Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Integral: OUG nr. 42/2020 pentru modificarea si completarea OUG nr. 110/2017

INTEGRAL: OUG nr. 42/2020 pentru modificarea si completarea OUG nr. 110/2017


Ordonanta de urgenta nr. 42/2020 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii - IMM INVEST ROMANIA, precum si pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii IMM-urilor in contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19

In contextul actual, raspandirea virusului COVID-19 este o urgenta severa de sanatate publica pentru cetateni si entitatile economice, cu infectii in toate statele membre ale Uniunii Europene. Este, de asemenea, un soc major atat pentru economiile globale, cat si pentru economia nationala. Cresterea reala a PIB in 2020 ar putea inregistra o evolutie negativa, ca urmare a izbucnirii COVID-19, iar adoptarea unor masuri de natura economica de catre statele membre ale Uniunii Europene reprezinta actiuni esentiale pentru a atenua aceste repercusiuni negative asupra economiei.


In circumstantele exceptionale create de focarul COVID-19, intreprinderile de toate tipurile se pot confrunta cu o lipsa severa de lichiditate. De asemenea, intreprinderile solvabile sau mai putin solvabile se pot confrunta cu o lipsa brusca sau chiar indisponibilitate de lichiditate. Acest lucru este valabil in special pentru IMM-uri, ceea ce pe termen scurt si mediu poate afecta grav situatia economica a multor intreprinderi sanatoase si situatia angajatilor acestora, cu posibile consecinte chiar si pe termen lung, periclitand supravietuirea acestora.


Luand in considerare cele mentionate anterior, se impune o actiune decisiva si cu un impact ridicat pentru asigurarea lichiditatii IMM-urilor pe perioada in care se manifesta efectele COVID-19.


Prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 29/2020 privind unele masuri economice si fiscal bugetare a fost modificata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii - IMM INVEST ROMANIA, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 209/2018, cu modificarile si completarile ulterioare, in vederea corelarii facilitatilor oferite de acest program cu necesitatile economiei actuale aflate sub influenta efectelor raspandirii virusului SARS-CoV-2.


Prin Comunicarea Comisiei Europene privind Cadrul temporar in materie de ajutor de stat in contextul pandemiei COVID-19 au fost mentionate principalele masuri pe care statele membre le pot adopta in vederea sustinerii activitatii economice.


Deoarece facilitatile oferite prin programul IMM INVEST ROMANIA trebuie sa respecte prevederile Comunicarii Comisiei Europene privind Cadrul temporar in materie de ajutor de stat in contextul pandemiei COVID-19 (2020/C91I/01), publicata in Jurnalul Oficial al UE din 20.03.2020,


in lipsa acordarii masurilor prevazute de schema de ajutor de stat, IMM-urile sunt in imposibilitatea de a accesa finantare de la banci in conditii preferentiale care le va asigura continuarea activitatii si plata personalului angajat pe perioada pandemiei pana la 31 decembrie 2020.


Consecintele neadoptarii acestor masuri vor fi eliminarea de pe piata a unui numar semnificativ de intreprinderi mici si mijlocii din toate sectoarele de activitate din Romania si aparitia unor efecte sociale deosebit de importante, respectiv disponibilizarea unei mase semnificative a salariatilor din Romania care in prezent sunt angajati in intreprinderile mici si mijlocii.


Intrucat statul este obligat sa ia masuri pentru asigurarea continuarii activitatii economice si intrucat elementele mai sus prezentate vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta si extraordinare, a caror reglementare nu poate fi amanata,


in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,


Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.


Art. I. -


Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii - IMM INVEST ROMANIA, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.029 din 27 decembrie 2017, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 209/2018, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:


1. La articolul 1 alineatul (3), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"a) unul sau mai multe credite pentru realizarea de investitii si/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de catre stat, prin Ministerul Finantelor Publice, in procent de maximum 80% din valoarea finantarii, exclusiv dobanzile, comisioanele si spezele bancare aferente creditului garantat. Valoarea maxima cumulata a finantarilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar in cadrul acestei facilitati este de 10.000.000 lei. Valoarea maxima a creditelor/liniilor de credit pentru finantarea capitalului de lucru este de 5.000.000 lei, iar pentru creditele de investitii este de 10.000.000 lei, in limita uneia dintre urmatoarele conditii valabile pentru ambele finantari, care reprezinta valoarea cea mai mare dintre:


(i) dublul sumei reprezentand cheltuielile salariale, inclusiv contributiile sociale obligatorii datorate de angajator aferente veniturilor din salarii si asimilate salariilor, inregistrate la nivelul anului 2019. In cazul intreprinderilor infiintate dupa 1 ianuarie 2019, cuantumul maxim al imprumutului nu poate depasi suma estimata pentru primii 2 ani de activitate; sau


(ii) 25% din cifra de afaceri neta a beneficiarului pe 2019, respectiv venitul brut sau norma anuala de venit in cazul persoanelor fizice care obtin venituri din activitati independente, dupa caz, conform Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente pentru anul 2019; sau


(iii) o valoare care sa rezulte din nevoile sale de lichiditati, acestea pot include atat costuri cu capital de lucru, cat si costurile cu investitii, cu conditia prezentarii unor documente justificative de catre beneficiar, situatie in care cuantumul imprumutului nu poate depasi nevoile de lichiditati de la momentul acordarii pentru urmatoarele 18 luni."


2. La articolul 1 alineatul (3), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"b) unul sau mai multe credite/linii de credit pentru finantarea capitalului de lucru, exclusiv dobanzile, comisioanele si spezele bancare aferente creditului garantat de stat in procent de maximum 90% acordat unei microintreprinderi sau intreprindere mica, in valoare maxima de 500.000 lei pentru microintreprinderi, respectiv maximum 1.000.000 lei pentru intreprinderile mici, in limita uneia dintre urmatoarele conditii valabile pentru ambele finantari, care reprezinta valoarea cea mai mare dintre:


(i) dublul sumei reprezentand cheltuielile salariale, inclusiv contributiile sociale obligatorii datorate de angajator aferente veniturilor din salarii si asimilate salariilor, inregistrate la nivelul anului 2019. In cazul intreprinderilor infiintate dupa 1 ianuarie 2019, cuantumul maxim al imprumutului nu poate depasi suma estimata pentru primii 2 ani de activitate; sau


(ii) 25% din cifra de afaceri neta a beneficiarului pe 2019, respectiv venitul brut sau norma anuala de venit in cazul persoanelor fizice care obtin venituri din activitati independente, dupa caz, conform Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributii sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente pentru anul 2019; sau


(iii) o valoare care sa rezulte din nevoile sale de lichiditati, acestea pot include atat costuri cu capital de lucru, cat si costurile cu investitii, cu conditia prezentarii unor documente justificative de catre beneficiar, situatie in care cuantumul imprumutului nu poate depasi nevoile de lichiditati de la momentul acordarii pentru urmatoarele 18 luni."


3. La articolul 1, alineatele (32) si (33) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:


"(32) Pentru creditele prevazute la alin. (3) lit. b), Ministerul Finantelor Publice subventioneaza dobanzile aferente creditelor/liniilor de credit pentru finantarea capitalului de lucru in procent de 100% din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finantelor Publice - Actiuni Generale, de la titlul 55 A«Alte transferuriA», alineatul 55.01.46 A«Transferuri catre intreprinderi in cadrul schemelor de ajutor de statA», in cadrul unei scheme de ajutor de stat asociate acestui program.


(33) Perioada de subventionare a dobanzii este de la momentul acordarii creditelor/liniilor de credit contractate dupa intrarea in vigoare a prezente ordonante de urgenta si pana la 31 decembrie 2020. Subventionarea dobanzii se aproba anual printr-un act normativ cu putere de lege pentru anul 2020 si pentru urmatorii 2 ani doar in conditiile in care cresterea economica estimata de Comisia Nationala de Strategie si Prognoza pentru aceasta perioada se situeaza sub nivelul cresterii economice din anul 2020. Subventionarea dobanzii se realizeaza in conditiile respectarii prevederilor legislatiei din domeniul ajutorului de stat in vigoare."


4. La articolul 1, dupa alineatul (33) se introduce un nou alineat, alineatul (34), cu urmatorul cuprins:


"(34) Valoarea maxima cumulata a finantarilor garantate de stat prevazute la alin (3) lit. a) si b), care pot fi acordate unui beneficiar in cadrul programului, nu poate depasi 10.000.000 lei, in limita valorii cea mai mare dintre cele mentionate la art. 1 alin. (3) lit. a) pct. i), ii) si iii)."


5. La articolul 2, litera c) se modifica si va avea cu urmatorul cuprins:


"c) comision de risc - suma datorata Ministerului Finantelor Publice de beneficiarul garantiei, destinata acoperirii riscului de garantare de catre stat a creditelor/liniilor de credite acordate in cadrul programului. Obligatia de plata a comisionului de risc este acoperita din ajutorul sub forma de grant primit de beneficiar in cadrul schemei de ajutor de stat. Dupa incetarea aplicabilitatii schemei de ajutor de stat, IMM-urile care contracteaza credite in cadrul programului datoreaza Ministerului Finantelor Publice comision de risc. Nivelul comisionului de risc se stabileste anual prin ordin al ministrului finantelor publice."


6. La articolul 2, litera i) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"i) garantii colaterale - garantiile reale si personale constituite de beneficiarul finantarii/terti garanti in favoarea institutiei de credit finantatoare si a statului roman, prin Ministerul Finantelor Publice, proportional cu procentul de garantare, altele decat garantia de stat si ipoteca legala imobiliara si/sau mobiliara asupra activelor finantate prin credit, care pot fi luate in considerare de institutiile de credit pentru diminuarea expunerii fata de debitor. Sumele rezultate dupa executarea de catre creditori a garantiilor constituite de beneficiar, din care se deduc cheltuielile aferente creditului, respectiv dobanzi, comisioane si cheltuieli ocazionate de recuperarea creantei, vor diminua, proportional cu procentul de garantare, sumele platite de statul roman, prin Ministerul Finantelor Publice, si sumele suportate de institutia de credit finantatoare;".


7. La articolul 3 alineatul (1), literele c), d) si f) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:


"c) nu figureaza cu credite restante, inclusiv pentru finantarile tip leasing, in ultimele 6 luni anterioare datei de 31 decembrie 2019 sau daca inregistreaza restante, acestea sunt incadrate in categoriile A, B, C in baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumita in continuare C.R.C.;


d) nu se afla in interdictie de a emite cecuri la data de 31 decembrie 2019 si nu figureaza cu incidente majore cu bilete la ordin in ultimele 6 luni anterioare datei de 31 decembrie 2019 in baza de date a Centralei Incidentelor de Plati, denumita in continuare C.I.P.; . . . . . . . . . .


f) prezinta institutiei de credit garantii colaterale care, in cazul creditelor de investitii, impreuna cu garantia de stat si ipoteca legala imobiliara si/sau mobiliara asupra activelor finantate din credit, acopera in proportie de cel putin 100% valoarea finantarii. Pentru creditele/liniile de credit pentru finantarea capitalului de lucru pot fi incluse in structura de garantii aferente creditului ipoteca legala mobiliara asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiar la institutia de credit, impreuna cu garantia de stat;".


8. La articolul 3 alineatul (1) se introduce litera i), avand urmatorul cuprins:


"i) depun un document scris prin care se angajeaza sa nu disponibilizeze personalul existent de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta pana la 31 decembrie 2020. Intreprinderea poate organiza programul de lucru al salariatilor in functie de evolutia activitatii curente a acesteia."


9. La articolul 3, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"(3) Nu sunt eligibile pentru acordarea de garantii in cadrul programului intreprinderile mici si mijlocii din sectoarele/domeniile: activitati de jocuri de noroc si pariuri, productie sau comercializare de armament, munitii, explozibili, tutun, alcool, substante aflate sub control national, plante, substante si preparate stupefiante si psihotrope, activitati de investigare si protectie."


10. La articolul 5, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"Art. 5. -


(1) Mecanismul de acordare a garantiilor prevazute la art. 1 se deruleaza cu respectarea prevederilor Schemei de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii IMM-urilor in contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, prevazuta in art. II."


11. La articolul 6, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"(2) Durata maxima a finantarilor este de 72 de luni in cazul creditelor pentru investitii si de 36 de luni in cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru. Creditele/liniile de credit pentru capitalul de lucru pot fi prelungite cu maximum 36 de luni, urmand ca, in ultimul an de prelungire, sa fie rambursate in conditiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta."


12. La articolul 8 alineatul (2), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"a) ipoteca imobiliara si/sau mobiliara constituita de beneficiari si/sau de terti garanti;".


13. La articolul 8 alineatul (3), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"b) ipoteca imobiliara si/sau mobiliara constituita de beneficiari si/sau de terti garanti;".


Art. II. -


In aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii - IMM INVEST ROMANIA, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.029 din 27 decembrie 2017, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 209/2018, cu modificarile si completarile ulterioare, se aproba Schema de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii IMM-urilor in contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, cu urmatorul cuprins:


"SCHEMA DE AJUTOR DE STAT


pentru sustinerea activitatii IMM-urilor in contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19


CAPITOLUL I


Dispozitii generale


Art. 1. -


(1) Obiectivul prezentei scheme de ajutor de stat il reprezinta sustinerea IMM-urilor in contextul crizei economice generate de pandemia COVID 19.


(2) Ajutoarele de stat acordate in baza prezentei scheme sunt compatibile cu piata comuna in conformitate cu Comunicarea CE - Cadru temporar pentru masuri de ajutor de stat de sprijin a economiei in contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C91I/01), publicata in Jurnalul Oficial al UE din 20.03.2020, si se vor acorda dupa obtinerea deciziei de autorizare a Comisiei Europene.


CAPITOLUL II


Forma ajutorului


II.1. Ajutor de stat sub forma de garantii pentru imprumuturi


Art. 2. -


(1) In baza prezentei scheme de ajutor de stat se acorda garantii de 80% sau 90% din valoarea finantarii in conformitate cu art. 1 alin. (3) lit. a) si b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 209/2018, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017.


(2) Pentru creditele/liniile de credit prevazute la art. 1 alin. (3) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, valoarea maxima a fiecarei finantari acordate unui beneficiar nu poate depasi 5.000.000 lei pentru creditele/liniile de credit pentru finantarea capitalului de lucru, respectiv 10.000.000 lei pentru creditele de investitii in limita uneia dintre urmatoarele conditii valabile pentru ambele finantari, care reprezinta valoarea cea mai mare dintre:


(i) dublul sumei reprezentand cheltuielile salariale, inclusiv contributiile sociale obligatorii datorate de angajator aferente veniturilor din salarii si asimilate salariilor, inregistrate la nivelul anului 2019. In cazul intreprinderilor infiintate dupa 1 ianuarie 2019, cuantumul maxim al imprumutului nu poate depasi suma estimata pentru primii doi ani de activitate; sau


(ii) 25 % din cifra de afaceri neta a beneficiarului pe 2019, respectiv venitul brut sau norma anuala de venit in cazul persoanelor fizice care obtin venituri din activitati independente, dupa caz, conform Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributii sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente pentru anul 2019; sau


(iii) o valoare care sa rezulte din nevoile sale de lichiditati; acestea pot include atat costuri cu capital de lucru, cat si costurile cu investitii, cu conditia prezentarii unor documente justificative de catre beneficiar, situatie in care cuantumul imprumutului nu poate depasi nevoile de lichiditati de la momentul acordarii pentru urmatoarele 18 luni.


(3) Pentru creditele/liniile de credit prevazute la art. 1 alin. (3) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, valoarea maxima a creditului/liniei de credit pentru microintreprinderi nu poate depasi 500.000 lei, respectiv 1.000.000 lei pentru intreprinderile mici, in limita uneia dintre urmatoarele conditii valabile pentru ambele finantari, care reprezinta valoarea cea mai mare dintre:


(i) dublul sumei reprezentand cheltuielile salariale, inclusiv contributiile sociale obligatorii datorate de angajator aferente veniturilor din salarii si asimilate salariilor, inregistrate la nivelul anului 2019. In cazul intreprinderilor infiintate dupa 1 ianuarie 2019, cuantumul maxim al imprumutului nu poate depasi suma estimata pentru primii doi ani de activitate; sau


(ii) 25 % din cifra de afaceri neta a beneficiarului pe 2019, respectiv venitul brut sau norma anuala de venit in cazul persoanelor fizice care obtin venituri din activitati independente, dupa caz, conform Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributii sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente pentru anul 2019; sau


(iii) o valoare care sa rezulte din nevoile sale de lichiditati; acestea pot include atat costuri cu capital de lucru, cat si costurile cu investitii, cu conditia prezentarii unor documente justificative de catre beneficiar, situatie in care cuantumul imprumutului nu poate depasi nevoile de lichiditati de la momentul acordarii pentru urmatoarele 18 luni.


(4) Valoarea maxima cumulata a finantarilor garantate de stat prevazute la art. 1 alin. (3) lit. a) si b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, nu poate depasi 10.000.000 lei, in limita uneia dintre urmatoarele conditii, care reprezinta valoarea cea mai mare dintre:


(i) dublul sumei reprezentand cheltuielile salariale, inclusiv contributiile sociale obligatorii datorate de angajator aferente veniturilor din salarii si asimilate salariilor, inregistrate la nivelul anului 2019. In cazul intreprinderilor infiintate dupa 1 ianuarie 2019, cuantumul maxim al imprumutului nu poate depasi suma estimata pentru primii doi ani de activitate; sau


(ii) 25 % din cifra de afaceri neta a beneficiarului pe 2019, respectiv venitul brut sau norma anuala de venit in cazul persoanelor fizice care obtin venituri din activitati independente, dupa caz, conform Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributii sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente pentru anul 2019; sau


(iii) o valoare care sa rezulte din nevoile sale de lichiditati; acestea pot include atat costuri cu capital de lucru, cat si costurile cu investitii, cu conditia prezentarii unor documente justificative de catre beneficiar, situatie in care cuantumul imprumutului nu poate depasi nevoile de lichiditati de la momentul acordarii pentru urmatoarele 18 luni.


(5) Durata maxima a finantarilor este de 72 de luni in cazul creditelor pentru investitii, fara posibilitate de prelungire, si de 36 de luni in cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru prevazute la art. 1 alin. (3) lit. a) si b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017, cu modificarile si completarile ulterioare. Aceste credite/linii de credit pentru capitalul de lucru pot fi prelungite cu maximum 36 de luni.


(6) Durata garantiilor acordate conform art. 1 alin. (3) lit. a) si b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, nu poate depasi 6 ani.


(7) Pentru garantiile acordate conform art. 1 alin. (3) lit. a) si b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, se percep comisioane de risc, cu respectarea paragrafului 25 lit. a) din Comunicarea CE- Cadru temporar pentru masuri de ajutor de stat de sprijin a economiei in contextul actualei epidemii de Covid-19 (2020/C91I/01), publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 20.03.2020.


(8) Furnizorul schemei de ajutor de stat este Ministerul Finantelor Publice, iar Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, denumit in continuare FNGCIMM, ii sunt delegate atributiile de administrare a schemei.


II.2. Ajutor de stat sub forma de grant


Art. 3. -


(1) IMM-urile care au contractat credite/linii de credit garantate conform art. 1 alin. (3) lit. a) si b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiaza de un grant in limita cumulului rezultat dintre valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare, aferente garantiei acordate, si a dobanzilor aferente creditelor/liniilor de credite, dar nu mai mult de echivalentul in lei a 800.000 euro per intreprindere.


(2) Cursul de schimb euro/leu pentru calcularea plafonului maxim de 800.000 euro este cursul Bancii Nationale a Romaniei valabil la data emiterii acordului de finantare.


(3) Se poate acorda ajutor de stat IMM-urilor care isi desfasoara activitatea in domeniul prelucrarii si comercializarii produselor agricole cu conditia ca ajutorul de stat sa nu fie transferat partial sau total catre producatori primari, iar cuantumul ajutorului sa nu se stabileasca pe baza pretului sau a cantitatii produselor achizitionate de la producatori primari sau introduse pe piata de intreprinderile in cauza.


(4) Pentru sectoarele agriculturii, pisciculturii si acvaculturii se aplica urmatoarele conditii:


a) ajutorul nu depaseste 120.000 euro pentru fiecare intreprindere care isi desfasoara activitatea in sectorul pescuitului si acvaculturii sau 100.000 euro pentru fiecare intreprindere care isi desfasoara activitatea in domeniul productiei primare de produse agricole; toate sumele utilizate trebuie sa fie brute, si anume inainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe;


b) cuantumul ajutorului acordat intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in domeniul productiei primare de produse agricole nu trebuie stabilit pe baza pretului sau a cantitatii produselor introduse pe piata;


c) ajutorul acordat intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in sectorul pescuitului si acvaculturii nu se incadreaza in niciuna dintre categoriile de ajutoare mentionate la articolul 1 alineatul (1) literele (a) - (k) din Regulamentul (UE) nr. 717/2014 al Comisiei din 27 iunie 2014 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis in sectorul pescuitului si acvaculturii;


d) in cazul in care o intreprindere isi desfasoara activitatea in mai multe sectoare carora li se aplica cuantumuri maxime diferite, intreprinderea in cauza asigura, prin mijloace adecvate, cum ar fi separarea conturilor, faptul ca pentru fiecare dintre aceste activitati se respecta plafonul aferent si ca, in total, nu se depaseste cel mai mare cuantum posibil.


(5) FNGCIMM este administratorul acestei masuri de ajutor de stat.


CAPITOLUL III


Domeniul de aplicare


Art. 4. -


Pot beneficia de ajutor de stat in baza schemei IMM-urile din toate sectoarele de activitate, cu exceptia celor declarate neeligibile potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 110/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, care indeplinesc cumulativ, la data solicitarii, atat criteriile de eligibilitate prevazute in art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017, cat si urmatoarele criterii de eligibilitate:


a) sunt microintreprinderi, intreprinderi mici sau mijlocii care indeplinesc conditiile prevazute la art. 2 lit. a) si art. 3 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017, cu modificarile si completarile ulterioare;


b) nu au fost emise impotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau in cazul in care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate, conform prevederilor legale in vigoare;


c) nu au solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleasi costuri eligibile;


d) nu se aflau in dificultate, in sensul prevederilor articolului 2 punctul 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piata interna in aplicarea articolelor 107 si 108 din tratat, modificat si completat prin Regulamentul (UE) nr. 1.084/2017, la data de 31 decembrie 2019, dar care s-au confruntat cu dificultati sau au intrat in dificultate ulterior, din cauza pandemiei de COVID-19;


e) depun un document scris prin care se angajeaza sa nu disponibilizeze personalul existent de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta pana la 31 decembrie 2020. Intreprinderea poate organiza programul de lucru al salariatilor in functie de evolutia activitatii curente a acesteia.


CAPITOLUL IV


Durata, bugetul schemei si numarul estimat de beneficiari


Art. 5. -


(1) Perioada de valabilitate a schemei, respectiv perioada in care se selecteaza beneficiarii si se emit scrisori de garantie/acorduri de finantare in legatura cu masurile prevazute la art. 2 si 3, este cuprinsa intre data intrarii in vigoare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta si data de 31 decembrie 2020, iar perioada in care se poate efectua plata grantului este cuprinsa intre data intrarii in vigoare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta si data de 31 martie 2021, inclusiv, cu posibilitatea prelungirii conform art. 1 alin. (33) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017, cu modificarile si completarile ulterioare.


(2) Ajutorul de stat sub forma grantului se suporta din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finantelor Publice - Actiuni Generale si se vireaza lunar in contul FNGCIMM, pe baza situatiilor centralizatoare privind dobanzile lunare datorate, transmise de institutiile de credit pe propria raspundere.


(3) Bugetul schemei de ajutor de stat este de 781 milioane lei, echivalent in lei al sumei de aproximativ 161 milioane euro, aferent masurilor prevazute la Capitolul II.2.


(4) Plafonul maxim de garantare aferent masurilor din Capitolul II. aproximativ 3,1 miliarde euro.


(5) Prin implementarea schemei se estimeaza acordarea de ajutor de stat unui numar de maximum 40.000 de beneficiari.


CAPITOLUL V


Cheltuieli eligibile si modalitatea de acordare a ajutorului de stat


Art. 6. -


Procedura de acordare a garantiilor de stat in proportie de cel mult 80% sau 90% aferente creditelor, a grantului de la art. 3 si plata ajutoarelor de stat sub forma de grant se aproba Hotararea Guvernului pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 privind programul de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii - IMM INVEST Romania.


CAPITOLUL VI


Dispozitii privind transparenta, monitorizarea si raportarea


Art. 7. -


(1) FNGCIMM are obligatia sa publice pe site-ul sau textul integral al schemei de ajutor de stat, perioada in care se pot inregistra cereri, bugetul anual, data epuizarii bugetului anual/total al schemei, precum si forma si continutul documentelor necesare pentru accesarea acesteia.


(2) FNGCIMM trebuie sa pastreze inregistrari detaliate referitoare la toate ajutoarele acordate in cadrul schemei. FNGCIMM are obligatia de a cuantifica pe fiecare beneficiar toate formele de ajutor de stat acordate. Aceste inregistrari contin toate informatiile necesare pentru a stabili daca sunt respectate criteriile din reglementarile europene in domeniu si trebuie pastrate timp de 10 ani de la data acordarii ultimului ajutor in cadrul schemei.


(3) Beneficiarii ajutorului de stat acordat in baza prezentei scheme trebuie sa pastreze toate documentele aferente acestuia timp de 10 ani si sunt obligati sa le puna la dispozitia autoritatii de implementare a schemei de ajutor de stat sau a Consiliului Concurentei ori de cate ori le sunt solicitate.


(4) FNGCIMM, in calitate de administrator al prezentei scheme de ajutor de stat, cu atributii delegate de Ministerul Finantelor Publice, in calitate de furnizor de ajutor de stat, are obligatia de a transmite Consiliului Concurentei toate datele si informatiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel national, in formatul si in termenul prevazute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus in aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 175/2007, precum si datele si informatiile necesare pentru intocmirea inventarului ajutoarelor de stat si a rapoartelor si informarilor necesare indeplinirii obligatiilor Romaniei in calitate de stat membru al Uniunii Europene.


(5) FNGCIMM, in calitate de administrator al schemei de ajutor de stat, are obligatia incarcarii in Registrul general al ajutoarelor de stat acordate in Romania (RegAS) a prezentei scheme, a acordurilor de finantare, a platilor efectuate si a eventualelor recuperari, in conformitate cu prevederile Ordinului presedintelui Consiliului Concurentei nr. 437/2016 pentru punerea in aplicare a Regulamentului privind registrul ajutoarelor de stat.


CAPITOLUL VII


Controlul beneficiarilor schemei si recuperarea ajutorului de stat


Art. 8. -


(1) Monitorizarea si controlul intreprinderilor beneficiare in cadrul prezentei scheme de ajutor de stat se va face de catre FNGCIMM, cu respectarea reglementarilor aplicabile institutiilor de credit si institutiilor financiare nebancare pentru FNGCIMM.


(2) Beneficiarul si institutiile de credit care au acordat creditele/liniile de credit prevazute la art. 1 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, trebuie sa accepte si sa faciliteze controlul asupra utilizarii ajutorului de stat acordat in cadrul prezentei scheme.


(3) In situatia in care FNGCIMM constata ca beneficiarii nu au respectat prevederile schemei de ajutor de stat si/sau pe cele ale Acordului de finantare, solicita acestora rambursarea ajutorului de stat primit, la care se adauga dobanda aferenta, conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2014. Rata dobanzii aplicabile este cea stabilita potrivit prevederilor din Regulamentul (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene si din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE. Recuperarea ajutoarelor de stat se realizeaza potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996, cu modificarile si completarile ulterioare."


Art. III. -


Prin derogare de la prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, prezentei scheme de ajutor de stat nu ii sunt aplicabile dispozitiile art. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2014.

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

HG privind stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata de la 1 octombrie 2023
HOTARAREA de Guvern pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata ...

O.U.G. nr. 42 din 24 mai 2023
pentru modificarea si completarea Legii nr. 367/2022 privind dialogul social si a Legii nr. 53/2003 ...

DIRECTIVA (UE) 2019/1152 din 20 iunie 2019 privind transparenta si previzibilitatea conditiilor de munca in Uniunea Europeana
DIRECTIVA (UE) 2019/1152 din 20 iunie 2019 privind transparenta si previzibilitatea conditiilor de m ...

LEGEA nr. 367/2022 a dialogului social
LEGEA nr. 367/2022 privind dialogul social (Inlocuieste Legea nr. 62/2011) Publicata in MONITORUL ...

Legea 283/2022 privind modificarea Codului muncii si a Codului administrativ
Legea nr. 283/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, precum si a O ...

OUG nr. 71/2022 pentru modificarea art. 155 din Codul Penal
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 71/2022 pentru modificarea art. 155 alin. (1) din Legea nr. 28 ...

Legea nr. 140/2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati intelectuale si psihosociale si modificarea si completarea unor
Lege nr. 140 din 17 mai 2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati int ...

Legea 144/2022 pentru modificarea si completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
Legea 144/2022 pentru modificarea si completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii Pu ...

OUG nr. 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de continut digital si de servicii digitale
Ordonanta de urgenta nr. 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de ...Articole Juridice

Concedierea Salariatilor. Modalitati de incetare a CIM si contestarea deciziei de concediere
Sursa: MCP Cabinet avocati

Interdictia suprapunerii programului de lucru in cazul salariatilor cu mai multe locuri de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Calculul termenului de preaviz la concedierea salariatului. Aspecte practice si procedurale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Absenta salariatului de la locul de munca in situatii de urgenta familiala
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Conditiile si durata perioadei de proba. Noi obligatii in sarcina angajatorilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Codul muncii aplicabil 2023 | Descarca integral PDF
Sursa: MCP Cabinet avocati

CIM 2023. Model contract individual de munca 2023
Sursa: Avocat Marius-Catalin PredutJurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

Angajatorul are dreptul de a-si organiza activitatea insa aceasta nu inseamna ca prin reorganizare se poate modifica contractul individual de munca al
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.569/04.10.2017 a Curtii de Apel Galati

Legislatia pensiilor militare are un caracter special, derogatoriu, si nu poate fi completata cu dispozitiile Legii nr. 263/2010
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.620/18.10.2018 a Curtii de Apel Galati

Ştiri Juridice