Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Integral: Hotararea Nr. 454/2019 privind modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a OUG 14/2007

INTEGRAL: Hotararea Nr. 454/2019 privind modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a OUG 14/2007


Hotararea nr. 454/2019 privind modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 731/2007

Articolul I
Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 731/2007, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 254 din 16 aprilie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 2, alineatul (2) se abroga.
2. La articolul 2, alineatele (4) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(4) Sumele reprezentand cheltuieli de distrugere se inscriu, pe baza de documente justificative, in procesul-verbal de distrugere, care constituie titlu executoriu pentru aceste sume, in conditiile legii, si urmeaza regimul creantelor bugetare prevazute la art. 220 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.
. . . . . . . . . .
(6) Distrugerea bunurilor intrate in proprietatea privata a statului, care nu indeplinesc conditiile legale de comercializare, se efectueaza in prezenta si cu confirmarea prin semnatura a unei comisii de preluare si distrugere formate din cate un reprezentant desemnat de institutia sau autoritatea publica detinatoare, de organul de valorificare si de serviciile publice deconcentrate corespunzatoare ale Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, Ministerului Afacerilor Interne si Ministerului Mediului."
3. La articolul 3, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(5) Membrii comisiei de preluare si distrugere prevazute la art. 2 alin. (6) pot fi si membri ai comisiei de evaluare prevazute la art. 6 alin. (4) si (41) din ordonanta si sunt numiti prin decizie a institutiei ori autoritatii publice detinatoare, prin care se desemneaza dintre acestia si presedintele comisiei. Inlocuirea acestora, prin decizie, se face in conditii temeinic motivate."
4. La articolul 4, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Detinatorii declara si predau bunurile confiscate in proceduri penale distinct de celelalte bunuri intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului."
5. La articolul 5, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins:
"(21) Actul prevazut la alin. (2) lit. j) se preda organului de valorificare in copie conforma cu originalul."
6. La articolul 5, alineatul (6) se abroga.
7. La articolul 5, alineatele (7) si (8) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(7) Pentru bunurile provenind din succesiuni vacante, titlul de proprietate il constituie certificatul de vacanta succesorala emis de notarul public.
(8) In cazul mostenirilor ce urmeaza a fi declarate vacante, deschise pana la intrarea in vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, directiile generale regionale ale finantelor publice reprezinta statul ca subiect de drepturi si obligatii in cadrul procedurii succesorale. Reprezentarea acestora in cadrul procedurii succesorale se face prin consilieri juridici. Mostenirile vacante deschise dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 287/2009, republicata, cu modificarile ulterioare, intra in proprietatea privata a comunelor, oraselor si municipiilor."
8. La articolul 9, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(5) Bunurile considerate abandonate in conditiile art. 3 alin. (7) din ordonanta se predau organelor de valorificare competente."
9. La articolul 11, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 11
(1) Lichidatorii sau, in cazul societatilor radiate fara lichidare, administratorii acestora la data radierii predau bunurile organelor de valorificare, pe baza de proces-verbal de predare-primire, in termen de 10 zile de la data comunicarii incheierii de radiere."
10. La articolul 12, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Organele de valorificare sau, in cazul in care nu au personalitate juridica, institutiile cu personalitate juridica din care acestea fac parte reprezinta statul in calitate de proprietar al bunurilor devenite ale statului potrivit art. 7 din Legea nr. 314/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, si sunt abilitate sa ia toate masurile legale necesare pentru a intra in posesia acestor bunuri, daca acestea nu sunt predate conform art. 11.
(3) Creantele persoanelor juridice radiate, devenite ale statului in conditiile art. 7 din Legea nr. 314/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, se transmit de catre organul de valorificare spre executare silita, impreuna cu incheierea judecatorului delegat prin care se dispune radierea persoanei juridice si cu documentele doveditoare cu privire la dreptul de creanta al persoanei juridice radiate."
11. La articolul 14, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Articolul 14
(1) Dupa preluarea bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, comisia de evaluare procedeaza la evaluarea acestora in termen de 30 de zile, cu exceptia bunurilor care necesita expertizare in vederea evaluarii.
(2) Rezultatele evaluarii sunt consemnate intr-un proces- verbal de evaluare intocmit de comisia de evaluare in 3 exemplare, semnat de membrii acesteia si avizat de conducatorul organului de valorificare."
12. La articolul 14, alineatul (6) se abroga.
13. La articolul 14, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(7) Comisia de evaluare este formata din 5 membri: 3 reprezentanti ai organului de valorificare, un reprezentant al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor si unul al detinatorului bunurilor. Organul de valorificare este reprezentat in comisie de:
a) conducatorul adjunct al organului de valorificare, care coordoneaza activitatea de valorificare - presedintele comisiei;
b) 2 salariati din cadrul compartimentului, biroului sau serviciului valorificare bunuri, dintre care unul este desemnat secretarul comisiei. In cazul in care in cadrul compartimentului, biroului sau serviciului nu sunt incadrati cel putin 2 salariati, conducatorul organului de valorificare va desemna un salariat din cadrul altui compartiment, birou sau serviciu din institutie."
14. La articolul 14, dupa alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu urmatorul cuprins:
"(8) In situatia in care valorificarea priveste bunuri confiscate in proceduri penale, din comisia de evaluare poate face parte si un reprezentant al Agentiei Nationale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate. In acest caz, comisia de evaluare este formata din 5 membri: 2 reprezentanti ai organului de valorificare, un reprezentant al Agentiei Nationale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, un reprezentant al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor si un reprezentant din partea Ministerului Afacerilor Interne. Inlocuirea acestora se face prin decizie, in conditii temeinic motivate."
15. La articolul 15, alineatele (2) si (5) se abroga.
16. La articolul 20, alineatul (3) se abroga.
17. La articolul 22, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 22
(1) Bunurile imobile intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului se valorifica numai prin licitatie publica, daca prin lege nu se dispune altfel."
18. La articolul 22 alineatul (2), literele a) si b) se abroga.
19. La articolul 22, alineatele (3) - (5) se abroga.
20. La articolul 22, alineatele (7) si (9) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(7) In cazul in care unii dintre coproprietari nu depun oferta de cumparare in termenul de mai sus, vanzarea directa a cotei detinute de stat se face catre cei care au depus oferta. Contractul de vanzare-cumparare se incheie in forma autentica in termen de cel mult 30 de zile de la data achitarii sumei prevazute mai sus.
. . . . . . . . . .
(9) In cazul in care chiriasii aflati in situatia prevazuta la alin. (8) nu isi exprima oferta de cumparare sau nu achita suma datorata in termenele precizate la alin. (8), se procedeaza la valorificarea bunurilor prin licitatie publica."
21. La articolul 23, alineatele (7) si (8) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(7) Licitatia publica are loc in prezenta unei comisii formate din 3 membri, dintre care unul are calitatea de presedinte al comisiei, desemnati prin decizie a conducatorului organului de valorificare sau, daca acesta nu are personalitate juridica, a institutiei cu personalitate juridica din care face parte organul de valorificare. Prin decizie se desemneaza si membrii supleanti.
(8) Comisia de licitatie verifica indeplinirea conditiilor de participare la licitatie si intocmeste lista cuprinzand persoanele acceptate la licitatie. Garantia de participare la licitatie se depune/se vireaza de catre participantii la licitatie in conturile corespunzatoare de disponibilitati deschise la unitatile Trezoreriei Statului potrivit prevederilor art. 36 alin. (4)."
22. La articolul 24, alineatele (15), (23) si (28) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(15) In cazul neprezentarii la licitatie, precum si al ofertantilor care refuza semnarea procesului-verbal de licitatie, garantia nu se restituie si devine venit la bugetul de stat sau, dupa caz, local si se vireaza in conturile de venituri bugetare corespunzatoare deschise la unitatile Trezoreriei Statului potrivit prevederilor art. 36 alin. (3).
. . . . . . . . . .
(23) In cazul in care garantia depusa depaseste sumele prevazute la alin. (22), suma ramasa din garantie dupa acoperirea acestora devine venit la bugetul de stat sau, dupa caz, local si se vireaza in conturile de venituri bugetare corespunzatoare deschise la unitatile Trezoreriei Statului potrivit art. 36 alin. (3). In caz contrar, fostul adjudecatar este obligat la plata cheltuielilor ocazionate de organizarea unei noi licitatii publice si, dupa caz, a diferentei de pret ramase neacoperite din garantia depusa.
. . . . . . . . . .
(28) Dobanzile si penalitatile prevazute la alin. (24) se stabilesc conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare."
23. La articolul 25, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:
"(11) Procedura si competentele privind organizarea licitatiei de comision se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala."
24. La articolul 27, partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 27
Daca in termen de 150 de zile de la prima reevaluare a bunurilor acestea nu se valorifica prin modalitatile prevazute la art. 9 din ordonanta sau nu se atribuie cu titlu gratuit, se poate proceda la:".
25. Articolul 28 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 28
Organele de valorificare pot preda bunurile spre valorificare si altor organe de valorificare din structura Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. In acest scop, se incheie un protocol intre conducatorii organelor de valorificare."
26. La articolul 29 alineatul (1) litera a), penultimul paragraf se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Datele tehnice care trebuie comunicate Ministerului Finantelor Publice pentru autovehicule, ambulante sanitare cu dotarile aferente, ambarcatiuni si motoare atasabile acestora sunt prevazute in anexa care face parte integranta din prezentele norme metodologice."
27. La articolul 29 alineatul (1), litera e) se abroga.
28. La articolul 29, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Atribuirea cu titlu gratuit a bunurilor prevazute la alin. (1) lit. b) si c) se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice, pentru cele care intra in competenta Ministerului Finantelor Publice, sau prin decizie a conducatorului organului de valorificare, daca acesta are personalitate juridica, ori, in caz contrar, a conducatorului institutiei cu personalitate juridica din care face parte organul de valorificare, pentru cele care intra in competenta acestora."
29. La articolul 30 alineatul (1), litera c) se abroga.
30. La articolul 30, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:
"(11) Procedura de valorificare a bunurilor conform prevederilor alin. (1) lit. d) si e) se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala."
31. La articolul 30, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Atribuirea cu titlu gratuit in conditiile art. 29 alin. (1) lit. b), c), d) si f) se poate face direct, fara parcurgerea etapelor de valorificare, dar cu respectarea procedurii de evaluare a bunurilor."
32. La articolul 31 alineatul (1), literele a), b) si c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) propun Ministerului Finantelor Publice transmiterea cu titlu gratuit a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, pentru valori mai mari de 10.000 lei, conform prevederilor art. 29 alin. (1) lit. b);
b) verifica daca sumele rezultate din valorificarea bunurilor se varsa in termen la bugetul de stat; in caz contrar, se iau masurile prevazute de legislatia in vigoare pentru recuperarea acestora si, dupa caz, a dobanzilor si penalitatilor de intarziere;
c) transmit debitele constatate organelor de executare silita in vederea aplicarii masurilor de executare silita, in baza titlurilor executorii emise in conditiile legii;".
33. La articolul 31 alineatul (1), litera g) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"g) raporteaza lunar Ministerului Finantelor Publice situatia privind autovehiculele, ambulantele sanitare cu dotarile aferente, ambarcatiunile si motoarele atasabile acestora intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, conform anexei la prezentele norme metodologice;".
34. La articolul 31 alineatul (1), litera h) si alineatul (2) se abroga.
35. La articolul 33, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Comisia de distrugere, numita prin decizie a conducatorului organului de valorificare sau, in cazul in care acesta nu are personalitate juridica, a conducatorului institutiei cu personalitate juridica in cadrul careia functioneaza acesta, este formata din 5 membri: 2 reprezentanti ai organului de valorificare, un reprezentant din partea Ministerului Afacerilor Interne, un reprezentant al Ministerului Mediului si un reprezentant al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor. Prin decizie se desemneaza un presedinte al comisiei, dintre reprezentantii organului de valorificare si membri supleanti, reprezentanti ai acelorasi institutii."
36. La articolul 33, alineatul (5) se abroga.
37. La articolul 35, alineatele (3) si (4) se abroga.
38. Articolul 36 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 36
(1) Veniturile incasate din valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, precum si veniturile incasate in urma valorificarii bunurilor confiscate de catre autoritatile administratiei publice locale se colecteaza in conturile de disponibilitati deschise la unitatile Trezoreriei Statului stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu avizul Ministerului Finantelor Publice. Prin acelasi ordin se stabilesc institutiile publice cu codurile de identificare fiscala aferente, coduri care se utilizeaza la deschiderea conturilor de disponibilitati. In cazul incasarii contravalorii bunurilor respective in numerar, sumele incasate se depun de catre organele de valorificare la casieria unitatii Trezoreriei Statului in prima zi lucratoare de la incasare.
(2) Din sumele colectate, organele de valorificare acopera, pe baza de documente legale, cheltuielile efectuate in vederea valorificarii bunurilor, avand obligatia ca in termen de 5 zile lucratoare de la incasare sa vireze disponibilitatile ramase in conturile prevazute la alin. (1), la subdiviziunile corespunzatoare aferente subcapitolelor de venituri ale bugetului de stat sau ale bugetului local, astfel: 35.01.03 AĞIncasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legiiAğ, 35.01.06 AĞIncasari din valorificarea bunurilor confiscate ca urmare a savarsirii infractiunilor la regimul drogurilor si precursorilorAğ, respectiv 35.02.03 AĞIncasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legiiAğ.
(3) Prin ordinul mentionat la alin. (1) se stabilesc si conturile de venituri bugetare, precum si codurile de identificare fiscala cu care se codifica conturile respective.
(4) Prin ordinul mentionat la alin. (1) se stabilesc si conturile corespunzatoare de disponibilitati deschise la unitatile Trezoreriei Statului pentru gestionarea sumelor reprezentand garantia de participare la licitatie care se depune/se vireaza de catre participantii la licitatie, institutiile publice pe numele carora vor fi deschise aceste conturi, precum si codurile de identificare fiscala cu care se codifica conturile respective."
39. La articolul 37, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Articolul 37
(1) Pentru cheltuielile efectuate in vederea valorificarii bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului dupa virarea la bugetul de stat a disponibilitatilor rezultate din valorificare sau pentru care sumele disponibile in conturile deschise la unitatile Trezoreriei Statului potrivit art. 36 alin. (1) nu sunt suficiente, se prezinta documente justificative, procedandu-se astfel:
a) organele de valorificare intocmesc un referat in care vor fi consemnate, pe baza de documente justificative, sumele care urmeaza sa fie restituite din contul bugetului de stat in conturile deschise la unitatile Trezoreriei Statului potrivit art. 36 alin. (1). Referatul este semnat de conducatorul organului de valorificare si va purta viza de control financiar preventiv propriu;
b) unitatile Trezoreriei Statului restituie suma totala aprobata in referat din contul corespunzator de venituri ale bugetului de stat in conturile deschise la unitatile Trezoreriei Statului potrivit art. 36 alin. (1);
c) dupa alimentarea conturilor deschise la unitatile Trezoreriei Statului potrivit art. 36 alin. (1), organele de valorificare dispun platile legale catre beneficiari.
(2) Veniturile incasate din valorificarea bunurilor confiscate de catre autoritatile administratiei publice locale se fac venit la bugetul local, dupa deducerea cheltuielilor cu valorificarea si a unui comision de 20% din veniturile ramase dupa deducerea cheltuielilor cu valorificarea. Comisionul se vireaza la bugetul statului, in contul corespunzator de venituri ale bugetului de stat deschis la unitatile Trezoreriei Statului potrivit art. 36 alin. (3), in termen de 5 zile de la incasare."
40. La articolul 39, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 39
(1) In categoria cheltuielilor prevazute la art. 36 alin. (2) si la art. 37 si 38 sunt incluse cheltuielile efectuate in vederea valorificarii bunurilor intrate in proprietatea privata a statului, de la preluarea acestora pana la valorificarea, atribuirea gratuita sau distrugerea lor, precum cheltuielile privind sortarea, manipularea, transportarea, depozitarea, conservarea, analiza, fotografierea, filmarea, marcarea, etichetarea si expertizarea, inclusiv cele efectuate pentru stabilirea bunurilor care indeplinesc conditiile de comercializare, restituirea contravalorii bunurilor inapoiate de consumatori ca urmare a constatarii unor defecte, conform cadrului legal privind protectia consumatorilor, cheltuielile pentru verificarea starii de functionare a autovehiculelor, evaluarea, licitatiile, publicitatea, dezmembrarea, distrugerea, cheltuielile cu dotarea cu mijloace auto pentru desfasurarea in conditii optime a activitatii de valorificare, restituirea sumelor incasate gresit sau fara baza legala, a contravalorii bunurilor intrate gresit sau fara baza legala in proprietatea privata a statului, indemnizatiile membrilor comisiilor prevazute la art. 1 alin. (3), art. 6 alin. (3) si (41) si art. 8 alin. (2) din ordonanta si cotele de contributii aferente acestor indemnizatii, datorate potrivit legii de angajator, precum si cotele retinute pentru acordarea de premii personalului Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, conform reglementarilor in vigoare. Cotele retinute conform reglementarilor in vigoare pentru acordarea de premii personalului Agentiei Nationale de Administrare Fiscala se aplica asupra sumelor rezultate din valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, exclusiv TVA si celelalte cheltuieli de valorificare."
41. La articolul 39 alineatul (3), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) cheltuieli ce greveaza asupra bunurilor in momentul preluarii acestora in vederea valorificarii (impozite, taxe, cheltuieli de intretinere, energie, telefon, gaze naturale, datorii inscrise in pasivul succesoral si altele asemenea), in limita activului succesoral;".
42. La articolul 40, alineatul (5) se abroga.
43. La articolul 40, alineatul (8) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(8) Contravaloarea in lei a sumelor in valuta neconvertibila cotata la Banca Nationala a Romaniei si depozitata la sucursalele acesteia virata in conturile deschise la unitatile Trezoreriei Statului potrivit art. 36 alin. (1) se restituie de catre organele de valorificare, pe baza hotararii judecatoresti ramase definitiva, insotita de cererea de restituire, precum si de certificatul de atestare fiscala din care sa rezulte ca persoana fizica sau juridica de la care s-a dispus confiscarea nu are obligatii bugetare neachitate."
44. La articolul 41, alineatele (4) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(4) Contravaloarea in lei a bunurilor si a sumelor in valuta liber convertibila/neconvertibila cotata, precum si mijloacele de plata in lei intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului se restituie din conturile deschise la unitatile Trezoreriei Statului potrivit prevederilor art. 36 alin. (1).
(5) In cazul in care beneficiarul restituirii inregistreaza obligatii fiscale restante fata de bugetele ale caror creante sunt administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, acestea se vor compensa cu suma de restituit, pana la concurenta celei mai mici sume, conform prevederilor art. 167 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare. Procedura de restituire se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala."
45. La articolul 41, alineatul (7) se abroga.
46. Articolul 44 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 44
Substantele si preparatele toxice si foarte toxice se predau gratuit entitatilor autorizate in conditiile legii sa desfasoare activitate cu astfel de substante si produse. Valorificarea sau, dupa caz, distrugerea acestora se face in conformitate cu prevederile actelor normative care reglementeaza regimul acestor substante."
47. La articolul 46, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 46
(1) Bunurile, inclusiv fildesul, documentele sau valorile susceptibile sa faca parte din patrimoniul cultural national sau care prezinta valoare documentara, stiintifica, artistica sau muzeistica se predau de indata, cu titlu gratuit, Ministerului Culturii si Identitatii Nationale, pentru a fi repartizate institutiilor specializate, potrivit avizului Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor."
48. Articolul 49 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 49
(1) Valorificarea mijloacelor de plata in valuta neconvertibila intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, preluate de Banca Nationala a Romaniei, se realizeaza prin virarea contravalorii in lei a acestora, rezultata in urma schimbului valutar, dupa deducerea cheltuielilor efectuate in vederea valorificarii, in conturile deschise la unitatile Trezoreriei Statului potrivit art. 36 alin. (1), in termen de 5 zile lucratoare de la obtinerea contravalorii in lei.
(2) In cazul in care mijloacele de plata in valuta neconvertibila, intrate in proprietatea privata a statului, depuse la Banca Nationala a Romaniei, nu au putut fi valorificate, fie din lipsa de interes in efectuarea schimbului de catre bancile comerciale/bancile emitente, fie suma ce ar putea fi obtinuta in urma valorificarii este mai mica decat costurile tranzactiei, fie din alte motive care conduc la lipsa de eficacitate a operatiunii, acestea vor fi pastrate, expuse sau distruse de catre Banca Nationala a Romaniei, conform reglementarilor acesteia."
49. La articolul 51, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 51
(1) Sumele obtinute ca urmare a valorificarii bunurilor prevazute la art. 5 alin. (2) din ordonanta sunt virate, in termen de 5 zile de la incasare, ca venit la bugetul de stat sau, dupa caz, local, dupa deducerea cheltuielilor efectuate conform prevederilor legale in vigoare in conturile de venituri bugetare corespunzatoare deschise la unitatile Trezoreriei Statului potrivit art. 36 alin. (3)."
50. La articolul 53, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu urmatorul cuprins:
"(7) Sunt supuse valorificarii gropurile in integralitatea lor, fara lotizarea continutului acestora."
51. La articolul 55, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Articolul 55
(1) Pentru valorificarea obiectelor din metale sau pietre pretioase se utilizeaza metoda vanzarii directe sau licitatia publica.
(2) Obiectele din metale si/sau pietre pretioase intrate in proprietatea privata a statului se valorifica prin vanzare catre persoanele fizice sau juridice autorizate de catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor sau catre alte persoane fizice care declara pe propria raspundere ca efectueaza achizitia in scop personal, si nu pentru revanzare."
52. La articolul 55, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:
"(6) Valorificarea prin licitatie publica a obiectelor din metale sau pietre pretioase se face potrivit procedurii stabilite la art. 23 si 24, cu conditia suplimentara ca participantii la licitatie sa faca dovada calitatii de persoane fizice sau juridice autorizate de catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor sau, in cazul persoanelor fizice care nu au aceasta calitate, cu conditia sa declare in scris, pe propria raspundere, ca intentioneaza achizitia acestor bunuri pentru uz personal, si nu pentru revanzare."
53. Articolul 57 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 57
Metalele pretioase, aliajele acestora si pietrele pretioase intrate in proprietatea privata a statului se valorifica de catre Directia generala executari silite cazuri speciale din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, prin structurile din cadrul acesteia, in cazul in care au fost confiscate in cadrul procesului penal, si de catre organele de valorificare a caror raza de competenta teritoriala include municipiile resedinta de judet in care functioneaza unitatile depozitare ale Trezoreriei Statului, prevazute in anexa nr. 1 la Normele metodologice privind procedurile de depunere, manipulare si depozitare a metalelor pretioase, aliajelor acestora si pietrelor pretioase, considerate bunuri fara stapan, precum si a celor ridicate in vederea confiscarii ori confiscate in conditiile prevazute de lege, la unitatile Trezoreriei Statului, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 526/2004, cu modificarile ulterioare, si se evalueaza de catre comisiile de evaluare care functioneaza in cadrul acestora."
54. La articolul 58, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 58
(1) In cazul bunurilor prevazute la art. 12 din ordonanta, structura vamala detinatoare va preciza in borderoul privind bunurile trecute in proprietatea statului, prevazut la art. 5 alin. (1), pe care il transmite organelor de valorificare, ratele taxelor la import aplicabile bunurilor cuprinse in borderou (procentual), precum si, daca este cazul, sumele in lei datorate in valoare absoluta, pe unitate de cantitate, conform prevederilor legale in domeniu."
55. Articolul 60 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 60
Taxele la import aferente bunurilor neunionale intrate in proprietatea privata a statului, inclusiv cele aplicate in cazul bunurilor atribuite cu titlu gratuit, potrivit art. 12 alin. (4) din ordonanta, intra in categoria cheltuielilor de valorificare si se platesc din conturile deschise la unitatile Trezoreriei Statului potrivit art. 36 alin. (1)."
56. Articolul 61 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 61
Dupa retinerea taxelor la import din sumele incasate din valorificarea bunurilor, din suma ramasa se suporta celelalte cheltuieli de valorificare, iar sumele ramase se vireaza in contul corespunzator de venituri al bugetului de stat stabilit potrivit art. 36 alin. (3)."
57. Articolul 63 se abroga.
58. Anexa nr. 1 va deveni anexa la normele metodologice.
59. Anexa nr. 2 se abroga.
60. In cuprinsul Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, sintagmele "directiile generale ale finantelor publice judetene sau/respectiv/si a municipiului Bucuresti, ori/sau/respectiv/si/precum si administratiile finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti", "directiile generale ale finantelor publice judetene sau/respectiv/si a municipiului Bucuresti, ori/sau/respectiv/si/precum si administratiile finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, dupa caz" se inlocuiesc cu sintagma "organele de valorificare".
61. In cuprinsul Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, sintagmele "directorul executiv al directiei generale a finantelor publice judetene sau/respectiv a municipiului Bucuresti ori, dupa caz/precum si/ori seful administratiei publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti" si "directorul executiv al directiei generale a finantelor publice judetene sau/respectiv a municipiului Bucuresti ori, dupa caz/precum si/ori sefii administratiilor finantelor publice de sector" se inlocuiesc cu sintagma "conducatorul organului de valorificare".
Dispozitiile paragrafului anterior se aplica in mod corespunzator si in privinta adjunctilor persoanelor cu functiile de conducere de mai sus.
62. In cuprinsul Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, sintagma "majorari de intarziere" se inlocuieste cu sintagma "dobanzi si penalitati".
63. In cuprinsul Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, sintagmele:
- "contul 50.85 AĞDisponibil din valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statuluiAğ, deschis pe numele organelor de valorificare la unitatile Trezoreriei Statului ale municipiilor resedinta de judet si la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti";
- "contul 50.85 AĞDisponibil din valorificarea bunurilor intrate in proprietatea privata a statuluiAğ deschis la unitatile Trezoreriei Statului ale municipiilor resedinta de judet si la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti";
- "contul 50.85 AĞDisponibil din valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statuluiAğ, deschis pe numele directiilor generale ale finantelor publice judetene la unitatile Trezoreriei Statului ale municipiilor resedinta de judet si pe numele Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti";
- "contul 50.85 AĞDisponibil din valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statuluiAğ;
- "contul 50.85" se inlocuiesc cu sintagma "conturile de disponibilitati deschise la unitatile Trezoreriei Statului potrivit art. 36 alin. (1)".
64. In cuprinsul Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, sintagmele "drepturi de import" si "drepturi vamale de import" se inlocuiesc cu sintagma "taxe la import".
65. In cuprinsul Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, sintagma "bunuri necomunitare" se inlocuieste cu sintagma "bunuri neunionale".
66. In cuprinsul capitolului XIII din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, cu exceptia titlului, sintagmele "autoritatea vamala", "autoritatea vamala detinatoare" si "organele autoritatii vamale" se inlocuiesc cu sintagma "structura vamala detinatoare".


Articolul II
Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala prevazut la art. 36 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 731/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta hotarare, se emite in termen de cel mult 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Pana la intrarea in vigoare a ordinului, veniturile incasate din valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, precum si in urma valorificarii bunurilor confiscate de catre autoritatile administratiei publice locale se colecteaza in conturile de disponibil deschise in acest scop la unitatile Trezoreriei Statului, iar disponibilitatile ramase dupa acoperirea cheltuielilor de valorificare se vireaza in conturile bugetului de stat sau local, conform cadrului legal in vigoare pana la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.


Articolul III
Hotararea Guvernului nr. 731/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 254 din 16 aprilie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta hotarare, se va republica, dandu-se textelor o noua numerotare.

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

OUG 98/2023 pentru modificarea Legii nr. 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe ter
Ordonanta de urgenta nr. 98/2023 pentru modificarea articolului LXIV din Legea nr. 296/2023 privind ...

Legea 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung
Legea nr. 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiar ...

HG nr. 970/2023 pentru aprobarea Metodologiei privind prevenirea si combaterea hartuirii pe criteriul de sex, precum si a hartuirii morale la locul de
HOTARAREA DE GUVERN nr. 970 din 12 octombrie 2023 pentru aprobarea Metodologiei privind prevenirea s ...

HG nr. 900/2023 privind salariului de baza minim brut pe tara de la 1 octombrie 2023
Hotararea nr. 900/2023 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata ...

HG privind stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata de la 1 octombrie 2023
HOTARAREA de Guvern pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata ...

O.U.G. nr. 42 din 24 mai 2023
pentru modificarea si completarea Legii nr. 367/2022 privind dialogul social si a Legii nr. 53/2003 ...

DIRECTIVA (UE) 2019/1152 din 20 iunie 2019 privind transparenta si previzibilitatea conditiilor de munca in Uniunea Europeana
DIRECTIVA (UE) 2019/1152 din 20 iunie 2019 privind transparenta si previzibilitatea conditiilor de m ...

LEGEA nr. 367/2022 a dialogului social
LEGEA nr. 367/2022 privind dialogul social (Inlocuieste Legea nr. 62/2011) Publicata in MONITORUL ...

Legea 283/2022 privind modificarea Codului muncii si a Codului administrativ
Legea nr. 283/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, precum si a O ...Articole Juridice

Transportatorii rutieri nu pot transfera unor terte persoane responsabilitatea de a respecta perioadele de conducere si perioadele de repaus ale condu
Sursa: MCP Cabinet avocati

Simpla incalcare a Regulamentului GDPR nu constituie temeiul unui drept la despagubiri
Sursa: MCP Cabinet avocati

Obtinerea unei copie a datelor cu caracter personal impune punerea la dispozitie a unei reproduceri fidele si inteligibila a tuturor acestor date
Sursa: MCP Cabinet avocati

Incidenta Regulamentului GDPR in cazul difuzarii in direct prin videoconferinta a cursurilor de invatamant scolar
Sursa: MCP Cabinet avocati

Cand il preceda in mod direct repausul zilnic se adauga la repausul saptamanal
Sursa: MCP Cabinet avocati

Orice persoana are dreptul sa stie cui i-au fost comunicate datele sale personale
Sursa: MCP Cabinet avocati

O conventie colectiva care micsoreaza remuneratia lucratorilor care isi desfasoara activitatea prin agent de munca temporara fata de lucratorii recrut
Sursa: MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

Angajatorul are dreptul de a-si organiza activitatea insa aceasta nu inseamna ca prin reorganizare se poate modifica contractul individual de munca al
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.569/04.10.2017 a Curtii de Apel Galati

Legislatia pensiilor militare are un caracter special, derogatoriu, si nu poate fi completata cu dispozitiile Legii nr. 263/2010
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.620/18.10.2018 a Curtii de Apel Galati

Ştiri Juridice