Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Integral: Procedura privind acordarea derogarilor sistemelor de inalta tensiune in curent continuu si centralelor electrice formate din module generatoare, care se racordeaza la retelele electrice de interes public

INTEGRAL: Procedura privind acordarea derogarilor sistemelor de inalta tensiune in curent continuu si centralelor electrice formate din module generatoare, care se racordeaza la retelele electrice de interes public


Procedura privind acordarea derogarilor sistemelor de inalta tensiune in curent continuu si centralelor electrice formate din module generatoare, care se racordeaza la retelele electrice de interes public prin intermediul sistemelor de inalta tensiune in curent continuu, de la obligatia de indeplinire a uneia sau mai multor cerinte prevazute in norma tehnica de racordare, din 28.08.2019 publicata in Monitorul Oficial nr. 726 din 04.09.2019.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale


Articolul 1
Prezenta procedura prezinta etapele si modul de desfasurare a procesului de acordare a derogarilor sistemelor de inalta tensiune in curent continuu, denumite in continuare sisteme HVDC, si centralelor electrice formate din module generatoare, care se racordeaza la retelele electrice de interes public prin intermediul sistemelor de inalta tensiune in curent continuu, denumite in continuare MGCCC, de la obligatia de indeplinire a uneia sau mai multor cerinte prevazute in norma tehnica de racordare.


Articolul 2
Prezenta procedura se aplica de catre gestionarul sau potentialul gestionar al unui sistem HVDC sau al unei MGCCC, dupa caz, operatorul de transport si sistem si operatorii de retea relevanti pentru obtinerea derogarilor sistemelor HVDC si MGCCC de la obligatia de indeplinire a uneia sau mai multor cerinte prevazute in norma tehnica de racordare.


Articolul 3
Aplicarea prezentei proceduri se face prin coroborare cu prevederile urmatoarelor acte normative:
a) Regulamentul (UE) 2016/1.447 al Comisiei din 26 august 2016 de instituire a unui cod de retea privind cerintele pentru racordarea la retea a sistemelor de inalta tensiune in curent continuu si a modulelor generatoare din centrala conectate in curent continuu;
b) Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) Norma tehnica privind cerintele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru sistemele de inalta tensiune in curent continuu si pentru centralele electrice formate din module generatoare care se racordeaza la retelele electrice de interes public prin intermediul sistemelor de inalta tensiune in curent continuu, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 185/2019;
d) Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 46/2017 pentru aprobarea criteriilor de acordare a derogarilor pentru sistemele de inalta tensiune in curent continuu care se racordeaza la reteaua electrica de transport sau de distributie si pentru modulele generatoare dintr-o centrala electrica care se racordeaza printr-un sistem de inalta tensiune in curent continuu la reteaua electrica de transport sau de distributie de la obligatia de indeplinire a uneia sau mai multor cerinte din normele tehnice pentru racordare, aplicabile acestora;
f) Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 157/2019 privind aprobarea Metodologiei de analiza cost-beneficiu pentru extinderea aplicarii si acordarea derogarilor privind cerintele prevazute in normele tehnice de racordare.


Articolul 4
(1) Termenii utilizati in prezenta procedura au semnificatia prevazuta in actele normative mentionate la art. 3. Alti termeni decat cei prevazuti la art. 3 sunt definiti dupa cum urmeaza:
a) operator de distributie adiacent - operatorul de distributie racordat direct, prin cel putin o linie electrica/un cablu electric in curent alternativ sau curent continuu, la operatorul de retea relevant care solicita o derogare sau de la care gestionarul sau potentialul gestionar al sistemului HVDC/MGCCC solicita o derogare;
b) operator de distributie afectat - operatorul de distributie care urmeaza sa fie afectat ca urmare a acordarii/neacordarii derogarii solicitate de un operator de retea relevant sau de un gestionar sau un potential gestionar al sistemului HVDC/MGCCC, din punctul de vedere al criteriilor de derogare aprobate de autoritatea competenta;
c) potentialul gestionar al sistemului HVDC/MGCCC - persoana fizica sau juridica care urmeaza sa detina un sistem HVDC/o MGCCC sau sa preia gestiunea unui sistem HVDC/unei MGCCC prin actiunea actualului gestionar de vanzare/cedare a sistemului HVDC/a MGCCC.
(2) In prezenta procedura se folosesc urmatoarele abrevieri:
a) ACER - Agentia pentru Cooperarea Autoritatilor de Reglementare din Domeniul Energiei;
b) ANRE - Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei;
c) ACB - analiza cost-beneficiu;
d) metodologia ACB - Metodologia de analiza cost-beneficiu pentru extinderea aplicarii si acordarea derogarilor privind cerintele prevazute in normele tehnice de racordare, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei Electrice nr. 157/2019;
e) OTS - operator de transport si de sistem - Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.;
f) ORR - operator de retea relevant;
g) OD - operator de distributie;
h) ODI - operator de distributie inchis;
i) norma tehnica de racordare - Norma tehnica privind cerintele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru sistemele de inalta tensiune in curent continuu si pentru centralele electrice formate din module generatoare care se racordeaza la retelele electrice de interes public prin intermediul sistemelor de inalta tensiune in curent continuu, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 185/2019;
j) criterii de derogare aprobate de ANRE - criteriile de acordare a derogarilor pentru sistemele de inalta tensiune in curent continuu care se racordeaza la reteaua electrica de transport sau de distributie si pentru modulele generatoare dintr-o centrala electrica care se racordeaza printr-un sistem de inalta tensiune in curent continuu la reteaua electrica de transport sau de distributie de la obligatia de indeplinire a uneia sau mai multor cerinte din normele tehnice pentru racordare, aplicabile acestora, aprobate prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 46/2017;
k) Regulament - Regulamentul (UE) 2016/1.447 al Comisiei din 26 august 2016 de instituire a unui cod de retea privind cerintele pentru racordarea la retea a sistemelor de inalta tensiune in curent continuu si a modulelor generatoare din centrala conectate in curent continuu.


CAPITOLUL II
Responsabilitati


SECTIUNEA 1
Responsabilitatile gestionarului sau potentialului gestionar al sistemului HVDC/MGCCC


Articolul 5
Gestionarul sau potentialul gestionar al sistemului HVDC/MGCCC are urmatoarele responsabilitati:
a) elaboreaza cererea de derogare individuala si o transmite la ORR, insotita de datele, informatiile si documentele prevazute la art. 12;
b) prezinta informatiile suplimentare solicitate de ORR, in termen de o luna de la data primirii solicitarii;
c) transmite orice alte informatii suplimentare solicitate de ANRE, in termen de doua luni de la data primirii solicitarii.
SECTIUNEA a 2-a
Responsabilitatile operatorului de retea relevant


Articolul 6
ORR are urmatoarele responsabilitati:
a) verifica daca cererea de derogare individuala primita de la gestionarul sau potentialul gestionar al sistemului HVDC/MGCCC este completa si, in termen de doua saptamani de la data primirii cererii de derogare, ii confirma acest lucru gestionarului sau potentialului gestionar al sistemului HVDC/MGCCC;
b) pentru un sistem HVDC/o MGCCC racordat/racordata la o retea electrica de distributie, OD relevant solicita OTS evaluarea cererii de derogare individuale;
c) evalueaza, in cooperare cu OTS si orice OD adiacent afectat, dupa caz, cererea de derogare prevazuta la lit. a) si ACB aferenta, luand in considerare criteriile de derogare aprobate de ANRE;
d) transmite la ANRE, in termen de sase luni de la primirea unei cereri de derogare individuala, cererea de derogare impreuna cu evaluarea prevazuta la lit. c);
e) elaboreaza cererea de derogare de categorie si o transmite la ANRE insotita de datele, informatiile si documentele prevazute la art. 23;
f) transmite informatiile solicitate de OTS privind o cerere de derogare de categorie, in termen de o luna de la data primirii solicitarii, in cazul in care OTS considera ca aceasta este incompleta si ca sunt necesare informatii suplimentare;
g) transmite la ANRE, in termen de doua luni de la data primirii solicitarii, informatii suplimentare referitoare la cererea de derogare de categorie.


SECTIUNEA a 3-a
Responsabilitatile operatorului de transport si sistem


Articolul 7
OTS are urmatoarele responsabilitati:
a) colaboreaza cu ORR si orice OD adiacent afectat, dupa caz, in vederea evaluarii de catre ORR a cererii de derogare in conformitate cu prevederile art. 6 lit. c) si transmite ORR rezultatele evaluarii sale privind cererea de derogare, in termen de doua luni de la data solicitarii de catre ORR;
b) elaboreaza cererea de derogare de categorie si o transmite la ANRE insotita de datele, informatiile si documentele prevazute la art. 23;
c) confirma OD/ODI relevant, in termen de doua saptamani din ziua urmatoare primirii cererii de evaluare de la ANRE, daca cererea de derogare este completa;
d) transmite la ANRE, in termen de sase luni de la data primirii unei cereri de derogare de categorie depuse de ORR, evaluarea cererii si documentele relevante care confirma ca sunt indeplinite criteriile de derogare aprobate de ANRE.


SECTIUNEA a 4-a
Responsabilitatile Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei


Articolul 8
ANRE are urmatoarele responsabilitati:
a) emite o decizie cu privire la orice cerere de derogare in termen de:
(i) sase luni din ziua urmatoare primirii cererii, in cazul cererii de derogare individuale;
(ii) sase luni din ziua urmatoare primirii evaluarii efectuate de OTS conform prevederilor art. 7 lit. d), in cazul cererilor de derogare de categorie;
b) comunica decizia privind cererea de derogare gestionarului sau potentialului gestionar al sistemului HVDC/MGCCC, ORR si OTS; cererile de derogare de categorie se comunica si ACER;
c) solicita OTS sa evalueze cererea de derogare de categorie, depusa la ANRE de ORR, urmarind respectarea criteriilor de derogare aprobate de ANRE;
d) solicita informatii suplimentare de la gestionarul sau potentialul gestionar al sistemului HVDC/MGCCC, de la ORR care solicita derogarea sau de la oricare alta parte interesata;
e) poate stabili cerinte suplimentare privind continutul cererilor de derogare primite de la ORR si se consulta in acest sens cu ORR, cu gestionarii sistemelor HVDC/MGCCC si cu partile interesate, inclusiv cu fabricantii de echipamente.


CAPITOLUL III
Modul de lucru


SECTIUNEA 1
Cererile de derogare


Articolul 9
Cererile de derogare de la obligatia de indeplinire a uneia sau mai multor cerinte prevazute in norma tehnica de racordare sunt:
a) cereri de derogare individuale - cererile de derogare elaborate de gestionarii sau potentialii gestionari ai sistemelor HVDC/MGCCC;
b) cereri de derogare de categorie - cererile de derogare elaborate de ORR sau de OTS, dupa caz, pentru categoriile de MGCCC.


Articolul 10
(1) Cererile de derogare de la obligatia de indeplinire a uneia sau mai multor cerinte prevazute in norma tehnica de racordare trebuie sa includa datele, informatiile si documentele prevazute la art. 12 sau 23, in functie de tipul cererii.
(2) Evaluarea cererilor de derogare se realizeaza urmarind respectarea criteriilor de derogare.
(3) Modificarea criteriilor de derogare nu afecteaza derogarile pentru care s-a inregistrat o solicitare de acordare inainte de data intrarii in vigoare a criteriilor modificate.
(4) ANRE poate decide, in temeiul prevederilor art. 78 alin. (3) din Regulament, ca sistemele HVDC sau MGCCC, dupa caz, pentru care a fost prezentata o cerere de derogare, nu trebuie sa respecte cerintele de la care s-a cerut derogarea, de la data depunerii cererii pana la emiterea deciziei de derogare.


SECTIUNEA a 2-a
Cererea de derogare individuala


Articolul 11
Gestionarul sau potentialul gestionar al sistemului HVDC/MGCCC transmite cererea de derogare individuala la ORR.


Articolul 12
Cererea de derogare individuala trebuie sa includa urmatoarele date, informatii si documente:
a) date de identificare a gestionarului sau potentialului gestionar al sistemului HVDC/MGCCC, precum si persoana de contact responsabila pentru transmiterea datelor si schimbul de informatii;
b) descrierea sistemului HVDC/MGCCC pentru care se solicita derogarea;
c) cerinta/cerintele prevazuta/prevazute in norma tehnica de racordare de la care se solicita derogarea si descrierea detaliata a derogarii solicitate;
d) motivarea detaliata, insotita de documentele justificative si o ACB realizata in conformitate cu metodologia ACB;
e) informatii/documente din care sa rezulte ca derogarea solicitata nu are niciun efect negativ asupra comertului transfrontalier;
f) in cazul unei MGCCC racordate la una sau mai multe statii de conversie HVDC din capete, dovada ca statia de conversie nu va fi afectata de derogare sau acordul gestionarului statiei de conversie cu privire la derogarea propusa.


Articolul 13
ORR verifica daca cererea de derogare individuala primita este completa si ii comunica acest lucru gestionarului sau potentialului gestionar al sistemului HVDC/MGCCC in termen de doua saptamani de la data primirii cererii de derogare.


Articolul 14
(1) In cazul in care ORR considera ca cererea de derogare individuala este incompleta, solicita informatii suplimentare gestionarului sau potentialului gestionar al sistemului HVDC/MGCCC, inainte de expirarea termenului prevazut la art. 13.
(2) Gestionarul sau potentialul gestionar trebuie sa transmita la ORR informatiile prevazute la alin. (1) in termen de o luna de la data primirii solicitarii.
(3) Daca gestionarul sau potentialul gestionar al sistemului HVDC/MGCCC nu transmite informatiile solicitate la termenul prevazut la alin. (2), cererea de derogare individuala se claseaza.


Articolul 15
OTS transmite la ORR rezultatele evaluarii sale privind cererile de derogare individuale pentru sistemele HVDC/MGCCC si documentele relevante care confirma indeplinirea sau neindeplinirea criteriilor de derogare aprobate de ANRE, in termen de doua luni de la data primirii solicitarii in acest sens de la ORR, conform prevederilor art. 6 lit. b).


Articolul 16
ORR, in cooperare cu OTS si/sau cu orice OD adiacent afectat, dupa caz, evalueaza cererea de derogare individuala si ACB elaborata conform metodologiei ACB, urmarind respectarea criteriilor de derogare.


Articolul 17
(1) In termen de sase luni de la data primirii cererii de derogare individuale, ORR transmite cererea la ANRE, rezultatele evaluarii cererii de derogare si, dupa caz, evaluarea OTS.
(2) Termenul prevazut la alin. (1) poate fi prelungit, inainte de expirarea sa, cu inca o luna, daca ORR solicita informatii suplimentare de la gestionarul sau potentialul gestionar al sistemului/MGCCC, si cu doua luni daca ORR solicita OTS o evaluare a cererii de derogare individuala pentru sistemul HVDC/MGCCC.


Articolul 18
(1) ANRE emite o decizie cu privire la orice cerere de derogare individuala in termen de sase luni din ziua urmatoare primirii cererii.
(2) Termenul prevazut la alin. (1) poate fi prelungit cu trei luni, inainte de expirarea sa, daca ANRE solicita informatii suplimentare de la gestionarul sau potentialul gestionar al sistemului HVDC/MGCCC sau din partea oricarei alte parti interesate, respectiv ORR, OTS sau fabricantul sistemului HVDC/MGCCC.
(3) Perioada suplimentara incepe de la data primirii de catre ANRE a informatiilor complete.


Articolul 19
(1) Gestionarul sau potentialul gestionar al sistemului HVDC/MGCCC trebuie sa transmita orice alte informatii suplimentare solicitate de ANRE in termen de doua luni de la data primirii solicitarii.
(2) In cazul in care gestionarul sau potentialul gestionar al sistemului HVDC/MGCCC nu transmite informatiile solicitate in termenul prevazut la alin. (1), cererea de derogare individuala se claseaza, cu exceptia cazurilor in care, inainte de expirarea acesteia:
a) ANRE a decis sa acorde o prelungire; sau
b) gestionarul sau potentialul gestionar al sistemului HVDC/MGCCC a informat ANRE, printr-o expunere motivata, ca cererea sa de derogare este completa.


Articolul 20
(1) ANRE emite o decizie motivata cu privire la cererea de derogare individuala.
(2) In cazul in care ANRE aproba cererea de derogare individuala, decizia trebuie sa prevada durata acordarii derogarii.
(3) ANRE comunica decizia gestionarului sistemului HVDC/MGCCC sau potentialului gestionar, ORR, OTS si ACER.


Articolul 21
(1) O cerere de derogare individuala pentru o MGCCC care are sau va avea un singur punct de racordare la o singura zona sincrona de la obligatia de indeplinire a cerintelor referitoare la domeniile de tensiune, posibilitatile de a injecta putere reactiva, reglajul de frecventa, caracteristicile retelei, schemele de protectie electrica, calitatea energiei electrice si operarea sistemului, prevazute in norma tehnica de racordare, nu face obiectul prevederilor art. 12 lit. d) si e).
(2) In situatia prevazuta la alin. (1), ANRE poate include conditii suplimentare in decizia motivata, prevazuta la art. 20 alin. (1).


SECTIUNEA a 3-a
Cerere de derogare de categorie


Articolul 22
ORR sau OTS, dupa caz, transmite cererea de derogare de categorie la ANRE.


Articolul 23
Cererea de derogare de categorie trebuie sa includa urmatoarele date, informatii si documente:
a) datele de identificare a ORR/OTS, precum si persoana de contact responsabila pentru transmiterea datelor si schimbul de informatii;
b) descrierea MGCCC pentru care se solicita derogarea si, dupa caz, capacitatea maxima cumulata corespunzatoare si numarul de module generatoare;
c) cerinta/cerintele normei tehnice de racordare pentru care se solicita derogarea si o descriere detaliata a derogarii solicitate;
d) motivarea detaliata a cererii de derogare, insotita de toate documentele justificative relevante;
e) informatii/documente din care sa rezulte ca derogarea solicitata nu are niciun efect negativ asupra comertului transfrontalier;
f) ACB elaborata in conformitate cu prevederile metodologiei ACB. Daca este cazul, ACB este elaborata in coordonare cu OTS si/sau orice OD adiacent/adiacenti.


Articolul 24
In termen de doua saptamani din ziua urmatoare primirii unei cereri de derogare de categorie de la un OD sau ODI relevant, ANRE solicita OTS sa evalueze cererea de derogare urmarind respectarea criteriilor de derogare aprobate de ANRE.


Articolul 25
(1) In termen de doua saptamani din ziua urmatoare primirii cererii de evaluare prevazute la art. 24, OTS informeaza OD sau ODI relevant daca cererea de derogare de categorie este completa.
(2) In cazul in care OTS considera ca cererea este incompleta, solicita completarea acesteia inainte de expirarea termenului prevazut la alin. (1), iar OD sau ODI relevant trebuie sa transmita informatiile suplimentare solicitate in termen de o luna de la data primirii solicitarii.


Articolul 26
(1) OTS transmite la ANRE evaluarea in termen de sase luni de la data primirii solicitarii de evaluare a cererii de derogare prevazute la art. 24, inclusiv documentele relevante care confirma respectarea criteriilor de derogare aprobate de ANRE.
(2) Termenul prevazut la alin. (1) poate fi prelungit, inainte de expirare, cu inca o luna in cazul in care este necesar ca OTS sa obtina informatii suplimentare de la OD sau ODI relevant.


Articolul 27
(1) ANRE emite o decizie motivata cu privire la cererea de derogare de categorie transmisa in termen de sase luni din ziua urmatoare primirii cererii.
(2) Atunci cand cererea de derogare de categorie se solicita de catre OD sau ODI relevant, perioada de sase luni incepe din ziua urmatoare primirii de catre ANRE a evaluarii OTS.
(3) Termenele prevazute la alin. (1) si (2) pot fi prelungite, inainte de expirare, cu o perioada de trei luni, in cazul in care ANRE solicita informatii suplimentare de la ORR care a transmis cererea de derogare sau de la oricare parte interesata, respectiv OD adiacenti, OTS sau fabricantul instalatiei de producere a energiei electrice.
(4) Perioada suplimentara prevazuta la alin. (3) incepe din ziua urmatoare primirii informatiilor complete.
(5) In cazul in care ANRE aproba o cerere de derogare de categorie, decizia trebuie sa prevada durata acordarii derogarii.
(6) ANRE comunica decizia ORR care solicita derogarea, OTS si ACER.


Articolul 28
(1) ORR trebuie sa transmita orice informatii suplimentare solicitate de ANRE in termen de doua luni de la data primirii solicitarii.
(2) In cazul in care ORR nu transmite informatiile suplimentare solicitate in termenul prevazut la alin. (1), cererea de derogare de categorie se claseaza, cu exceptia cazurilor in care, inainte de expirarea acestuia:
a) ANRE a decis sa acorde o prelungire; sau
b) ORR a informat ANRE, printr-o expunere motivata, ca cererea sa de derogare este completa.


Articolul 29
(1) ANRE poate stabili cerinte suplimentare privind continutul cererilor de derogare de categorie elaborate de catre ORR.
(2) La stabilirea cerintelor prevazute la alin. (1), ANRE ia in considerare delimitarea intre sistemul de transport si sistemul de distributie la nivel national si se consulta cu ORR, cu gestionarii MGCCC si cu partile interesate, inclusiv cu fabricantii de echipamente.


CAPITOLUL IV
Revocarea derogarilor


Articolul 30
ANRE poate revoca o decizie de acordare a unei derogari in urmatoarele situatii:
a) cand circumstantele si motivele care au stat la baza acordarii derogarii nu mai subzista; sau
b) la recomandarea Comisiei Europene, motivata de lipsa justificarii acordarii; sau
c) la recomandarea ACER, motivata de lipsa justificarii acordarii.

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

Legea nr. 15/2020 pentru infiintarea Muzeului National "Bratianu"
Legea nr. 15/2020 pentru infiintarea Muzeului National "Bratianu" Monitorul Oficial, Partea I nr. ...

Legea 14/2020 privind alocatia de stat pentru copii
Legea nr. 14/2020 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9/2019 pentru modificarea ...

OUG nr. 114/2018, actualizata 2020 prin OUG nr. 1/2020
ORDONANTA DE URGENTA nr. 114/2018, actualizata 2020, privind instituirea unor masuri in domeniul inv ...

Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupationale
Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupationale Publicata in Monitorul Oficial nr. 10 din 08.01.20 ...

Legea nr. 7/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii si pentru modificarea si completarea Legii nr. 5
Legea nr. 7/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructi ...

OUG nr. 1/2020 privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative (inclusiv OUG 114/2018)
OUG nr. 1/2020 privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte n ...

LEGEA nr. 36/1991, actualizata, privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura
LEGEA nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura Actualiza ...

OUG 96/2003, actualizata, privind protectia maternitatii la locurile de munca
ORDONANTA DE URGENTA nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca, Actualizata 20 ...

OUG 158/2005, Actualizata, privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate
ORDONANTA DE URGENTA nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanat ...Articole Juridice

Restrictiile impuse de Ungaria in ceea ce priveste finantarea din strainatate a organizatiilor civile nu sunt compatibile cu dreptul Uniunii
Sursa: EuroAvocatura.ro

Practici de mobbing. Punerea in imposibilitate de a presta munca
Sursa: MCP Cabinet avocati

Dreptul de a fi uitat. Pastrarea datelor cu caracter personal in lipsa consimtamantului persoanei vizate
Sursa: MCP Cabinet avocati

Transmiterea unei boli venerice de catre o persoana care stie ca sufera de o astfel de boala
Sursa: MCP Cabinet avocati

Nerespectarea prevederilor legale la concediere
Sursa: MCP Cabinet avocati

Modificarea functiei la revenirea din concediul de crestere a copilului
Sursa: MCP Cabinet avocati

Inopozabilitatea clauzei de „neracolare” fata de salariat. Diferente fata de clauza de neconcurenta
Sursa: MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Decizia ICCJ 41/2019: In calculul drepturilor salariale pentru plata cu ora nu se include si gradatia de merit
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 41/2019

Decizia CCR nr. 657/2019 referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a sintagmei "pe baza de abonament" - Legea 1/2011
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect p
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

RIL - Decizia ICCJ 2/2019 - tribunalele specializate sunt competente sa solutioneze apelurile in cererile formulate in procedura executarii silite in
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Hotararea in Cauza Deaconu impotriva Romaniei din 29.01.2019
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Decizia CCR nr. 466/2019 - admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul pen
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

ICCJ - Actul de control efectuat de Curtea de Conturi nu marcheaza inceputul termenului de prescriptie a actiunii pentru raspunderea patrimoniala a sa
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Ştiri Juridice