pentru mediu si ale Administratiei Fondului se pastreaza in Trezoreria Statului in conturi distincte si sunt purtatoare de dobanzi."
6. La articolul 9 alineatul (1), literele a), l), p) si q) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) o contributie de 2% din veniturile realizate din vanzarea deseurilor, obtinute de catre detinatorul deseurilor, persoana fizica sau juridica. Sumele se retin la sursa de catre operatorii economici care desfasoara activitati de colectare si/sau valorificare a deseurilor, care au obligatia sa le vireze la Fondul pentru mediu;
. . . . . . . . . .
l) sumele incasate din restituirea finantarilor acordate si accesoriile aferente acestora;
. . . . . . . . . .
p) o contributie de 50 lei/tona, datorata de unitatile administrativ-teritoriale sau, dupa caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, in cazul neindeplinirii obiectivului anual de reducere cu procentul prevazut in anexa nr. 6 a cantitatilor de deseuri eliminate prin depozitare din deseurile municipale, plata facandu-se pentru diferenta dintre cantitatea corespunzatoare obiectivului anual si cantitatea efectiv incredintata spre reciclare si alte forme de valorificare. Pentru unitatile administrativ-teritoriale sau, dupa caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor care nu au organizat serviciul public de salubrizare, contributia se calculeaza pentru intreaga cantitate de deseuri municipale estimate ca fiind generate potrivit indicilor prevazuti in Planul national de gestionare a deseurilor, respectiv de 233 kg/locuitor/an in mediul urban si 105 kg/locuitor/an in mediul rural;
q) ecotaxa, in valoare de 0,15 lei/bucata, aplicata tuturor pungilor de transport, cu exceptia celor fabricate din materialele care respecta cerintele SR EN 13432:2002; ecotaxa se incaseaza de la operatorii economici care introduc pe piata nationala astfel de ambalaje de desfacere si se evidentiaza distinct pe documentele de vanzare, iar valoarea acesteia se afiseaza la loc vizibil la punctul de vanzare, in vederea informarii consumatorilor finali;".
7. La articolul 9 alineatul (1), litera r) se abroga.
8. La articolul 9 alineatul (1), litera u) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"u) sumele virate potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 115/2011, aprobata prin Legea nr. 163/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, reprezentand contravaloarea in lei a sumelor obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera;".
9. La articolul 9 alineatul (1), dupa litera v) se introduce o noua litera, litera v1), cu urmatorul cuprins:
"v1) o contributie de 2 lei/kg datorata de operatorii economici care desfasoara activitati de colectare/valorificare/salubrizare si raporteaza deseuri pentru contribuabilii prevazuti la lit. v) si y), pentru diferenta dintre cantitatile de deseuri de ambalaje, deseuri de echipamente electrice si electronice (DEEE), baterii, anvelope uzate, declarate ca fiind gestionate, si cantitatile de deseuri constatate de Administratia Fondului pentru Mediu;".
10. La articolul 10, dupa alineatul (21) se introduce un nou alineat, alineatul (22), cu urmatorul cuprins:
"(22) Contributiile prevazute la art. 9 alin. (1) lit. v) si y) nu se datoreaza pentru cantitatile de deseuri pentru care au fost stabilite obligatii de plata in baza prevederilor art. 9 alin. (1) lit. v1)."
11. La articolul 10, dupa alineatul (34) se introduce un nou alineat, alineatul (35), cu urmatorul cuprins:
"(35) Operatorii economici prevazuti la art. 9 alin. (1) lit. v1) sunt obligati sa declare semestrial, pana la data de 25 a lunii urmatoare semestrului de raportare, cantitatile de deseuri de ambalaje, DEEE, baterii, anvelope uzate, declarate ca fiind gestionate pentru contribuabilii prevazuti la lit. v) si y)."
12. La articolul 10, dupa alineatul (7) se introduc doua noi alineate, alineatele (8) si (9), cu urmatorul cuprins:
"(8) Administratia Fondului pentru Mediu pune la dispozitia utilizatorilor, in mod gratuit, sistemul informatic de asigurare a trasabilitatii deseurilor (SIATD), in vederea monitorizarii si verificarii corectitudinii tranzactiilor cu deseuri de ambalaje in sistemul raspunderii extinse a producatorului.
(9) Aplicatia informatica SIATD se utilizeaza de catre organizatiile care implementeaza raspunderea extinsa a producatorului (OIREP) si de catre persoanele juridice care gestioneaza deseuri de ambalaje ale caror costuri nete si/sau costuri de colectare/valorificare/sortare/raportare sunt finantate de catre OIREP."
13. La articolul 11, alineatul (22) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(22) Sumele prevazute la art. 9 alin. (1) lit. l), s), t), si v1) se stabilesc prin decizie emisa de Administratia Fondului pentru Mediu si se platesc in functie de data comunicarii deciziei, astfel:
a) daca data comunicarii este cuprinsa in intervalul 1-15 din luna, termenul de plata este pana la data de 5 a lunii urmatoare, inclusiv;
b) daca data comunicarii este cuprinsa in intervalul 16-31 din luna, termenul de plata este pana la data de 20 a lunii urmatoare, inclusiv."
14. La articolul 12, alineatul (31) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(31) Pentru sumele de restituit din finantarile acordate, prevazute la art. 9 alin. (1) lit. l), se datoreaza dobanzi, calculate de la data platilor efectuate cu titlu de finantare, pana la data recuperarii sau a rambursarii integrale."
15. La articolul 12, dupa alineatul (32) se introduce un nou alineat, alineatul (33), cu urmatorul cuprins:
"(33) Pentru sumele de restituit din finantarile ce constituie ajutor de stat/minimis se datoreaza dobanzi, calculate potrivit reglementarilor prevazute in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 20/2015, cu modificarile si completarile ulterioare."
16. La articolul 13 alineatul (1), dupa litera dd) se introduce o noua litera, litera ee), cu urmatorul cuprins:
"ee) Programul de interes national privind realizarea Centrului de Excelenta NATO pentru protectia mediului, prin construirea unei cladiri verzi al carei consum de energie este aproape egal cu zero, exemplu de bune practici in reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in sectorul rezidential."
17. La articolul 13, dupa alineatul (25) se introduce un nou alineat, alineatul (26), cu urmatorul cuprins:
"(26) Din Fondul pentru mediu se suporta inclusiv cheltuieli destinate realizarii de studii de specialitate si expertize tehnice, necesare stabilirii conditiilor si criteriilor de finantare ale proiectelor si programelor finantate din Fondul pentru mediu."
18. La articolul 13, alineatele (4) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(4) Conditiile de finantare a proiectelor si/sau programelor pentru protectia mediului prevazute la alin. (1) lit. a)-l), n), q)-s), u), w)-y), cc) si dd) se stabilesc prin ghidul de finantare aferent fiecarui program sau proiect, care se elaboreaza de Administratia Fondului pentru Mediu si se aproba prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului.
. . . . . . . . . .
(5) Categoriile de lucrari si/sau proiecte pentru protectia mediului care se pot finanta conform prevederilor alin. (1) lit. m), o), p), t), v), aa), bb) si ee), precum si sumele destinate finantarii acestora se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului."
19. La articolul 13, dupa alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (71), cu urmatorul cuprins:
"(71) Prin exceptie de la alin. (7), finantarea proiectelor ai caror beneficiari sunt persoane fizice se poate realiza in baza aprobarii Comitetului de avizare, prevazuta la art. 5 alin. (3), in conditiile prevederilor ghidurilor de finantare."
20. La articolul 13, alineatul (9) se abroga.
21. La articolul 13, dupa alineatul (9) se introduc doua noi alineate, alineatele (91) si (92), cu urmatorul cuprins:
"(91) In scopul asigurarii opozabilitatii fata de terti, Administratia Fondului poate solicita oficiului de cadastru si publicitate imobiliara competent notarea contractului de finantare nerambursabila in cartea funciara a imobilului pe care se implementeaza/care deserveste respectivul program/proiect.
(92) Radierea notarii efectuate potrivit alin. (91) se face la cererea persoanelor interesate, in baza acordului scris emis de Administratia Fondului pentru Mediu."
22. La articolul 15, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
"(5) Neutilizarea aplicatiei informatice SIATD de catre persoanele juridice care gestioneaza deseuri de ambalaje, respectiv de catre organizatiile care implementeaza obligatiile privind raspunderea extinsa a producatorului, potrivit art. 10 alin. (9), constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 80.000 lei la 100.000 lei."
23. La articolul 16 alineatul (1), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) de catre personalul de specialitate din cadrul Administratiei Fondului si/sau al Garzii Nationale de Mediu, prin unitatile sale teritoriale, pentru contraventia prevazuta la art. 15 alin. (2), (4) si (5);".
24. Anexa nr. 3 se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 1 la prezenta ordonanta de urgenta.


Articolul II
(1) Aplicatia informatica prevazuta la art. I pct. 12 se utilizeaza incepand cu data intrarii in vigoare a ordinului pentru aprobarea Instructiunilor de utilizare a aplicatiei informatice SIATD, prevazut la alin. (2).
(2) Instructiunile de utilizare a aplicatiei informatice SIATD se aproba prin ordinul ministrului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, in termen de 180 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(3) Caracteristicile tehnice de identificare a pungilor de transport fabricate din materialele care respecta cerintele SR EN 13432:2002, pentru care nu se aplica ecotaxa prevazuta la art. 9 alin. (1) lit. q) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt aprobate prin ordin al ministrului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, in termen de 30 de zile de la publicarea prezentei ordonante de urgenta.


Articolul III
Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 809 din 30 octombrie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 16 alineatul (9), dupa litera a) se introduce o noua litera, litera a1), cu urmatorul cuprins:
"a1) sa mentina in fiecare an de activitate cel putin cantitatea de 10.000 tone de ambalaje introdusa pe piata de catre actionari in anul precedent;".
2. La articolul 20 alineatul (2), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"c) sa organizeze in cadrul structurii de vanzare sau in imediata vecinatate a acesteia puncte de preluare si rambursare a garantiei banesti pentru ambalajele primare;".
3. La articolul 20, alineatele (4) si (7) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(4) Operatorii economici detinatori de ambalaje folosite din comert si industrie si/sau de deseuri de ambalaje din comert si industrie au obligatia:
a) sa returneze ambalajele folosite catre furnizori sau operatorii economici desemnati de acestia conform prevederilor contractuale; sau
b) sa predea deseurile de ambalaje catre colectori desemnati de o organizatie prevazuta la art. 16 alin. (5) lit. b); sau
c) sa asigure reciclarea, iar in cazul in care nu pot fi reciclate, valorificarea acestora prin alte metode, prin contracte incheiate cu operatori economici autorizati pentru desfasurarea operatiilor respective, precum si raportarea datelor potrivit obligatiilor de raportare ale producatorului prevazute la art. 17 alin. (1).
. . . . . . . . . .
(7) Persoanele fizice care genereaza ambalaje folosite si/sau deseuri de ambalaje au obligatia:
a) sa returneze ambalajele folosite pentru care au platit o suma de bani in cadrul unui sistem de garantie-returnare; sau
b) sa predea contra cost ambalajele folosite si/sau deseurile de ambalaje unor colectori autorizati care preiau prin achizitie ambalajele folosite si/sau deseurile de ambalaje de la populatie; sau
c) sa depuna deseurile de ambalaje, pe tipuri de materiale, in sistemele de colectare separata a deseurilor municipale, gestionate de catre operatorii prevazuti in Legea serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 101/2006, republicata, cu modificarile ulterioare, inclusiv in centrele prevazute la art. 59 alin. (1) pct. A lit. f) din Legea nr. 211/2011, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare."
4. La articolul 20, dupa alineatul (7) se introduc doua noi alineate, alineatele (71) si (72), cu urmatorul cuprins:
"(71) Persoanele juridice din industria hoteliera, a serviciilor alimentare, in special unitatile care organizeaza evenimente, pregatesc si servesc alimente si bauturi, care genereaza din activitatea lor ambalaje folosite si/sau deseuri de ambalaje similare celor provenite din gospodarii, au obligatia:
a) sa returneze ambalajele folosite pentru care au platit o suma de bani in cadrul unui sistem de garantie-returnare; sau
b) sa predea ambalajele folosite unor colectori autorizati care fac dovada unui contract valabil incheiat cu o organizatie prevazuta la art. 16 alin. (5) lit. b); sau
c) sa depuna deseurile de ambalaje, pe tipuri de materiale, in sistemele de colectare separata a deseurilor municipale, gestionate de catre operatorii prevazuti in Legea serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 101/2006, republicata, cu modificarile ulterioare.
(72) Persoanele juridice, altele decat cele prevazute la alin. (71), care genereaza ambalaje folosite si/sau deseuri de ambalaje similare celor provenite din gospodarii ca urmare a activitatii proprii, au obligatia:
a) sa predea contra cost ambalajele folosite si/sau deseurile de ambalaje unor colectori autorizati pentru achizitionarea deseurilor de ambalaje de la populatie; sau
b) sa depuna deseurile de ambalaje, pe tipuri de materiale, in sistemele de colectare separata a deseurilor municipale, gestionate de catre operatorii prevazuti in Legea serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 101/2006, republicata, cu modificarile ulterioare."
5. La articolul 26, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Licenta de operare acordata unei organizatii care implementeaza obligatiile privind raspunderea extinsa a producatorului, autorizata de catre Comisia constituita potrivit Legii nr. 211/2011, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se retrage in cazul in care aceasta nu respecta obligatiile stabilite prin ordinul prevazut la art. 16 alin. (6) si/sau prin alin. (9), conform grilei stabilite prin ordinul stipulat la art. 16 alin. (6), iar retragerea devine efectiva la data comunicarii ei."
6. La articolul 26, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu urmatorul cuprins:
"(31) Prin exceptie de la alin. (3), nu constituie motiv de retragere a licentei de operare situatia in care operatorii economici prevazuti la art. 16 alin. (5) lit. b) inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul Fondului pentru mediu."
7. Anexa nr. 5 se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 2 la prezenta ordonanta de urgenta.


Articolul IV
(1) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.193 din 30 decembrie 2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea acesteia prin lege, dandu-le textelor o noua numerotare.
(2) Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor din ambalaje, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 809 din 30 octombrie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea acesteia prin lege, dandu-le textelor o noua numerotare.


*


Prezenta ordonanta de urgenta transpune prevederile Directivei (UE) 2018/852 a Parlamentului European si a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a Directivei 94/62/CE privind ambalajele si deseurile de ambalaje, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 150/141 din 14 iunie 2018, pct. 5 lit. (a), sublit. (f) si (g).


Anexele pot fi consultate aici: Anexa 1, Anexa 2.

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

OUG nr. 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de continut digital si de servicii digitale
Ordonanta de urgenta nr. 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de ...

Legea 322/2021 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Legea 322/2021 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal Publicata in Monitorul ...

Codul muncii 2022. Integral si Actualizat 2022
Codul muncii actualizat 2022 Actualizat si prin OUG 130/2021, privind stabilirea salariului minum ...

OUG 130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
ORDONANTA DE URGENTA nr. 130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, pre ...

Legea nr. 269/2021 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 si a Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
Legea nr. 269/2021 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 si a Legii nr. 53/2003 - C ...

OUG 117/2021 pentru modificarea si completarea Codului muncii
Ordonanta de urgenta nr. 117/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii ...

OUG 110/2021 privind acordarea unor zile libere platite parintilor si altor categorii de persoane in contextul raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2
Ordonanta de urgenta nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere platite parintilor si altor cat ...

Legea 226/2021 a consumatorului vulnerabil
Legea nr. 226/2021 privind stabilirea masurilor de protectie sociala pentru consumatorul vulnerabil ...

Codul deontologic al medicului stomatolog, din 09.07.2021
Codul deontologic al medicului stomatolog, din 09.07.2021 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I ...Articole Juridice

Dialogurile MCP (XIII) - Incetarea contractului de munca temporara
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (XII)- Uzucapiunea terenurilor scoase din circuitul juridic
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (XI): Recuperarea prejudiciilor stabilite de Curtea de Conturi de la salariati
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (X) - Utilizarea retelelor de mesagerie electronica in raporturile de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (IX): Incetarea abuziva a contractului de munca in perioada de proba
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (VIII): Clauza de confidentialitate in contractul individual de munca. Ce este si ce nu este confidential?
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (VII): Legalitatea testarii obligatorii a salariatilor pentru prezenta la locul de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin PredutJurisprudenţă

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

Angajatorul are dreptul de a-si organiza activitatea insa aceasta nu inseamna ca prin reorganizare se poate modifica contractul individual de munca al
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.569/04.10.2017 a Curtii de Apel Galati

Legislatia pensiilor militare are un caracter special, derogatoriu, si nu poate fi completata cu dispozitiile Legii nr. 263/2010
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.620/18.10.2018 a Curtii de Apel Galati

Masuri educative. Supraveghere. Neaplicare obligatii
Pronuntaţă de: Decizia penala nr. 791/07.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Ştiri Juridice