Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Integral: INSTRUCTIUNI TEHNICE privind continutul cadru pentru elaborarea Planului de refacere a mediului si a Proiectului tehnic de refacere a mediului | Ordin 254/2019

INTEGRAL: INSTRUCTIUNI TEHNICE privind continutul cadru pentru elaborarea Planului de refacere a mediului si a Proiectului tehnic de refacere a mediului | Ordin 254/2019


Publicate in Monitorul Oficial nr. 567 din 10.07.2019 si aprobate prin Ordinul ANRM 254/2019.

INSTRUCTIUNI TEHNICE
privind continutul-cadru pentru elaborarea Planului de refacere a mediului si a Proiectului tehnic de refacere a mediului


I. Planul de refacere a mediului
1. Date generale
1.1. Datele de identificare si de inregistrare ale operatorului economic
1.2. Localizarea administrativ-teritoriala si geografica si accesul la perimetrul de prospectiune/explorare/exploatare
1.3. Descrierea cadrului natural din zona perimetrului
1.3.1. Date geologice generale privind regiunea
1.3.2. Geologia zacamantului
1.3.3. Solul, resursele de apa si conexiunile hidrodinamice
1.3.4. Clima si calitatea aerului
1.3.5. Elemente de ecologie terestra si acvatica si date privind distributia populatiei
1.4. Modul de incadrare a obiectivului in planurile de urbanism si amenajare a teritoriului, alte scheme de amenajare
2. Descrierea proiectului
2.1. Descrierea principalelor faze ale activitatii propuse
2.1.1. Organizare de santier
2.1.2. Amenajarea accesului in perimetrul de prospectiune/explorare/exploatare
2.1.3. Lucrari de pregatire
2.1.4. Lucrari de prospectiune/explorare/exploatare
2.1.5. Descrierea principalelor faze ale activitatii de prelucrare-preparare
2.1.6. Inchiderea activitatii, lucrari de dezafectare
2.2. Dotari cu utilaje si echipamente
2.3. Deseuri rezultate din activitatea de prospectiune/explorare/exploatare
2.3.1. Tipul deseurilor si caracteristicile fizice si chimice ale acestora
2.3.2. Colectarea si depozitarea deseurilor miniere
3. Prezentarea factorilor de mediu care pot fi afectati de activitatea miniera de prospectiune/explorare/exploatare
3.1. Relieful
3.2. Aerul
3.3. Solul si subsolul
3.4. Apele de suprafata si apele subterane freatice
3.5. Vegetatia si fauna
3.6. Asezarile umane
4. Deteriorari ale mediului generate ca urmare a lucrarilor propuse
4.1. Stabilitatea suprafetei terenurilor, a versantilor si taluzurilor de cariera/halda
4.2. Degradarea terenurilor prin excavatii, depozitarea sterilelor miniere, desolificari etc.
4.3. Stabilitatea, mentinerea integritatii structurale si impermeabilizarea iazurilor
4.4. Impactul poluantilor si al deseurilor rezultate din activitatea extractiva, conditii de monitorizare a acestora
4.4.1. Impactul activitatii asupra calitatii aerului (emisii de pulberi, gaze)
4.4.2. Impactul asupra solului
4.4.3. Poluarea apelor de suprafata si/sau a apelor subterane freatice
4.5. Deteriorarea vegetatiei (defrisari, desolificari etc.)
5. Masuri pentru limitarea impactului asupra factorilor de mediu
6. Propuneri privind valorificarea postinchidere a terenurilor si solutiile alternative care sa asigure reintegrarea perimetrului in peisajul local/regional
7. Concluzii
Anexe
1. Fisa de localizare a perimetrului de prospectiune/explorare/exploatare . . . . . . . . . ., judetul . . . . . . . . . ., la scara 1:25.000;
2. Harta geologica a regiunii, la scara 1:25.000-1:200.000;
3. Plan de incadrare in regiune, la scara 1:25.000- 1:200.000.
II. Proiectul tehnic de refacere a mediului
1. Elemente generale
1.1. Datele de identificare si de inregistrare ale operatorului economic
1.2. Date privind obiectivul minier:
- localizarea administrativ-teritoriala si geografica a perimetrului
- coordonatele punctelor de delimitare a perimetrului si suprafata acestuia
- accesul in zona, caile de comunicatie
- descrierea cadrului natural din zona perimetrului (relief, hidrologie, vegetatie etc.)
- siturile Natura 2000 din perimetru si/sau din zonele adiacente, ariile naturale protejate declarate la nivel national/international aflate in vecinatate, zonele cu regim special legal instituite si distanta fata de fiecare dintre acestea
1.3. Geologia regiunii si a zacamantului:
- date geologice generale privind regiunea
- cercetari geologice si lucrari miniere anterioare (scurt istoric)
- geologia zacamantului si a zonei inconjuratoare
- hidrogeologia zacamantului si a zonei inconjuratoare
2. Prezentarea generala a obiectivului minier
2.1. Descrierea programului de lucrari miniere (cu detalierea aspectelor care au impact semnificativ asupra mediului)
2.2. Modalitatea de extractie (metoda de deschidere, pregatire si exploatare, haldarea materialului steril, protectia zacamantului) si prelucrare
2.3. Deseuri rezultate din activitatea de prospectiune/explorare/exploatare
2.3.1. Sursele, tipurile, volumele si/sau cantitatile de deseuri generate
2.3.2. Gestionarea deseurilor extractive (colectare, transport, depozitare si/sau valorificare)
2.3.3. Instalatii de gestionare a deseurilor (halde, iazuri), amplasament propus, principalele caracteristici tehnice si conditiile de functionare a acestora in diversele faze de constructie si operare
2.4. Stadiul actual al lucrarilor miniere
2.5. Lucrari miniere programate in perioada urmatoare
2.6. Lucrari de dezafectare programate
2.7. Situatia terenurilor la data elaborarii proiectului si la finalul lucrarilor
3. Deteriorari ale mediului generate de activitatea de prospectiune/explorare/exploatare
3.1. Stabilitatea suprafetei terenurilor, a versantilor si taluzurilor de cariera/halda
3.2. Stabilitatea golurilor subterane si efectele acestora asupra suprafetei si mediului
3.3. Degradarea terenurilor prin excavatii, depozitarea sterilelor miniere, desolificari etc.
3.4. Poluarea acviferelor de suprafata sau a apelor subterane freatice
3.5. Degradarea calitatii aerului prin emisii de pulberi, noxe etc.
3.6. Deteriorarea vegetatiei (defrisari, desolificari etc.)
4. Lucrari de refacere a mediului
4.1. Lucrari pentru stabilizarea versantilor naturali, a taluzurilor de cariera/halda
4.2. Lucrari de rambleiere a excavatiilor
4.3. Lucrari pentru asigurarea stabilitatii fizice si chimice si pentru ecologizarea haldelor de steril si/sau iazurilor de decantare
4.4. Lucrari necesare dezafectarii infrastructurii de pe amplasament
4.5. Managementul apelor (colectare, drenare, epurare, deversare)
4.6. Lucrari de decontaminare a terenurilor
4.7. Lucrari de resolidificare a terenurilor
4.8. Lucrari pentru refacerea vegetatiei (plantari, inierbari)
4.9. Alte lucrari/masuri necesare pentru atingerea obiectivelor la momentul inchiderii si dupa aceasta (inclusiv reabilitarea terenului si tratamentul aplicat contaminantilor ulterior inchiderii si, daca este cazul, masuri privind restaurarea biodiversitatii)
5. Volumele fizice si valorice ale lucrarilor de refacere a mediului
5.1. Lucrarile de refacere a mediului necesare in perimetrul afectat si volumele fizice ale acestora
5.2. Costurile unitare pe categorii de lucrari, inclusiv cele care privesc instalatiile de deseuri
5.3. Costurile anuale si costurile totale ale lucrarilor de refacere a mediului si a celor de monitorizare a factorilor de mediu, necesare pe toata perioada de functionare a obiectivului, de inchidere si postinchidere, inclusiv a celor care privesc instalatiile de deseuri
- Se va evidentia valoarea sumei aferente cotei de 10%, nereturnabila in conformitate cu art. 35 si 44 din anexa la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, al ministrului mediului si schimbarilor climatice si al ministrului economiei nr. 202/2.881/2.348/2013 pentru aprobarea Instructiunilor tehnice privind aplicarea si urmarirea masurilor stabilite in planul de refacere a mediului, in planul de gestionare a deseurilor extractive si in proiectul tehnic de refacere a mediului, precum si modul de operare cu garantie financiara pentru refacerea mediului afectat de activitatile miniere
5.4. Sursele de finantare a lucrarilor de refacere a mediului
5.5. Devizul general privind cheltuielile necesare pentru inchiderea, ecologizarea si monitorizarea postinchidere a perimetrului
6. Graficul de executie a lucrarilor de refacere a mediului
6.1. Corelarea executiei lucrarilor de refacere a mediului cu programul lucrarilor miniere
6.2. Etapele de realizare a lucrarilor de refacere a mediului (cu detalierea activitatilor specifice pentru fiecare etapa)
7. Monitorizarea
7.1. Obiectivele programului de monitorizare
7.1.1. Monitorizarea stabilitatii taluzurilor finale ale carierei si a golurilor de excavare
7.1.2. Monitorizarea stabilitatii haldelor si iazurilor de decantare
7.1.3. Monitorizarea deversarilor de ape din statiile de tratare sau din colectori, inclusiv a canalelor de descarcare si a deversoarelor care deservesc aceste instalatii
7.1.4. Monitorizarea sistemului de tratare a apei, inclusiv a apelor contaminate si a levigatului din instalatia de gestionare a deseurilor
7.1.5. Monitorizarea emisiilor in atmosfera (pulberi, emisii de gaz)
7.1.6. Monitorizarea renaturarii
7.2. Perioada estimata a lucrarilor de monitorizare
7.3. Lucrari de intretinere si/sau de refacere a unor lucrari
7.4. Costurile lucrarilor de monitorizare
Anexe
Anexe text:
1. Deviz general privind cheltuielile necesare pentru inchiderea, ecologizarea si monitorizarea postinchidere a perimetrului . . . . . . . . . ., in lei/euro la cursul de . . . . . . . . . . lei/euro, din data de . . . . . . . . . .;
- Se va intocmi un deviz general privind cheltuielile necesare pentru inchiderea, ecologizarea si monitorizarea postinchidere pentru toata perioada concesiunii si cate unul pentru fiecare an de concesiune.
2. Devize partiale si antemasuratori/volumele fizice si valorice ale lucrarilor de refacere a mediului;
3. Graficul de executie a lucrarilor de inchidere, ecologizare, reabilitare a mediului si monitorizare postinchidere, din planul de refacere a mediului si din proiectul tehnic de refacere a mediului, pe etape de realizare/an;
4. Copia Certificatului de atestare a competentei tehnice a persoanei fizice/juridice care a intocmit planul de refacere a mediului si proiectul tehnic de refacere a mediului, emis de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale;
Anexe grafice:
1. Fisa de localizare a perimetrului de prospectiune/explorare/exploatare . . . . . . . . . ., judetul . . . . . . . . . ., la scara 1:25.000;
2. Harta geologica a regiunii, la scara 1:25.000-1:200.000;
3. Plan de incadrare in regiune, la scara 1:25.000- 1:200.000;
4. Plan de situatie cu amplasarea lucrarilor propuse, la scara 1:1.000-1:10.000;
5. Alte planuri, sectiuni geologice/profile transversale, scheme de amplasare/realizare/constructie a lucrarilor sau de amplasare a punctelor de monitorizare a factorilor de mediu, precum si orice alte materiale grafice care sunt utile intelegerii activitatii miniere si/sau proiectului tehnic de refacere a mediului prezentate.
NOTE:
1. Planul de refacere a mediului si Proiectul tehnic de refacere a mediului se intocmesc de persoane juridice sau fizice atestate de catre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale si pot fi supuse revizuirii in functie de evolutia si impactul in timp al activitatilor miniere.
2. Continutul-cadru al Planului de refacere a mediului si al Proiectului tehnic de refacere a mediului este orientativ si ofera un model de abordare care are ca scop indeplinirea tuturor cerintelor legale. El va fi adaptat in functie de activitate (prospectiune, explorare, exploatare de suprafata/subterana).

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

OUG nr. 11/2021 pentru aprobarea schemelor de plati si a unor instrumente de garantare care se aplica in agricultura in anii 2021 si 2022
Ordonanta de urgenta nr. 11/2021 pentru aprobarea schemelor de plati si a unor instrumente de garant ...

HG nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata in anul 2021
Hotararea nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata Mo ...

Legea nr. 2/2021 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea antitiganismului
Legea nr. 2/2021 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea antitiganismului Monitorul ...

OUG 225/2020 privind modificarea unor acte normative si stabilirea unor masuri in domeniul agriculturii
Ordonanta de urgenta nr. 225/2020 privind modificarea unor acte normative si stabilirea unor masuri ...

OUG 220/2020 privind aplicarea unor masuri de protectie sociala dupa 1 ianuarie 2021 in contextul raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pe
Ordonanta de urgenta nr. 220/2020 privind aplicarea unor masuri de protectie sociala dupa 1 ianuarie ...

OUG 212/2020 privind stabilirea unor masuri la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative
Ordonanta de urgenta nr. 212/2020 privind stabilirea unor masuri la nivelul administratiei publice c ...

Legea 298/2020 pentru completarea Codului muncii. Codul muncii 2021
Legea nr. 298/2020 pentru completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii Monitorul Oficial, Partea ...

Codul muncii actualizat 2021, Integral PDF
CODUL MUNCII, Legea nr. 53/2003, Republicata si actualizata 2021 ...

Legea nr. 296/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Legea nr. 296/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal Moni ...Articole Juridice

Dreptul la deconectare al salariatului in era digitala. Reglementare
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Repartizarea normei de munca si a timpului de lucru al medicilor. Dispozitii legale incidente
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Recunoasterea si aplicarea sporului pentru conditii de munca in domeniul sanatatii si asistentei sociale. Dispozitii legale incidente si paralizante
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Necesitate sau absurditate? Formularea plangerii prealabile la autoritatea emintenta a actului administrativ de sanctionare disciplinara, inainte de s
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Evaluarea salariatilor prin procese automate, aplicatii si platforme electornice
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

E-sanatatea si securitatea in munca pe piata unica digitala
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Protectia corespondentei electronice a salariatului in era digitala
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Decizia nr. 30/2020 privind examinarea recursului in interesul legii privind cauza reala si serioasa a concedierii. Selectarea salariatilor ce ar urma
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Hotararea CEDO in cauza Michnea impotriva Romaniei. Respectarea vietii de familie
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Hotararea CEDO in Cauza Dimitrie Dan Popescu si altii impotriva Romaniei. Imposibilitatea de a se bucura de dreptul de proprietate
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Limitele de competenta ale A.S.F. Petitie adresata Autoritatii de Supraveghere Financiara (A.S.F.) avand ca obiect contestarea modului de solutionare
Pronuntaţă de: I.C.C.J, Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 438 din 29 ianuarie 2020

Cerere de acordare a unor masuri reparatorii prin echivalent aferente unui imobil preluat abuziv in perioada comunista. Obligatia dovedirii calitatii
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 708 din 10 februarie 2020

Contract de achizitie publica. Aprecierea indeplinirii conditiei referitoare la existenta unor „circumstante imprevizibile”
Pronuntaţă de: I.C.C.J , Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 468 din 29 ianuarie 2020

Cerere in despagubiri pentru paguba suferita printr-un act administrativ-fiscal nelegal. Conditiile antrenarii raspunderii patrimoniale a autoritatii
Pronuntaţă de: I.C.C.J - Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 1160 din 26 februarie 2020

Ştiri Juridice