Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Integral: Hotararea nr. 481/2019 pentru modificarea si completarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a institutelor nationale de cercetare-dezvoltare,

INTEGRAL: Hotararea nr. 481/2019 pentru modificarea si completarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a institutelor nationale de cercetare-dezvoltare,


Hotararea nr. 481/2019 pentru modificarea si completarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a institutelor nationale de cercetare-dezvoltare, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 637/2003 a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 592 din 18.07.2019

Articolul I


Regulamentul-cadru de organizare si functionare a institutelor nationale de cercetare-dezvoltare, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 637/2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 418 din 16 iunie 2003, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 1, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Institutul national functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara, calculeaza amortizari si organizeaza si conduce contabilitatea in regim economic potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale prezentului regulament-cadru."
2. La articolul 2, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Institutul national contribuie, in principal, la elaborarea strategiilor de dezvoltare in domeniul specific, desfasoara activitati de cercetare-dezvoltare pentru realizarea obiectivelor cuprinse in Strategia nationala de cercetare-dezvoltare-inovare, constituie baze de competenta stiintifica si tehnologica, de expertiza, de perfectionare a resurselor umane si de documentare stiintifica si tehnica."
3. La articolul 2, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Institutul national poate desfasura, in secundar, activitati comerciale si de productie si se inregistreaza la registrul comertului ca institut national de cercetare-dezvoltare."
4. La articolul 4, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 4
(1) Patrimoniul institutului national se stabileste prin hotararea de infiintare a acestuia, pe baza raportarilor contabile la data de 30 iunie sau pe baza situatiilor financiare anuale la data de 31 decembrie, dupa caz."
5. La articolul 4, alineatele (3) si (5) se abroga.
6. Dupa articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 41, cu urmatorul cuprins:
"Articolul 41
(1) Rezultatele cercetarilor obtinute pe baza derularii unui contract de cercetare-dezvoltare ori inovare finantat partial sau integral din fonduri publice apartin, dupa caz, contractorilor care executa in mod direct activitatile prevazute in contractul de finantare si/sau angajatilor acestora, conform contractelor de finantare si legislatiei in vigoare referitoare la titlurile de proprietate industriala si drepturile de autor. In cazul executiei de catre mai multi contractori, repartizarea intre contractori a drepturilor asupra rezultatelor se face conform acordului prealabil al contractorilor, stabilit in scris.
(2) Rezultatele cercetarilor prevazute la alin. (1) sunt administrate de proprietarii acestora, cu toate drepturile care decurg din calitatea de proprietar.
(3) Pentru valorificarea rezultatelor proprii de cercetare- dezvoltare, institutul national poate infiinta societati sau poate dobandi actiuni sau parti sociale in cadrul unor societati, conform legii, cu acordul consiliului de administratie si al consiliului stiintific ale institutului national."
7. La articolul 5, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Structura organizatorica a institutului national se aproba prin ordin al conducatorului organului administratiei publice centrale coordonator, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a hotararii de infiintare a acestuia, si cuprinde, pe langa structura organizatorica prevazuta la alin. (1), si urmatoarele compartimente: inovare si transfer tehnologic, marketing, juridic, resurse umane, financiar-contabil, audit public intern, achizitii, relatii publice si mass-media."
8. La articolul 9, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Din consiliul de administratie fac parte in mod obligatoriu:
a) directorul general al institutului national, care este presedintele consiliului de administratie;
b) presedintele consiliului stiintific al institutului national;
c) un reprezentant al autoritatii de stat pentru cercetare- dezvoltare;
d) un reprezentant al organului administratiei publice centrale coordonator al institutului national, dupa caz;
e) un reprezentant al Ministerului Finantelor Publice;
f) un reprezentant al Ministerului Muncii si Justitiei Sociale.
(3) Ceilalti membri ai consiliului de administratie sunt specialisti din domeniu, propusi de organul administratiei publice centrale coordonator al institutului national."
9. La articolul 9, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu urmatorul cuprins:
"(31) Din categoria specialistilor pot face parte si reprezentanti ai autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare si, dupa caz, ai organului administratiei publice centrale de specialitate in domeniul specific de activitate al institutului national."
10. Dupa articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 91, cu urmatorul cuprins:
"Articolul 91
(1) Mandatul de reprezentare se aproba de catre conducatorul organului administratiei publice centrale de specialitate reprezentat in consiliul de administratie, daca este cazul.
(2) Ministerele ai caror reprezentanti fac parte in mod obligatoriu din consiliul de administratie au obligatia de a transmite organului administratiei publice centrale coordonator al institutului national, cu minimum o luna inainte de expirarea mandatului consiliului de administratie, nominalizarea reprezentantilor sai.
(3) In situatia in care membrii consiliului de administratie isi pierd calitatea de angajati ai institutiilor de la care provin, raportul de serviciu sau de munca se suspenda sau se modifica, mandatul acestora inceteaza de drept."
11. La articolul 10, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Sunt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administratie cei care, personal, sotul/sotia ori rudele pana la gradul al doilea inclusiv, sunt in acelasi timp angajatori sau asociati la alte unitati cu acelasi profil sau cu care institutul national se afla in relatii comerciale directe."
12. La articolul 10, dupa alineatul (4) se introduc doua noi alineate, alineatele (5) si (6), cu urmatorul cuprins:
"(5) In cazul in care pe parcursul derularii mandatului de membru in consiliul de administratie se constata una dintre incompatibilitatile prevazute la alin. (3) si (4), membrul consiliului de administratie este revocat.
(6) In cazul in care presedintele consiliului stiintific se afla in situatia prevazuta la alin. (5), acesta este inlocuit in consiliul de administratie de vicepresedinte, pana la alegerea unui nou presedinte al consiliului stiintific, pentru o perioada de cel mult doua luni."
13. La articolul 11 alineatul (1), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"d) analizeaza si avizeaza situatiile financiare anuale, pe care le supune spre aprobare organului administratiei publice centrale coordonator si aproba raportul de gestiune asupra activitatii desfasurate de institutul national in anul precedent;".
14. La articolul 11 alineatul (1), litera j) se abroga.
15. Articolul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 12
(1) Consiliul de administratie hotaraste in problemele privind activitatea institutului national, cu exceptia celor care, potrivit legii, sunt date in competenta altor organe.
(2) Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea pe baza regulamentului propriu de organizare si functionare, aprobat de conducatorul organului administratiei publice centrale coordonator al institutului national.
(3) Regulamentul-cadru de organizare si functionare a consiliului de administratie al institutelor nationale de cercetare- dezvoltare se aproba prin act administrativ al conducatorului organului administratiei publice centrale coordonator al institutului national."
16. La articolul 17, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 17
(1) Membrii consiliului de administratie sunt raspunzatori, in conditiile legii, pentru indeplinirea atributiilor ce le revin si raspund solidar pentru administrarea patrimoniului institutului national."
17. Articolul 18 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 18
(1) In ultima luna a fiecarui an, consiliul de administratie prezinta organului administratiei publice centrale coordonator al institutului national programul de activitate pentru anul urmator.
(2) In primul trimestru al fiecarui an, conducerea institutului national prezinta organului administratiei publice centrale coordonator urmatoarele situatii pentru anul precedent:
a) raport anual de activitate al institutului national;
b) raport anual de activitate al consiliului de administratie;
c) raport anual de activitate al directorului general, din care sa reiasa indeplinirea obiectivelor si indicatorilor de performanta manageriala."
18. La articolul 25, litera f) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"f) asigura negocierea contractului colectiv de munca la nivelul institutului national si a salariilor personalului acestuia, prin comitetul de directie, dupa aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli; aproba salariile rezultate din negocierea directa;".
19. Articolul 28 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 28
(1) Institutul national intocmeste anual buget de venituri si cheltuieli potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice si situatiile financiare conform reglementarilor contabile aplicabile.
(2) Negocierea contractului colectiv de munca la nivel de institut national se realizeaza cu incadrarea in structura bugetului de venituri si cheltuieli aprobat."
20. La articolul 29, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Bugetul de venituri si cheltuieli se intocmeste pe baza indicatorilor de performanta stabiliti de organul administratiei publice centrale coordonator al institutului national si se aproba prin ordin al conducatorului acestui organ, cu avizul Ministerului Finantelor Publice si al Ministerului Muncii si Justitiei Sociale."
21. Dupa articolul 29 se introduce un nou articol, articolul 291, cu urmatorul cuprins:
"Articolul 291
In cazul in care institutul national realizeaza si activitati comerciale si de productie, evidenta contabila a acestor activitati se va realiza in mod distinct fata de activitatile de cercetare-dezvoltare, care nu au drept scop obtinerea de profit, astfel incat sa fie asigurata identificarea clara pentru fiecare dintre cele doua tipuri de activitati a veniturilor si cheltuielilor aferente si sa se elimine orice posibilitate de subventionare incrucisata."
22. La articolul 31, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 31
(1) Salariile personalului se stabilesc prin negociere individuala, conform reglementarilor legale si prevederilor contractului colectiv de munca, in limita fondului total destinat platii salariilor prevazut in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat, potrivit legii."
23. La articolul 31, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:
"(11) Acordarea drepturilor de natura salariala prevazute in contractul colectiv de munca al institutului national se face pe baza evaluarii individuale anuale a performantelor personalului si cu incadrarea stricta in resursele financiare alocate anual prin bugetul de venituri si cheltuieli."
24. La articolul 32, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Contractarea de credite peste plafonul stabilit se efectueaza cu aprobarea conducatorului organului administratiei publice centrale coordonator al institutului national."
25. La articolul 33, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Organul administratiei publice centrale coordonator al institutului national va cuprinde in bugetul sau de venituri si cheltuieli fondurile necesare pentru realizarea unor investitii, dotari cu aparatura, echipamente, instalatii si altele asemenea, respectandu-se prevederile legale in vigoare.
(3) Executia investitiilor prevazute la alin. (1) se adjudeca potrivit Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare."
26. La articolul 34, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 34
(1) Operatiunile de incasari si plati ale institutului national se efectueaza prin conturi deschise la institutii de credit cu sediul in Romania si prin unitati de trezorerie."
27. Articolul 36 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 36
Litigiile institutului national cu persoane fizice sau persoane juridice, nesolutionate pe cale amiabila, sunt supuse spre rezolvare instantelor judecatoresti de drept comun."
28. Articolul 38 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 38
Institutul national se acrediteaza/reacrediteaza la un interval de maximum 5 ani, in conformitate cu actele normative in vigoare."
29. In tot cuprinsul regulamentului-cadru, sintagma "minister coordonator" se inlocuieste cu sintagma "organ al administratiei publice centrale coordonator".


Articolul II
Hotararea Guvernului nr. 637/2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a institutelor nationale de cercetare-dezvoltare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 418 din 16 iunie 2003, se republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

Legea nr. 213/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
Legea nr. 213/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii Publicata in ...

Legea nr. 209/2020 privind unele masuri de trecere a frontierei de stat a Romaniei si de facilitare a trecerii frontierei de catre lucratorii frontali
Legea nr. 209/2020 privind unele masuri de trecere a frontierei de stat a Romaniei si de facilitare ...

Legea nr. 208/2020 privind modificarea si completarea unor acte normative
Legea nr. 208/2020 privind modificarea si completarea unor acte normative ...

Legea nr. 372/2005, Republicata si actualizata 2020, privind performanta energetica a cladirilor
Legea nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor Republicata si actualizata 2020 ...

Legea nr. 84/1998. Republicata si actualizata 2020, privind marcile si indicatiile geografice
Legea nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice Republicata si actualizata 2020 ...

OUG 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea corona
ORDONANTA DE URGENTA nr. 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor ...

Legea nr. 199/2020 privind facturarea electronica in domeniul achizitiilor publice
Legea nr. 199/2020 privind facturarea electronica in domeniul achizitiilor publice ...

OUG 157/2020 privind acordarea unui ajutor financiar sub forma de voucher pentru incurajarea si sprijinirea copiilor in practicarea sportului de perfo
Ordonanta de urgenta nr. 157/2020 privind acordarea unui ajutor financiar sub forma de voucher pentr ...

Legea nr. 195/2020 privind statutul personalului feroviar
Legea nr. 195/2020 privind statutul personalului feroviar ...Articole Juridice

Particularitati privind procedura concilierii in litigiile de munca
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Consultantul extern specializat in legislatia muncii. Calitate, atributii si responsabilitati
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Procedura concilierii conflictelor de munca. Suspendarea termenelor de solutionare a conflictelor de munca pe durata concilierii
Sursa: avocat Ioana Emilia | MCP Cabinet avocati

Updatarea Regulamentului intern al angajatorului cu procedura de solutionare amiabila a conflictelor de munca
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati.

O masura privativa de libertate luata impotriva unei persoane vizate de un prim mandat european de arestare (MEA) nu este contrara dreptului Uniunii d
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Magazinul online prin prisma Regulamentului General privind protectia Datelor Personale
Sursa: avocat STOICA IOANA, BAROUL CONSTANTA

Revocarea consimtamantului din perspectiva Regulamentulului general privind protectia datelor nr. 679/2016
Sursa: avocat STOICA IOANA, BAROUL CONSTANTAJurisprudenţă

Recurs admis (cu opinie separata). Casare hotarare pronuntata in apel. Rejudecare. Reparare prejudiciu produs UAT
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 760/2020 Sedinta publica din data de 17 martie 2020

Uzucapiune. Somatia facuta catre o persoana pentru reabilitarea imobilului nu poate reprezenta, in sine, o dovada a dreptului de proprietate pentru de
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 701/2020 Sedinta publica din data de 11 martie 2020

Recunoasterea unei cai de atac in alte situatii decat cele prevazute de legea procesuala, constituie atat o incalcare a principiului legalitatii
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 806/2020 Sedinta publica din data de 26 martie 2020

Nulitate recurs. Neidentificare motive de ordine publica ce ar putea fi invocate din oficiu de catre instanta
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 804/2020, Sedinta publica din data de 26 martie 2020

Conflict negativ de competenta. Pluralitate de debitori. Instanta de executare competenta
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 816/2020, Sedinta publica din data de 1 aprilie 2020

Hotarare AGA dividende. Vointele individuale ale asociatilor, prin manifestarea lor in adunarea generala, devin o vointa colectiva, care constituie vo
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia a II-a civila Decizia nr. 48/2020

Hotararea CEDO din 3 martie 2020 in Cauza Convertito si altii impotriva Romaniei. Cererea priveste anularea diplomelor de licenta
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Ştiri Juridice