Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Integral: OUG nr. 73/2019 privind siguranta feroviara

INTEGRAL: OUG nr. 73/2019 privind siguranta feroviara


Ordonanta de urgenta nr. 73/2019 privind siguranta feroviara

Avand in vedere faptul ca in Romania sistemul feroviar trebuie adus la un nivel care sa permita includerea sa in spatiul feroviar unic european, ceea ce presupune o reforma a sectorului feroviar prin incurajarea concurentei si a inovarii in zona pietei interne a transportului feroviar de calatori,


tinand cont ca Directiva (UE) 2016/797 a Parlamentului European si a Consiliului din 11 mai 2016 privind interoperabilitatea sistemului feroviar in Uniunea Europeana si Directiva (UE) 2016/798 a Parlamentului European si a Consiliului din 11 mai 2016 privind siguranta feroviara au ca scop principal crearea unui spatiu feroviar unic european, ceea ce presupune o reforma a sectorului feroviar din Uniunea Europeana prin incurajarea concurentei si a inovarii in zona pietelor interne ale transportului feroviar de calatori,


luand in considerare ca neaplicarea imediata a prevederilor Directivei 2016/797 poate avea implicatii asupra sigurantei circulatiei trenurilor, in special in zonele de frontiera cu celelalte state membre ale Uniunii Europene prin aplicarea in continuare a Legii nr. 55/2006 privind siguranta feroviara, cu modificarile si completarile ulterioare, care se aplica pentru acordarea de certificate de siguranta care nu indeplinesc noile cerinte stabilite prin Directiva 2016/797 pentru acordarea certificatului unic de siguranta operatorilor de transport feroviar, certificate care sunt valabile si in alte state membre ale Uniunii Europene,


avand in vedere faptul ca neacordarea certificatului unic de siguranta operatorilor de transport feroviar conform Directivei 2016/797 conduce la imposibilitatea accesului acestora in celelalte state membre ale Uniunii Europene si poate conduce la blocarea circulatiei marfurilor si a calatorilor,


intrucat obiectivul vizat este ca Romania sa asigure o deschidere echilibrata a pietei interne a transportului feroviar de calatori, independenta administratorilor infrastructurilor, proceduri competitive de atribuire a contractelor de servicii publice, precum si cel mai inalt nivel de siguranta feroviara si interoperabilitate, precum si simplificarea accesului la piata feroviara europeana al operatorilor de transport feroviar din Romania,


luand in considerare faptul ca obiectivul unei politici comune a transporturilor este de a proteja atat libertatea de a presta servicii, cat si armonizarea cerintelor tehnice, administrative si in materie de siguranta feroviara, aceasta fiind indispensabila pentru a realiza interoperabilitatea diferitelor sisteme feroviare nationale,


tinand cont de faptul ca impactul negativ asupra cooperarii intre Agentia Uniunii Europene pentru Caile Ferate si Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana din cadrul Autoritatii Feroviare Romane, in calitate de autoritate nationala de siguranta, prin imposibilitatea aplicarii Acordului de cooperare dintre cele doua entitati, cu repercusiuni asupra operatorilor de transport feroviar care nu vor putea sa obtina certificatul unic de siguranta de la Agentia Uniunii Europene pentru Caile Ferate pentru a putea sa aiba acces si in celelalte state membre ale Uniunii Europene,


avand in vedere ca transportul feroviar trebuie optimizat si trebuie sa devina mai ecologic, mai sigur si mai eficient din punct de vedere energetic, pentru a asigura un nivel ridicat al mobilitatii, dar si al protectiei mediului,


luand in considerare ca neadoptarea prezentului act normativ in regim de urgenta ar conduce la neindeplinirea sarcinilor organismelor carora li se adreseaza Directiva (UE) 2016/798 si ar putea conduce la producerea unor efecte negative in ceea ce priveste siguranta si performanta transportului in domeniul feroviar national, precum si ingradirea accesului nediscriminatoriu pe piata feroviara interna a operatorilor de transport feroviar,


intrucat iminenta implinirii termenului-limita de reinnoire a certificatelor de siguranta, una dintre conditiile esentiale pentru accesul pe calea ferata, astfel incat operatorii de transport feroviar nu isi vor putea reinnoi/obtine certificatele de siguranta in conformitate cu noile reglementari europene, cu consecinte majore in toate domeniile,


avand in vedere ca accidentele feroviare grave pot avea consecinte dezastruoase si pot preocupa publicul cu privire la performantele in materie de siguranta ale sistemului feroviar,


in consecinta, toate aceste accidente ar trebui investigate din perspectiva sigurantei pentru a evita repetarea lor.


Tinand cont de faptul ca organismele nationale de investigare joaca un rol central in procesul investigarii in materie de siguranta, iar activitatea lor este de o importanta capitala pentru determinarea cauzelor unui accident sau incident, este esential ca acestea sa dispuna de cadrul legal de reglementare.


Luand in considerare faptul ca aceste situatii aduc atingere interesului public general, coroborat cu eventualele sanctiuni care pot fi impuse Romaniei prin nerespectarea obligatiilor asumate, se impune adoptarea de masuri imediate pe calea ordonantei de urgenta.


In considerarea faptului ca toate aceste elemente vizeaza interesul public si constituie situatii extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,


in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,


Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.


CAPITOLUL I


Dispozitii generale


ARTICOLUL 1 Obiectul de reglementare


Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza cadrul general privind asigurarea dezvoltarii si imbunatatirii sigurantei sistemului feroviar din Romania si imbunatatirea accesului la piata serviciilor de transport feroviar, prin:


a) armonizarea cadrului de reglementare cu celelalte state membre;


b) definirea responsabilitatilor tuturor factorilor implicati din sistemul feroviar;


c) elaborarea de obiective de siguranta comune si metode de siguranta comune in vederea eliminarii treptate a nevoii de norme nationale;


d) stabilirea de principii pentru eliberarea, reinnoirea, modificarea si restrictionarea sau revocarea certificatelor unice de siguranta si a autorizatiilor de siguranta;


e) intarirea rolului, in Romania, a autoritatii nationale de siguranta si a organismului de investigare a accidentelor si incidentelor;


f) definirea unor principii comune pentru gestionarea, reglementarea si controlul sigurantei feroviare.


ARTICOLUL 2 Domeniu de aplicare


(1) Prezenta ordonanta de urgenta se aplica sistemului feroviar din Romania, care poate fi subdivizat in subsisteme pentru domenii structurale si functionale. Aceasta acopera cerintele de siguranta pentru sistem ca intreg, inclusiv administrarea sigura a infrastructurii si a traficului feroviar, precum si interactiunea dintre operatorii de transport feroviar, administratorul de infrastructura si toti factorii implicati din sistemul feroviar.


(2) Prezenta ordonanta de urgenta nu se aplica:


a) metrourilor;


b) tramvaielor si vehiculelor feroviare usoare, precum si infrastructurii utilizate exclusiv de aceste vehicule;


c) retelelor care sunt separate din punct de vedere functional de restul sistemului feroviar si care sunt destinate exclusiv exploatarii serviciilor de transport de calatori locale, urbane sau suburbane, precum si operatorilor de transport feroviar care opereaza exclusiv pe aceste retele.


(3) Se exclude din domeniul de aplicare al prezentei ordonante de urgenta:


a) infrastructura feroviara privata, inclusiv liniile conexe, utilizata de proprietar sau de un operator in scopul desfasurarii activitatii sale de transport de marfuri sau de transport de persoane in scopuri necomerciale, precum si vehiculele care sunt utilizate exclusiv pe o astfel de infrastructura;


b) infrastructura si vehiculele destinate pentru o utilizare strict locala, istorica sau turistica, prevazute in acte normative specifice domeniului de aplicare;


c) infrastructura feroviara usoara utilizata ocazional de catre vehicule pentru sistemul feroviar greu in conditiile de exploatare a sistemului feroviar usor, atunci cand acest lucru este necesar in scopul conectivitatii numai pentru vehiculele respective;


d) vehiculele utilizate cu precadere pe infrastructura feroviara usoara, dar echipate cu anumite componente pentru sistemul feroviar greu, necesare pentru a permite tranzitarea pe un tronson izolat si limitat de infrastructura feroviara grea, exclusiv in scopul conectivitatii.


ARTICOLUL 3 Definitii


In sensul prezentei ordonante de urgenta, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:


1. accident - un eveniment neprevazut, nedorit sau neintentionat ori un lant specific de asemenea evenimente, care au consecinte daunatoare. Accidentele se impart in urmatoarele categorii distincte: coliziuni, deraieri, accidente la treceri la nivel, accidentari ale persoanelor care implica materialul rulant in miscare, incendii si altele asemenea;


2. accident grav - orice coliziune sau deraiere de trenuri, care a dus la decesul cel putin al unei persoane sau la vatamarea grava a cinci sau mai multor persoane sau la pagube importante ale materialului rulant, infrastructurii sau mediului, precum si orice alt accident similar cu aceleasi consecinte, care are un impact evident asupra reglementarii sigurantei feroviare sau asupra gestionarii sigurantei;


3. administrator de infrastructura - administratorul de infrastructura, astfel cum este definit la art. 3 pct. 3 din Legea nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din Romania in spatiul feroviar unic european, cu modificarile si completarile ulterioare; prevederile prezentei ordonante de urgenta se aplica si gestionarului infrastructurii feroviare neinteroperabile, asa cum este definit la art. 1 alin. (10) lit. b1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe caile ferate romane si reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;


4. autoritate nationala de siguranta - organismul national insarcinat cu atributiile referitoare la siguranta feroviara dintr-un stat membru sau organismul caruia mai multe state membre i-au incredintat aceste atributii pentru a asigura un regim de siguranta unificat. Autoritatea nationala de siguranta in Romania este Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana din cadrul Autoritatii Feroviare Romane, denumita in continuare AFER, infiintata potrivit Ordonantei Guvernului nr. 95/1998 privind infiintarea unor institutii publice in subordinea Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, aprobata cu modificari prin Legea nr. 3/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;


5. amploarea operatiunii - amploarea caracterizata prin numarul de calatori si/sau volumul de marfuri si prin dimensiunea unui operator de transport feroviar, estimata in functie de numarul de angajati care lucreaza in sectorul feroviar, respectiv o microintreprindere sau o intreprindere mica, mijlocie sau mare;


6. cauze - actiuni, omisiuni, evenimente sau conditii ori o combinatie a acestora care au dus la un accident sau un incident;


7. detinator - persoana fizica sau juridica care, fiind proprietara unui vehicul sau avand dreptul de a-l utiliza, exploateaza acest vehicul ca mijloc de transport si este inregistrata ca atare in registrul european al vehiculelor sau intr-un registru national al vehiculelor al unui stat membru, inclusiv Romania, astfel cum sunt prevazute la art. 47 din Directiva (UE) 2016/797 a Parlamentului European si a Consiliului din 11 mai 2016 privind interoperabilitatea sistemului feroviar in Uniunea Europeana;


8. descarcator - un operator economic care descarca: un container, un container pentru vrac, un container de gaz cu elemente multiple sau o cisterna mobila de pe un vagon; marfuri ambalate; containere mici sau cisterne portabile dintr-un sau de pe un vagon sau container; marfuri dintr-o cisterna, inclusiv un vagon-cisterna, un vagon cu cisterna demontabila, o cisterna mobila sau un container-cisterna sau dintr-un vagon-baterie ori dintr-un container de gaz cu elemente multiple, sau dintr-un vagon, un container mare sau mic pentru transport in vrac sau dintr-un container pentru vrac;


9. descarcator vrac - un operator economic care descarca marfuri dintr-o cisterna, inclusiv un vagon-cisterna, un vagon cu cisterna demontabila, o cisterna mobila sau un container- cisterna, sau dintr-un vagon, container mare sau mic pentru transport in vrac, vagon-baterie, container de gaz cu elemente multiple;


10. destinatar - orice persoana fizica sau juridica care primeste marfuri in temeiul unui contract de transport;


11. elemente constitutive de interoperabilitate - elementele constitutive de interoperabilitate, astfel cum sunt definite la art. 2 pct. 7 din Directiva (UE) 2016/797;


12. entitate responsabila cu intretinerea - o entitate care raspunde de intretinerea unui vehicul si care este inregistrata ca atare in Registrul national al vehiculelor prevazut la art. 47 alin. (1) din Directiva (UE) 2016/797;


13. expeditor - un operator economic care expediaza marfuri in nume propriu sau in numele unui tert;


14. entitate contractanta - o entitate publica sau privata care comanda proiectarea si/sau construirea sau reinnoirea ori modernizarea unui subsistem;


15. incident - orice eveniment, altul decat un accident sau un accident grav, care afecteaza sau ar putea afecta siguranta operatiunilor feroviare;


16. investigatie - un proces desfasurat in scopul prevenirii accidentelor si incidentelor, care include strangerea si analizarea informatiilor, precum si concluzii, stabilirea conditiilor, inclusiv stabilirea cauzelor si, daca este cazul, emiterea unor recomandari de siguranta;


17. investigator - persoana care desfasoara activitatea de investigare;


18. investigator principal - o persoana responsabila de organizarea, desfasurarea si controlul unei investigatii;


19. incarcator - un operator economic care incarca: marfuri ambalate; containere mici sau cisterne portabile in sau pe un vagon sau pe un container; un container, un container pentru vrac, un container de gaz cu elemente multiple sau o cisterna mobila pe un vagon;


20. incarcator vrac - un operator economic care incarca marfuri intr-o cisterna, inclusiv un vagon-cisterna, un vagon cu cisterna demontabila, o cisterna mobila sau un container- cisterna, sau pe un vagon, container mare sau mic pentru transport in vrac, vagon-baterie, container de gaz cu elemente multiple;


21. masura preventiva de urgenta - o masura luata dupa producerea unui accident sau incident ca masura de preventie pentru producerea altora asemenea, care poate fi adoptata si aplicata imediat printr-o norma nationala;


22. metode de siguranta comune, denumite in continuare M.S.C. - metodele prin care se descrie modul de evaluare a nivelurilor de siguranta, a realizarii obiectivelor de siguranta si a conformitatii cu alte cerinte de siguranta;


23. norme nationale - toate normele obligatorii adoptate in Romania, indiferent de organismul emitent, care contin cerinte de siguranta feroviara sau cerinte tehnice, altele decat cele prevazute de normele Uniunii Europene sau de normele internationale, care sunt aplicabile operatorilor de transport feroviar, administratorului de infrastructura sau tertilor;


24. obiective de siguranta comune, denumite in continuare O.S.C. - nivelurile minime de siguranta care trebuie atinse de sistem in ansamblu si, acolo unde este posibil, de diferite parti ale sistemului feroviar, cum ar fi sistemul feroviar conventional, sistemul feroviar de mare viteza, tunelurile feroviare lungi sau liniile de cale ferata utilizate exclusiv pentru transportul de marfuri;


25. operator de transport feroviar - operatorul de transport feroviar, astfel cum este definit la art. 3 pct. 18 din Legea nr. 202/2016, cu modificarile si completarile ulterioare;


26. organism de evaluare a conformitatii - un organism care a fost notificat sau desemnat pentru a fi responsabil cu activitatile de evaluare a conformitatii, inclusiv etalonare, incercare, certificare si inspectie. Un organism de evaluare a conformitatii este clasificat drept "organism notificat" ca urmare a notificarii de catre un stat membru, inclusiv Romania. Un organism de evaluare a conformitatii este clasificat drept "organism desemnat" ca urmare a desemnarii de catre un stat membru;


27. pagube importante - pagubele care pot fi evaluate imediat de organismul de investigare la un cost total de cel putin 2 milioane euro;


28. producator - producatorul, astfel cum este definit la art. 2 pct. 36 din Directiva (UE) 2016/797;


29. sistem feroviar - sistemul care cuprinde elementele enumerate in anexa I la Directiva (UE) 2016/797;


30. sistem feroviar usor - un sistem de transport feroviar urban si/sau suburban cu o rezistenta la soc de C-III sau C-IV (in conformitate cu EN 15227:2011) si cu o rezistenta maxima a vehiculului de 800 kN, respectiv forta de compresie longitudinala in zona de cuplare. Sistemele feroviare usoare pot avea o cale dedicata sau pot folosi drumurile publice impreuna cu traficul rutier si de obicei nu fac schimb de vehicule cu traficul de calatori sau marfa pe distante lungi;


31. sistem de management al sigurantei - organizarea, masurile si procedurile stabilite de administratorul de infrastructura sau de un operator de transport feroviar pentru a asigura gestionarea sigura a operatiunilor sale;


32. specificatie tehnica de interoperabilitate, denumita in continuare S.T.I. - specificatie adoptata in conformitate cu Directiva (UE) 2016/797, care include fiecare subsistem sau parte a unui subsistem pentru a indeplini cerintele esentiale si pentru a asigura interoperabilitatea sistemului feroviar al Uniunii Europene;


33. state membre - state membre ale Uniunii Europene (UE) sau state parti la Acordul privind Spatiul Economic European (SEE);


34. transportator - un operator economic care efectueaza o operatiune de transport, in temeiul unui contract de transport;


35. tip de operatiune - tipul caracterizat prin transportul de calatori, incluzand sau excluzand serviciile de mare viteza, transportul de marfuri, incluzand sau excluzand serviciile de transport de marfuri periculoase, si numai serviciile de manevra;


36. vehicul - un vehicul feroviar, cu sau fara tractiune, adecvat pentru circulatia pe roti pe liniile de cale ferata; un vehicul este alcatuit din unul sau mai multe subsisteme structurale si functionale;


37. zona de operare - o retea sau mai multe retele de pe teritoriul unuia sau mai multor state membre in care un operator de transport feroviar intentioneaza sa opereze.


CAPITOLUL II


Dezvoltarea si managementul sigurantei feroviare


ARTICOLUL 4 Rolul tuturor factorilor din sistemul feroviar implicati in dezvoltarea si imbunatatirea sigurantei feroviare


(1) In scopul dezvoltarii si imbunatatirii sigurantei feroviare, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, in limitele competentelor sale:


a) asigura mentinerea sigurantei feroviare si, atunci cand este posibil din punct de vedere practic, imbunatatirea in mod continuu, tinand cont de dezvoltarea dreptului Uniunii Europene, de normele internationale si de progresul tehnic si stiintific, acordand prioritate prevenirii accidentelor;


b) asigura punerea integrala in practica a legislatiei aplicabile, in mod deschis si nediscriminatoriu, sustinand dezvoltarea unui sistem unic de transport feroviar european;


c) asigura aplicarea masurilor de dezvoltare si imbunatatire a sigurantei feroviare, tinand cont de necesitatea unei abordari sistemice;


d) se asigura ca responsabilitatea exploatarii sigure a sistemului feroviar si a controlului riscurilor asociate cu acesta apartine administratorului de infrastructura si operatorilor de transport feroviar, fiecaruia pentru partea sa de sistem, impunandu-le:


(i) sa puna in aplicare masurile necesare de control al riscurilor, prevazute la art. 6 alin. (1) lit. a), daca este cazul, cooperand cu celelalte state membre;


(ii) sa aplice normele Uniunii Europene si normele nationale;


(iii) sa instituie sisteme de management al sigurantei in conformitate cu prezenta ordonanta de urgenta;


e) se asigura ca administratorul de infrastructura si fiecare operator de transport feroviar sunt responsabili de partea lor de sistem si de exploatarea in siguranta a acestuia, inclusiv aprovizionarea cu materiale si contractarea de servicii, fata de utilizatori, clienti, lucratorii implicati si alti factori implicati din sistemul feroviar prevazuti la alin. (3);


f) elaboreaza si publica anual planuri de siguranta care sa prevada masurile avute in vedere pentru atingerea O.S.C.;


g) dupa caz, sprijina Agentia Uniunii Europene pentru Caile Ferate, agentie instituita conform Regulamentului (UE) 2016/796 al Parlamentului European si al Consiliului din 11 mai 2016 privind Agentia Uniunii Europene pentru Caile Ferate si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004, denumita in continuare Agentie, in activitatea sa de monitorizare a dezvoltarii sigurantei feroviare la nivelul Uniunii Europene.


(2) Operatorii de transport feroviar si administratorul de infrastructura:


a) pun in aplicare masurile necesare de control al riscurilor, astfel cum este prevazut la art. 6 alin. (1) lit. a), daca este cazul, cooperand reciproc si cu alti factori implicati din sistemul feroviar;


b) tin cont, in cadrul sistemelor lor de management al sigurantei, de riscurile aferente activitatilor altor factori implicati din sistemul feroviar si ale tertilor;


c) impun obligatii contractuale celorlalti factori implicati din sistemul feroviar prevazuti la alin. (3) care au un impact potential asupra exploatarii in conditii de siguranta a sistemului feroviar pentru a pune in aplicare masuri de control al riscurilor, daca este cazul;


d) se asigura ca masurile de control al riscurilor sunt puse in practica de contractantii lor prin intermediul aplicarii M.S.C. pentru procesele de monitorizare stabilite de M.S.C. cu privire la monitorizarea prevazuta la art. 6 alin. (1) lit. c) si ca acest lucru este specificat in acordurile contractuale care sunt facute publice la cererea Agentiei sau a Autoritatii de Siguranta Feroviara Romana.


(3) Fara a aduce atingere responsabilitatilor operatorilor de transport feroviar si administratorului de infrastructura, entitatile responsabile cu intretinerea si toti ceilalti factori implicati din sistemul feroviar care pot afecta operarea in siguranta a sistemului feroviar, inclusiv producatorii, furnizorii de servicii de intretinere, detinatorii, prestatorii de servicii, entitatile contractante, transportatorii, expeditorii, destinatarii, incarcatorii, descarcatorii, incarcatorii si descarcatorii vrac:


a) pun in aplicare masurile necesare de control al riscurilor, daca este cazul, in cooperare cu alti factori implicati din sistemul feroviar;


b) se asigura ca subsistemele, accesoriile, echipamentele si serviciile furnizate de acestia respecta cerintele si conditiile de utilizare specificate, astfel incat sa poata fi exploatate in conditii de siguranta de operatorul de transport feroviar si/sau de administratorul de infrastructura in cauza.


(4) Operatorii de transport feroviar, administratorul de infrastructura si orice factor implicat din sistemul feroviar prevazut la alin. (3) care identifica un risc la adresa sigurantei, generat de defectiuni, de neconformitati de fabricatie sau de functionarea defectuoasa a echipamentelor tehnice, inclusiv a subsistemelor structurale sau este informat cu privire la un astfel de risc, in limitele competentelor care le revin:


a) iau toate masurile corective necesare pentru abordarea riscului la adresa sigurantei pe care l-au identificat;


b) raporteaza riscurile respective catre partile relevante implicate, pentru a le permite acestora sa ia orice masuri corective suplimentare care sunt necesare in vederea asigurarii permanente a performantei in materie de siguranta a sistemului feroviar.


(5) In cazul in care operatorii de transport feroviar fac schimb de vehicule, toti factorii implicati din sistemul feroviar schimba intre ei toate informatiile relevante pentru exploatarea in conditii de siguranta, inclusiv, dar fara a se limita la, informatii privind statutul si istoricul vehiculului in cauza, elementele dosarelor de intretinere in scopul asigurarii trasabilitatii, trasabilitatea operatiunilor de incarcare si avizele de incarcare.


ARTICOLUL 5 Indicatori de siguranta comuni


(1) Pentru a facilita evaluarea atingerii O.S.C. si pentru a permite monitorizarea dezvoltarii generale a sigurantei feroviare, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor colecteaza informatii privind indicatorii de siguranta comuni, denumiti in continuare I.S.C., prin raportul anual al Autoritatii de Siguranta Feroviare Romane prevazut la art. 19.


(2) I.S.C. sunt prevazuti in anexa nr. 1.


ARTICOLUL 6 Metode de siguranta comune


(1) M.S.C. descriu modul in care nivelurile de siguranta, atingerea obiectivelor de siguranta, precum si conformitatea cu alte cerinte de siguranta sunt evaluate, inclusiv, dupa caz, prin intermediul unui organism independent de evaluare, prin elaborarea si definirea urmatoarelor elemente:


a) evaluarea riscului si metodele de evaluare;


b) metodele de evaluare a conformitatii cu certificatele unice de siguranta si autorizatiile de siguranta;


c) metodele de supraveghere ce trebuie aplicate de Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana si metodele de monitorizare ce trebuie aplicate de operatorii de transport feroviar, administratorul de infrastructura si entitatile responsabile cu intretinerea;


d) metodele de evaluare a nivelului de siguranta si a performantei in materie de siguranta a operatorilor de transport feroviar la nivel national si la nivelul Uniunii Europene;


e) metodele de evaluare a realizarii obiectivelor de siguranta la nivel national si la nivelul Uniunii Europene;


f) orice alte metode care acopera un proces al sistemului de management al sigurantei si care trebuie armonizate la nivelul Uniunii Europene.


(2) Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana colaboreaza cu Agentia pentru a sprijini elaborarea, adoptarea si revizuirea M.S.C., tinandu-se cont de experienta dobandita prin aplicarea lor si de dezvoltarea globala a sigurantei feroviare, in vederea mentinerii sigurantei si, in masura posibilului, a imbunatatirii permanente a acesteia.


(3) Utilizatorii si orice parte interesata, inclusiv partenerii sociali, dupa caz, pot transmite opiniile lor Agentiei pentru a fi luate in considerare la elaborarea, adoptarea si revizuirea M.S.C.


(4) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor aproba prin ordin al ministrului sau propune spre aprobare, dupa caz, fara intarziere, orice modificari necesare ale normelor nationale, in conditiile legii, tinand seama de adoptarea M.S.C. si de modificarile aduse acestora.


ARTICOLUL 7 Obiective de siguranta comune


(1) O.S.C. stabilesc nivelurile minime de siguranta care trebuie atinse de sistem ca intreg si, acolo unde este posibil, de diferite parti ale sistemului feroviar in fiecare stat membru si in Spatiul Economic European. O.S.C. pot fi exprimate in criterii de acceptare a riscului sau in niveluri de siguranta vizate si iau in considerare, in special:


a) riscurile individuale referitoare la calatori, personal, inclusiv angajatii sau contractantii, utilizatorii trecerilor la nivel si altii si, fara sa aduca atingere normelor nationale si internationale existente de raspundere civila, riscurile individuale legate de intrusi;


b) riscurile societale, apartinand societatii, grupurilor sociale.


(2) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor aproba prin ordin al ministrului sau propune spre aprobare, dupa caz, toate modificarile necesare la normele nationale, pentru a atinge cel putin O.S.C. si orice O.S.C. revizuite, in conformitate cu calendarul de punere in aplicare anexat acestora. Aceste modificari sunt luate in considerare in planurile anuale privind siguranta prevazute la art. 4 alin. (1) lit. f). Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor notifica aceste norme Comisiei Europene, in conformitate cu art. 8.


ARTICOLUL 8 Norme nationale in domeniul sigurantei


(1) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor poate adopta sau propune, dupa caz, noi norme nationale in temeiul prezentei ordonante de urgenta in urmatoarele cazuri:


a) atunci cand normele privind metodele de siguranta existente nu sunt acoperite de M.S.C.;


b) atunci cand normele de exploatare a retelei feroviare nu sunt inca reglementate de S.T.I.;


c) ca masura preventiva de urgenta, in special dupa producerea unui accident sau a unui incident;


d) atunci cand o norma deja notificata trebuie sa fie revizuita;


e) atunci cand normele referitoare la cerintele pentru personalul care executa atributii cu responsabilitati in siguranta circulatiei, inclusiv criteriile de selectie, aptitudinea fizica si psihica si formarea profesionala nu sunt inca reglementate de S.T.I. sau de Hotararea Guvernului nr. 1.611/2009 pentru aprobarea Normelor privind certificarea mecanicilor de locomotiva care conduc locomotive si trenuri in sistemul feroviar din Romania, cu modificarile ulterioare.


(2) Inainte de introducerea preconizata a unei noi norme nationale in sistemul juridic national, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, la propunerea Autoritatii de Siguranta Feroviara Romana, transmite proiectul de norma nationala Agentiei si Comisiei Europene pentru examinare in timp util si in termenele prevazute la art. 25 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2016/796, motivand introducerea acesteia, prin intermediul sistemului informatic corespunzator, in conformitate cu art. 27 din Regulamentul (UE) 2016/796. Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor se asigura ca proiectul de norma este suficient de avansat pentru a permite Agentiei sa isi desfasoare examinarea in conformitate cu art. 25 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2016/796.


(3) In cazul in care, in termen de doua luni de la primirea proiectului de norma nationala sau in termenul extins convenit in conformitate cu art. 25 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2016/796, Agentia nu informeaza Comisia Europeana si Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor cu privire la evaluarea sa, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor poate propune sau adopta, dupa caz, norma.


(4) In cazul masurilor preventive de urgenta, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor poate adopta si aplica imediat o noua norma nationala. Aceasta norma este notificata in conformitate cu art. 27 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2016/796 si este supusa evaluarii Agentiei, in conformitate cu art. 26 alin. (1), (2) si (5) din Regulamentul (UE) 2016/796.


(5) In situatia unei evaluari negative a Agentiei, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor adopta sau propune spre aprobare modificarea sau abrogarea normei nationale in termen de doua luni de la primirea avizului Agentiei.


(6) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor notifica Agentiei si Comisiei Europene normele nationale adoptate, utilizand sistemul informatic corespunzator in conformitate cu art. 27 din Regulamentul (UE) 2016/796. Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor se asigura ca normele nationale existente sunt usor accesibile, sunt publice si sunt formulate cu o terminologie accesibila tuturor partilor. Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor furnizeaza informatii suplimentare cu privire la normele nationale, la solicitarea Agentiei sau Comisiei Europene.


(7) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor poate decide sa nu notifice normele si restrictiile strict locale. In astfel de cazuri, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor inscrie aceste norme si restrictii in registrul de infrastructura prevazut la art. 49 din Directiva (UE) 2016/797 sau indica, in documentul de referinta al retelei prevazut la art. 27 din Legea nr. 202/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, documentul in care sunt publicate aceste norme si restrictii.


(8) Normele nationale notificate in conformitate cu prevederile alin. (1) - (7) nu sunt supuse procedurii de notificare prevazute de Hotararea Guvernului nr. 1.016/2004 privind masurile pentru organizarea si realizarea schimbului de informatii in domeniul standardelor si reglementarilor tehnice, precum si al regulilor referitoare la serviciile societatii informationale intre Romania si statele membre ale Uniunii Europene, precum si Comisia Europeana, cu modificarile si completarile ulterioare.


ARTICOLUL 9 Sisteme de management al sigurantei


(1) Administratorul de infrastructura si operatorii de transport feroviar isi stabilesc propriile sisteme de management al sigurantei, conform Regulamentului delegat (UE) 2018/762 al Comisiei din 8 martie 2018 de stabilire a unor metode comune de siguranta privind cerintele sistemului de management al sigurantei, in temeiul Directivei (UE) 2016/798 a Parlamentului European si a Consiliului, si de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1.158/2010 si (UE) nr. 1.169/2010 ale Comisiei, pentru a se asigura ca sistemul feroviar poate atinge cel putin O.S.C., ca este in conformitate cu cerintele de siguranta descrise in S.T.I., precum si ca sunt aplicate partile relevante din M.S.C. si din normele nationale notificate in conformitate cu art. 8.


(2) Sistemul de management al sigurantei trebuie sa fie documentat in toate partile relevante si descrie in special repartizarea responsabilitatilor in cadrul organizatiei administratorului de infrastructura sau a operatorului de transport feroviar. Acesta indica modul in care este asigurat controlul de catre conducere la diferite niveluri, modul in care sunt implicati personalul si reprezentantii acestuia la toate nivelurile si modul in care este asigurata imbunatatirea continua a sistemului de management al sigurantei. Trebuie sa existe un angajament clar de a aplica in mod consecvent cunostinte si metode privind factorii umani. Prin intermediul sistemului de management al sigurantei, administratorul de infrastructura si operatorii de transport feroviar promoveaza o cultura a increderii si invatarii reciproce, in care personalul este incurajat sa contribuie la dezvoltarea sigurantei, in timp ce este asigurata confidentialitatea.


(3) Sistemul de management al sigurantei cuprinde urmatoarele elemente de baza:


a) o politica de siguranta aprobata de conducerea organizatiei si comunicata intregului personal;


b) obiective calitative si cantitative ale organizatiei pentru mentinerea si ameliorarea sigurantei, precum si planuri si proceduri pentru atingerea acestor obiective;


c) proceduri pentru atingerea standardelor tehnice si operationale existente, noi si modificate, ori a altor conditii prescriptive stabilite in S.T.I., in normele nationale prevazute la art. 8 si in anexa nr. 2, in alte norme relevante sau in decizii ale autoritatilor nationale;


d) proceduri pentru asigurarea conformitatii cu standardele si alte conditii prescriptive pe durata intregului ciclu de viata al echipamentelor si operatiunilor;


e) proceduri si metode pentru identificarea riscurilor, pentru efectuarea evaluarii riscurilor si pentru punerea in aplicare a masurilor de control al riscurilor, ori de cate ori o schimbare a conditiilor de exploatare sau introducerea unui material nou genereaza noi riscuri pentru infrastructura sau pentru interfata om-masina-mod de organizare;


f) asigurarea unor programe pentru formarea personalului si a unor sisteme pentru a asigura mentinerea competentei personalului si indeplinirea corespunzatoare a atributiilor, inclusiv masuri care vizeaza aptitudinea fizica si psihica;


g) masuri pentru asigurarea unor informatii suficiente in cadrul organizatiei si, atunci cand este cazul, intre organizatii ale sistemului feroviar;


h) proceduri si formulare pentru documentarea informatiilor de siguranta si desemnarea procedurii pentru controlul configurarii informatiilor de siguranta vitale;


i) proceduri pentru asigurarea raportarii, investigarii si analizarii accidentelor, incidentelor, incidentelor evitate la limita si a altor evenimente periculoase, precum si pentru luarea masurilor preventive necesare;


j) asigurarea unor planuri de actiune, sisteme de alerta si informatii in caz de urgenta, convenite cu autoritatile publice competente;


k) dispozitii pentru auditarea interna repetata a sistemului de management al sigurantei.


(4) Administratorul de infrastructura si operatorii de transport feroviar includ orice alt element necesar pentru a acoperi riscurile in materie de siguranta, in conformitate cu evaluarea riscurilor care decurg din propria lor activitate.


(5) Sistemul de management al sigurantei este adaptat la tipul operatiunii, amploarea operatiunii, zona de operare si alte conditii ale activitatii desfasurate. Acesta asigura controlul tuturor riscurilor asociate cu activitatea administratorului de infrastructura sau a operatorului de transport feroviar, inclusiv furnizarea de lucrari de intretinere, fara a aduce atingere art. 14, si materiale, precum si utilizarea contractantilor. Sistemul de management al sigurantei ia in considerare, in cazurile in care acest lucru este adecvat si posibil, riscurile ce decurg din activitatile altor factori prevazuti la art. 4.


(6) Sistemul de management al sigurantei al administratorului de infrastructura trebuie sa ia in considerare efectele operatiunilor diferitilor operatori de transport feroviar asupra retelei si trebuie sa prevada ca toti operatorii de transport feroviar sa opereze in conformitate cu S.T.I. si normele nationale si in conditiile stabilite in propriul certificat unic de siguranta.


(7) Sistemul de management al sigurantei este conceput in scopul de a coordona procedurile de urgenta ale administratorului de infrastructura cu toti operatorii de transport feroviar care opereaza pe infrastructura sa si cu serviciile de urgenta, astfel incat sa faciliteze interventia rapida a serviciilor de salvare, precum si cu orice alta parte care ar putea fi implicata intr-o situatie de urgenta. Pentru infrastructura transfrontaliera, cooperarea intre administratorii de infrastructura relevanti faciliteaza coordonarea si pregatirea necesara a serviciilor de urgenta competente de ambele parti ale frontierei.


(8) In urma unui accident grav, operatorul de transport feroviar furnizeaza asistenta victimelor, oferind suport in procedurile privind plangerile formulate in temeiul dreptului Uniunii Europene, in special a Regulamentului (CE) nr. 1.371/2007 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile si obligatiile calatorilor din transportul feroviar, fara a aduce atingere obligatiilor care revin altor parti. O astfel de asistenta utilizeaza canalele de comunicare cu familiile victimelor si include sprijin psihologic pentru victimele accidentului si familiile acestora.


(9) Pana la data de 31 mai a fiecarui an, administratorul de infrastructura si operatorii de transport feroviar prezinta Autoritatii de Siguranta Feroviara Romana un raport de siguranta referitor la anul calendaristic precedent. Raportul de siguranta contine:


a) informatii privind modul in care sunt atinse obiectivele de siguranta ale administratorului de infrastructura sau operatorului de transport feroviar si rezultatele planului de siguranta;


b) un raport cu privire la dezvoltarea indicatorilor de siguranta nationali si a I.S.C. prevazuti la art. 5, in masura in care este relevant pentru administratorul de infrastructura sau operatorul de transport feroviar raportor;


c) rezultatele auditurilor de siguranta interne;


d) observatii privind deficientele si disfunctionalitatile operatiunilor feroviare si administrarii infrastructurii care ar putea fi relevante pentru Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana, inclusiv un rezumat al informatiilor furnizate de factorii relevanti, in conformitate cu art. 4 alin. (4) lit. b);


e) un raport privind aplicarea M.S.C. relevante.


CAPITOLUL III


Certificarea si autorizarea de siguranta


ARTICOLUL 10 Certificatul unic de siguranta


(1) Cu exceptia cazurilor prevazute la alin. (28), accesul la infrastructura feroviara din Romania se acorda exclusiv operatorilor de transport feroviar care detin certificatul unic de siguranta eliberat de Agentie in conformitate cu art. 10 alin. (5) - (7) din Directiva (UE) 2016/798 a Parlamentului European si a Consiliului din 11 mai 2016 privind siguranta feroviara (reformare) sau de Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana in conformitate cu alin. (20).


(2) Operatorul de transport feroviar solicita Agentiei eliberarea unui certificat unic de siguranta atunci cand zona de operare preconizata are in vedere teritoriul unui stat membru, care poate fi sau nu teritoriul Romaniei, sau al mai multor state membre, care poate include sau nu teritoriul Romaniei.


(3) Fara a aduce atingere alin. (2), operatorul de transport feroviar poate solicita Autoritatii de Siguranta Feroviara Romana eliberarea unui certificat unic de siguranta atunci cand zona de operare preconizata are in vedere exclusiv teritoriul Romaniei.


(4) Obiectivul certificatului unic de siguranta este de a dovedi ca operatorul de transport feroviar in cauza si-a instituit propriul sistem de management al sigurantei si ca este capabil sa desfasoare operatiuni in conditii de siguranta in zona de operare preconizata.


(5) In cererea de eliberare a certificatului unic de siguranta, operatorul de transport feroviar precizeaza tipul si amploarea operatiunilor feroviare vizate si zona de operare preconizata.


(6) Cererea de eliberare a certificatului unic de siguranta trebuie sa fie insotita de un dosar cu documente care dovedesc ca:


a) operatorul de transport feroviar si-a instituit propriul sistem de management al sigurantei in conformitate cu art. 9 si intruneste cerintele stabilite in S.T.I., M.S.C., O.S.C. si in alte acte normative relevante pentru a controla riscurile si pentru a presta servicii de transport in cadrul retelei in conditii de siguranta;


b) operatorul de transport feroviar indeplineste, dupa caz, cerintele prevazute de normele nationale relevante ale statelor membre notificate in conformitate cu art. 8 atunci cand zona de operare preconizata are in vedere teritoriul Romaniei;


c) operatorul de transport feroviar indeplineste, dupa caz, cerintele prevazute de normele nationale relevante ale statelor membre notificate in conformitate cu art. 8 din Directiva (UE) 2016/798, atunci cand zona de operare preconizata are in vedere inclusiv teritoriul Romaniei si teritoriul altor state membre.


(7) Cererea de eliberare a certificatului unic de siguranta adresata Agentiei sau Autoritatii de Siguranta Feroviara Romana, dupa caz, precum si informatii cu privire la toate cererile, etapele procedurilor relevante si rezultatul acestora, precum si, daca este cazul, cererile si deciziile comisiei pentru solutionarea contestatiilor se transmit prin intermediul ghiseului unic prevazut la art. 12 din Regulamentul (UE) 2016/796.


(8) Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana elibereaza certificatul unic de siguranta sau notifica solicitantul cu privire la avizul sau negativ intr-un termen de maximum 4 luni dupa ce toate informatiile necesare si toate informatiile suplimentare solicitate au fost transmise de catre solicitant. Certificatul unic de siguranta poate fi eliberat cu aplicabilitate teritoriala limitata sau cu aplicabilitate la intreg teritoriul Romaniei.


(9) Pentru a elibera un certificat unic de siguranta, Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana evalueaza dosarul in functie de toate elementele prevazute la alin. (6) si aplica modalitatile practice privind procedura de certificare instituite prin Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2018/763 al Comisiei din 9 aprilie 2018 de stabilire a modalitatilor practice pentru emiterea certificatelor unice de siguranta pentru intreprinderile feroviare in temeiul Directivei (UE) 2016/798 a Parlamentului European si a Consiliului si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 653/2007 al Comisiei.


(10) Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana evalueaza dosarele operatorilor de transport feroviar transmise de Agentie in temeiul art. 10 alin. (5) lit. b) din Directiva (UE) 2016/798 si care preconizeaza ca zona de operare inclusiv teritoriul Romaniei.


(11) Evaluarea are in vedere normele nationale prevazute la art. 8.


(12) In cadrul evaluarilor, Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana este autorizata sa efectueze vizite si inspectii la sediile operatorului de transport feroviar, precum si audituri si poate solicita informatii suplimentare relevante.


(13) Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana se coordoneaza cu Agentia in ceea ce priveste organizarea vizitelor, inspectiilor si auditurilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.


(14) In cazul in care Agentia nu este de acord cu o evaluare negativa desfasurata de Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana conform alin. (10) si aceasta notifica Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana, prezentand motivele dezacordului sau, Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana coopereaza cu Agentia in vederea ajungerii la o evaluare reciproc acceptabila. Atunci cand se considera necesar, Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana poate decide, impreuna cu Agentia, sa il implice pe operatorul de transport feroviar.


(15) In situatia in care nu s-a putut ajunge la o evaluare reciproc acceptabila in termen de o luna de la data la care Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana a fost informata de Agentie cu privire la dezacordul sau, Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana poate transmite problema in vederea arbitrajului catre comisia pentru solutionarea contestatiilor instituita conform art. 55 din Regulamentul (UE) 2016/796.


(16) In cazul in care comisia pentru solutionarea contestatiilor este de acord cu Agentia, certificatul unic de siguranta acopera o zona de operare in conformitate cu decizia Agentiei.


(17) In cazul in care comisia pentru solutionarea contestatiilor este de acord cu evaluarea negativa a Autoritatii de Siguranta Feroviara Romana, certificatul unic de siguranta acopera o zona de operare care exclude portiunile din retea care au primit o evaluare negativa.


(18) In cazul in care Agentia nu este de acord cu o evaluare pozitiva desfasurata de Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana, conform alin. (10), si aceasta notifica Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana, prezentand motivele dezacordului sau, Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana coopereaza cu Agentia in vederea ajungerii la o evaluare reciproc acceptabila. Atunci cand se considera necesar, Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana poate decide, impreuna cu Agentia, sa il implice pe operatorul de transport feroviar.


(19) Daca nu s-a putut ajunge la o evaluare reciproc acceptabila in termen de o luna de la data la care Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana a fost informata cu privire la dezacordul Agentiei, certificatul unic de siguranta acopera o zona de operare in conformitate cu decizia Agentiei.


(20) In cazul in care zona de operare se limiteaza la teritoriul Romaniei, Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana poate elibera un certificat unic de siguranta, pe propria raspundere, in cazul in care solicitantul solicita acest lucru potrivit alin. (3).


(21) Pentru a elibera un certificat unic de siguranta, Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana evalueaza dosarul in functie de toate elementele prevazute la alin. (6) lit. a) si b) si aplica modalitatile practice instituite prin actele de punere in aplicare adoptate de Comisia Europeana.


(22) In cadrul evaluarilor, Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana este autorizata sa efectueze vizite si inspectii la sediile operatorului de transport feroviar, precum si audituri si poate solicita informatii suplimentare relevante.


(23) In termen de o luna de la primirea cererii, Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana notifica solicitantul ca dosarul este complet sau solicita informatii suplimentare relevante, stabilind un termen rezonabil pentru furnizarea acestora.


(24) In conformitate cu art. 10 alin. (8) din Directiva (UE) 2016/798, certificatul unic de siguranta eliberat de Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana este valabil si fara extinderea zonei de operare pentru operatorii de transport feroviar care opereaza in statiile statelor membre invecinate Romaniei, cu caracteristici similare ale retelelor si cu norme de exploatare similare, atunci cand respectivele statii sunt primele statii de la frontiera cu Romania, in urma consultarii autoritatilor nationale de siguranta din aceste state membre.


(25) Certificatul unic de siguranta eliberat de autoritatea de siguranta nationala a unui stat membru invecinat Romaniei, cu caracteristici similare ale retelelor si cu norme de exploatare similare, este valabil pe teritoriul Romaniei si fara extinderea zonei de operare pentru operatorii de transport feroviar care opereaza in statiile din Romania, atunci cand respectivele statii sunt primele statii de la frontiera cu statul membru in cauza, in urma consultarii Autoritatii de Siguranta Feroviara Romana de catre autoritatea nationala de siguranta in cauza.


(26) Consultarile prevazute la alin. (24) si (25) pot avea loc pentru fiecare caz in parte sau pot fi stabilite in contextul unor acorduri transfrontaliere intre Romania si state membre invecinate sau intre Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana si autoritatile nationale de siguranta ale statelor membre in cauza.


(27) Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana isi asuma responsabilitatea deplina pentru toate certificatele unice de siguranta pe care le elibereaza.


(28) Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana poate permite operatorilor din tarile terte sa ajunga la o statie de pe teritoriul Romaniei, desemnata pentru operatiuni transfrontaliere, prima statie de la frontiera sa, fara a solicita un certificat unic de siguranta, cu conditia garantarii unui nivel corespunzator de siguranta prin intermediul:


a) unui acord transfrontalier intre Romania si tara terta invecinata;


b) unor acorduri contractuale intre operatorul din tara terta si operatorul de transport feroviar sau administratorul de infrastructura care detine un certificat unic de siguranta sau o autorizatie de siguranta pentru a functiona pe reteaua respectiva din Romania, cu conditia ca aspectele legate de siguranta din respectivele acorduri sa se reflecte in mod corespunzator in sistemul acestora de management al sigurantei.


(29) Certificatele unice de siguranta precizeaza tipul si amploarea operatiunilor vizate, precum si zona de operare. Certificatul unic de siguranta poate sa vizeze liniile de cale ferata detinute de operatorul de transport feroviar, daca acestea sunt incluse in sistemul de management al sigurantei al acestuia.


(30) Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana justifica in mod corespunzator orice decizie prin care refuza eliberarea unui certificat unic de siguranta sau exclude o portiune din retea in conformitate cu evaluarea negativa prevazuta la alin. (14).


(31) In termen de o luna de la primirea deciziei, solicitantul poate cere Agentiei sau Autoritatii de Siguranta Feroviara Romana, dupa caz, sa isi revizuiasca decizia. Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana confirma sau revoca decizia negativa in termen de doua luni de la data primirii cererii de revizuire.


(32) In cazul in care decizia negativa a Agentiei este confirmata, solicitantul o poate contesta in fata comisiei pentru solutionarea contestatiilor desemnate conform art. 55 din Regulamentul (UE) 2016/796.


(33) In cazul in care Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana confirma decizia negativa, solicitantul o poate contesta la instantele de contencios administrativ, in conditiile legii.


(34) Un certificat unic de siguranta acordat de Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana are o valabilitate de cel mult 5 ani.


(35) Un operator de transport feroviar solicita reinnoirea certificatului unic de siguranta care a fost eliberat de Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana sau de Agentie, dupa caz. Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana reinnoieste certificatul unic de siguranta daca solicitantul indeplineste prevederile prezentei ordonante de urgenta.


(36) La fiecare modificare substantiala a tipului sau amplorii operatiunii, operatorul de transport feroviar solicita actualizarea certificatului unic de siguranta.


(37) Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana actualizeaza certificatul unic de siguranta in intregime sau partial.


(38) In cazul in care un solicitant detine un certificat unic de siguranta eliberat de Agentie si doreste sa isi extinda zona de operare sau in cazul in care detine un certificat unic de siguranta eliberat de Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana si doreste sa isi extinda zona de operare intr-un alt stat membru decat Romania, acesta adauga la dosar documentele relevante prevazute la alin. (6) privind zona de operare suplimentara. Operatorul de transport feroviar transmite dosarul Agentiei in vederea eliberarii unui certificat unic de siguranta actualizat care acopera zona de operare extinsa. In acest caz, Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana este consultata, pentru evaluarea dosarului din punctul de vedere al cerintelor prevazute la alin. (6), numai in situatia in care teritoriul Romaniei este vizat de extinderea operatiunii.


(39) In cazul in care un operator de transport feroviar detine un certificat unic de siguranta eliberat de Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana, cu aplicabilitate teritoriala limitata, si doreste sa isi extinda zona de operare in Romania, acesta adauga la dosar documentele relevante prevazute la alin. (6) privind zona de operare suplimentara. Solicitantul transmite dosarul prin intermediul ghiseului unic prevazut la art. 12 din Regulamentul (UE) 2016/796 Autoritatii de Siguranta Feroviara Romana, care, dupa indeplinirea procedurilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, elibereaza un certificat unic de siguranta actualizat care acopera zona de operare extinsa.


(40) Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana revizuieste certificatele unice de siguranta eliberate in conformitate cu prezenta ordonanta de urgenta in urma unor modificari substantiale ale cadrului de reglementare in domeniul sigurantei.


(41) Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana notifica Agentia, fara intarziere si, in orice caz, in termen de doua saptamani, cu privire la eliberarea unui certificat unic de siguranta.


(42) Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana notifica imediat reinnoirea, modificarea sau revocarea unui certificat unic de siguranta.


(43) Notificarile prevazute la alin. (41) si (42) cuprind informatii despre denumirea si adresa operatorului feroviar, data eliberarii, categoria, amploarea, valabilitatea si zona de functionare a certificatului unic de siguranta si, in caz de revocare, motivele deciziei sale.


ARTICOLUL 11 Cooperarea dintre Agentie si Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana in ceea ce priveste eliberarea certificatelor unice de siguranta


(1) In sensul art. 10 alin. (5) si (6) din Directiva (UE) 2016/798, Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana, prin AFER, incheie acorduri de cooperare cu Agentia in conformitate cu art. 76 din Regulamentul (UE) 2016/796. Aceste acorduri de cooperare pot fi sub forma unor acorduri specifice sau a unor acorduri-cadru si pot implica si alte autoritati nationale de siguranta din celelalte state membre. Aceste acorduri de cooperare contin o descriere detaliata a atributiilor si conditiilor pentru rezultatele preconizate, a termenelor pentru realizarea acestora si a repartizarii taxelor care trebuie platite de solicitant.


(2) Acordurile de cooperare prevazute la alin. (1) pot include acorduri de cooperare specifice in cazul retelelor care necesita expertize tehnice specifice din punct de vedere geografic sau istoric, in vederea reducerii sarcinii administrative si a costurilor suportate de solicitant. In cazul in care aceste retele sunt izolate de restul sistemului feroviar, acordurile de cooperare specifice pot include posibilitatea delegarii atributiilor catre Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana, prin AFER, atunci cand acest lucru este necesar pentru a se asigura alocarea eficienta si proportionala a resurselor pentru certificare. Aceste acorduri de cooperare trebuie sa fie in vigoare inainte ca Agentia sa indeplineasca atributiile de certificare.


ARTICOLUL 12 Autorizatia de siguranta a administratorului de infrastructura


(1) Pentru a i se permite sa gestioneze si sa exploateze o infrastructura feroviara, administratorul de infrastructura trebuie sa obtina o autorizatie de siguranta emisa de Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana.


(2) Autorizatia de siguranta contine o autorizatie confirmand acceptarea sistemului de management al sigurantei al administratorului de infrastructura, prevazut la art. 9, si include procedurile si dispozitiile pentru indeplinirea cerintelor specifice necesare pentru proiectarea, intretinerea si exploatarea sigura a infrastructurii feroviare, inclusiv, daca este cazul, intretinerea si exploatarea sistemului de control al traficului si de semnalizare.


(3) Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana explica cerintele pentru autorizatiile de siguranta si documentele necesare sub forma unui document de indrumare pentru depunerea de cereri.


(4) Autorizatia de siguranta este valabila timp de cinci ani si poate fi reinnoita la cererea administratorului de infrastructura. Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana revizuieste autorizatia de siguranta in intregime sau partial ori de cate ori au loc modificari substantiale ale infrastructurii, ale subsistemelor de semnalizare sau energie sau ale principiilor de exploatare sau intretinere a infrastructurii. Administratorul de infrastructura notifica fara intarziere Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana cu privire la toate aceste modificari.


(5) Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana poate solicita ca autorizatia de siguranta sa fie revizuita in urma unor modificari substantiale ale cadrului de reglementare in domeniul sigurantei.


(6) Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana ia fara intarziere o decizie cu privire la cererea pentru obtinerea autorizatiei de siguranta intr-un termen care sa nu depaseasca 4 luni de la data la care toate informatiile necesare si orice informatii suplimentare solicitate au fost transmise de catre solicitant.


(7) Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana notifica Agentia in cel mai scurt timp, dar nu mai mult de doua saptamani, cu privire la autorizatiile de siguranta care au fost eliberate, reinnoite, modificate sau revocate, mentionand denumirea si adresa administratorului de infrastructura, data eliberarii, domeniul de aplicare si perioada de valabilitate a autorizatiei de siguranta si, in caz de revocare, motivele deciziei sale.


(8) In cazul infrastructurii transfrontaliere, Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana coopereaza cu autoritatile nationale de siguranta din statele membre invecinate pentru a elibera autorizatii de siguranta.


ARTICOLUL 13 Acces la serviciile de formare


(1) Personalul operatorilor de transport feroviar si al administratorului de infrastructura cu responsabilitati in siguranta circulatiei are obligatia participarii la cursuri de formare, potrivit legii, si, in acest sens, beneficiaza de acces echitabil si nediscriminatoriu la spatiile si echipamentele de formare pentru mecanicii de locomotiva si personalul de insotire a trenului, atunci cand aceasta formare este necesara pentru exploatarea serviciilor din reteaua proprie.


(2) Serviciile de formare trebuie sa includa formarea privind cunostintele necesare despre rute, normele si procedurile de exploatare, sistemul de semnalizare si de control si comanda, precum si procedurile de urgenta aplicate pe rutele exploatate.


(3) Daca serviciile de formare nu au inclus examinari si acordarea de certificate, personalul operatorilor de transport feroviar si al administratorului de infrastructura are dreptul de acces la formare profesionala in vederea obtinerii certificatelor corespunzatoare.


(4) Serviciile de formare indeplinesc cerintele stabilite potrivit Normelor privind certificarea mecanicilor de locomotiva care conduc locomotive si trenuri in sistemul feroviar din Romania, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.611/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, si in S.T.I. sau normele nationale prevazute la art. 8 alin. (1) lit. e).


(5) Daca serviciile de formare sunt disponibile numai prin intermediul unui singur operator de transport feroviar sau al administratorului de infrastructura, acestea sunt puse la dispozitia altor operatori de transport feroviar la un pret rezonabil si nediscriminatoriu, care este raportat la cost si care poate include o marja de profit.


(6) La recrutarea de noi mecanici de locomotiva, de personal de insotire a trenurilor si de personal cu responsabilitati in siguranta circulatiei, operatorii de transport feroviar pot lua in considerare orice formare, calificari si experienta dobandite anterior la alti operatori de transport feroviar. In acest scop, acesti membri ai personalului sunt indreptatiti sa aiba acces la toate documentele care le atesta formarea, calificarile si experienta, sa obtina copii ale acestora si sa le comunice.


(7) Operatorii de transport feroviar si administratorul de infrastructura raspund, in conditiile legii, de nivelul formarii si de calificarile personalului lor care desfasoara activitati cu responsabilitati in siguranta circulatiei.


ARTICOLUL 14 Intretinerea vehiculelor


(1) Fiecarui vehicul, anterior utilizarii sale in retea, i se atribuie o entitate responsabila cu intretinerea, iar entitatea respectiva este inregistrata in registrul vehiculelor prevazut la art. 47 din Directiva (UE) 2016/797 privind interoperabilitatea sistemului feroviar in Uniunea Europeana.


(2) Fara a aduce atingere responsabilitatii operatorilor de transport feroviar si administratorului de infrastructura in ceea ce priveste exploatarea in siguranta a unui tren, astfel cum este prevazuta la art. 4, entitatea responsabila cu intretinerea asigura functionarea in conditii de siguranta a vehiculelor de a caror intretinere raspunde. In acest scop, entitatea responsabila cu intretinerea instituie un sistem de intretinere pentru vehiculele respective si, prin intermediul acestui sistem:


a) se asigura ca vehiculele sunt intretinute in conformitate cu dosarul de intretinere al fiecarui vehicul si cu cerintele in vigoare, inclusiv cu normele de intretinere si cu prevederile S.T.I. relevante;


b) pune in aplicare metodele necesare de evaluare a riscurilor prevazute la art. 6 alin. (1) lit. a), daca este cazul in cooperare cu alti factori;


c) se asigura ca masurile de control al riscurilor sunt puse in practica de contractanti prin aplicarea M.S.C. pentru procesele de monitorizare prevazute la art. 6 alin. (1) lit. c) si ca acest lucru este stipulat in acordurile contractuale care sunt facute publice la cererea Agentiei sau a Autoritatii de Siguranta Feroviara Romana;


d) asigura trasabilitatea activitatilor de intretinere.


(3) Sistemul de intretinere este alcatuit din urmatoarele functii:


a) o functie de gestionare, care supervizeaza si coordoneaza functiile de intretinere prevazute la lit. b)-d) si asigura starea de siguranta a vehiculului in sistemul feroviar;


b) o functie de dezvoltare a intretinerii, care este responsabila de gestionarea documentatiei referitoare la intretinere, inclusiv gestionarea configurarii, pe baza datelor de proiectare si de functionare, precum si pe baza prestatiilor si a experientei dobandite;


c) o functie de management al intretinerii parcului, care gestioneaza retragerea vehiculului in vederea intretinerii si repunerea in functiune a acestuia dupa intretinere;


d) o functie de efectuare a intretinerii, care asigura intretinerea tehnica necesara a unui vehicul sau a unor parti ale acestuia, inclusiv furnizarea documentatiei de redare in exploatare.


(4) Entitatea responsabila cu intretinerea desfasoara ea insasi functia de gestionare, dar poate externaliza functiile prevazute la alin. (3) lit. b) -d) sau o parte a acestor functii, atribuindu-le altor parti contractante, precum ateliere de intretinere.


(5) Entitatea responsabila cu intretinerea se asigura ca toate functiile prevazute la alin. (3) respecta cerintele si criteriile de evaluare prevazute in anexa nr. 3.


(6) Atelierele de intretinere aplica cerintele si criteriile de evaluare prevazute in anexa nr. 3, astfel cum au fost identificate in actele de punere in aplicare adoptate de Comisia Europeana in temeiul art. 14 alin. (8) lit. a) din Directiva (UE) 2016/798, care corespund functiilor si activitatilor ce urmeaza sa fie certificate.


(7) In cazul vagoanelor de marfa, fiecare entitate responsabila cu intretinerea este certificata si i se acorda un certificat de entitate responsabila cu intretinerea de catre un organism acreditat sau recunoscut sau de catre Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana, in conformitate cu urmatoarele conditii:


a) procesele de acreditare si de recunoastere a proceselor de certificare se bazeaza pe criterii de independenta, competenta si impartialitate;


b) sistemul de certificare furnizeaza dovezi ca o entitate responsabila cu intretinerea a instituit sistemul de intretinere menit sa asigure starea de functionare in conditii de siguranta a oricarui vehicul de a carui intretinere raspunde;


c) certificarea entitatii responsabile cu intretinerea se bazeaza pe o evaluare a capacitatii entitatii responsabile cu intretinerea de a indeplini cerintele relevante, precum si criteriile de evaluare prevazute in anexa nr. 3 si de a le aplica in mod continuu. Certificarea include un sistem de supraveghere pentru a asigura indeplinirea in continuare a cerintelor respective si a criteriilor de evaluare dupa emiterea certificatului de entitate responsabila cu intretinerea;


d) certificarea atelierelor de intretinere se bazeaza pe conformitatea cu cerintele si criteriile de evaluare prevazute in anexa nr. 3, aplicate functiilor corespunzatoare si activitatilor care urmeaza sa fie certificate.


(8) In cazul altor vehicule inscrise in Registrul national al vehiculelor, certificarea entitatilor responsabile cu intretinerea acestora se efectueaza pe principiile prevazute in Regulamentul (UE) 445/2011 al Comisiei din 10 mai 2011 privind un sistem de certificare a entitatilor responsabile cu intretinerea vagoanelor de marfa si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 653/2007, urmand ca, dupa adoptarea de catre Comisia Europeana a actelor de punere in aplicare in temeiul art. 14 alin. (8) lit. b) din Directiva (UE) 2016/798, certificarea sa fie efectuata pe principiile stabilite in acestea.


(9) In cazul in care entitatea responsabila cu intretinerea este un administrator de infrastructura sau un operator de transport feroviar, respectarea conditiilor prevazute la alin. (7) se verifica de catre Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana in conformitate cu procedurile prevazute la art. 10 sau 12 si poate fi confirmata in autorizatia sau certificatul unic de siguranta eliberat in conformitate cu respectivele proceduri.


(10) Certificatele eliberate de Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana in conformitate cu alin. (7) si certificatele eliberate in alte state membre sunt valabile pe teritoriul Spatiului Economic European.


(11) Sistemul de certificare aplicabil vagoanelor de marfa, adoptat prin Regulamentul (UE) nr. 445/2011, continua sa se aplice pana la adoptarea de catre Comisia Europeana a unui act de punere in aplicare pentru acest tip de certificare.


ARTICOLUL 15 Derogari de la sistemul de certificare a entitatilor responsabile cu intretinerea


(1) Prin ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii si comunicatiilor se pot stabili masuri alternative in vederea indeplinirii obligatiilor de a identifica entitatea responsabila cu intretinerea cu privire la sistemul de intretinere prevazut la art. 14, in urmatoarele cazuri:


a) vehicule inregistrate intr-o tara terta si intretinute in conformitate cu legislatia tarii respective;


b) vehicule care sunt folosite in retele sau pe linii de cale ferata cu ecartament diferit de cel al retelei feroviare principale din cadrul Uniunii Europene si pentru care indeplinirea cerintelor prevazute la art. 14 alin. (2) este asigurata prin acorduri internationale cu tari terte;


c) vagoane de marfa si vagoane de calatori care sunt utilizate in comun cu tari terte, al caror ecartament este diferit de cel al retelei feroviare principale din cadrul Uniunii Europene;


d) vehicule utilizate pe retelele mentionate la art. 2 alin. (3) si echipamentul militar si de transport special care necesita un permis ad-hoc de la Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana ce trebuie emis inainte de utilizare. In acest caz se acorda derogari pentru perioade de cel mult cinci ani.


(2) Masurile alternative prevazute la alin. (1) se pun in aplicare prin derogari care se acorda de Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana sau de Agentie, dupa caz, la:


a) inregistrarea vehiculelor conform art. 47 din Directiva (UE) 2016/797 in ceea ce priveste identificarea entitatii responsabile cu intretinerea;


b) eliberarea certificatelor unice de siguranta si a autorizatiilor de siguranta catre operatorii de transport feroviar si administratorul de infrastructura, in ceea ce priveste identificarea sau certificarea entitatii responsabile cu intretinerea.


(3) Derogarile acordate in conformitate cu alin. (2) se identifica si se motiveaza in raportul anual privind siguranta prevazut la art. 19.


CAPITOLUL IV


Autoritatea nationala de siguranta


ARTICOLUL 16 Atributii


(1) Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana este organismul independent din punct de vedere functional si decizional din cadrul AFER, infiintata potrivit Ordonantei Guvernului nr. 95/1998, aprobata cu modificari prin Legea nr. 3/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, care indeplineste atributiile autoritatii de siguranta, in conformitate cu prezenta ordonanta de urgenta. Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana este independenta, in ceea ce priveste organizarea si procesul decizional, de orice operator de transport feroviar, administrator de infrastructura, solicitant sau entitate contractanta si de orice entitate care atribuie contracte de servicii publice.


(2) Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana indeplineste, in principal, urmatoarele atributii:


a) autorizarea punerii in functiune a subsistemelor de control- comanda si semnalizare terestre, energie si infrastructura, care constituie sistemul feroviar, in conformitate cu art. 18 alin. (2) din Directiva (UE) 2016/797;


b) eliberarea, reinnoirea, modificarea si revocarea autorizatiilor de introducere pe piata a vehiculelor, in conformitate cu art. 21 alin. (8) din Directiva (UE) 2016/797;


c) sprijinirea Agentiei in eliberarea, reinnoirea, modificarea si revocarea autorizatiilor de introducere pe piata a vehiculelor, in conformitate cu art. 21 alin. (5) din Directiva (UE) 2016/797, si a autorizatiilor de tip ale vehiculelor, in conformitate cu art. 24 din Directiva (UE) 2016/797;


d) supravegherea pe teritoriul Romaniei a conformitatii elementelor constitutive de interoperabilitate cu cerintele esentiale, in conformitate cu art. 8 din Directiva (UE) 2016/797;


e) asigurarea faptului ca fiecarui vehicul i s-a atribuit un numar european de vehicul, in conformitate cu art. 46 din Directiva (UE) 2016/797, fara a aduce atingere art. 47 alin. (4) din Directiva (UE) 2016/797;


f) sprijinirea Agentiei in eliberarea, reinnoirea, modificarea sau revocarea certificatelor unice de siguranta acordate de aceasta in conformitate cu art. 10 alin. (5) din Directiva (UE) 2016/798;


g) eliberarea, reinnoirea, modificarea si revocarea certificatelor unice de siguranta acordate in conformitate cu art. 10;


h) eliberarea, reinnoirea, modificarea si revocarea autorizatiilor de siguranta acordate in conformitate cu art. 12;


i) monitorizarea, promovarea si, daca este cazul, aplicarea si actualizarea cadrului de reglementare in domeniul sigurantei, inclusiv sistemul de norme nationale;


j) supravegherea operatorilor de transport feroviar si administratorului de infrastructura, in conformitate cu art. 17;


k) eliberarea, reinnoirea, modificarea si revocarea permiselor de mecanici de locomotiva, in conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 1.611/2009, cu modificarile ulterioare;


l) eliberarea, reinnoirea, modificarea si revocarea certificatelor acordate entitatilor responsabile cu intretinerea, in conformitate cu legislatia nationala.


(3) Atributiile prevazute la alin. (2) nu pot fi transferate sau subcontractate catre administratorul de infrastructura, unui operator de transport feroviar sau unei entitati contractante.


(4) Conducerea Autoritatii de Siguranta Feroviara Romana este exercitata de un director, cu experienta in domeniul feroviar, numit prin ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii si comunicatiilor la propunerea directorului general al AFER, in conditiile legii. Criteriile de selectie si de numire a directorului Autoritatii de Siguranta Feroviara Romana sunt urmatoarele:


a) a absolvit studii superioare de lunga durata in domeniul transporturilor feroviare, dovedite cu diploma de licenta;


b) are experienta profesionala si de conducere de cel putin 5 ani in sistemul feroviar;


c) nu se afla intr-o situatie de incompatibilitate si/sau conflict de interese, potrivit legii.


ARTICOLUL 17 Supraveghere


(1) Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana supravegheaza respectarea continua a obligatiei legale impuse operatorilor de transport feroviar si administratorului de infrastructura de a utiliza un sistem de management al sigurantei, astfel cum este prevazut la art. 9.


(2) In acest scop, Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana aplica principiile enuntate in M.S.C. relevante pentru supraveghere prevazute la art. 6 alin. (1) lit. c), asigurand faptul ca activitatile de supraveghere includ, in special, verificarea aplicarii de catre operatorii de transport feroviar si administratorul de infrastructura a:


a) sistemului de management al sigurantei, pentru a-i monitoriza eficacitatea;


b) elementelor individuale sau partiale ale sistemului de management al sigurantei, inclusiv activitatile operationale, furnizarea intretinerii si a materialelor si utilizarea contractantilor, pentru a monitoriza eficacitatea acestora;


c) M.S.C. relevante prevazute la art. 6. Activitatile de supraveghere aferente prezentei litere se aplica si entitatilor responsabile cu intretinerea, atunci cand este cazul.


(3) Operatorii de transport feroviar notifica Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana, cu cel putin doua luni inainte de inceperea oricarei noi operatiuni de transport feroviar, pentru a-i permite acesteia sa isi planifice activitatile de supraveghere. De asemenea, operatorii de transport feroviar prezinta o defalcare a categoriilor de personal si a tipurilor de vehicule.


(4) Detinatorul unui certificat unic de siguranta notifica imediat Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana cu privire la orice modificare majora a informatiilor prevazute la alin. (2).


(5) Monitorizarea respectarii normelor aplicabile privind timpul de lucru, de conducere si de odihna pentru mecanicii de locomotiva este asigurata de catre o autoritate competenta desemnata de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor. Autoritatea competenta desemnata de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor coopereaza cu Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana, cu scopul de a permite acesteia sa isi indeplineasca rolul de supraveghere a sigurantei feroviare.


(6) In cazul in care Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana constata ca detinatorul unui certificat unic de siguranta eliberat de Agentie in conformitate cu art. 10 alin. (5) - (7) din Directiva (UE) 2016/798 nu mai indeplineste conditiile de certificare, aceasta solicita Agentiei restrictionarea sau revocarea certificatului respectiv.


(7) In cazul unui dezacord intre Agentie si Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana, se aplica procedura de arbitraj prevazuta la art. 10 alin. (15). In cazul in care, in urma unei astfel de proceduri de arbitraj, certificatul unic de siguranta nu este restrictionat sau revocat, masurile de siguranta temporare prevazute la alin. (10) se suspenda.


(8) In cazul in care Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana este cea care a eliberat certificatul unic de siguranta in conformitate cu art. 10 alin. (20), aceasta poate restrictiona sau revoca certificatul, prezentand motivele care stau la baza deciziei sale, si notifica Agentia in acest sens.


(9) Detinatorul unui certificat unic de siguranta al carui certificat a fost restrictionat sau revocat de catre Agentie sau de catre Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana, dupa caz, are dreptul de a contesta decizia in conformitate cu art. 10 alin. (31) - (33).


(10) In cazul in care, in cursul supravegherii, Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana identifica un risc grav care poate afecta siguranta, aceasta poate aplica in orice moment masuri de siguranta temporare, inclusiv restrictionarea sau suspendarea imediata a operatiunilor relevante. In cazul in care certificatul unic de siguranta a fost eliberat de Agentie, Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana notifica imediat Agentia cu privire la acest fapt si furnizeaza documentele justificative care au stat la baza deciziei sale.


(11) In cazul in care Agentia constata ca detinatorul unui certificat unic de siguranta nu mai indeplineste conditiile de certificare, acesta este restrictionat sau revocat imediat de catre Agentie.


(12) Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana poate retrage sau adapta masurile in cauza dispuse, la solicitarea Agentiei. Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana coopereaza cu Agentia pentru a ajunge la o solutie reciproc acceptabila. Daca este cazul, in acest proces poate fi implicat si operatorul de transport feroviar. Daca aceasta din urma procedura nu conduce la o solutie acceptabila, decizia Autoritatii de Siguranta Feroviara Romana de aplicare a masurilor temporare ramane in vigoare.


(13) Decizia Autoritatii de Siguranta Feroviara Romana referitoare la masurile de siguranta temporare poate fi contestata la instantele de contencios administrativ, in conditiile legii. In acest caz, masurile de siguranta temporare se pot aplica pana la hotararea definitiva a instantelor de contencios administrativ, fara a aduce atingere alin. (6).


(14) In cazul in care durata unei masuri temporare depaseste trei luni, Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana ii solicita Agentiei restrictionarea sau revocarea certificatului unic de siguranta si se aplica prevederile alin. (6).


(15) Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana supravegheaza subsistemele de control-comanda si semnalizare terestre, energie si infrastructura si se asigura ca acestea respecta cerintele esentiale. In cazul infrastructurilor transfrontaliere, Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana isi va efectua activitatile de supraveghere in cooperare cu autoritatile nationale de siguranta din statele membre invecinate. Daca Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana constata ca administratorul de infrastructura nu mai indeplineste conditiile pentru autorizatia sa de siguranta, aceasta restrictioneaza sau revoca autorizatia respectiva, notificand motivele care stau la baza deciziei sale.


(16) Atunci cand supravegheaza eficacitatea sistemelor de management al sigurantei ale administratorului de infrastructura si ale operatorilor de transport feroviar, Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana poate lua in considerare performanta in materie de siguranta a factorilor implicati din sistemul feroviar prevazuti la art. 4 alin. (3) si, dupa caz, a centrelor de formare prevazute in Hotararea Guvernului nr. 1.611/2009, cu modificarile ulterioare, in masura in care activitatile lor au un impact asupra sigurantei feroviare. Prezentul alineat se aplica fara a aduce atingere responsabilitatii operatorilor de transport feroviar si administratorului de infrastructura prevazute la art. 4 alin. (2).


(17) In cazul in care un operator de transport feroviar isi desfasoara activitatea atat in Romania, cat si in alte state membre, Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana colaboreaza cu autoritatile nationale de siguranta ale statelor membre in cauza pentru a-si coordona activitatile de supraveghere privind operatorul respectiv si pentru a se asigura ca informatiile esentiale referitoare la acel operator sunt aduse la cunostinta, in special in ceea ce priveste riscurile cunoscute si performanta in materie de siguranta. Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana aduce la cunostinta, de asemenea, informatiile altor autoritati nationale de siguranta si Agentiei in cazul in care constata ca operatorul de transport feroviar nu ia masurile necesare de control al riscurilor.


(18) Cooperarea prevazuta la alin. (17) asigura faptul ca supravegherea este suficient de extinsa si ca se evita dublarea inspectiilor si a auditurilor. In acest caz, Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana impreuna cu celelalte autoritati nationale de siguranta in cauza poate elabora un plan comun de supraveghere pentru a se asigura ca auditurile si inspectiile au loc periodic, tinand seama de tipul si amploarea operatiunilor de transport din fiecare stat membru implicat.


(19) In activitatea de cooperare cu celelalte autoritati nationale de siguranta, Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana poate tine cont de orientarile elaborate de Agentie.


(20) Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana poate transmite notificari pentru a avertiza administratorul de infrastructura si operatorii de transport feroviar in caz de nerespectare a obligatiei prevazute la alin. (1).


(21) Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana utilizeaza informatiile care dovedesc indeplinirea obligatiilor prevazute la art. 10 alin. (5) lit. a) din Directiva (UE) 2016/798, colectate de Agentie in timpul evaluarii dosarului ce a insotit cererea de certificat unic de siguranta, pentru supravegherea unui operator de transport feroviar dupa eliberarea certificatului sau unic de siguranta. Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana utilizeaza informatiile colectate in procesul autorizarii de siguranta in conformitate cu art. 12 in scopul supravegherii administratorului de infrastructura.


(22) In scopul reinnoirii certificatelor unice de siguranta eliberate de Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana, aceasta utilizeaza informatiile colectate in timpul activitatilor de supraveghere. In scopul reinnoirii autorizatiilor de siguranta, Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana utilizeaza si informatiile colectate in timpul activitatilor sale de supraveghere.


(23) Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana ia masurile necesare in vederea coordonarii cu Agentia si a asigurarii schimbului complet de informatii cu aceasta, in ceea ce priveste informatiile prevazute la alin. (20) - (22).


ARTICOLUL 18 Principii de luare a deciziilor


(1) Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana isi indeplineste atributiile in mod deschis, nediscriminatoriu si transparent, asigurand ascultarea tuturor partilor interesate si motivarea deciziilor.


(2) Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana raspunde prompt la cereri si solicitari, comunica in cel mai scurt timp cererile sale de informatii si adopta toate deciziile in termen de patru luni de la furnizarea tuturor informatiilor relevante de catre solicitant. Aceasta poate solicita in orice moment asistenta tehnica a administratorului de infrastructura si a operatorilor de transport feroviar sau a altor organisme calificate, in cursul indeplinirii atributiilor prevazute la art. 16.


(3) In procesul elaborarii cadrului de reglementare national, Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana consulta toti factorii implicati si partile interesate, inclusiv administratorul de infrastructura, operatorii de transport feroviar, producatorii si furnizorii de intretinere, utilizatorii si reprezentantii personalului, conform art. 3 alin. (2) lit. m) din anexa nr. 1 la Regulamentul de organizare si functionare al Autoritatii Feroviare Romane, prevazut in anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea si functionarea Autoritatii Feroviare Romane - AFER, cu modificarile si completarile ulterioare.


(4) Operatorii de transport feroviar, administratorul de infrastructura si oricare alt factor implicat din sistemul feroviar prevazut la art. 4 permit Autoritatii de Siguranta Feroviara Romana si, dupa caz, Agentiei sa desfasoare toate inspectiile, auditurile si investigatiile necesare si sa ofere acestora acces la toate documentele si incintele, la instalatiile si echipamentele relevante, pentru indeplinirea atributiilor de certificare/autorizare de siguranta.


(5) Contestatiile impotriva deciziilor luate de Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana se solutioneaza potrivit dispozitiilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.


(6) Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana desfasoara un schimb activ de opinii si experienta cu autoritatile nationale de siguranta din celelalte state membre, in special in interiorul retelei instituite de Agentie, pentru armonizarea criteriilor decizionale la nivelul Spatiului Economic European.


ARTICOLUL 19 Raportul anual


Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana publica pe pagina web a Autoritatii de Siguranta Feroviara Romana de pe site-ul AFER un raport anual privind activitatile desfasurate in anul precedent, pe care il transmite Agentiei pana la 30 septembrie. Raportul cuprinde informatii privind:


a) dezvoltarea sigurantei feroviare, inclusiv o inventariere la nivelul Romaniei a I.S.C., in conformitate cu art. 5 alin. (1);


b) modificari importante ale legislatiei si reglementarilor privind siguranta feroviara;


c) dezvoltarea certificarii de siguranta si a autorizarii de siguranta;


d) rezultate si experienta referitoare la supravegherea administratorului de infrastructura si a operatorilor de transport feroviar, inclusiv numarul si rezultatul inspectiilor si al auditurilor;


e) derogarile care au fost acordate in conformitate cu art. 15;


f) experienta operatorilor de transport feroviar si a administratorului de infrastructura cu privire la aplicarea M.S.C. relevante.


CAPITOLUL V


Investigarea accidentelor si incidentelor


ARTICOLUL 20 Obligatia de a investiga


(1) Agentia de Investigare Feroviara Romana, denumita in continuare AGIFER, organ de specialitate in subordinea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, institutie publica cu personalitate juridica, infiintata potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 33/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul feroviar, aprobata cu modificari prin Legea nr. 42/2016, efectueaza investigarea accidentelor grave produse in sistemul feroviar.


(2) Obiectivul investigatiei il constituie imbunatatirea sigurantei feroviare si prevenirea accidentelor.


(3) AGIFER poate investiga si acele accidente si incidente care in conditii usor diferite ar fi putut duce la accidente grave, inclusiv defectiuni tehnice ale subsistemelor structurale sau ale elementelor constitutive de interoperabilitate ale sistemului feroviar.


(4) AGIFER decide, dupa cum considera adecvat, daca se intreprinde o investigatie a unui asemenea accident sau incident, tinand seama in decizia sa de urmatoarele:


a) gravitatea accidentului sau incidentului;


b) daca face parte dintr-o serie de accidente sau incidente relevante pentru intregul sistem;


c) impactul sau asupra sigurantei feroviare;


d) cereri ale administratorului de infrastructura, ale operatorilor de transport feroviar, ale Autoritatii de Siguranta Feroviara Romana sau ale statelor membre.


(5) Amploarea investigatiilor si procedura de urmat in desfasurarea acestor investigatii sunt determinate de AGIFER, tinand cont de art. 21 si 23, precum si de invatamintele preconizate a fi dobandite ca urmare a accidentului sau incidentului, pentru imbunatatirea sigurantei.


(6) Investigatia nu are in vedere, in niciun caz, cu stabilirea vinovatiei sau a raspunderii.


ARTICOLUL 21 Statutul investigatiei


(1) Investigatia permite investigatorilor principali sa isi indeplineasca atributiile in modul cel mai eficient si in timpul cel mai scurt cu putinta.


(2) In conformitate cu legislatia in vigoare si, daca este cazul, in cooperare cu autoritatile responsabile pentru ancheta judiciara, investigatorilor li se acorda, de indata ce este posibil, acces la informatiile si probele relevante pentru investigatie. In special, investigatorilor li se acorda:


a) acces imediat la locul accidentului sau incidentului, precum si la materialul rulant implicat, infrastructura aferenta si instalatiile de control al traficului si de semnalizare;


b) dreptul de a intocmi imediat o lista a probelor si la indepartarea controlata a vehiculelor, instalatiilor sau componentelor de infrastructura in vederea examinarii sau analizei;


c) accesul nerestrictionat la/si utilizarea continutului aparatelor de inregistrare de bord si a echipamentelor de inregistrare a mesajelor verbale si de inregistrare a functionarii sistemului de semnalizare si control al traficului;


d) accesul la rezultatele examinarii corpurilor victimelor;


e) accesul la rezultatele examinarii personalului trenului si a altui personal feroviar implicat in accident sau incident;


f) posibilitatea chestionarii personalului feroviar implicat in accident sau incident si a altor martori;


g) accesul la orice informatii relevante sau inregistrari detinute de administratorul de infrastructura, operatorii de transport feroviar, entitatile responsabile cu intretinerea si de Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana.


(3) AGIFER coopereaza cu Agentia atunci cand investigatia implica vehicule autorizate de Agentie sau operatori de transport feroviar certificati de Agentie.


(4) In sensul alin. (3), AGIFER poate solicita Agentiei informatii, inregistrari sau explicatii.


(5) Investigatia este realizata independent de orice ancheta judiciara si nu aduce atingere acesteia.


(6) In realizarea investigatiei, AGIFER poate, in caz de nevoie, apela la specialisti din domenii conexe.


ARTICOLUL 22 Atributiile Agentiei de Investigare Feroviare Romane


(1) AGIFER, organizata potrivit legii, este insarcinata cu investigarea accidentelor si incidentelor prevazute la art. 20 si are incadrat personal care sa indeplineasca atributiile de investigator principal, asa cum sunt acestea definite la art. 3 pct. 18.


(2) AGIFER este independenta in organizarea, structura juridica si luarea deciziilor de orice administrator de infrastructura, operatori de transport feroviar, organism de tarifare, organism de repartizare si organism de evaluare a conformitatii, precum si de orice parte ale carei interese ar putea intra in conflict cu atributiile acesteia.


(3) AGIFER este independenta din punct de vedere functional de Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana, de Agentie si de orice autoritate de reglementare a sistemului feroviar.


(4) AGIFER isi indeplineste atributiile in mod independent de alte entitati prevazute la alin. (2) si (3) si dispune de resursele necesare pentru aceasta. Investigatorii sai beneficiaza de un statut care le ofera garantia de independenta necesara.


(5) Operatorii de transport feroviar, administratorul de infrastructura si, daca este cazul, Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana sunt obligati sa notifice imediat AGIFER accidentele si incidentele prevazute la art. 20 si sa furnizeze toate informatiile disponibile. Dupa caz, aceasta notificare se actualizeaza imediat ce informatiile lipsa devin disponibile.


(6) AGIFER decide fara intarziere si, in orice caz, cel tarziu in termen de doua luni de la primirea notificarii cu privire la accident sau incident, daca sa lanseze sau nu o investigatie.


(7) AGIFER poate desfasura si alte sarcini stabilite prin hotarare a Guvernului in legatura cu investigarea altor evenimente decat accidentele si incidentele feroviare, in masura in care aceste alte investigatii nu ii pericliteaza independenta.


(8) Daca este necesar si cu conditia sa nu se aduca atingere independentei prevazute la alin. (2) si (3), AGIFER poate cere sau oferi asistenta organismelor de investigare din alte state membre sau poate cere asistenta din partea Agentiei, pentru oferirea de competente sau pentru desfasurarea de inspectii tehnice, analize sau evaluari.


(9) Prin hotarare a Guvernului se poate incredinta AGIFER sarcina de desfasurare a investigatiilor privind accidentele si incidentele feroviare, altele decat cele prevazute la art. 20.


(10) AGIFER desfasoara un schimb activ de opinii si experienta cu organismele de investigare din celelalte state membre in scopul elaborarii unor metode comune de investigare, elaborarii unor principii comune pentru urmarirea recomandarilor de siguranta si pentru adaptarea la evolutia progresului tehnic si stiintific.


(11) AGIFER poate primi sprijin de la Agentie in realizarea acestei sarcini.


(12) In scopul monitorizarii eficacitatii si independentei AGIFER, aceasta participa la programul de evaluare inter pares instituit de catre organismele de investigare din statele membre, cu sprijinul Agentiei, in conformitate cu art. 22 alin. (7) din Directiva (UE) 2016/798.


ARTICOLUL 23 Procedura de investigare


(1) Un accident sau incident este investigat de AGIFER daca a avut loc pe teritoriul Romaniei. In cazul in care nu este posibil sa se stabileasca daca accidentul sau incidentul a avut loc pe teritoriul Romaniei sau daca a avut loc la sau aproape de o instalatie de frontiera intre Romania si un stat membru vecin, AGIFER convine, impreuna cu organismul de investigare din statul membru in cauza, care dintre acestea va desfasura investigatia sau convin sa o desfasoare in cooperare. In cazul in care se convine ca investigatia sa fie desfasurata de AGIFER, aceasta permite organismului de investigare din statul membru vecin sa participe la investigatie si sa aiba acces la toate rezultatele acesteia. In cazul in care se convine ca investigatia sa fie desfasurata de organismul de investigare din statul membru vecin, AGIFER participa la investigatie si are acces la toate rezultatele acesteia.


(2) AGIFER invita organismele de investigare din alte state membre, dupa caz, sa participe la o investigatie atunci cand:


a) un operator de transport stabilit si licentiat in acel stat membru este implicat in accident sau incident;


b) un vehicul inmatriculat sau intretinut in acel stat membru este implicat in accident sau incident.


(3) AGIFER poate solicita si poate primi asistenta in colectarea probelor din partea organismelor de investigare din statele membre invitate. AGIFER poate oferi asistenta in colectarea probelor la solicitarea unui organism de investigare dintr-un stat membru invitat.


(4) AGIFER ofera acces organismelor de investigare din statele membre invitate la informatiile si probele necesare pentru a le permite sa participe in mod eficace la investigatie, in conditiile respectarii legislatiei nationale referitoare la procedurile judiciare.


(5) AGIFER are acces la informatiile si probele necesare pentru a-i permite sa participe in mod eficace la o investigatie desfasurata intr-un stat membru vecin, in conditiile dreptului intern al statului membru in cauza.


(6) Aceste prevederi nu impiedica Romania si alt stat membru sa convina ca organismele de investigare competente sa desfasoare investigatii in cooperare in alte imprejurari.


(7) Pentru fiecare accident sau incident, AGIFER asigura mijloacele corespunzatoare, cuprinzand competentele operationale si tehnice necesare pentru desfasurarea investigatiei. Resursele pot fi obtinute din interiorul sau din exteriorul Agentiei de Investigare Feroviara Romana, in functie de caracterul accidentului sau incidentului care urmeaza sa fie investigat.


(8) Investigatia se desfasoara intr-un mod cat mai transparent, astfel incat toate partile sa poata fi ascultate si sa partajeze rezultatele. Administratorul de infrastructura si operatorii de transport feroviar implicati, Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana, Agentia, victimele si rudele acestora, detinatorii bunurilor deteriorate, producatorii, serviciile de urgenta implicate, reprezentantii personalului si utilizatorii dispun de posibilitatea de a furniza informatii tehnice relevante in vederea imbunatatirii calitatii raportului investigatiei.


(9) AGIFER ia act, de asemenea, de nevoile rezonabile de informare ale victimelor si ale rudelor acestora si le informeaza periodic cu privire la stadiul investigatiei.


(10) AGIFER isi incheie examinarile la locul accidentului in cel mai scurt timp posibil pentru a permite administratorului de infrastructura sa refaca infrastructura si sa o deschida cat mai repede serviciilor de transport feroviar.


ARTICOLUL 24 Rapoarte


(1) Rezultatul investigatiei accidentelor sau incidentelor prevazut la art. 20 face obiectul raportului de investigare asupra accidentului sau incidentului, intocmit in functie de tipul si gravitatea accidentului sau incidentului si de relevanta constatarilor investigatiei. Rapoartele descriu obiectivele investigatiei prevazute la art. 20 alin. (1) si cuprind, daca este cazul, recomandari de siguranta.


(2) AGIFER publica raportul final pe site-ul propriu, www.agifer.ro, in cel mai scurt timp posibil, dar nu mai mult de 12 luni de la data evenimentului.


(3) In cazul in care raportul final nu poate fi publicat in termen de 12 luni, AGIFER publica o declaratie intermediara cel putin la fiecare data a comemorarii accidentului, in care ofera detalii cu privire la stadiul investigatiei si la problemele ridicate in domeniul sigurantei.


(4) Raportul, inclusiv recomandarile de siguranta, este comunicat partilor relevante prevazute la art. 23 alin. (3) si organismelor si partilor in cauza din alte state membre.


(5) Raportul de investigare trebuie sa urmeze structura stabilita de Comisia Europeana prin intermediul actelor de punere in aplicare. Aceasta structura a rapoartelor include urmatoarele elemente:


a) o descriere a evenimentului si a circumstantelor acestuia;


b) o evidenta a investigatiilor si a anchetelor, inclusiv cu privire la sistemul de management al sigurantei, normele si reglementarile aplicate, functionarea materialului rulant si a instalatiilor tehnice, organizarea fortei de munca, documentatia privind sistemul de exploatare si evenimentele anterioare cu caracter similar;


c) analize si concluzii cu privire la cauzele evenimentului, inclusiv factorii care au contribuit la eveniment legati de:


(i) actiunile intreprinse de persoanele implicate;


(ii) starea materialului rulant sau a instalatiilor tehnice;


(iii) competentele personalului, proceduri si intretinere;


(iv) conditiile cadrului de reglementare;


(v) aplicarea sistemului de management al sigurantei.


(6) AGIFER publica in fiecare an pe site-ul propriu, cel tarziu pana la data de 30 septembrie, un raport anual descriind investigatiile desfasurate in anul precedent, recomandarile de siguranta emise si masurile luate in conformitate cu recomandarile emise anterior.


ARTICOLUL 25 Informatii care se trimit la Agentie


(1) In termen de sapte zile de la decizia de deschidere a unei investigatii, AGIFER informeaza Agentia cu privire la aceasta. Informatiile indica data, ora si locul evenimentului, precum si tipul sau si consecintele in ceea ce priveste pierderile de vieti omenesti, persoanele ranite si pagubele materiale.


(2) AGIFER trimite Agentiei o copie a raportului final prevazut la art. 24 alin. (2) si a raportului anual prevazut la art. 24 alin. (6).


ARTICOLUL 26 Recomandari de siguranta


(1) Recomandarea de siguranta emisa de AGIFER in raportul prevazut la art. 24 alin. (1) nu creeaza in niciun caz o prezumtie de vinovatie sau de raspundere civila pentru un accident sau incident.


(2) Recomandarile sunt adresate Autoritatii de Siguranta Feroviara Romana si, atunci cand este necesar din cauza caracterului recomandarii, Agentiei, altor organisme sau autoritati din Romania sau altor state membre. Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana, precum si alte organisme sau autoritati din Romania, in limitele competentelor lor, iau masurile necesare pentru a se asigura ca recomandarile de siguranta emise de AGIFER sau adresate de o autoritate nationala de siguranta a altui stat membru sunt luate in considerare si, daca este cazul, sunt urmate.


(3) Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana si alte autoritati sau organisme carora li s-au adresat recomandari raporteaza periodic, cel putin o data la 6 luni, Agentiei de Investigare Feroviara Romana sau autoritatii nationale de siguranta a altui stat membru care a adresat acestora recomandari, cu privire la masurile luate sau planificate drept consecinta a unei anumite recomandari.


CAPITOLUL VI


Dispozitii tranzitorii si finale


ARTICOLUL 27 Organismul de Licente Feroviare Roman


(1) Organismul de Licente Feroviare Roman este organismul independent din punct de vedere functional si decizional in cadrul AFER, infiintata potrivit Ordonantei Guvernului nr. 95/1998, aprobata cu modificari prin Legea nr. 3/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, responsabil cu acordarea licentelor de transport feroviar din Romania. Organismul de Licente Feroviare Roman nu furnizeaza servicii de transport feroviar si este independent de orice societate sau entitate care furnizeaza astfel de servicii.


(2) Conducerea Organismului de Licente Feroviare Roman este exercitata de un director, cu experienta in domeniul feroviar, numit prin ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii si comunicatiilor, la propunerea directorului general al AFER, in conditiile legii. Criteriile de selectie si de numire a directorului Organismului de Licente Feroviare Roman sunt urmatoarele:


a) a absolvit studii superioare de lunga durata in domeniul transporturilor feroviare, dovedite cu diploma de licenta;


b) are experienta profesionala si de conducere de cel putin 5 ani in sistemul feroviar;


c) nu se afla intr-o situatie de incompatibilitate si/sau conflict de interese, potrivit legii.


ARTICOLUL 28 Organismul Notificat Feroviar Roman


(1) Organismul Notificat Feroviar Roman este organismul independent din punct de vedere functional si decizional in cadrul AFER, infiintata potrivit Ordonantei Guvernului nr. 95/1998, aprobata cu modificari prin Legea nr. 3/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, care indeplineste atributiile de organism notificat si desemnat in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea si functionarea Autoritatii Feroviare Romane - AFER, cu modificarile si completarile ulterioare.


(2) Organismul Notificat Feroviar Roman este independent, in ceea ce priveste organizarea, structura juridica si procesul decizional, de orice operator de transport feroviar, administrator al infrastructurii, solicitant de certificare si entitate contractanta.


(3) Conducerea Organismului Notificat Feroviar Roman este exercitata de un director, cu experienta in domeniul feroviar, numit prin ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii si comunicatiilor, la propunerea directorului general al AFER, in conditiile legii. Criteriile de selectie si de numire a directorului Organismului Notificat Feroviar Roman sunt urmatoarele:


a) a absolvit studii superioare de lunga durata in domeniul transporturilor feroviare, dovedite cu diploma de licenta;


b) are experienta profesionala si de conducere de cel putin 5 ani in sistemul feroviar;


c) nu se afla intr-o situatie de incompatibilitate si/sau conflict de interese, potrivit legii.


ARTICOLUL 29 Sanctiuni


(1) Incalcarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta atrage raspunderea civila, contraventionala sau penala, dupa caz, a celor vinovati, in conditiile legii.


(2) Constituie contraventii si se sanctioneaza urmatoarele fapte:


a) netransmiterea raportului de siguranta referitor la anul calendaristic precedent in termenul stabilit la art. 9 alin. (9) sau lipsa cuprinderii in raport a tuturor datelor prevazute la art. 9 alin. (9) lit. a) -e), cu amenda de la 5.000 lei la 20.000 lei;


b) nerespectarea notificarii Agentiei cu privire la eliberarea unui certificat unic de siguranta in termenul prevazut la art. 10 alin. (41), cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei;


c) neindeplinirea obligatiei de notificare a Autoritatii de Siguranta Feroviara Romana cu privire la modificarile substantiale ale infrastructurii, ale subsistemelor de semnalizare sau energie sau ale principiilor de exploatare sau intretinere a infrastructurii in vederea revizuirii autorizatiei de siguranta conform prevederilor art. 12 alin. (4), cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei;


d) nepublicarea pe pagina web a Autoritatii de Siguranta Feroviara Romana de pe site-ul AFER a raportului anual privind activitatile desfasurate in anul precedent conform prevederilor art. 19, cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei;


e) nepublicarea raportului final de catre AGIFER pe site-ul propriu in termenul prevazut la art. 24 alin. (2) sau nepublicarea raportului anual pe site-ul propriu in termenul prevazut la art. 24 alin. (6), cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei;


f) nerespectarea termenului de informare a Agentiei cu privire la decizia de deschidere a unei investigatii conform prevederilor art. 25 alin. (1) sau nerespectarea termenului de trimitere la Agentie a copiei raportului final prevazut la art. 24 alin. (2) si a raportului anual prevazut la art. 24 alin. (6) conform prevederilor art. 25 alin. (2), cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei.


(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (2) se fac de catre personalul imputernicit prin ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii si comunicatiilor.


(4) Prin derogare de la dispozitiile art. 28 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, contravenientul poate achita, pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute la alin. (2), agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.


(5) Contraventiilor prevazute la alin. (2) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.


ARTICOLUL 30 Dispozitii tranzitorii


(1) Anexa nr. 5 la Legea nr. 55/2006 privind siguranta feroviara, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica pana la data aplicarii actelor de punere in aplicare prevazute la art. 24 alin. (2) din Directiva 2016/798/UE.


(2) Certificatele de siguranta eliberate de Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta raman valabile pana la data expirarii lor.


ARTICOLUL 31 Masuri de punere in aplicare


In termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Hotararea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea si functionarea Autoritatii Feroviare Romane - AFER, cu modificarile si completarile ulterioare, se va modifica in mod corespunzator, cuprinzand si regulamentele de organizare si functionare ale celor trei organisme din cadrul Autoritatii Feroviare Romane, respectiv Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana, Organismul Notificat Feroviar Roman si Organismul de Licente Feroviare Roman.


ARTICOLUL 32 Abrogare


(1) Legea nr. 55/2006 privind siguranta feroviara, publicata in Monitorul Oficial al Romanei, Partea I, nr. 322 din 10 aprilie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga, cu exceptia anexei nr. 5 care se abroga la data prevazuta la art. 30 alin. (1).


(2) Ori de cate ori in alt act normativ se face trimitere la actul normativ prevazut la alin. (1), trimiterea se va considera a fi facuta la dispozitiile corespunzatoare din prezenta ordonanta de urgenta.


ARTICOLUL 33 Anexe


Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.


ANEXA Nr. 1


Indicatori de siguranta comuni si definitii comune ale I.S.C. si metode comune de calcul al impactului economic al accidentelor


A. Indicatori de siguranta comuni


Indicatorii de siguranta comuni (I.S.C.) se raporteaza anual de catre Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana.


Daca sunt descoperite noi fapte sau erori dupa prezentarea raportului, indicatorii pentru un anumit an sunt modificati sau corectati de Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana cu prima ocazie convenabila, dar cel mai tarziu in urmatorul raport anual.


1. Indicatori referitori la accidente


1.1. Numar total si relativ, pe tren-km, de accidente semnificative si o defalcare a acestora pe urmatoarele tipuri de accidente:


- coliziune de tren cu vehicul feroviar;


- coliziune de tren cu obstacol aflat in gabaritul de libera trecere;


- deraiere de tren;


- accident la trecere la nivel, inclusiv accident la trecere la nivel in care sunt implicati pietoni, si o defalcare pe cele cinci tipuri de treceri la nivel definite la pct. 6.2;


- accidentare de persoane care implica material rulant in miscare, cu exceptia sinuciderilor si a tentativelor de sinucidere;


- incendiu al materialului rulant;


- alte accidente.


Fiecare accident semnificativ este raportat la tipul de accident primar, chiar daca consecintele accidentului secundar sunt mai grave, de exemplu, un incendiu in urma unei deraieri.


1.2. Numar total si relativ, pe tren-km, de persoane grav ranite si ucise pe tip de accident, impartit in urmatoarele categorii:


- calator, de asemenea, in raport cu numarul total de calatori-km si de calatori pe tren-km;


- angajat sau contractant;


- utilizator al trecerii la nivel;


- intrus;


- alta persoana de pe un peron;


- alta persoana care nu este pe un peron.


2. Indicatori referitori la marfuri periculoase


Numar total si relativ, pe tren-km, de accidente care implica transportul de marfuri periculoase pe calea ferata, impartit in urmatoarele categorii:


- accident care implica cel putin un vehicul feroviar transportand marfuri periculoase, astfel cum este definit in partea B;


- numarul accidentelor de acest fel in care se elibereaza substante periculoase.


3. Indicatori referitori la sinucideri


Numar total si relativ, pe tren-km, de sinucideri si de tentative de sinucidere.


4. Indicatori referitori la precursori ai accidentelor


Numar total si relativ, pe tren-km, de precursori ai accidentelor si o defalcare pe urmatoarele tipuri de precursori:


- sina rupta;


- deformare si aliniere defectuoasa a sinelor;


- defectiune de semnalizare rezultand intr-o stare periculoasa a semnalului;


- depasire a unui semnal de pericol atunci cand se depaseste un punct de pericol;


- depasire a unui semnal de pericol fara a se depasi un punct de pericol;


- rupere de roata la materialul rulant in functiune;


- rupere de osie la materialul rulant in functiune.


Toti precursorii trebuie raportati, atat cei care conduc la accidente, cat si cei care nu conduc la accidente. Un precursor care conduce la un accident semnificativ se raporteaza si la rubrica indicatorilor referitori la precursori. Un precursor care nu conduce la un accident semnificativ se raporteaza doar la rubrica indicatorilor referitori la precursori.


5. Indicatori pentru calculul impactului economic al accidentelor


Cuantum total si relativ, pe tren-km, exprimat in euro, pentru:


- numarul deceselor si al vatamarilor grave multiplicat cu valoarea prevenirii unui deces sau a unei vatamari grave, denumita in continuare Value of Preventing a Casualty, respectiv VPC;


- costul pagubelor cauzate mediului inconjurator;


- costul pagubelor materiale cauzate materialului rulant sau infrastructurii;


- costul intarzierilor cauzate de accidente.


Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana raporteaza impactul economic al accidentelor semnificative.


VPC este valoarea pe care societatea o atribuie prevenirii unui deces sau a unei vatamari grave si nu reprezinta, ca atare, o referinta pentru despagubirile acordate intre partile implicate in accidente.


6. Indicatori referitori la siguranta tehnica a infrastructurii si la implementarea acesteia


6.1. Procentaj de linii de cale ferata dotate cu sisteme de protectie a trenurilor, denumita in continuare Train Protection System, respectiv TPS, in functiune si procentaj de tren-km parcursi utilizandu-se TPS la bord, unde aceste sisteme ofera:


- avertizare;


- avertizare si oprire automata;


- avertizare si oprire automata si supraveghere discreta a vitezei;


- avertizare si oprire automata si supraveghere continua a vitezei.


6.2. Numar de treceri la nivel, respectiv total, pe kilometru de linie de cale ferata si pe lungime desfasurata, pentru urmatoarele cinci tipuri:


a) trecere la nivel pasiva;


b) trecere la nivel activa:


(i) manuala;


(ii) automata cu sistem de avertizare a utilizatorilor;


(iii) automata cu sistem de protectie a utilizatorilor;


(iv) cu protectie pe partea caii ferate.


B. Definitii comune ale I.S.C. si metode comune de calcul al impactului economic al accidentelor


1. Indicatori referitori la accidente


1.1. Accident semnificativ - orice accident care implica cel putin un vehicul feroviar in miscare si care provoaca moartea sau ranirea grava a cel putin unei persoane ori pagube semnificative materialului rulant, sinelor, altor instalatii sau mediului ori perturbari importante ale traficului, cu exceptia accidentelor din ateliere, depozite si depouri.


1.2. Pagube semnificative cauzate materialului rulant, caii, altor instalatii sau mediului - daune echivalente cu cel putin 150.000 euro.


1.3. Perturbari importante ale traficului - suspendarea serviciilor de transport feroviar pe o linie de cale ferata principala pentru cel putin sase ore.


1.4. Tren - unul sau mai multe vehicule feroviare remorcate de una sau mai multe locomotive sau automotoare ori un automotor care circula singur, ruland sub un anumit numar sau cu o denumire specifica de la un punct fix initial la un punct fix final, inclusiv o locomotiva usoara, adica o locomotiva care circula izolata.


1.5. Coliziune de tren cu vehicul feroviar - coliziune frontala, din spate sau laterala intre partea unui tren si partea altui tren sau vehicul feroviar sau material rulant pentru manevre.


1.6. Coliziune de tren cu obstacol aflat in gabaritul de libera trecere - coliziune intre o parte a unui tren si obiecte fixate sau aflate temporar pe sau in apropierea caii, cu exceptia cazurilor in care se afla la trecerile la nivel, daca au fost pierdute de un vehicul sau de un utilizator care a folosit trecerea, inclusiv coliziunea cu liniile aeriene de contact.


1.7. Deraiere de tren - orice situatie in care cel putin una dintre rotile trenului paraseste sinele de cale ferata.


1.8. Accident la trecere la nivel - orice accident la trecerile la nivel care implica cel putin un vehicul feroviar si unul sau mai multe vehicule care utilizeaza trecerea, alti utilizatori ai trecerii, precum pietonii sau obiecte aflate temporar pe calea ferata sau langa aceasta, care au fost pierdute de un vehicul sau de un utilizator care a folosit trecerea.


1.9. Accidentare de persoane care implica material rulant in miscare - accidentari ale uneia sau mai multor persoane care sunt lovite de un vehicul feroviar sau de un obiect atasat la vehiculul respectiv ori care s-a desprins din vehiculul respectiv. Aceasta include persoanele care cad din vehicule feroviare, precum si persoanele care cad sau sunt lovite de obiecte desprinse in timpul calatoriei la bordul vehiculelor.


1.10. Incendiu al materialului rulant - un incendiu sau o explozie care are loc intr-un vehicul feroviar, inclusiv incarcatura acestuia, atunci cand acesta se deplaseaza intre statia de plecare si destinatie, inclusiv in timpul stationarii in statia de plecare, la destinatie sau in timpul opririlor intermediare, precum si in timpul operatiunilor de triere.


1.11. Alte accidente - orice accident, altul decat o "coliziune de tren cu vehicul feroviar", o "coliziune de tren cu obstacol aflat in spatiul gabaritului de libera trecere", o "deraiere de tren", un "accident la trecere la nivel", "accidentarea unei persoane care implica material rulant in miscare" sau un "incendiu al materialului rulant".


1.12. Calator - orice persoana, cu exceptia membrilor personalului trenului, care efectueaza o calatorie pe calea ferata, inclusiv un calator care incearca sa urce intr-un tren in miscare sau sa coboare dintr-un tren in miscare, doar pentru statisticile privind accidentele.


1.13. Angajat sau contractant - orice persoana al carei loc de munca este in legatura cu calea ferata si care este in exercitiul functiunii in momentul accidentului, inclusiv personalul contractantilor, contractantii care desfasoara o activitate independenta, personalul trenului si persoanele care manipuleaza materialul rulant si instalatiile de infrastructura.


1.14. Utilizator al trecerii la nivel - orice persoana care utilizeaza o trecere la nivel pentru a traversa linia de cale ferata cu orice mijloace de transport sau pe jos.


1.15. Intrus - orice persoana prezenta in incinta instalatiilor feroviare in care prezenta acesteia este interzisa, cu exceptia utilizatorilor trecerilor la nivel.


1.16. Alta persoana de pe un peron - orice persoana de pe un peron care nu este definita drept "calator", "angajat sau contractant", "utilizator al trecerii la nivel", "alta persoana care nu este pe peron" sau "intrus".


1.17. Alta persoana care nu este pe un peron - orice persoana care nu este pe peron si care nu este definita drept "calator", "angajat sau contractant", "utilizator al trecerii la nivel", "alta persoana de pe un peron" sau "intrus".


1.18. Deces - orice persoana ucisa pe loc sau care decedeaza in cel mult 30 de zile in urma unui accident, cu exceptia sinuciderilor.


1.19. Vatamare grava - orice persoana grav ranita care a fost spitalizata mai mult de 24 de ore in urma unui accident, cu exceptia tentativelor de sinucidere.


2. Indicatori referitori la marfuri periculoase


2.1. Accident care implica transportul de marfuri periculoase - orice accident sau incident care face obiectul raportarii in conformitate cu Regulamentul privind transportul international al marfurilor periculoase (RID) sau Acordul european referitor la transportul rutier international al marfurilor periculoase (ADR), sectiunea 1.8.5.


2.2. Marfuri periculoase - acele substante si marfuri al caror transport este interzis de RID sau este autorizat numai in conditiile prevazute in RID.


3. Indicatori referitori la sinucideri


3.1. Sinucidere - un act savarsit in mod deliberat de o persoana pentru a-si produce vatamari care conduc la deces, inregistrat si clasificat ca atare de catre organele de cercetare penala.


3.2. Tentativa de sinucidere - un act savarsit in mod deliberat de o persoana cu consecinta vatamarii grave, in scopul suprimarii vietii.


4. Indicatori referitori la precursori ai accidentelor


4.1. Sina rupta - orice sina care este separata in doua sau mai multe parti sau orice sina din care s-a detasat o bucata de metal, creand pe suprafata de rulare o intrerupere a carei lungime depaseste 50 mm si a carei adancime depaseste 10 mm.


4.2. Deformare sau aliniere defectuoasa a sinelor - orice defectiune legata de continuitatea si geometria sinei de cale ferata, care necesita scoaterea din functiune a sinei sau restrictionarea imediata a vitezei permise.


4.3. Defectiune de semnalizare rezultand intr-o stare periculoasa a semnalului - orice defectiune tehnica a unui sistem de semnalizare a infrastructurii sau a materialului rulant care conduce la semnalizarea unor informatii mai putin restrictive decat cele cerute.


4.4. Depasirea unui semnal de pericol atunci cand se depaseste un punct de pericol - orice situatie in care orice parte a unui tren depaseste limitele deplasarii autorizate si se deplaseaza dincolo de punctul de pericol.


4.5. Depasirea unui semnal de pericol fara a se depasi un punct de pericol - orice situatie in care orice parte a unui tren depaseste limitele deplasarii autorizate, dar nu se deplaseaza dincolo de punctul de pericol.


Deplasarea neautorizata, astfel cum se prevede la subpct. 4.4 si 4.5, inseamna depasirea:


- unui semnal luminos de cale sau a unui semafor semnalizand pericolul sau a unui ordin de oprire in cazul in care TPS nu este operational;


- limitei unei deplasari autorizate din motive de siguranta, prevazuta in cadrul unui TPS;


- unui punct comunicat prin autorizare verbala sau scrisa, conform reglementarilor in vigoare;


- indicatoarelor de oprire, care nu se includ opritoarele de linie fixe, sau a nerespectarii semnalelor manuale de oprire.


Nu se includ cazurile in care un vehicul fara nicio unitate de tractiune atasata sau un tren scapat fara personal depaseste un semnal de pericol. Nu se includ nici cazurile in care, indiferent de motiv, semnalul de pericol nu este activat in timp util pentru a permite mecanicului sa opreasca trenul in fata semnalului.


Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana poate prezenta rapoarte separate pentru cei patru indicatori de deplasare neautorizata si raporteaza cel putin un indicator agregat care contine date cu privire la toti cei patru indicatori.


4.6. Rupere de roata la materialul rulant in exploatare - o rupere care afecteaza roata si care creeaza un risc de accident, respectiv deraiere sau coliziune.


4.7. Rupere de osie la materialul rulant in exploatare - o rupere care afecteaza osia si care creeaza un risc de accident, respectiv deraiere sau coliziune.


5. Metode comune de calcul al impactului economic al accidentelor


5.1. Valoarea prevenirii unui deces sau a unei VPC se compune din:


a) valoarea sigurantei in sine: valorile disponibilitatii de a plati (Willingness to Pay - WTP), bazate pe studii privind preferintele declarate, realizate in statele membre unde se aplica valorile respective;


b) costurile economice directe si indirecte: valorile costurilor estimate in statul membru, care includ:


- costuri medicale si de reabilitare;


- cheltuieli de judecata, cheltuieli cu politia, costurile investigatiilor private privind accidentele, cheltuieli cu serviciile de urgenta si costurile administrative ale asigurarilor;


- pierderi de productie: valoarea pentru societate a bunurilor si a serviciilor care ar fi putut fi produse de persoana respectiva daca accidentul nu ar fi avut loc.


Pentru a calcula costurile legate de victime, decesele si vatamarile grave sunt considerate separat (VPC diferit pentru decese si vatamari grave).


5.2. Principii comune de evaluare a valorii sigurantei in sine si a costurilor economice directe si/sau indirecte.


In ceea ce priveste valoarea sigurantei in sine, evaluarea gradului de adecvare a estimarilor disponibile se bazeaza pe urmatoarele considerente:


- estimarile se refera la un sistem de evaluare a diminuarii riscului de mortalitate din sectorul transportului si urmeaza o abordare WTP bazata pe metodele fondate pe preferintele declarate;


- esantionul respondentilor utilizat pentru valori este reprezentativ pentru populatia vizata. Esantionul trebuie sa reflecte, in special, distributia pe grupe de varsta si venit, precum si alte caracteristici socioeconomice si/sau demografice relevante ale populatiei;


- metoda de obtinere a valorilor WTP: ancheta trebuie astfel conceputa incat intrebarile sa fie clare si semnificative pentru respondenti.


Costurile economice directe si indirecte sunt evaluate pe baza costurilor reale suportate de societate.


5.3. Definitii


5.3.1. Costul pagubelor cauzate mediului inconjurator - costurile care trebuie suportate de operatorii de transport feroviar si de administratorul de infrastructura, evaluate pe baza experientei lor, pentru a readuce zona afectata la starea sa de dinaintea accidentului feroviar.


Costurile pagubelor cauzate mediului inconjurator vor fi comunicate Autoritatii de Siguranta Feroviare Romane de catre factorii implicati.


5.3.2. Costul pagubelor materiale cauzate materialului rulant sau infrastructurii - costul furnizarii unui nou material rulant sau a unei noi infrastructuri, cu aceleasi functionalitati si parametri tehnici ca si cele care au fost deteriorate si nu pot fi reparate, precum si costul readucerii in starea de dinaintea accidentului a materialului rulant si a infrastructurii reparabile, care urmeaza sa fie estimat de operatorii de transport feroviar si de administratorul de infrastructura pe baza experientei lor, inclusiv costurile legate de inchirierea de material rulant, ca urmare a indisponibilitatii vehiculelor deteriorate.


5.3.3. Costul intarzierilor cauzate de accidente - valoarea baneasca a intarzierilor suferite de utilizatorii transportului feroviar de calatori si clienti ai serviciilor de transport de marfa, ca urmare a accidentelor, calculata pa baza modelului urmator:


VT = valoarea baneasca a timpului castigat pe durata calatoriei


Valoarea timpului pentru un calator al unui tren (o ora)


VTP = [VT a calatorilor care se deplaseaza in interes de serviciu] * [Procentul mediu de calatori care se deplaseaza in interes de serviciu pe an] + [VT a calatorilor care nu se deplaseaza in interes de serviciu] * [Procentul mediu de calatori care nu se deplaseaza in interes de serviciu pe an]


VTP este masurata in euro pe calator pe ora.


Calator care se deplaseaza in interes de serviciu - un calator care calatoreste in legatura cu activitatile sale profesionale, cu exceptia navetei.


Valoarea timpului pentru un tren de marfa (o ora)


VTF = [VT a trenurilor de marfa] * [(tone-km)/(tren-km)]


VTF este masurata in euro pe tona de marfa pe ora.


Cantitatea medie in tone de marfa transportata per tren intr-un an = (tone-km)/(tren-km)


CM = Costul unui minut de intarziere a trenului


Tren de calatori


CMP = K1 * (VTP/60) * [(calatori-km)/(tren-km)]


Numarul mediu de calatori per tren intr-un an = (calatori-km)/(tren-km)


Tren de marfa


CMF = K2 * (VTF/60)


Factorii K1 si K2 sunt cuprinsi intre valoarea timpului si valoarea intarzierii, astfel cum sunt estimate de studiile privind preferintele declarate, tinand cont de faptul ca timpul pierdut ca urmare a intarzierilor este perceput in mod semnificativ mai negativ decat durata normala a calatoriei.


Costul intarzierii datorate unui accident = CMP * (minutele de intarziere ale trenurilor de calatori) + CMF * (minutele de intarziere ale trenurilor de marfa)


Domeniul de aplicare al modelului


Costul intarzierilor se calculeaza pentru accidentele semnificative, dupa cum urmeaza:


- intarzierile reale pe liniile de cale ferata pe care s-au produs accidentele, masurate la statia terminus;


- intarzierile reale sau, daca nu este posibil, intarzierile estimate pe celelalte linii de cale ferata afectate.


6. Indicatori referitori la siguranta tehnica a infrastructurii si la implementarea acesteia


6.1. Sistem de protectie a trenurilor, respectiv TPS - un sistem care contribuie la respectarea semnalelor si a restrictiilor de viteza.


6.2. Sisteme la bord - sisteme care ajuta mecanicul de locomotiva sa respecte semnalizarea de cale si semnalizarea in cabina, asigurand astfel protejarea punctelor periculoase si respectarea limitelor de viteza. TPS la bord sunt descrise dupa cum urmeaza:


a) avertizare, care ofera avertizare automata mecanicului de locomotiva;


b) avertizare si oprire automata, care ofera avertizare automata mecanicului de locomotiva si oprire automata la trecerea pe langa un semnal de pericol;


c) avertizare si oprire automata si supraveghere discreta a vitezei, care ofera protectie in punctele de pericol; in acest caz, "supravegherea discreta a vitezei" inseamna supravegherea vitezei in anumite locatii, respectiv zone cu restrictie de viteza, la apropierea de un semnal;


d) avertizare si oprire automata si supraveghere continua a vitezei, care ofera protectie in punctele de pericol si supravegherea continua a limitelor de viteza ale liniei de cale ferata; in acest caz, "supravegherea continua a vitezei" inseamna indicarea si aplicarea continua, pe toate tronsoanele de linie de cale ferata, a vitezei maxime permise.


Sistemul de la lit. d) este considerat un sistem de protectie automata a trenurilor, respectiv Automatic Train Protection - ATP.


6.3. Trecere la nivel - orice intersectie la nivel intre un drum sau un pasaj si o cale ferata, autorizata de administratorul de infrastructura si deschisa publicului sau utilizatorilor privati. Sunt excluse pasajele intre peroanele din statii, precum si pasajele peste linii de cale ferata destinate utilizarii exclusive de catre angajati.


6.4. Drum - pentru statisticile privind accidentele feroviare, orice drum public sau privat, strada sau autostrada, inclusiv caile pietonale si pistele pentru biciclete adiacente.


6.5. Pasaj - orice ruta, alta decat un drum, care serveste la trecerea persoanelor, a animalelor, a vehiculelor sau a utilajelor.


6.6. Trecere la nivel pasiva - o trecere la nivel fara niciun sistem de avertizare sau protectie activat atunci cand trecerea nu poate fi folosita de utilizatori in conditii de siguranta.


6.7. Trecere la nivel activa - o trecere la nivel ai carei utilizatori sunt protejati sau avertizati de apropierea trenului prin activarea unor dispozitive atunci cand trecerea nu poate fi folosita de acestia in conditii de siguranta.


Protejarea prin utilizarea unor dispozitive fizice include:


- bariere sau semibariere;


- porti.


Avertizarea prin utilizarea unor echipamente fixe instalate la trecerea la nivel:


- semnale vizuale: lumini;


- dispozitive de avertizare sonora: clopote, sirene, claxoane etc.


Trecerile la nivel active se clasifica in:


a) manuala - o trecere la nivel in cazul careia dispozitivele de protectie sau de avertizare a utilizatorului sunt activate manual de un angajat al companiei de cai ferate;


b) automata cu avertizarea utilizatorului - o trecere la nivel in cazul careia dispozitivul de avertizare a utilizatorului este activat la apropierea trenului;


c) automata cu protejarea utilizatorului - o trecere la nivel in cazul careia dispozitivul de protectie a utilizatorului este activat la apropierea trenului. Aceasta categorie include o trecere la nivel care dispune atat de dispozitive de protectie, cat si de dispozitive de avertizare a utilizatorului;


d) cu protectie pe partea caii ferate - o trecere la nivel in cazul careia un semnal sau un alt sistem de protectie a trenului ii permite acestuia sa inainteze numai atunci cand trecerea la nivel este protejata integral pe partea utilizatorilor si nu mai este posibila patrunderea acestora.


7. Definitiile bazelor de etalonare


7.1. Tren-km - unitatea de masura care reprezinta deplasarea unui tren pe o distanta de un kilometru. Distanta utilizata este distanta parcursa efectiv, daca este cunoscuta, in caz contrar fiind utilizata distanta standard a retelei intre origine si destinatie. Este luata in considerare numai distanta pe teritoriul national al tarii raportoare.


7.2. Calator-km - unitatea de masura reprezentand transportul unui calator pe calea ferata pe o distanta de un kilometru. Este luata in considerare numai distanta pe teritoriul national al tarii raportoare.


7.3. Km de linie - lungimea masurata in kilometri a retelei feroviare a statelor membre, al carui domeniu de aplicare este definit la art. 2 alin. (1). Pentru liniile de cale ferata cu mai multe fire este luata in considerare numai distanta intre origine si destinatie.


7.4. Lungimea desfasurata - lungimea masurata in kilometri a retelei feroviare a statelor membre, al carui domeniu de aplicare este definit la art. 2 alin. (1). Este luat in calcul fiecare fir al liniilor de cale ferata cu mai multe fire.


ANEXA Nr. 2


Notificarea normelor nationale de siguranta


Normele nationale de siguranta notificate in conformitate cu art. 8 alin. (1) lit. a) includ:


1. norme privind obiectivele de siguranta si metodele de siguranta nationale existente;


2. norme privind cerintele pentru sistemele de management al sigurantei si certificarea de siguranta a operatorilor de transport feroviar;


3. norme comune de exploatare a retelei feroviare care nu sunt acoperite inca de S.T.I., inclusiv norme referitoare la sistemul de semnalizare si management al traficului;


4. norme de stabilire a unor cerinte privind normele interne suplimentare de exploatare, norme ale societatilor, care trebuie stabilite de administratorul de infrastructura si operatorii de transport feroviar;


5. norme referitoare la cerintele privind personalul care executa sarcini critice in materie de siguranta, inclusiv criterii de selectie, aptitudine din punct de vedere medical si formare si certificare profesionala, in masura in care acestea nu sunt inca acoperite de S.T.I.;


6. norme privind investigarea accidentelor si incidentelor.


ANEXA Nr. 3


Cerinte si criterii de evaluare pentru organizatiile care solicita un certificat de entitate responsabila cu intretinerea sau un certificat in ceea ce priveste functiile de intretinere externalizate de o entitate responsabila cu intretinerea


Modul de gestionare a organizatiei trebuie sa fie documentat in toate partile relevante; acesta descrie, in special, repartizarea responsabilitatilor in cadrul organizatiei si in relatia cu subcontractantii. Acesta prezinta modul in care se asigura controlul din partea conducerii la diferite niveluri, modul in care sunt implicati personalul si reprezentantii acestuia la toate nivelurile si modul in care se asigura imbunatatirea continua.


Urmatoarele cerinte de baza, care urmeaza sa fie indeplinite de catre organizatie in mod direct sau prin intermediul aranjamentelor contractuale, se aplica celor patru functii ale unei entitati responsabile cu intretinerea:


1. spirit de conducere - angajamentul fata de dezvoltarea si punerea in aplicare a sistemului de intretinere al organizatiei si fata de imbunatatirea continua a eficacitatii acestuia;


2. evaluarea riscurilor - o abordare structurata pentru evaluarea riscurilor legate de intretinerea vehiculelor, inclusiv a riscurilor generate direct de procesele operationale si de activitatile altor organizatii sau persoane, precum si pentru identificarea masurilor adecvate de control al riscurilor;


3. monitorizare - o abordare structurata pentru a garanta faptul ca sunt instituite masuri de control al riscurilor, care functioneaza corect si indeplinesc obiectivele organizatiei;


4. imbunatatire continua - o abordare structurata pentru a analiza informatiile colectate in urma monitorizarii regulate, a auditurilor sau din alte surse relevante si pentru a utiliza rezultatele in vederea tragerii de invataminte si a adoptarii unor masuri preventive sau corective in scopul mentinerii sau imbunatatirii nivelului de siguranta;


5. structura si responsabilitate - o abordare structurata pentru definirea responsabilitatilor persoanelor si echipelor in scopul indeplinirii certe a obiectivelor de siguranta ale organizatiei;


6. gestionarea competentelor - o abordare structurata pentru a garanta faptul ca angajatii au competentele necesare pentru indeplinirea obiectivelor organizatiei in mod sigur, eficace si eficient in toate circumstantele;


7. informare - o abordare structurata pentru a garanta faptul ca informatiile importante sunt disponibile pentru cei care analizeaza si iau decizii la toate nivelurile organizatiei si pentru a garanta exhaustivitatea si adecvarea informatiilor;


8. documentare - o abordare structurata pentru a se asigura trasabilitatea tuturor informatiilor relevante;


9. activitati de contractare - o abordare structurata pentru a garanta faptul ca activitatile subcontractate sunt gestionate in mod adecvat, astfel incat sa fie indeplinite obiectivele organizatiei si sa fie acoperite toate competentele si cerintele;


10. activitati de intretinere - o abordare structurata pentru a se asigura:


- faptul ca toate activitatile de intretinere care afecteaza siguranta si componentele critice pentru siguranta sunt identificate si gestionate corect si faptul ca toate modificarile necesare la activitatile de intretinere care afecteaza siguranta sunt identificate, gestionate in mod adecvat pe baza experientei dobandite si a aplicarii metodelor comune de siguranta pentru evaluarea riscului in conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. a) din ordonanta de urgenta si documentate in mod corespunzator;


- conformitatea cu cerintele esentiale in materie de interoperabilitate;


- punerea in functiune si verificarea infrastructurilor, echipamentelor si uneltelor de intretinere concepute in mod special si necesare pentru efectuarea intretinerii;


- analiza documentatiei initiale referitoare la vehicul in vederea furnizarii primului dosar de intretinere si a asigurarii punerii sale corecte in aplicare prin elaborarea comenzilor de intretinere;


- faptul ca componentele, inclusiv piesele de schimb si materialele, sunt utilizate in conformitate cu specificatiile comenzilor de intretinere si ale documentatiei oferite de furnizor; faptul ca acestea sunt depozitate, manipulate si transportate in mod corespunzator, conform specificatiilor din comenzile de intretinere si din documentatia oferita de furnizor, si respecta normele nationale si internationale relevante, precum si cerintele comenzilor de intretinere relevante;


- faptul ca se stabilesc, se identifica, se furnizeaza, se inregistreaza si se asigura disponibilitatea spatiilor, echipamentelor si uneltelor adecvate care sa permita efectuarea serviciilor de intretinere in conformitate cu comenzile de intretinere si cu alte specificatii aplicabile, garantandu-se efectuarea in siguranta a intretinerii, conditiile si metodele de munca si protectia sanatatii;


- faptul ca organizatia dispune de procese pentru a se asigura ca echipamentele sale de masurare, toate spatiile, echipamentele si uneltele sunt utilizate, calibrate, pastrate si intretinute in mod corect, conform unor procese documentate;


11. activitati de control - o abordare structurata pentru a se asigura:


- faptul ca vehiculele sunt scoase din functiune pentru intretinere programata, conditionala sau corectiva in timp util sau atunci cand se identifica defecte sau alte necesitati;


- masurile necesare de control al calitatii;


- faptul ca sarcinile de intretinere sunt efectuate in conformitate cu comenzile de intretinere si faptul ca se emite notificarea de repunere in functiune care include eventualele restrictii de utilizare;


- faptul ca posibilele cazuri de neconformitate in aplicarea sistemului de gestionare, care ar putea provoca accidente, incidente, incidente evitate la limita si alte evenimente periculoase, sunt raportate, investigate si analizate, precum si faptul ca se iau masurile preventive necesare in conformitate cu metoda comuna de siguranta pentru monitorizare prevazuta la art. 6 alin. (1) lit. c) din ordonanta de urgenta;


- procesul periodic de auditare interna si de monitorizare in conformitate cu metoda comuna de siguranta pentru monitorizare prevazuta la art. 6 alin. (1) lit. c) din ordonanta de urgenta.

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

OUG nr. 71/2022 pentru modificarea art. 155 din Codul Penal
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 71/2022 pentru modificarea art. 155 alin. (1) din Legea nr. 28 ...

Legea nr. 140/2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati intelectuale si psihosociale si modificarea si completarea unor
Lege nr. 140 din 17 mai 2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati int ...

Legea 144/2022 pentru modificarea si completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
Legea 144/2022 pentru modificarea si completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii Pu ...

OUG nr. 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de continut digital si de servicii digitale
Ordonanta de urgenta nr. 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de ...

Legea 322/2021 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Legea 322/2021 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal Publicata in Monitorul ...

Codul muncii 2022. Integral si Actualizat 2022
Codul muncii actualizat 2022 Actualizat si prin OUG 130/2021, privind stabilirea salariului minum ...

OUG 130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
ORDONANTA DE URGENTA nr. 130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, pre ...

Legea nr. 269/2021 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 si a Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
Legea nr. 269/2021 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 si a Legii nr. 53/2003 - C ...

OUG 117/2021 pentru modificarea si completarea Codului muncii
Ordonanta de urgenta nr. 117/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii ...Articole Juridice

Aspecte practice privind necorespunderea profesionala a salariatului
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Cercetarea disciplinara a salariatilor. Legalitatea Regulamentului intern si a altor Proceduri
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Inechitatile salariale in sectorul public si in sectorul privat
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP: Legalitatea si obiectivitatea evaluarii profesionale a salariatilor
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Demisia - drept unilateral al salariatului. Mecanism juridic si consecinte
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (ep. 18): Norma de munca a salariatilor. Notiune si aspecte practice
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Plata drepturilor cuvenite salariatilor detasati. Aspecte particulare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

Angajatorul are dreptul de a-si organiza activitatea insa aceasta nu inseamna ca prin reorganizare se poate modifica contractul individual de munca al
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.569/04.10.2017 a Curtii de Apel Galati

Legislatia pensiilor militare are un caracter special, derogatoriu, si nu poate fi completata cu dispozitiile Legii nr. 263/2010
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.620/18.10.2018 a Curtii de Apel Galati

Ştiri Juridice