Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Integral: OUG 130/2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile

INTEGRAL: OUG 130/2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile


Ordonanta de urgenta nr. 130/2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operational Competitivitate 2014-2020, in contextul crizei provocate de COVID-19, precum si alte masuri in domeniul fondurilor europeneTinand cont de faptul ca intreprinderile mici si mijlocii, reglementate prin Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, denumite in continuare IMM-uri, s-au confruntat pe perioada declararii starii de urgenta cu probleme determinate fie de lipsa consumatorilor, caz in care activitatile IMM-urilor au fost puternic afectate prin scaderea cifrei de afaceri, iar personalul angajat a fost trimis in somaj tehnic, fie de faptul ca activitatile desfasurate de IMM-uri au fost interzise prin ordonante militare pe perioada declararii starii de urgenta sau au fost ingradite pe perioada starii de alerta, situatie in care de asemenea personalul angajat al IMM-urilor a fost trimis in somaj tehnic, iar toate aceste masuri au condus la un blocaj al acestor activitati economice la nivel national,


deoarece IMM-urile detin o pondere importanta in activitatea economica la nivel national, numarul total al acestora fiind de 723.595 de companii, cu o pondere insemnata pentru microintreprinderi de 666.356 de companii, respectiv o pondere relativ medie de 48.230 de intreprinderi mici, precum si 9.009 intreprinderi mijlocii care desfasoara activitati in diferite domenii de activitate, iar pentru reluarea urgenta a activitatii curente au nevoie de capital de lucru, astfel cum acesta este definit prin Regulamentul (UE) 2020/460 al Parlamentului European si al Consiliului din 30 martie 2020 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.301/2013, (UE) nr. 1.303/2013 si (UE) nr. 508/2014 in ceea ce priveste anumite masuri specifice menite sa mobilizeze investitii in sistemele de sanatate ale statelor membre si in alte sectoare ale economiilor acestora ca reactie la epidemia de COVID -19 - Initiativa pentru investitii ca reactie la coronavirus, care urmeaza a fi utilizat pentru finantarea activitatilor curente ale IMM-urilor,


avand in vedere faptul ca ajutorul de stat se poate acorda doar pana la data de 31 decembrie 2020,


intrucat IMM-urile detin o parte insemnata din forta de munca activa a Romaniei prin contractele individuale de munca incheiate, respectiv un numar total de 2.564.484 de contracte, din care 886.803 contracte incheiate de microintreprinderi, 860.996 de contracte incheiate de intreprinderi mici si 816.685 de contracte incheiate de intreprinderile mijlocii, astfel incat nevoia de sprijin a acestora fie prin granturi pentru capital de lucru, fie prin granturi de investitii este o nevoie reala cu un impact major asupra echilibrelor macroeconomice ale Romaniei,


avand in vedere ca masurile de sprijin pentru reluarea activitatilor economice la nivel national influenteaza direct capacitatea operationala a IMM-urilor de a relua activitatile pe o piata de consum si productie grav afectata de epidemia de COVID-19, iar prin neluarea acestor masuri de sprijin IMM-urile se pot confrunta cu grave dificultati in desfasurarea activitatilor curente si de investitii, cu impact direct asupra veniturilor bugetului de stat, dar si asupra cresterii ratei somajului in Romania,


deoarece o parte din IMM-uri au nevoie de grant pentru capital de lucru necesar pentru plata datoriilor curente, constituirea stocurilor de materie prima, marfuri, materiale consumabile, dar si pentru achizitionarea echipamentelor de protectie medicala necesare propriilor salariati, iar in lipsa capitalului de lucru reluarea activitatii curente va fi dificil de realizat,


intrucat o parte din IMM-uri, ca urmare a crizei provocate de COVID-19, trebuie sa isi realoce activitatea prin crearea unor capacitati de productii noi, prin desfasurarea unor activitati noi sau prin implementarea unor proiecte de investitii noi, iar pentru aceasta au nevoie de granturi pentru investitii de mica valoare, astfel incat sa se creeze capacitati de productie mici si sa se poata obtine produse si servicii noi adaptate la cerintele consumatorilor,


luand in considerare ca exista un risc substantial de recesiune economica in anul 2020, iar in acest context multe segmente ale economiei europene sunt blocate din cauza epidemiei de COVID-19 si lanturile de aprovizionare si schimburile comerciale globale sunt profund afectate, fiind necesare masuri de sprijin pentru deblocarea redresarea activitatilor economice,


avand in vedere faptul ca, in lipsa adoptarii masurilor propuse in regim de urgenta, sectorul IMM, care reprezinta o prioritate a programului de relansare economica a Guvernului Romaniei, nu ar putea beneficia de conditii de finantare adecvata pentru proiectele de relansare a activitatilor, de investitii sau pentru capitalul de lucru necesar derularii activitatii curente ale intreprinderilor grav afectate de pandemia de COVID-19,


tinand cont de faptul ca sprijinirea sectorului IMM reprezinta o prioritate a programului de relansare economica al Guvernului Romaniei, in conditiile in care acest sector are o contributie importanta la cresterea economica nationala si crearea de locuri de munca, sens in care trebuie sa beneficieze din partea statului de politici publice care vizeaza printre altele imbunatatirea accesului la finantare,


luand in considerare faptul ca este necesara adoptarea unui act normativ care sa asigure temeiul juridic pentru modificarea Programului operational Competitivitate in sensul stabilirii valorilor sumelor forfetare, avand in vedere numarul mare de IMM-uri afectate si impactul implicit asupra economiei, precum si faptul ca semnarea contractelor pentru acordarea ajutorului de stat are ca data-limita 31 decembrie 2020, motiv pentru care este necesara adoptarea de urgenta a masurilor de sprijin pentru capitalul de lucru si investitional propus,


intrucat neadoptarea prezentului act normativ determina imposibilitatea acordarii in cadrul Programului operational Competitivitate a unui sprijin financiar in cuantum de 1 miliard de euro pentru IMM-urile afectate in contextul pandemiei de COVID-19,


intrucat neadoptarea unor masuri in regim de urgenta pentru IMM-uri ar conduce la blocarea/intarzierea relansarii economice si, implicit, la pierderea unor sume considerabile din fondurile europene alocate Romaniei,


avand in vedere ca elementele mai sus mentionate vizeaza interesul public si strategic, sunt o prioritate a Programului de guvernare si constituie o situatie extraordinara, a carei reglementare nu poate fi amanata, se impune adoptarea de masuri imediate pe calea ordonantei de urgenta.


In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,


Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.


CAPITOLUL I


Dispozitii generale


Art. 1. -


(1) Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza cadrul general pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operational Competitivitate 2014-2020, denumit in continuare POC, in contextul crizei provocate de COVID-19, pentru beneficiarii prevazuti la alin. (3), a caror activitate a fost afectata de raspandirea virusului SARS-CoV-2 sau a caror activitate a fost interzisa prin ordonante militare pe perioada starii de urgenta sau ingradite pe perioada starii de alerta.


(2) Formele de sprijin din fonduri externe nerambursabile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se refera la:


a) microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile sub forma de suma forfetara;


b) granturi pentru capital de lucru acordate sub forma de suma forfetara si in procent din cifra de afaceri;


c) granturi pentru investitii productive acordate din fonduri externe nerambursabile in baza evaluarii proiectului de investitii depus.


(3) Intreprinderile mici si mijlocii, denumite in continuare IMM-uri, sunt beneficiari pentru fondurile externe nerambursabile prevazute la alin. (2), iar persoanele fizice autorizate, denumite in continuare PFA, si cabinetele medicale individuale, denumite in continuare CMI, pentru fondurile externe nerambursabile prevazute la alin. (2) lit. a).


Art. 2. -


In sensul prezentei ordonante de urgenta, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:


a) administrator al schemei de ajutor de stat - Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, denumit in continuare MEEMA, in parteneriat cu agentiile pentru intreprinderi mici si mijlocii, atragere de investitii si promovare a exportului, denumite in continuare AIMMAIPE, in baza contractului de finantare incheiat cu Ministerul Fondurilor Europene, denumit in continuare MFE, prin Autoritatea de management pentru Programul operational Competitivitate, denumita in continuare AM-POC, in calitate de furnizor de ajutor de stat. Administratorul schemei este imputernicit sa deruleze proceduri in legatura cu schema de ajutor de stat, in conformitate cu prevederile contractelor de finantare semnate cu AM-POC;


b) administrator tehnic al sistemului informatic de gestionare a schemei de ajutor de stat - Serviciul de Telecomunicatii Speciale, denumit in continuare STS;


c) administrator operational al sistemului informatic de gestionare a schemei de ajutor stat - MEEMA, in parteneriat cu AIMMAIPE;


d) sistem informatic de gestionare a schemei de ajutor de stat - sistemul informatic integrat proiectat si dezvoltat de STS pe baza cerintelor operationale furnizate de MEEMA, in scopul gestionarii acordarii sprijinului financiar pentru beneficiarii prevazuti la art. 1 alin. (3), in conditiile prezentei ordonante de urgenta; sistemul informatic este gazduit si administrat din punct de vedere tehnic de STS, respectiv din punct de vedere operational de MEEMA si AIMMAIPE, fondurile necesare proiectarii, dezvoltarii, testarii, punerii in functiune, operarii, administrarii tehnice si operationale, respectiv mentenantei preventive si corective fiind asigurate din fonduri externe nerambursabile, prin POC, si de la bugetul de stat, in baza contractului de finantare semnat in acest sens de AM-POC cu MEEMA, in parteneriat cu AIMMAIPE si STS, conform regulilor de eligibilitate stabilite prin Ghidul solicitantului;


e) beneficiari finali ai ajutorului de stat - IMM/microintreprinderi/PFA/CMI, organizatii neguvernamentale cu activitate economica, denumite in continuare ONG-uri cu activitate economica, care primesc ajutorul de stat prin intermediul micrograntului/grantului pentru capital de lucru/grantului pentru investitii productive, prin incheierea unui contract de ajutor de stat cu administratorul schemei de ajutor de stat;


f) CMI - unitatea, cu sau fara personalitate juridica, furnizoare de servicii publice, de stat sau private, de asistenta medicala umana preventiva, curativa, de recuperare si de urgenta. Serviciile de sanatate ale cabinetelor medicale se realizeaza de medici de medicina generala - medici de familie, medici stomatologi, medici specialisti si alte categorii de personal medical autorizat. In CMI isi exercita profesia medicul titular, care poate avea ca salariati ori colaboratori medici sau orice alta categorie de personal;


g) capital de lucru - diferenta dintre activele curente si datoriile curente ale unei intreprinderi;


h) grant pentru capital de lucru - grant direct acordat beneficiarilor de ajutor de stat sub forma de suma forfetata reprezentand 15% din cifra de afaceri inregistrata in anul 2019;


i) grant pentru investitii productive - grant acordat beneficiarilor de ajutor de stat din fonduri externe nerambursabile pentru realizarea de investitii necesare pentru extinderea/reabilitarea/modernizarea capacitatilor de productie existente, realizarea unor capacitati de productii noi, achizitionarea de echipamente, utilaje si instalatii, precum si pentru modernizarea, reabilitarea, extinderea cladirilor existente sau achizitionarea unor cladiri destinate activitatilor de productie noi, inclusiv pentru achizitionarea de terenuri necesare realizarii investitiilor, in limita a 10% din valoarea proiectelor care fac obiectul cererilor de finantare;


j) IMM - intreprinderile infiintate in baza Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau in baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, republicata, cu modificarile ulterioare, sau in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii debutanti in afaceri, aprobata cu modificari prin Legea nr. 301/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, care au mai putin de 250 de angajati si o cifra de afaceri anuala neta care nu depaseste echivalentul in lei a 43 milioane euro;


k) microgrant - grant direct in valoare de 2.000 euro acordat sub forma de suma forfetara beneficiarilor de ajutor de stat considerati vulnerabili la riscul de raspandire a virusului SARS-CoV-2;


l) PFA - intreprinderea economica, fara personalitate juridica, organizata de o persoana fizica ce foloseste, in principal, forta sa de munca;


m) industrii creative - industrii care isi au originea in creativitatea, talentul si maiestria indiviziilor si care au potentialul crearii de locuri de munca si prosperitate prin generarea si exploatarea proprietatii intelectuale.


Art. 3. -


(1) Formele de sprijin din fonduri externe nerambursabile prevazute la art. 1 alin. (2) se acorda in cadrul POC pentru care MFE indeplineste functia de Autoritate de management, denumita in continuare AM, si furnizor de ajutor de stat.


(2) Pentru formele de sprijin din fonduri externe nerambursabile prevazute la art. 1 alin. (2), MEEMA in parteneriat cu AIMMAIPE indeplineste functia de administrator de schema de ajutor de stat, in conditiile prevazute in contractele de finantare incheiate intre MFE, prin AM-POC, pe de o parte, si MEEMA in parteneriat cu AIMMAIPE, pe de alta parte.


CAPITOLUL II


Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile


Art. 4. -


(1) Microgranturile au valoarea de 2.000 euro si se acorda o singura data, sub forma de suma forfetara, conform prevederilor art. 3 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.301/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regionala si dispozitiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investitiile pentru crestere economica si locuri de munca si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006, cu modificarile ulterioare, si ale art. 67 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispozitii comune privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime, precum si de stabilire a unor dispozitii generale privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului.


(2) Fondurile alocate pentru acordarea de microgranturi in cadrul POC 2014-2020 sunt in valoare totala de 100.000.000 euro, din care 85.000.000 euro se aloca din bugetul POC 2014-2020 si 15.000.000 euro din cofinantarea de la bugetul de stat.


Art. 5. -


(1) Microgranturile se acorda pe baza de contract de acordare a ajutorului de stat incheiat cu urmatoarele categorii de beneficiari:


a) intreprinderile mici si mijlocii care fac dovada prin situatiile financiare depuse ca nu detin salariati cu contract individual de munca la data de 31 decembrie 2019;


b) PFA, ONG-uri cu activitate economica in unul din domeniile de activitate prevazute in anexa nr. 1;


c) PFA/CMI, daca au fost implicate in transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea si tratamentul pacientilor diagnosticati cu COVID-19, care nu au beneficiat de stimulentul medical acordat in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor masuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a raspandirii coronavirusului COVID-19, pe perioada starii de urgenta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 82/2020. Dovada implicarii in activitatile legate de COVID-19, dar si pentru neacordarea stimulentului medical se face prin completarea unui formular anexa la cererea de finantare emis de unitatea sanitara unde a prestat serviciul beneficiarul/directia de sanatate publica judeteana, dupa caz, care va fi stabilit la nivelul Ghidului solicitantului.


(2) Verificarea incadrarii beneficiarului in categoria IMM se realizeaza, pe baza de esantion, de catre MEEMA/AIMMAIPE dupa depunerea cererii de finantare si incheierea contractelor de finantare, cu conditia recuperarii sprijinului din fonduri externe nerambursabile daca beneficiarul nu se incadreaza in categoria de IMM la data depunerii cererii de finantare, cu exceptia PFA si CMI.


Art. 6. -


Microgranturile prevazute la art. 4 alin. (1) se acorda, pe baza de contract de acordare a ajutorului de stat, beneficiarilor care indeplinesc urmatoarele conditii cumulative:


a) au desfasurat activitate curenta/operationala pe perioada a cel putin unui an calendaristic inainte de data depunerii cererii de finantare, cu exceptia PFA/CMI pentru care inceperea activitatii poate sa fi avut loc pana la data de 1 februarie 2020;


b) au obtinut o cifra de afaceri in exercitiul financiar anterior depunerii cererii de finantare de cel putin echivalentul in lei a 5.000 euro la data depunerii cererii de finantare, cu exceptia beneficiarilor ajutorului de stat prevazuti la art. 5 lit. b) si c);


c) isi mentin activitatea pe o perioada de cel putin 6 luni de la acordarea formei de sprijin sub forma de microgrant.


Art. 7. -


(1) Beneficiarii de microgranturi pot utiliza alocarile din fonduri externe nerambursabile pentru sustinerea unor cheltuieli de tipul:


a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, marfuri, precum si alte categorii de stocuri necesare activitatii curente/operationale desfasurate de beneficiari;


b) datorii curente si restante fata de furnizorii curenti, inclusiv fata de furnizorii de utilitati potrivit contractelor incheiate;


c) cheltuieli privind chiria pe baza de contract incheiat;


d) cheltuieli privind achizitia de servicii si reparatii necesare activitatii curente de baza, cu exceptia serviciilor de consultanta, studii si alte categorii de servicii indirecte cu activitatea curenta;


e) cheltuieli privind echipamentele de protectie medicala, inclusiv materiale de dezinfectie pentru protectia impotriva raspandirii virusului SARS-CoV- 2;


f) cheltuieli privind achizitia de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare pentru reluarea activitatii curente;


g) cheltuieli privind achizitia de echipamente, utilaje, instalatii, tehnologii, dotari independente necesare pentru reluarea activitatii;


h) cheltuieli privind plata datoriilor catre bugetul statului.


(2) Verificarea asigurarii tipurilor de cheltuieli eligibile se face pe esantion de 1% in scopul validarii justificarii sumei forfetare.


(3) Beneficiarii de microgranturi vor depune o declaratie pe proprie raspundere prin care isi vor asuma faptul ca utilizarea microgranturilor in alte scopuri decat cele prevazute de prezenta ordonanta de urgenta atrage dupa sine recuperarea ajutorului de stat acordat impreuna cu plata accesoriilor pentru recuperarea ajutorului de stat.


Art. 8. -


Cererile de finantare depuse in cadrul apelurilor de proiecte sunt selectate la finantare in ordinea depunerii, cu respectarea criteriilor de eligibilitate care vor fi stabilite in Ghidul solicitantului.


Art. 9. -


(1) Pentru microgranturi, mecanismul financiar prin care se asigura finantarea proiectelor si rambursarea cheltuielilor se va derula prin parcurgerea urmatoarelor etape:


a) MEEMA, AIMMAIPE si STS, in baza acordului de parteneriat incheiat intre acestia, vor trebui sa isi cuprinda in bugetele proprii valoarea totala a proiectelor corespunzatoare activitatii/activitatilor proprii. In acest sens vor depune Fisa de fundamentare pentru proiectul propus la finantare/finantat din fonduri externe nerambursabile, denumit in continuare FEN post aderare F1, conform art. 2 alin. (2) si (3) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 93/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, in vederea asigurarii creditelor de angajament si creditelor bugetare necesare incheierii contractelor de finantare si implementarii proiectelor;


b) MEEMA, in parteneriat cu AIMMAIPE si STS, va depune cererea de finantare prin sistemul informatic MySMIS 2014+, in conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului, in termen de 10 zile lucratoare de la data lansarii apelului de proiecte;


c) MFE si MEEMA, in parteneriat cu AIMMAIPE si STS, vor incheia contractul de finantare in termen de maximum 20 de zile lucratoare de la data depunerii cererii de finantare, dupa parcurgerea etapelor procedurale de evaluare a conformitatii administrative si eligibilitatii, precum si a etapei de evaluare tehnica si financiara;


d) MEEMA va incheia conventii de colaborare cu bancile in baza unui proces transparent de selectie si cu respectarea procedurilor legale prevazute de Ghidul solicitantului pentru derularea operatiunilor de efectuare a platilor catre beneficiarii schemei de microgranturi. Comisioanele, dobanzile, taxele, precum si orice alte cheltuieli bancare sunt in sarcina exclusiva a beneficiarului de microgranturi;


e) MEEMA, in parteneriat cu AIMMAIPE, va evalua cererile de finantare depuse potrivit prevederilor Ghidului solicitantului si contractului de finantare incheiat;


f) MEEMA, in parteneriat cu AIMMAIPE, va incheia contracte de acordare a ajutorului de stat cu beneficiarii selectati, care stau la baza efectuarii platilor catre beneficiari si pe seama carora se deruleaza mecanismul de acordare a prefinantarilor sau cererilor de rambursare;


g) MEEMA solicita Ministerului Finantelor Publice (MFP) deschiderea de credite bugetare aferente valorii totale de la bugetul de stat si transferul sumelor cuprinse in bugetul MEEMA, pe baza listelor finale de proiecte aprobate, in limita creditelor bugetare aprobate cu aceasta destinatie. MEEMA, in baza conventiilor bancare si a necesarului de fonduri transmise de banci, transfera disponibilul in contul de disponibil al bancilor. Bancile, pe seama conventiilor bancare, in termen de maximum 7 zile calendaristice, efectueaza platile in conturile bancare indicate de beneficiarii finali ai ajutorului de stat de tip microgrant;


h) beneficiarul final al ajutorului de stat depune un raport de progres privind cheltuielile efectuate la banca in termen de 90 de zile de la data la care disponibilul a fost transferat in contul bancar al acestuia. Nedepunerea raportului de progres in termenul solicitat sau depunerea acestuia cu informatii lipsa ori necompletarea acestuia cu informatii/documente solicitate da dreptul AM-POC/MEEMA/AIMMAIPE sa initieze demersurile legale pentru recuperarea sprijinului financiar acordat sub forma de microgrant, in baza unei metodologii de recuperare a ajutorului de stat care va fi dezvoltata ulterior avizarii schemei de ajutor de stat de catre Comisia Europeana;


i) bancile efectueaza platile catre beneficiari in temeiul contractului de acordare a ajutorului de stat si transmit lunar prin aplicatia electronica ordinele de plata catre MEEMA, impreuna cu raportul de progres al beneficiarului, intocmit lunar;


j) MEEMA, in parteneriat cu AIMMAIPE si STS, va depune la MFE cereri de rambursare efectuate de parteneriat in conformitate cu prevederile contractului de finantare. MFE verifica si aproba raportul de implementare, autorizeaza cererile de rambursare, efectueaza platile aferente FEDR catre MEEMA, in parteneriat cu AIMMAIPE si STS, conform art. 21 alin. (8) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, si solicita rambursarea sumelor la Comisia Europeana prin declaratii de cheltuieli lunare;


k) MEEMA verifica indeplinirea conditiei privind mentinerea activitatii timp de 6 luni, prin interogarea automata a bazelor de date, inclusiv utilizarea fondurilor potrivit destinatiilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta pe perioada de durabilitate a schemei, dar nu mai mult de 3 ani.


(2) Microgranturile se acorda dupa regimul de suma forfetara prevazut de art. 67 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispozitii comune privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime, precum si de stabilire a unor dispozitii generale privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, cu conditia depunerii raportului de progres in termenul prevazut in cadrul mecanismului financiar de acordare a microgranturilor.


CAPITOLUL III


Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor


Art. 10. -


(1) Prin acordarea de granturi pentru capital de lucru in intelesul prezentei ordonante de urgenta se intelege alocarea de fonduri externe nerambursabile sub forma de suma forfetara, conform prevederilor art. 3 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.301/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regionala si dispozitiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investitiile pentru crestere economica si locuri de munca si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006, cu modificarile ulterioare, si ale art. 67 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispozitii comune privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime, precum si de stabilire a unor dispozitii generale privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului.


(2) Alocarea grantului pentru capital de lucru se realizeaza pe baza de cota procentuala din cifra de afaceri, acesta fiind destinat IMM-urilor a caror activitate a fost afectata de raspandirea virusului SARS-CoV-2 sau a caror activitate a fost interzisa sau redusa prin ordonante militare pe perioada starii de urgenta si/sau pe perioada starii de alerta, in conditiile specifice prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.


(3) Verificarea incadrarii beneficiarului in categoria IMM se realizeaza, pe baza de esantion, de catre MEEMA/AIMMAIPE dupa depunerea cererii de finantare si incheierea contractelor de finantare, cu conditia recuperarii sprijinului din fonduri externe nerambursabile daca beneficiarul nu se incadreaza in categoria de IMM la data depunerii cererii de finantare.


Art. 11. -


(1) Valoarea sprijinului din fonduri externe nerambursabile pentru capital de lucru se stabileste astfel:


a) pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferenta anului 2019 cuprinsa intre 5.000 si 13.500 euro, valoarea grantului este de 2.000 euro;


b) pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferenta anului 2019 cuprinsa intre 13.501 si 1.000.000 euro, valoarea grantului se stabileste in procent de 15% din cifra de afaceri si nu poate depasi suma de 150.000 euro. Pentru IMM-urile cu cifra de afaceri cu echivalentul in euro de peste 1 milion de euro, valoarea maxima a ajutorului este de 150.000 euro.


(2) Daca un beneficiar de ajutor de stat prevazut la art. 12 face parte din categoria intreprinderilor legate si a depus mai multe cereri de finantare pentru obtinerea grantului necesar capitalului de lucru, valoarea cumulata a grantului pentru capital de lucru care urmeaza a fi acordat nu poate depasi 250.000 euro echivalent in lei la data platii grantului pentru capital de lucru. In situatia in care un beneficiar de ajutor de stat cu statut de intreprindere legata nu se incadreaza in categoria IMM-urilor si a depus o singura cerere de finantare, valoarea grantului pentru capital de lucru nu poate depasi 150.000 de euro la data platii grantului.


(3) Valoarea granturilor pentru capital de lucru nu include cofinantarea beneficiarilor de ajutor de stat la constituirea capitalului de lucru, in procent de minimum 15% din valoarea grantului solicitat.


(4) Fondurile alocate pentru granturile destinate capitalului de lucru sunt in valoare de 350.000.000 euro, din care 265.000.000 euro fonduri externe nerambursabile si 42.500.000 euro fonduri de la bugetul de stat si coparticipare de 42.500.000 euro de la beneficiari.


Art. 12. -


(1) Granturile pentru capital de lucru se acorda, pe baza de contract de acordare a ajutorului de stat, IMM-urilor din domeniile de activitate: restaurante, hoteluri, cafenele, industria alimentara si alte activitati asimilate acesteia, servicii din domeniul transporturilor, agentiilor de turism, editurilor/librariilor/bibliotecilor, industriilor creative, precum si al organizarilor de evenimente a caror activitate curenta a fost afectata de raspandirea virusului SARS-CoV-2 sau a caror activitate a fost interzisa ori redusa prin ordonante militare pe perioada starii de urgenta si/sau pe perioada starii de alerta. Lista domeniilor de activitate eligibile este prevazuta in anexa nr. 2.


(2) Granturile pentru capital de lucru se acorda, pe baza de contract de acordare a ajutorului de stat, ONG-urilor cu activitate economica din domeniul invatamant.


Art. 13. -


(1) Granturile pentru capital de lucru se acorda beneficiarilor care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:


a) au obtinut certificat de situatii de urgenta in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 29/2020 privind unele masuri economice si fiscal-bugetare, cu modificarile ulterioare;


b) au inregistrat profit operational din activitatea curenta (din activitatea de exploatare), in unul din ultimele doua exercitii financiare inainte de depunerea cererii de finantare pentru obtinerea grantului, potrivit situatiilor financiare depuse;


c) dispun de coparticipare la constituirea capitalului de lucru in procent de minimum 15% din valoarea grantului la data utilizarii grantului pentru capital de lucru;


d) mentin sau, dupa caz, suplimenteaza numarul de salariati, fata de data depunerii cererii, pe o perioada de minimum 6 luni, la data acordarii granturilor, cu exceptia situatiilor in care contractele individuale de munca sunt incheiate pentru sezonieri sau/si zilieri.


(2) In perioada 1 august-15 septembrie 2020, MEEMA elibereaza certificate de situatii de urgenta, la cerere, operatorilor economici a caror activitate a fost afectata in contextul pandemiei de COVID-19 in perioada starii de urgenta.


(3) Certificatul pentru situatii de urgenta emis de catre MEEMA constata in baza declaratiei pe propria raspundere ca operatorul economic a inregistrat diminuarea veniturilor sau a incasarilor cu minimum 25% in luna martie, aprilie sau mai 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie si februarie 2020 sau intreruperea partiala sau totala a activitatii ca efect al deciziilor emise de autoritatile publice competente pe perioada starii de urgenta decretate.


Art. 14. -


(1) Beneficiarii pot utiliza granturile pentru capital de lucru, sub forma de suma forfetara, alocate din fonduri externe nerambursabile, cofinantate din bugetul de stat, pe baza de contract de acordare a ajutorului de stat incheiat in format electronic, pentru sustinerea unor cheltuieli de tipul:


a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, marfuri, precum si alte categorii de stocuri necesare activitatii curente/operationale desfasurate de beneficiari;


b) datorii curente si restante fata de furnizorii curenti, inclusiv fata de furnizorii de utilitati, potrivit contractelor incheiate;


c) cheltuieli privind chiria pe baza de contract incheiat;


d) cheltuieli privind achizitia de servicii necesare activitatii curente, cu exceptia serviciilor de consultanta, studiilor si altor categorii de servicii indirecte;


e) cheltuieli privind echipamentele de protectie medicala, inclusiv materiale de dezinfectie pentru protectia impotriva raspandirii virusului SARS-CoV-2;


f) cheltuieli privind achizitia de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluarii activitatii curente;


g) cheltuieli privind achizitia de echipamente, utilaje, instalatii, tehnologii, dotari independente necesare reluarii activitatii;


h) cheltuieli privind plata datoriilor catre bugetul statului.


(2) Verificarea asigurarii tipurilor de cheltuieli eligibile se face pe esantion de 1% in scopul validarii justificarii sumei forfetare.


(3) Beneficiarii vor depune declaratie pe propria raspundere ca utilizarea grantului in alte scopuri decat cele prevazute de prezenta ordonanta de urgenta atrage dupa sine recuperarea ajutorului de stat acordat impreuna cu plata accesoriilor.


Art. 15. -


Cererile de finantare depuse in cadrul apelurilor de proiecte sunt selectate la finantare in ordinea depunerii cererii, cu respectarea criteriilor de eligibilitate prevazute in Ghidul solicitantului.


Art. 16. -


(1) Pentru granturi destinate capitalului de lucru, mecanismul financiar prin care se asigura finantarea proiectelor si rambursarea cheltuielilor se va derula prin parcurgerea urmatoarelor etape:


a) MEEMA, AIMMAIPE si STS, in baza acordului de parteneriat incheiat intre acestia, vor trebui sa isi cuprinda in bugetele proprii valoarea totala a proiectelor corespunzatoare activitatii/activitatilor proprii. In acest sens vor depune fisa de fundamentare pentru proiectul propus la finantare/finantat din FEN post aderare - F1, conform Hotararii Guvernului nr. 93/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, in vederea asigurarii creditelor de angajament si creditelor bugetare necesare incheierii contractelor de finantare si implementarii proiectelor;


b) MEEMA, in parteneriat cu AIMMAIPE si STS, va depune cererea de finantare prin sistemul informatic MySMIS 2014+, in conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului, in termen de 10 zile lucratoare de la data lansarii apelului de proiecte;


c) MFE si MEEMA, in parteneriat cu AIMMAIPE si STS, vor incheia contractul de finantare in termen de maximum 20 de zile lucratoare de la data depunerii cererii de finantare, dupa parcurgerea etapelor procedurale de evaluare a conformitatii administrative si eligibilitatii, precum si a etapei de evaluare tehnica si financiara;


d) MEEMA va incheia conventii de colaborare cu bancile in baza unui proces transparent de selectie si cu respectarea procedurilor legale prevazute de Ghidul solicitantului pentru derularea operatiunilor de efectuare a platilor catre beneficiarii schemei de capital de lucru. Comisioanele, dobanzile, taxele, precum si orice alte cheltuieli bancare sunt in sarcina exclusiva a beneficiarului de granturi de capital de lucru;


e) MEEMA, in parteneriat cu AIMMAIPE, va evalua cererile de finantare depuse potrivit prevederilor Ghidului solicitantului si contractului de finantare incheiat;


f) MEEMA, in parteneriat cu AIMMAIPE, va incheia contracte de acordare a ajutorului de stat cu beneficiarii selectati, care stau la baza efectuarii platilor catre beneficiari si pe seama carora se deruleaza mecanismele de acordare a prefinantarilor sau cererilor de rambursare;


g) MEEMA solicita MFP deschiderea de credite bugetare aferente valorii totale de la bugetul de stat si transferul sumelor cuprinse in bugetul MEEMA pe baza listelor finale de proiecte aprobate, in limita creditelor bugetare aprobate cu aceasta destinatie. MEEMA, in baza conventiilor bancare si a necesarului de fonduri transmise de banci, transfera disponibilul in contul de disponibil al bancilor. Bancile, pe seama conventiilor bancare, in termen de maximum 7 zile calendaristice, efectueaza platile in conturile bancare indicate de beneficiarii finali ai ajutorului de stat de tip grant pentru capital de lucru;


h) beneficiarul de ajutor de stat depune un raport de progres privind cheltuielile efectuate la banca in termen de 180 de zile de la data la care disponibilul a fost transferat in contul bancar al acestuia. Nedepunerea raportului de progres in termenul solicitat sau depunerea acestuia cu informatii lipsa ori necompletarea acestuia cu informatii/documente solicitate da dreptul AM-POC/MEEMA/AIMMAIPE sa initieze demersurile legale pentru recuperarea sprijinului financiar acordat sub forma de grant pentru capital de lucru; sumele ramase neutilizate se restituie bugetului din care au fost acordate, in baza unei metodologii de recuperare a ajutorului de stat care va fi dezvoltata ulterior avizarii schemei de ajutor de stat de catre Comisia Europeana;


i) bancile efectueaza platile catre beneficiari pe seama contractului de acordare a ajutorului de stat si transmit lunar prin aplicatia electronica ordinele de plata catre MEEMA;


j) MEEMA, in parteneriat cu AIMMAIPE si STS, va depune la MFE cereri de rambursare a cheltuielilor efectuate de parteneriat in conformitate cu prevederile contractului de finantare. MFE verifica si aproba raportul de implementare, autorizeaza cererile de rambursare, efectueaza platile aferente FEDR catre MEEMA, in parteneriat cu AIMMAIPE si STS, conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/2015, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, si solicita rambursarea sumelor prin declaratii de cheltuieli lunare;


k) MEEMA verifica indeplinirea conditiei privind mentinerea sau suplimentarea numarului de angajati timp de 6 luni, prin interogarea automata a bazelor de date, inclusiv utilizarea fondurilor potrivit destinatiilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, pe baza de esantion, pe perioada de durabilitate a schemei, dar nu mai mult de 3 ani.


(2) Granturile pentru capital de lucru se acorda dupa regimul de suma forfetara, potrivit Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a unor dispozitii comune privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime, precum si de stabilire a unor dispozitii generale privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului.


CAPITOLUL IV


Granturi pentru investitii acordate IMM-urilor


Art. 17. -


(1) Prin granturi pentru investitii se intelege sprijin din fonduri externe nerambursabile destinate beneficiarilor care implementeaza investitii in domeniul curent de activitate sau intr-un domeniu diferit de activitate, necesare pentru:


a) extinderea capacitatilor de productie existente, precum si pentru extinderea capacitatilor de prestari servicii;


b) realizarea de unitati noi ale capacitatilor de productie existente, precum si pentru realizarea unor unitati noi de prestare servicii;


c) reabilitarea/modernizarea unitatilor de productie existente, precum si pentru reabilitarea/modernizarea unor unitati noi de prestare servicii.


(2) Verificarea incadrarii beneficiarului in categoria IMM se realizeaza, pe baza de esantion, de catre MEEMA/AIMMAIPE pe perioada implementarii proiectelor, dupa depunerea cererii de finantare si incheierea contractelor de finantare, cu conditia recuperarii sprijinului din fonduri externe nerambursabile daca beneficiarul nu se incadreaza in categoria de IMM la data depunerii cererii de finantare.


Art. 18. -


(1) Granturile pentru investitii se acorda pe proiect si beneficiar si au o valoare cuprinsa intre 50.000 euro si 200.000 euro, in functie de nevoile de finantare ale proiectelor de investitii depuse.


(2) Granturile pentru investitii prevazute la alin. (1) nu includ cofinantarea proprie a beneficiarilor stabilita in procent de minimum 15% din valoarea grantului solicitat de catre beneficiarii din regiunile mai putin dezvoltate si 30% din valoarea grantului solicitat de catre beneficiarii din regiunea Bucuresti-Ilfov.


(3) Fondurile totale alocate pentru granturile destinate investitiilor sunt in valoare de 550.000.000 euro, din care 415.870.000 euro se aloca din bugetul POC 2014-2020 si 62.380.500 cofinantare de la bugetul de stat si 71.749.500 euro contributia proprie.


Art. 19. -


(1) Domeniile de investitii sustinute din fonduri externe nerambursabile si din cofinantarea bugetului de stat includ:


a) industria alimentara, panificatie, patiserie si alte activitati asimilate acestora, inclusiv procesare, prelucrare, distributie si ambalare;


b) industria auto si servicii specifice auto, inclusiv servicii de reparatii si spalatorii auto si altele asemenea;


c) energie si echipamente/tehnologii/utilaje pentru eficienta energetica;


d) constructii, materiale de constructii, echipamente, mijloace de transport specifice, utilaje, tehnologii in constructii;


e) servicii de transport, inclusiv servicii de transport international;


f) servicii de ingrijire si intretinere corporala;


g) servicii de reparatii si intretinere;


h) turism, pensiuni turistice, hoteluri, restaurante si servicii de agrement, inclusiv infrastructura specifica de agrement;


i) confectii metalice/lemn/mobilier;


j) confectii textile/pielarie;


k) industria farmaceutica si echipamente medicale, inclusiv depozite medicale pentru interventii in situatii de urgenta;


l) industrii creative, inclusiv din domeniul culturii si serviciilor creative;


m) servicii de educatie: crese si gradinite, scoli;


n) servicii de sanatate: cabinete medicale, echipamente medicale, dispozitive medicale si altele asemenea;


o) comert.


(2) Lista domeniilor de activitate eligibile este prevazuta la anexa nr. 3.


(3) Investitiile incluse la finantare in domeniile prevazute la alin. (1) pot sa fie complementare cu investitiile finantate din Fondul european pentru agricultura si dezvoltare rurala.


Art. 20. -


Granturile pentru investitii se acorda IMM-urilor, pe baza de contract de acordare a ajutorului de stat.


Art. 21. -


Granturile pentru investitii prevazute la art. 17 se acorda beneficiarilor care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:


a) au avut activitate curenta/operationala desfasurata de minimum un an inaintea depunerii cererii de finantare;


b) au inregistrat profit operational din activitatea curenta, respectiv din activitatea de exploatare in unul din exercitiile financiare din ultimii 2 ani inainte de depunerea cererii de finantare;


c) se angajeaza sa asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv sa asigure desfasurarea activitatii operationale/curente pentru o perioada de minimum 3 ani dupa expirarea duratei de implementare a proiectului;


d) realizeaza minimum 50% din valoarea veniturilor planificate in cadrul planului de afaceri anexa la cererea de finantare in primii 2 ani de durabilitate, iar diferenta pana la sfarsitul perioadei de durabilitate, respectiv anul al treilea;


e) dispun de cofinantare proprie a proiectului in procent de minimum 15% din valoarea proiectului de investitii solicitat pentru finantare pentru regiunile mai putin dezvoltate, iar pentru regiunea Bucuresti-Ilfov, de minimum 30% din valoarea proiectului solicitat la finantare;


f) se angajeaza sa prezinte dovezi privind rezonabilitatea costurilor pentru investitiile pentru care se solicita ajutor de stat.


Art. 22. -


(1) Criteriile de selectie la finantare a proiectelor de investitii se stabilesc prin grija AM-POC, sunt prevazute in anexa nr. 4 si includ:


a) criterii de evaluare a rentabilitatii proiectelor de investitii, denumit in continuare RIR;


b) criterii privind cofinantarea proiectelor de investitii;


c) raportul intre profitul operational si grantul solicitat;


d) apartenenta domeniului de activitate - cod CAEN - la soldul balantei comerciale. Vor fi sprijinite prioritar domeniile de activitate in care in anul 2019 importurile au fost mai mari decat exporturile si au avut o contributie la soldul negativ al balantei comerciale.


(2) Proiectele de investitii sunt selectate la finantare in ordinea descrescatoare a punctajelor si in limita bugetului aprobat potrivit schemei de ajutor de stat la nivelul fiecarei regiuni de dezvoltare a Romaniei. La punctaje egale, departajarea se va face in functie de procentul cofinantarii, valoarea cifrei de afaceri si ordinea inscrierii aplicatiei.


(3) Bugetul total destinat granturilor pentru investitii, fara cofinantarea proprie a beneficiarilor, se repartizeaza pe regiuni de dezvoltare ale Romaniei, dupa cum urmeaza:


a) 15% din valoarea bugetului alocat din fonduri externe nerambursabile pentru regiunea Bucuresti-Ilfov ca regiune mai dezvoltata;


b) 85% din valoarea bugetului alocat din fonduri externe nerambursabile pentru celelalte 7 regiuni mai putin dezvoltate, prin utilizarea formulei de alocare din cadrul Programului operational regional 2014-2020.


(4) In urma evaluarii cererilor de finantare depuse, MEEMA, in parteneriat cu AIMMAIPE, va incheia contracte de acordare a ajutorului de stat cu beneficiarii selectati.


Art. 23. -


(1) Beneficiarii de granturi pentru investitii pot utiliza granturile pentru investitii alocate din fonduri externe nerambursabile, pe baza de contract de acordare a ajutorului de stat, pentru finantarea urmatoarelor categorii de cheltuieli:


a) cheltuieli cu realizarea/achizitia constructiilor, achizitia de echipamente, inclusiv IT&C, tehnologii software, utilaje, instalatii, tehnologii, dotari independente, mobilier de birou si mobilier specific, achizitia de terenuri in limita a 10% din valoarea eligibila a proiectului, cheltuieli cu consultanta si proiectarea, managementul de proiect, asistenta tehnica, dirigentia de santier, cheltuieli de sistematizare si amenajare teritoriala a terenurilor, cheltuieli de mediu, cheltuieli cu racordarea la utilitati, cheltuieli privind accesibilitatea, cheltuieli de promovare, participare la targuri, evenimente, conferinte, cheltuieli privind studiile, cheltuieli privind drepturile de proprietate intelectuala, active necorporale referitoare la brevete de inventie, marci de produse, software necesar desfasurarii activitatii, precum si orice alte categorii de cheltuieli care sunt in legatura cu proiectul de investitii care face obiectul contractului de finantare;


b) cheltuieli pentru realizarea de depozite de echipamente medicale, medicamente, materiale sanitare destinate interventiei pentru situatii de urgenta;


c) cheltuieli cu achizitia de echipamente, inclusiv echipamente IT&C, tehnologii software, tehnologii, utilaje, instalatii, dotari independente, mobilier de birou si mobilier specific, obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe pentru unitatile de productie/prestari servicii existente, precum si active necorporale referitoare la brevete de inventie, marci de produse, software necesar desfasurarii activitatii.


(2) Pentru infiintarea, extinderea, modernizarea/reabilitarea unitatilor de productie/servicii noi si/sau existente sunt eligibile categoriile de cheltuieli prevazute la alin. (1) lit. a) si c).


(3) Daca un proiect de investitii depus de beneficiari include atat reabilitarea/modernizarea unitatilor de productie/servicii existente, cat si extinderea unitatilor de productie/servicii, categoriile de cheltuieli eligibile sunt prevazute la alin (1) lit. a) si c).


(4) Beneficiarii de granturi pentru investitii productive din domeniul serviciilor de transport pot utiliza fonduri externe nerambursabile si pentru finantarea urmatoarelor categorii de cheltuieli:


a) cheltuieli cu reabilitarea/modernizarea/extinderea si/sau realizarea unor depouri pentru mijloacele de transport din dotare sau pentru cele care urmeaza a se achizitiona;


b) cheltuieli cu achizitia de mijloace de transport pentru transport persoane si marfuri necesare pentru desfasurarea activitatilor de transport, cu exceptia mijloacelor de transport in regim de taxi sau a celor care sunt destinate activitatilor administrative ale operatorului economic ori activitatilor de transport in interes propriu al acestora;


c) cheltuieli privind dotarea mijloacelor de transport existente cu echipamente si tehnologii care conduc la imbunatatirea confortului/calitatii serviciilor de transport persoane si marfuri prestate.


(5) Din granturile pentru investitii nu se finanteaza:


a) cereri de finantare care au drept obiect realizarea unor servicii de consultanta, studii sau alte activitati asimilate acestora;


b) cereri de finantare care au drept obiect sedii de birouri sau alte activitati destinate investitiilor imobiliare pentru inchirierea de birouri/concesionarea sau orice alte forme de valorificare ale acestora;


c) orice alte cereri de finantare care nu sunt in legatura cu domeniile de investitii prevazute la art. 19 alin. (1) si (2).


Art. 24. -


Cheltuielile generate dupa punerea in functiune a proiectului de investitii de natura cheltuielilor cu salariile, cheltuielilor cu achizitia de materii prime, materiale consumabile, reparatii si mentenanta si alte asemenea categorii de cheltuieli sunt in sarcina beneficiarului final al ajutorului de stat.


Art. 25. -


Beneficiarii contractelor de acordare a ajutorului de stat pentru investitii prevazuti la art. 20 pot solicita plata valorii contractelor/cheltuielilor efectuate prin metode similare cu mecanismele cererilor de plata si/sau, dupa caz, mecanismul cererilor de prefinantare sau al cererilor de rambursare, astfel cum sunt acestea prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40/2015, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.


Art. 26. -


(1) Pentru granturile destinate investitiilor, mecanismul financiar prin care se asigura finantarea proiectelor si rambursarea cheltuielilor se va derula prin parcurgerea urmatoarelor etape:


a) MEEMA, AIMMAIPE si STS, in baza acordului de parteneriat incheiat intre acestia, vor trebui sa isi cuprinda in bugetele proprii valoarea totala a proiectelor corespunzatoare activitatii/activitatilor proprii. In acest sens vor depune fisa de fundamentare pentru proiectul propus la finantare/finantat din FEN post aderare - F1, conform Hotararii Guvernului nr. 93/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, in vederea asigurarii creditelor de angajament si creditelor bugetare necesare incheierii contractelor de finantare si implementarii proiectelor;


b) MEEMA, in parteneriat cu AIMMAIPE si STS, va depune cererea de finantare prin sistemul informatic MySMIS 2014+, in conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului aprobat conform legii, in termen de 10 zile lucratoare de la data lansarii apelului de proiecte;


c) MFE si MEEMA, in parteneriat cu AIMMAIPE si STS, vor incheia contractul de finantare in termen de maximum 20 de zile lucratoare de la data depunerii cererii de finantare, dupa parcurgerea etapelor procedurale de evaluare a conformitatii administrative si eligibilitatii, precum si a etapei de evaluare tehnica si financiara, cu respectarea procedurilor legale ale AM-POC;


d) MEEMA va incheia conventii de colaborare cu bancile in baza unui proces transparent de selectie si cu respectarea procedurilor legale prevazute de Ghidul solicitantului pentru derularea operatiunilor de efectuare a platilor catre beneficiarii schemei de investitii. Comisioanele, dobanzile, taxele, precum si orice alte cheltuieli bancare sunt in sarcina exclusiva a beneficiarului de granturi pentru investitii;


e) MEEMA, in parteneriat cu AIMMAIPE, va evalua cererile de finantare depuse potrivit prevederilor Ghidului solicitantului si contractului de finantare incheiat;


f) MEEMA, in parteneriat cu AIMMAIPE, va incheia contracte de acordare a ajutorului de stat cu beneficiarii selectati, care stau la baza efectuarii platilor catre beneficiari, pe seama carora se deruleaza mecanismele de acordare a prefinantarilor, cererii de plata sau cererilor de rambursare;


g) MEEMA solicita MFP deschiderea de credite bugetare aferente valorii totale de la bugetul de stat si transferul sumelor cuprinse in bugetul MEEMA pe baza listelor finale de proiecte aprobate, in limita creditelor bugetare aprobate cu aceasta destinatie. MEEMA, in baza conventiilor bancare si a necesarului de fonduri transmise de banci, transfera fondurile in contul de disponibil al bancilor. Bancile, pe seama conventiilor bancare, in termen de maximum 7 zile calendaristice, efectueaza platile in conturile bancare indicate de beneficiari finali de ajutor de stat de tip grant pentru investitii productive;


h) MEEMA, in parteneriat cu AIMMAIPE, asigura verificarea procedurilor de achizitie, a procedurilor de monitorizare a proiectelor, de avizare a cheltuielilor pentru care se efectueaza plati catre beneficiari, de evaluare a conformitatii administrative si a eligibilitatii, de evaluare tehnica si financiara, de incheiere a contractelor de acordare a ajutorului de stat, precum si a altor etape necesare in derularea proiectelor;


i) bancile efectueaza platile catre beneficiari pe seama contractului de acordare a ajutorului de stat, a cererilor de rambursare si a cererilor de plata avizate de MEEMA, in parteneriat cu AIMMAIPE, si transmit lunar prin aplicatia electronica cererile de prefinantare/plata/rambursare impreuna cu ordinele de plata operate de catre banci catre MEEMA, impreuna cu raportul de progres al beneficiarului. Autorizarea de cheltuieli de catre AM-POC are loc pe baza de esantion;


j) MEEMA, in parteneriat cu AIMMAIPE si STS, va depune la MFE cerere de plata/prefinantare/rambursare a cheltuielilor efectuate de parteneriat, in conformitate cu prevederile contractului de finantare. MFE verifica si aproba raportul de implementare, autorizeaza cererile de rambursare, efectueaza platile aferente FEDR catre MEEMA, in parteneriat cu AIMMAIPE si STS, conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/2015, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, si solicita rambursarea sumelor la Comisia Europeana prin declaratii de cheltuieli lunare;


k) MEEMA verifica indeplinirea conditiei privind indeplinirea indicatorilor pentru care s-a acordat ajutorul de stat conform planului de afaceri si prevederilor din contractul de acordare a ajutorului de stat, pe baza interogarii bazelor de date sau a raportului de activitate primit de la beneficiari, inclusiv utilizarea fondurilor potrivit destinatiilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta pe perioada de durabilitate a proiectului care nu poate depasi o perioada de 3 ani.


(2) MFE - AM-POC va efectua verificari privind cererile de prefinantare/rambursare/plata depuse in cadrul contractelor de finantare a ajutorului de stat, pe baza de esantion, stabilit prin grija AM-POC.


(3) Contractelor de finantare/Contractelor de acordare a ajutorului de stat pentru finantarea investitiilor le sunt aplicabile prevederile legale in vigoare privind mecanismul cererilor de prefinantare/plata/rambursare potrivit legii.


(4) MEEMA, in parteneriat cu AIMMAIPE, prin derogare de la prevederile art. 15 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40/2015, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, poate solicita prefinantari in limita de 30% din valoarea contractului de finantare pentru a asigura necesarul de plati catre beneficiarii finali de ajutor de stat. Justificarea prefinantarilor acordate se face conform legii si contractului de finantare. MEEMA, in parteneriat cu AIMMAIPE, transfera prefinantarile catre banci in baza solicitarilor de fonduri. Bancile asigura platile catre beneficiari din prefinantare numai pe baza de documente justificative si numai in conditiile prevazute de contractele de acordare a ajutoarelor de stat pentru investitii.


(5) Bancile, in baza conventiilor incheiate, vor asigura efectuarea platilor pentru beneficiarii de granturi pentru investitii numai conditionat de asigurarea cofinantarii potrivit contractului de ajutor de stat incheiat. Cofinantarea se asigura de catre beneficiar odata cu efectuarea platilor in cadrul contractului de acordare a ajutorului de stat.


(6) Bancile pot acorda credite-punte pentru finantarea proiectelor destinate investitiilor, cu compensarea ulterioara a platilor pentru cheltuieli asigurate din fonduri externe nerambursabile si din cofinantarea bugetului de stat. Toate obligatiile contractuale in situatia acordarii de credite-punte raman valabile pentru toate partile contractuale astfel cum acestea au fost stabilite pe baza de contracte incheiate. Comisioanele, taxele, dobanzile, precum si alte cheltuieli generate de acordarea creditului-punte raman in sarcina exclusiva a beneficiarului.


CAPITOLUL V


Masuri in domeniul fondurilor nerambursabile


Art. 27. -


Pe perioada starii de alerta, prin derogare de la art. 27 alin. (3) din Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificarile ulterioare, institutiile si autoritatile publice, autoritatile de management, organismele intermediare si alti beneficiari de proiecte finantate din fonduri nerambursabile pot organiza concurs pentru ocuparea posturilor sau functiilor necesare implementarii proiectelor.


Art. 28. -


(1) MEEMA intocmeste raportul de implementare pe baza documentelor primite, inclusiv cele de la banci, si le transmite catre MFE - AM-POC prin sistemul informatic MySMIS 2014+, lunar.


(2) MFE verifica si aproba raportul de implementare, autorizeaza cheltuielile, efectueaza platile aferente FEDR catre MEEMA, in parteneriat cu AIMMAIPE si STS.


Art. 29. -


Pe baza conventiilor bancare incheiate cu bancile, MEEMA transfera, in termen de maximum 7 zile calendaristice, fondurile externe nerambursabile pe baza necesarului de fonduri transmise de banci, in contul de disponibil al bancilor. Bancile, in baza conventiilor bancare, in termen de maximum 7 zile calendaristice, efectueaza platile din fonduri externe nerambursabile in conturile bancare indicate de beneficiarii finali ai ajutorului de stat de tip microgrant, grant pentru capital de lucru sau grant pentru investitii productive, dupa caz.


Art. 30. -


Valoarea contractelor de finantare care se pot incheia intre MFE prin AM-POC si MEEMA, in parteneriat cu AIMMAIPE si STS, este in limita valorii prevazute la art. 4 alin. (2), art. 11 alin. (4) si art. 18 alin. (3), la care se aplica supracontractarea prevazuta la art. 12 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40/2015, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.


Art. 31. -


(1) Fondurile acordate beneficiarilor sub forma de microgranturi si granturi pentru capital de lucru ramase neutilizate vor fi returnate administratorului de schema in termen de 30 de zile de la expirarea duratei contractului de acordare a ajutorului de stat.


(2) In situatia in care beneficiarul ajutorului de stat nu returneaza sumele neutilizate in termenul prevazut la alin. (1), acestea vor fi recuperate in conditiile prevazute de legislatia in vigoare.


Art. 32. -


Regulile de acordare a ajutorului de stat sunt prevazute in cadrul schemei de ajutor de stat - Sprijin pentru IMM-uri, supusa avizarii Comisiei Europene.


Art. 33. -


Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.


ANEXA Nr. 1


DOMENII DE ACTIVITATE ELIGIBILE


pentru PFA/ONG-uri cu activitate economica [art. 5 alin. (1) lit. b)] in cadrul masurii 1 "Microgrant pentru capital de lucru"


16. PRELUCRAREA LEMNULUI, FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN SI PLUTA, CU EXCEPTIA MOBILEI; FABRICAREA ARTICOLELOR DIN PAIE SI DIN ALTE MATERIALE VEGETALE IMPLETITE


1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie si alte materiale vegetale impletite


18. TIPARIREA SI REPRODUCEREA PE SUPORTI A INREGISTRARILOR


1811 Tiparirea ziarelor


1812 Alte activitati de tiparire n.c.a.


1813 Servicii pregatitoare pentru pretiparire


1814 Legatorie si servicii conexe


1820 Reproducerea inregistrarilor


23. FABRICAREA ALTOR PRODUSE DIN MINERALE NEMETALICE


2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodaresc si ornamental


2349 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.


26. FABRICAREA CALCULATOARELOR SI A PRODUSELOR ELECTRONICE SI OPTICE


2680 Fabricarea suportilor magnetici si optici destinati inregistrarilor


32. ALTE ACTIVITATI INDUSTRIALE n.c.a.


3212 Fabricarea bijuteriilor si articolelor similare din metale si pietre pretioase


3213 Fabricarea imitatiilor de bijuterii si articole similare


3220 Fabricarea instrumentelor muzicale


3230 Fabricarea articolelor pentru sport


3240 Fabricarea jocurilor si jucariilor


3250 Fabricarea de dispozitive, aparate si instrumente medicale si stomatologice


3299 Fabricarea altor produselor manufacturiere n.c.a.


47. COMERT CU AMANUNTUL, CU EXCEPTIA AUTOVEHICULELOR SI MOTOCICLETELOR


4761 Comert cu amanuntul al cartilor, in magazine specializate


4762 Comert cu amanuntul al ziarelor si articolelor de papetarie, in magazine specializate


4763 Comert cu amanuntul al discurilor si benzilor magnetice, cu sau fara inregistrari audiovideo in magazine specializate


4778 Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate


58. ACTIVITATI DE EDITARE


5811 Activitati de editare a cartilor


5812 Activitati de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese si similare


5813 Activitati de editare a ziarelor


5814 Activitati de editare a revistelor si periodicelor


5819 Alte activitati de editare


5821 Activitati de editare a jocurilor de calculator


5829 Activitati de editare a altor produse software


59. ACTIVITATI DE PRODUCTIE CINEMATOGRAFICA, VIDEO SI DE PROGRAME DE TELEVIZIUNE; INREGISTRARI AUDIO SI ACTIVITATI DE EDITARE MUZICALA


5911 Activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune


5912 Activitati postproductie cinematografica, video si de programe de televiziune


5913 Activitati de distributie a filmelor cinematografice, video si a programelor de televiziune


5914 Proiectia de filme cinematografice


5920 Activitati de realizare a inregistrarilor audio si activitati de editare muzicala


60. ACTIVITATI DE DIFUZARE SI TRANSMITERE DE PROGRAME


6010 Activitati de difuzare a programelor de radio


6020 Activitati de difuzare a programelor de televiziune


61. TELECOMUNICATII


6110 Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu


6120 Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu (exclusiv prin satelit)


62. ACTIVITATI DE SERVICII IN TEHNOLOGIA INFORMATIEI


6201 Activitati de realizare a software-ului la comanda (software orientat client)


6203 Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul


6209 Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei


63. ACTIVITATI DE SERVICII INFORMATICE


6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe


6312 Activitati ale portalurilor web


6391 Activitati ale agentiilor de stiri


6399 Alte activitati de servicii informationale n.c.a.


72. CERCETARE-DEZVOLTARE


7220 Cercetare-dezvoltare in stiinte sociale si umaniste


73. PUBLICITATE SI ACTIVITATI DE STUDIERE A PIETEI


7311 Activitati ale agentiilor de publicitate


7312 Servicii de reprezentare media


7320 Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice


74. ALTE ACTIVITATI PROFESIONALE, STIINTIFICE SI TEHNICE


7410 Activitati de design specializat


7420 Activitati fotografice


7430 Activitati de traducere scrisa si orala (interpreti)


7490 Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.


77. ACTIVITATI DE INCHIRIERE SI LEASING


7722 Inchirierea de casete video si discuri (CD-uri, DVD-uri)


85. INVATAMANT


8510 Invatamant prescolar


8520 Invatamant primar


8551 Invatamant in domeniul sportiv si recreational


8552 Invatamant in domeniul cultural (limbi straine, muzica, teatru, dans, arte plastice etc.)


8553 Scoli de conducere (pilotaj)


8559 Alte forme de invatamant n.c.a.


90. ACTIVITATI DE CREATIE SI INTERPRETARE ARTISTICA


9001 Activitati de interpretare artistica (spectacole)


9002 Activitati suport pentru interpretare artistica (spectacole)


9003 Activitati de creatie artistica


9004 Activitati de gestionare a salilor de spectacole


91. ACTIVITATI ALE BIBLIOTECILOR, ARHIVELOR, MUZEELOR SI ALTE ACTIVITATI CULTURALE


9101 Activitati ale bibliotecilor si arhivelor


9102 Activitati ale muzeelor


9103 Gestionarea monumentelor, cladirilor istorice si a altor obiective de interes turistic


9104 Activitati ale gradinilor zoologice, botanice si ale rezervatiilor naturale


93. ACTIVITATI SPORTIVE, RECREATIVE SI DISTRACTIVE


9313 Activitati ale bazelor sportive


9319 Activitati ale cluburilor sportive


9321 Balciuri si parcuri de distractii


9329 Alte activitati recreative si distractive n.c.a.


ANEXA Nr. 2


LISTA


domeniilor de activitate eligibile in cadrul masurii 2 "Grant pentru capital de lucru"


10. INDUSTRIA ALIMENTARA


1011 Prelucrarea si conservarea carnii


1012 Prelucrarea si conservarea carnii de pasare


1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare)


1020 Prelucrarea si conservarea pestelui, crustaceelor si molustelor


1031 Prelucrarea si conservarea cartofilor


1032 Fabricarea sucurilor de fructe si legume


1039 Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor n.c.a.


1051 Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor


16. PRELUCRAREA LEMNULUI, FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN SI PLUTA, CU EXCEPTIA MOBILEI; FABRICAREA ARTICOLELOR DIN PAIE SI DIN ALTE MATERIALE VEGETALE IMPLETITE


1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie si din alte material vegetale impletite


18. TIPARIREA SI REPRODUCEREA PE SUPORTI A INREGISTRARILOR


1811 Tiparirea ziarelor


1812 Alte activitati de tiparire n.c.a.


1813 Servicii pregatitoare pentru pretiparire


1814 Legatorie si servicii conexe


1820 Reproducerea inregistrarilor


23. FABRICAREA ALTOR PRODUSE DIN MINERALE NEMETALICE


2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodaresc si ornamental


2349 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.


26. FABRICAREA CALCULATOARELOR SI A PRODUSELOR ELECTRONICE SI OPTICE


2680 Fabricarea suportilor magnetici si optici destinati inregistrarilor


32. ALTE ACTIVITATI INDUSTRIALE n.c.a.


3212 Fabricarea bijuteriilor si articolelor similare din metale si pietre pretioase


3213 Fabricarea imitatiilor de bijuterii si articole similare


3220 Fabricarea instrumentelor muzicale


3230 Fabricarea articolelor pentru sport


3240 Fabricarea jocurilor si jucariilor


3250 Fabricarea de dispozitive, aparate si instrumente medicale si stomatologice


3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.


47. COMERT CU AMANUNTUL, CU EXCEPTIA AUTOVEHICULELOR SI MOTOCICLETELOR


4761 Comert cu amanuntul al cartilor, in magazine specializate


4762 Comert cu amanuntul al ziarelor si articolelor de papetarie, in magazine specializate


4763 Comert cu amanuntul al discurilor si benzilor magnetice cu sau fara inregistrari audiovideo, in magazinele specializate


4778 Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate


49. TRANSPORTURI TERESTRE SI TRANSPORTURI PRIN CONDUCTE


4910 Transporturi interurbane de calatori pe calea ferata


4920 Transporturi de marfa pe calea ferata


4931 Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori


4932 Transporturi cu taxiuri


4939 Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.


4941 Transporturi rutiere de marfuri


4942 Servicii de mutare


50. TRANSPORTURI PE APA


5010 Transporturi maritime si costiere de pasageri


5020 Transporturi maritime si costiere de marfa


5030 Transportul de pasageri pe cai navigabile interioare


5040 Transportul de marfa pe cai navigabile interioare


51. TRANSPORTURI AERIENE


5110 Transporturi aeriene de pasageri


5121 Transporturi aeriene de marfa


52. DEPOZITARE SI ACTIVITATI AUXILIARE PENTRU TRANSPORTURI


5210 Depozitari


5221 Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre


5222 Activitati de servicii anexe transporturilor pe apa


5223 Activitati de servicii anexe transporturilor aeriene


5224 Manipulari


5229 Alte activitati anexe transporturilor


55. HOTELURI SI ALTE FACILITATI DE CAZARE


5510 Hoteluri si alte facilitati de cazare similare


5520 Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata


5530 Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere


5590 Alte servicii de cazare


56. RESTAURANTE SI ALTE ACTIVITATI DE SERVICII DE ALIMENTATIE


5610 Restaurante


5621 Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente


5629 Alte servicii de alimentatie n.c.a.


5630 Baruri si alte activitati de servire a bauturilor


58. ACTIVITATI DE EDITARE


5811 Activitati de editare a cartilor


5812 Activitati de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese si similare


5813 Activitati de editare a ziarelor


5814 Activitati de editare a revistelor si periodicelor


5819 Alte activitati de editare


5821 Activitati de editare a jocurilor de calculator


5829 Activitati de editare a altor produse software


59. ACTIVITATI DE PRODUCTIE CINEMATOGRAFICA, VIDEO SI DE PROGRAME DE TELEVIZIUNE; INREGISTRARI AUDIO SI ACTIVITATI DE EDITARE MUZICALA


5911 Activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune


5912 Activitati postproductie cinematografica, video si de programe de televiziune


5913 Activitati de distributie a filmelor cinematografice, video si a programelor de televiziune


5914 Proiectia de filme cinematografice


5920 Activitati de realizare a inregistrarilor audio si activitati de editare muzicala


60. ACTIVITATI DE DIFUZARE SI TRANSMITERE DE PROGRAME


6010 Activitati de difuzare a programelor de radio


6020 Activitati de difuzare a programelor de televiziune


61. TELECOMUNICATII


6110 Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu


6120 Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu (exclusiv prin satelit)


62. ACTIVITATI DE SERVICII IN TEHNOLOGIA INFORMATIEI


6201 Activitati de realizare a software-ului la comanda (software orientat client)


6203 Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul


6209 Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei


63. ACTIVITATI DE SERVICII INFORMATICE


6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe


6312 Activitati ale portalurilor web


6391 Activitati ale agentiilor de stiri


6399 Alte activitati de servicii informationale n.c.a


72. CERCETARE-DEZVOLTARE


7220 Cercetare-dezvoltare in stiinte sociale si umaniste


73. PUBLICITATE SI ACTIVITATI DE STUDIERE A PIETEI


7311 Activitati ale agentiilor de publicitate


7312 Servicii de reprezentare media


7320 Activitati de sondare a pietei si de sondare a opiniei publice


74. ALTE ACTIVITATI PROFESIONALE, STIINTIFICE SI TEHNICE


7410 Activitati de design specializat


7420 Activitati fotografice


7430 Activitati de traducere scrisa si orala (interpreti)


7490 Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.


77. ACTIVITATI DE INCHIRIERE SI LEASING


7711 Activitati de inchiriere si leasing de autoturisme si autovehicule rutiere usoare


7722 Inchirierea de casete video si discuri (CD-uri, DVD-uri)


79. ACTIVITATI ALE AGENTIILOR TURISTICE SI ALE TUR-OPERATORILOR; ALTE SERVICII DE REZERVARE SI ASISTENTA TURISTICA


7911 Activitati ale agentiilor turistice


7912 Activitati ale tur-operatorilor


7990 Alte servicii de rezervare si asistenta turistica


82. ACTIVITATI DE SECRETARIAT, SERVICII SUPORT SI ALTE ACTIVITATI DE SERVICII PRESTATE IN PRINCIPAL INTREPRINDERILOR


8230 Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor


85. INVATAMANT


8510 Invatamant prescolar


8520 Invatamant primar


8531 Invatamant secundar general


8532 Invatamant secundar, tehnic sau profesional


8541 Invatamant superior nonuniversitar


8542 Invatamant superior universitar


8551 Invatamant in domeniul sportiv si recreational


8552 Invatamant in domeniul cultural (limbi straine, muzica, teatru, dans, arte plastice etc.)


8553 Scoli de conducere (pilotaj)


8559 Alte forme de invatamant n.c.a.


8560 Activitati de servicii suport pentru invatamant


90. ACTIVITATI DE CREATIE SI INTERPRETARE ARTISTICA


9001 Activitati de interpretare artistica (spectacole)


9002 Activitati suport pentru interpretare artistica (spectacole)


9003 Activitati de creatie artistica


9004 Activitati de gestionare a salilor de spectacole


91. ACTIVITATI ALE BIBLIOTECILOR, ARHIVELOR, MUZEELOR SI ALTE ACTIVITATI CULTURALE


9101 Activitati ale bibliotecilor si arhivelor


9102 Activitati ale muzeelor


9103 Gestionarea monumentelor, cladirilor istorice si altor obiective de interes turistic


9104 Activitati ale gradinilor zoologice, botanice si ale rezervatiilor naturale


93. ACTIVITATI SPORTIVE, RECREATIVE SI DISTRACTIVE


9329 Alte activitati recreative si distractive n.c.a.


ANEXA Nr. 3


DOMENII DE ACTIVITATE ELIGIBILE


in cadrul masurii 3 "Grant pentru investitii in activitati productive"


10. INDUSTRIA ALIMENTARA


1011 Prelucrarea si conservarea carnii


1012 Prelucrarea si conservarea carnii de pasare


1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare)


1020 Prelucrarea si conservarea pestelui, crustaceelor si molustelor


1031 Prelucrarea si conservarea cartofilor


1032 Fabricarea sucurilor de fructe si legume


1039 Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor n.c.a.


1041 Fabricarea uleiurilor si grasimilor


1042 Fabricarea margarinei si a altor produse comestibile similare


1051 Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor


1052 Fabricarea inghetatei


1061 Fabricarea produselor de morarit


1062 Fabricarea amidonului si a produselor din amidon


1071 Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie


1072 Fabricarea biscuitilor si piscoturilor; fabricarea prajiturilor si a produselor conservate de patiserie


1073 Fabricarea macaroanelor, taiteilor, cus-cusului si a altor produse fainoase similare


1081 Fabricarea zaharului


1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei si a produselor zaharoase


1083 Prelucrarea ceaiului si cafelei


1084 Fabricarea condimentelor si ingredientelor


1085 Fabricarea de mancaruri preparate


1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate si alimentelor dietetice


1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.


1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de ferma


1092 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie


11. FABRICAREA BAUTURILOR


1107 Productia de bauturi racoritoare nealcoolice; productia de ape minerale si alte ape imbuteliate


13. FABRICAREA PRODUSELOR TEXTILE


1310 Pregatirea fibrelor si filarea fibrelor textile


1320 Productia de tesaturi


1330 Finisarea materialelor textile


1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau crosetare


1392 Fabricarea de articole confectionate din textile (cu exceptia imbracamintei si lenjeriei de corp)


1393 Fabricarea de covoare si mochete


1394 Fabricarea de odgoane, franghii, sfori si plase


1395 Fabricarea de textile netesute si articole din acestea, cu exceptia confectiilor de imbracaminte


1396 Fabricarea de articole tehnice si industriale din textile


1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.


14. FABRICAREA ARTICOLELOR DE IMBRACAMINTE


1411 Fabricarea articolelor de imbracaminte din piele


1412 Fabricarea de articole de imbracaminte pentru lucru


1413 Fabricarea altor articole de imbracaminte (exclusiv lenjeria de corp)


1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp


1419 Fabricarea altor articole de imbracaminte si accesorii n.c.a.


1420 Fabricarea articolelor din blana


1431 Fabricarea prin tricotare sau crosetare a ciorapilor si articolelor de galanterie


1439 Fabricarea prin tricotare sau crosetare a altor articole de imbracaminte


15. TABACIREA SI FINISAREA PIEILOR; FABRICAREA ARTICOLELOR DE VOIAJ SI MAROCHINARIE, HARNASAMENTELOR SI INCALTAMINTEI; PREPARAREA SI VOPSIREA BLANURILOR


1511 Tabacirea si finisarea pieilor; prepararea si vopsirea blanurilor


1512 Fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie si a articolelor de harnasament


1520 Fabricarea incaltamintei


16. PRELUCRAREA LEMNULUI, FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN SI PLUTA, CU EXCEPTIA MOBILEI; FABRICAREA ARTICOLELOR DIN PAIE SI DIN ALTE MATERIALE VEGETALE IMPLETITE


1610 Taierea si rindeluirea lemnului


1621 Fabricarea de furnire si a panourilor de lemn


1622 Fabricarea parchetului asamblat in panouri


1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie, pentru constructii


1624 Fabricarea ambalajelor din lemn


1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie si din alte materiale vegetale impletite


17. FABRICAREA HARTIEI SI PRODUSELOR DIN HARTIE


1711 Fabricarea celulozei


1712 Fabricarea hartiei si cartonului


1721 Fabricarea hartiei si cartonului ondulat si a ambalajelor din hartie si carton


1722 Fabricarea produselor de uz gospodaresc si sanitar, din hartie sau carton


1723 Fabricarea articolelor de papetarie


1724 Fabricarea tapetului


1729 Fabricarea altor articole din hartie si carton n.c.a.


18. TIPARIREA SI REPRODUCEREA PE SUPORTURI A INREGISTRARILOR


1811 Tiparirea ziarelor


1812 Alte activitati de tiparire n.c.a.


1813 Servicii pregatitoare pentru pretiparire


1814 Legatorie si servicii conexe


1820 Reproducerea inregistrarilor


20. FABRICAREA SUBSTANTELOR SI A PRODUSELOR CHIMICE


2041 Fabricarea sapunurilor, detergentilor si a produselor de intretinere


2042 Fabricarea parfumurilor si a produselor cosmetice


21. FABRICAREA PRODUSELOR FARMACEUTICE DE BAZA SI A PREPARATELOR FARMACEUTICE


2110 Fabricarea produselor farmaceutice de baza


2120 Fabricarea preparatelor farmaceutice


22. FABRICAREA PRODUSELOR DIN CAUCIUC SI MASE PLASTICE


2211 Fabricarea anvelopelor si a camerelor de aer; resaparea si refacerea anvelopelor


2219 Fabricarea altor produse din cauciuc


2221 Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor si profilelor din material plastic


2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic


2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii


2229 Fabricarea altor produse din material plastic


23. FABRICAREA ALTOR PRODUSE DIN MINERALE NEMETALICE


2311 Fabricarea sticlei plate


2312 Prelucrarea si fasonarea sticlei plate


2313 Fabricarea articolelor din sticla


2314 Fabricarea fibrelor din sticla


2319 Fabricarea de sticlarie tehnica


2320 Fabricarea de produse refractare


2331 Fabricarea placilor si dalelor din ceramica


2332 Fabricarea caramizilor, tiglelor si a altor produse pentru constructii, din argila arsa


2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodaresc si ornamental


2342 Fabricarea de obiecte sanitare din ceramica


2343 Fabricarea izolatorilor si pieselor izolante din ceramica


2344 Fabricarea altor produse tehnice din ceramica


2349 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.


2351 Fabricarea cimentului


2352 Fabricarea varului si ipsosului


2361 Fabricarea produselor din beton pentru constructii


2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru constructii


2363 Fabricarea betonului


2364 Fabricarea mortarului


2365 Fabricarea produselor din azbociment


2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment si ipsos


2370 Taierea, fasonarea si finisarea pietrei


2391 Fabricarea de produse abrazive


2399 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a.


25. INDUSTRIA CONSTRUCTIILOR METALICE SI A PRODUSELOR DIN METAL, EXCLUSIV MASINI, UTILAJE SI INSTALATII


2511 Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice


2512 Fabricarea de usi si ferestre din metal


2521 Productia de radiatoare si cazane pentru incalzire centrala


2529 Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice


2530 Productia generatoarelor de aburi (cu exceptia cazanelor pentru incalzire centrala)


2550 Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica; metalurgia pulberilor


2561 Tratarea si acoperirea metalelor


2562 Operatiuni de mecanica generala


2571 Fabricarea produselor de taiat


2572 Fabricarea articolelor de feronerie


2573 Fabricarea uneltelor


2591 Fabricarea de recipienti, containere si alte produse similare din otel


2592 Fabricarea ambalajelor usoare din metal


2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanturi si arcuri


2594 Fabricarea de suruburi, buloane si alte articole filetate; fabricarea de nituri si saibe


2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.


26. FABRICAREA CALCULATOARELOR SI A PRODUSELOR ELECTRONICE SI OPTICE


2611 Fabricarea subansamblurilor electronice (module)


2612 Fabricarea altor componente electronice


2620 Fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice


2630 Fabricarea echipamentelor de comunicatii


2640 Fabricarea produselor electronice de larg consum


2651 Fabricarea de instrumente si dispozitive pentru masura, verificare, control, navigatie


2652 Productia de ceasuri


2660 Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic si electroterapie


2670 Fabricarea de instrumente optice si echipamente fotografice


2680 Fabricarea suportilor magnetici si optici destinati inregistrarilor


27. FABRICAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE


2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor si transformatoarelor electrice


2712 Fabricarea aparatelor de distributie si control al electricitatii


2720 Fabricarea de acumulatori si baterii


2731 Fabricarea de cabluri cu fibra optica


2732 Fabricarea altor fire si cabluri electrice si electronice


2733 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire si cabluri electrice si electronice


2740 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat


2751 Fabricarea de aparate electrocasnice


2752 Fabricarea de echipamente casnice neelectrice


2790 Fabricarea altor echipamente electrice


28. FABRICAREA DE MASINI, UTILAJE SI ECHIPAMENTE n.c.a.


2811 Fabricarea de motoare si turbine (cu exceptia celor pentru avioane, autovehicule si motociclete)


2812 Fabricarea de motoare hidraulice


2813 Fabricarea de pompe si compresoare


2814 Fabricarea de articole de robinetarie


2815 Fabricarea lagarelor, angrenajelor, cutiilor de viteza si a elementelor mecanice de transmisie


2821 Fabricarea cuptoarelor, furnalelor si arzatoarelor


2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat


2823 Fabricarea masinilor si echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice)


2824 Fabricarea masinilor-unelte portabile actionate electric


2825 Fabricarea echipamentelor de ventilatie si frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic


2829 Fabricarea altor masini si utilaje de utilizare generala n.c.a.


2830 Fabricarea masinilor si utilajelor pentru agricultura si exploatari forestiere


2841 Fabricarea utilajelor si a masinilor-unelte pentru prelucrarea metalului


2849 Fabricarea altor masini-unelte n.c.a.


2891 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie


2892 Fabricarea utilajelor pentru extractie si constructii


2893 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, bauturilor si tutunului


2894 Fabricarea utilajelor pentru industria textila, a imbracamintei si a pielariei


2895 Fabricarea utilajelor pentru industria hartiei si cartonului


2896 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice si a cauciucului


2899 Fabricarea altor masini si utilaje specifice n.c.a.


29. FABRICAREA AUTOVEHICULELOR DE TRANSPORT RUTIER, A REMORCILOR SI SEMIREMORCILOR


2910 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier


2920 Productia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci si semiremorci


2931 Fabricarea de echipamente electrice si electronice pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule


2932 Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule


30. FABRICAREA ALTOR MIJLOACE DE TRANSPORT


3011 Constructia de nave si structuri plutitoare


3012 Constructia de ambarcatiuni sportive si de agrement


3020 Fabricarea materialului rulant


3091 Fabricarea de motociclete


3092 Fabricarea de biciclete si de vehicule pentru invalizi


3099 Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.


31. FABRICAREA DE MOBILA


3101 Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine


3102 Fabricarea de mobila pentru bucatarii


3103 Fabricarea de saltele si somiere


3109 Fabricarea de mobila n.c.a.


32. ALTE ACTIVITATI INDUSTRIALE n.c.a.


3212 Fabricarea bijuteriilor si articolelor similare din metale si pietre pretioase


3213 Fabricarea imitatiilor de bijuterii si articole similare


3220 Fabricarea instrumentelor muzicale


3230 Fabricarea articolelor pentru sport


3240 Fabricarea jocurilor si jucariilor


3250 Fabricarea de dispozitive, aparate si instrumente medicale si stomatologice


3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.


33. REPARAREA, INTRETINEREA SI INSTALAREA MASINILOR SI ECHIPAMENTELOR


3311 Repararea articolelor fabricate din metal


3312 Repararea masinilor


3313 Repararea echipamentelor electronice si optice


3314 Repararea echipamentelor electrice


3315 Repararea si intretinerea navelor si barcilor


3316 Repararea si intretinerea aeronavelor si navelor spatiale


3317 Repararea si intretinerea altor echipamente de transport n.c.a.


3319 Repararea altor echipamente


3320 Instalarea masinilor si echipamentelor industriale


35. PRODUCTIA SI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICA SI TERMICA, GAZE, APA CALDA SI AER CONDITIONAT


3511 Productia de energie electrica


3512 Transportul energiei electrice


3513 Distributia energiei electrice


3514 Comercializarea energiei electrice


3521 Productia gazelor


3522 Distributia combustibililor gazosi, prin conducte


3523 Comercializarea combustibililor gazosi, prin conducte


3530 Furnizarea de abur si aer conditionat


36. CAPTAREA, TRATAREA SI DISTRIBUTIA APEI


3600 Captarea, tratarea si distributia apei


37. COLECTAREA SI EPURAREA APELOR UZATE


3700 Colectarea si epurarea apelor uzate


38. COLECTAREA, TRATAREA SI ELIMINAREA DESEURILOR; ACTIVITATI DE RECUPERARE A MATERIALELOR RECICLABILE


3811 Colectarea deseurilor nepericuloase


3821 Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase


3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate


41. CONSTRUCTII DE CLADIRI


4120 Lucrari de constructii ale cladirilor rezidentiale si nerezidentiale


42. LUCRARI DE GENIU CIVIL


4211 Lucrari de constructii ale drumurilor si autostrazilor


4212 Lucrari de constructii ale cailor ferate de suprafata si subterane


4213 Constructia de poduri si tuneluri


4221 Lucrari de constructii ale proiectelor utilitare pentru fluide


4222 Lucrari de constructii ale proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii


4291 Constructii hidrotehnice


4299 Lucrari de constructii ale altor proiecte ingineresti n.c.a.


43. LUCRARI SPECIALE DE CONSTRUCTII


4311 Lucrari de demolare a constructiilor


4312 Lucrari de pregatire a terenului


4313 Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii


4321 Lucrari de instalatii electrice


4322 Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat


4329 Alte lucrari de instalatii pentru constructii


4331 Lucrari de ipsoserie


4332 Lucrari de tamplarie si dulgherie


4333 Lucrari de pardosire si placare a peretilor


4334 Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri


4339 Alte lucrari de finisare


4391 Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii


4399 Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.


45. COMERT CU RIDICATA SI CU AMANUNTUL, INTRETINEREA SI REPARAREA AUTOVEHICULELOR SI MOTOCICLETELOR


4511 Comert cu autoturisme si autovehicule usoare


4519 Comert cu alte autovehicule


4520 Intretinerea si repararea autovehiculelor


4531 Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule


4532 Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru automobile


4540 Comert cu motociclete, piese si accesorii aferente; intretinerea si repararea motocicletelor


46. COMERT CU RIDICATA, CU EXCEPTIA COMERTULUI CU AUTOVEHICULE SI MOTOCICLETE


4618 Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific


4641 Comert cu ridicata al produselor textile


4642 Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei


4644 Comert cu ridicata al produselor din ceramica, sticlarie si produse de intretinere


4645 Comert cu ridicata al produselor exclusiv si de parfumerie


4647 Comert cu ridicata al mobilei, covoarelor si al articolelor de iluminat


4649 Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc


4669 Comert cu ridicata al altor masini si echipamente


4690 Comert cu ridicata nespecializat


47. COMERT CU AMANUNTUL, CU EXCEPTIA AUTOVEHICULELOR SI MOTOCICLETELOR


4719 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate cu vanzare predominanta de produse nealimentare


4729 Comert cu amanuntul al altor produse alimentare in magazine specializate


4741 Comert cu amanuntul al calculatoarelor, unitatilor periferice si software-lui in magazine specializate


4743 Comert cu amanuntul al echipamentului audiovideo in magazine specializate


4759 Comert cu amanuntul al articolelor de iluminat si al articolelor de uz casnic n.c.a., in magazine specializate


4761 Comert cu amanuntul al cartilor, in magazine specializate


4762 Comert cu amanuntul al ziarelor si articolelor de papetarie, in magazine specializate


4775 Comert cu amanuntul al produselor exclusiv si de parfumerie, in magazine specializate


4778 Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate


4791 Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet


49. TRANSPORTURI TERESTRE SI TRANSPORTURI PRIN CONDUCTE


4910 Transporturi interurbane de calatori pe calea ferata


4920 Transporturi de marfa pe calea ferata


4931 Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori


4932 Transporturi cu taxiuri


4939 Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.


4941 Transporturi rutiere de marfuri


4942 Servicii de mutare


4950 Transporturi prin conducte


52. DEPOZITARE SI ACTIVITATI AUXILIARE PENTRU TRANSPORTURI


5210 Depozitari


5221 Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre


5222 Activitati de servicii anexe transporturilor pe apa


5223 Activitati de servicii anexe transporturilor aeriene


5224 Manipulari


5229 Alte activitati anexe transporturilor


53. ACTIVITATI DE POSTA SI DE CURIER


5310 Activitati postale desfasurate sub obligativitatea serviciului universal


5320 Alte activitati postale si de curier


55. HOTELURI SI ALTE FACILITATI DE CAZARE


5510 Hoteluri si alte facilitati de cazare similare


5520 Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata


5530 Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere


5590 Alte servicii de cazare


56. RESTAURANTE SI ALTE ACTIVITATI DE SERVICII DE ALIMENTATIE


5610 Restaurante


5621 Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente


5629 Alte servicii de alimentatie n.c.a.


5630 Baruri si alte activitati de servire a bauturilor


58. ACTIVITATI DE EDITARE


5811 Activitati de editare a cartilor


5812 Activitati de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese si similare


5813 Activitati de editare a ziarelor


5814 Activitati de editare a revistelor si periodicelor


5819 Alte activitati de editare


5821 Activitati de editare a jocurilor de calculator


5829 Activitati de editare a altor produse software


59. ACTIVITATI DE PRODUCTIE CINEMATOGRAFICA, VIDEO SI DE PROGRAME DE TELEVIZIUNE; INREGISTRARI AUDIO SI ACTIVITATI DE EDITARE MUZICALA


5911 Activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune


5912 Activitati postproductie cinematografica, video si de programe de televiziune


5913 Activitati de distributie a filmelor cinematografice, video si a programelor de televiziune


5914 Proiectia de filme cinematografice


5920 Activitati de realizare a inregistrarilor audio si activitati de editare muzicala


60. ACTIVITATI DE DIFUZARE SI TRANSMITERE DE PROGRAME


6010 Activitati de difuzare a programelor de radio


6020 Activitati de difuzare a programelor de televiziune


61. TELECOMUNICATII


6110 Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu


6120 Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu (exclusiv prin satelit)


6130 Activitati de telecomunicatii prin satelit


6190 Alte activitati de telecomunicatii


62. ACTIVITATI DE SERVICII IN TEHNOLOGIA INFORMATIEI


6201 Activitati de realizare a software-ului la comanda (software orientat client)


6203 Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul


6209 Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei


63. ACTIVITATI DE SERVICII INFORMATICE


6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe


6312 Activitati ale portalurilor web


6391 Activitati ale agentiilor de stiri


6399 Alte activitati de servicii informationale n.c.a.


71. ACTIVITATI DE ARHITECTURA SI INGINERIE; ACTIVITATI DE TESTARI SI ANALIZA TEHNICA


7111 Activitati de arhitectura


7112 Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea


7120 Activitati de testari si analize tehnice


72. CERCETARE-DEZVOLTARE


7211 Cercetare-dezvoltare in biotehnologie


7219 Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie


7220 Cercetare-dezvoltare in stiinte sociale si umaniste


73. PUBLICITATE SI ACTIVITATI DE STUDIERE A PIETEI


7311 Activitati ale agentiilor de publicitate


7312 Servicii de reprezentare media


74. ALTE ACTIVITATI PROFESIONALE, STIINTIFICE SI TEHNICE


7410 Activitati de design specializat


7420 Activitati fotografice


7430 Activitati de traducere scrisa si orala (interpreti)


7490 Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.


73. ACTIVITATI VETERINARE


7500 Activitati veterinare


79. ACTIVITATI ALE AGENTIILOR TURISTICE SI ALE TUR-OPERATORILOR; ALTE SERVICII DE REZERVARE SI ASISTENTA TURISTICA


7911 Activitati ale agentiilor turistice


7912 Activitati ale tur-operatorilor


7990 Alte servicii de rezervare si asistenta turistica


81. ACTIVITATI DE PEISAGISTICA SI SERVICII PENTRU CLADIRI


8110 Activitati de servicii suport combinate


8121 Activitati generale de curatenie a cladirilor


8122 Activitati specializate de curatenie


8129 Alte activitati de curatenie


8130 Activitati de intretinere peisagistica


85. INVATAMANT


8510 Invatamant prescolar


8520 Invatamant primar


8531 Invatamant secundar general


8532 Invatamant secundar, tehnic sau profesional


8541 Invatamant superior non-universitar


8542 Invatamant superior universitar


8551 Invatamant in domeniul sportiv si recreational


8552 Invatamant in domeniul cultural (limbi straine, muzica, teatru, dans, arte plastice etc.)


8553 Scoli de conducere (pilotaj)


8559 Alte forme de invatamant n.c.a.


8560 Activitati de servicii suport pentru invatamant


86. ACTIVITATI REFERITOARE LA SANATATEA UMANA


8610 Activitati de asistenta spitaliceasca


8621 Activitati de asistenta medicala generala


8622 Activitati de asistenta medicala specializata


8623 Activitati de asistenta stomatologica


8690 Alte activitati referitoare la sanatatea umana


87. SERVICII COMBINATE DE INGRIJIRE MEDICALA SI ASISTENTA SOCIALA, CU CAZARE


8710 Activitati ale centrelor de ingrijire medicala


8730 Activitati ale caminelor de batrani si ale caminelor pentru persoane aflate in incapacitate de a se ingriji singure


8790 Alte activitati de asistenta sociala, cu cazare n.c.a.


88. ACTIVITATI DE ASISTENTA SOCIALA FARA CAZARE


8891 Activitati de ingrijire zilnica pentru copii


90. ACTIVITATI DE CREATIE SI INTERPRETARE ARTISTICA


9001 Activitati de interpretare artistica (spectacole)


9002 Activitati suport pentru interpretare artistica (spectacole)


9003 Activitati de creatie artistica


9004 Activitati de gestionare a salilor de spectacole


91. ACTIVITATI ALE BIBLIOTECILOR, ARHIVELOR, MUZEELOR SI ALTE ACTIVITATI CULTURALE


9101 Activitati ale bibliotecilor si arhivelor


9102 Activitati ale muzeelor


9103 Gestionarea monumentelor, cladirilor istorice si a altor obiective de interes turistic


93. ACTIVITATI SPORTIVE, RECREATIVE SI DISTRACTIVE


9311 Activitati ale bazelor sportive


9312 Activitati ale cluburilor sportive


9313 Activitati ale centrelor de fitness


9319 Alte activitati sportive


9321 Balciuri si parcuri de distractii


9329 Alte activitati recreative si distractive n.c.a.


95. REPARATII DE CALCULATOARE, DE ARTICOLE PERSONALE SI DE UZ GOSPODARESC


9511 Repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice


9512 Repararea echipamentelor de comunicatii


9521 Repararea aparatelor electronice de uz casnic


9522 Repararea dispozitivelor de uz gospodaresc si a echipamentelor pentru casa si gradina


9523 Repararea incaltamintei si a articolelor din piele


9524 Repararea mobilei si a furniturilor casnice


9525 Repararea ceasurilor si a bijuteriilor


9529 Repararea articolelor de uz personal si gospodaresc n.c.a.


96. ALTE ACTIVITATI DE SERVICII


9601 Spalarea si curatarea (uscata) a articolelor textile si a produselor din blana


9602 Coafura si alte activitati de infrumusetare


9604 Activitati de intretinere corporala


9609 Alte activitati de servicii n.c.a.


ANEXA Nr. 4


CRITERIILE DE SELECTIE


la finantare ale proiectelor de investitii aferente masurii 3


a) Criterii de evaluare a rentabilitatii proiectelor de investitii (RIR) - 25 puncte


Indicatori economico-financiari:


A RIR: < 5% - 10 puncte


A RIR: >= 5,01% si < 7,5% - 15 puncte


A RIR: >= 7,51% - 25 puncte


b1) Criterii privind cofinantarea proiectelor de investitii - maximum 35 puncte


A peste 35% - 35 puncte


A >= 25% si < 35% - 30 puncte


A >= 20% si < 25% - 20 puncte


A > 15% si < 20% - 10 puncte


b2) Pentru regiunea Bucuresti-Ilfov, criteriile privind cofinantarea proiectelor de investitii - maximum 35 puncte se calculeaza dupa cum urmeaza:


A peste 45% - 35 puncte


A >= 40% si < 45% - 30 puncte


A >= 35% si < 40% - 20 puncte


A > 30% si < 35% - 10 puncte


c) Raportul dintre cuantumul grantului solicitat si profitul operational inregistrat in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare - 30 puncte


A <= 3 - 30 puncte


A > 3 si <= 4 - 15 puncte


A > 4 - 5 puncte


d) Apartenenta domeniului de activitate pe codul CAEN la soldul negativ al balantei comerciale, respectiv importurile sunt mai mari decat exporturile, potrivit datelor furnizate de Institutul National de Statistica (INS) - 10 puncte


A Sold negativ - 10 puncte


A Sold pozitiv - 0 puncte


NOTA:


Pe baza datelor de la Institutul National de Statistica (INS) cu privire la valoarea exporturilor si importurilor se va calcula pentru fiecare cod CAEN eligibil balanta comerciala, soldul fiind pozitiv sau negativ.


Acest document poate avea modificari ulterioare. Cumparati documentul in forma actualizata sau alegeti un abonament Lege5 care permite accesul la orice forma actualizata.


;


Urmareste-ne si pe


Facebook Twitter Google+ Linkedin


Echipa Indaco lucreaza remote


Vezi aici cum ne poti contacta


Afla mai multe


Manual de utilizare


Termeni si conditii


Politica privind utilizarea cookies


Protectia Consumatorilor - A.N.P.C.


Schimba limba


Ro En


Lege Online A 5.0.2.714 - 07.08.2020 05:15


Copyright A 2020 Indaco Systems. Toate drepturile rezervate. App icons by icons8.


TSS2 Trafic.ro - Clasamente si Statistici site-uri

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

OUG nr. 71/2022 pentru modificarea art. 155 din Codul Penal
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 71/2022 pentru modificarea art. 155 alin. (1) din Legea nr. 28 ...

Legea nr. 140/2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati intelectuale si psihosociale si modificarea si completarea unor
Lege nr. 140 din 17 mai 2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati int ...

Legea 144/2022 pentru modificarea si completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
Legea 144/2022 pentru modificarea si completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii Pu ...

OUG nr. 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de continut digital si de servicii digitale
Ordonanta de urgenta nr. 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de ...

Legea 322/2021 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Legea 322/2021 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal Publicata in Monitorul ...

Codul muncii 2022. Integral si Actualizat 2022
Codul muncii actualizat 2022 Actualizat si prin OUG 130/2021, privind stabilirea salariului minum ...

OUG 130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
ORDONANTA DE URGENTA nr. 130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, pre ...

Legea nr. 269/2021 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 si a Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
Legea nr. 269/2021 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 si a Legii nr. 53/2003 - C ...

OUG 117/2021 pentru modificarea si completarea Codului muncii
Ordonanta de urgenta nr. 117/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii ...Articole Juridice

Cercetarea disciplinara a salariatilor. Legalitatea Regulamentului intern si a altor Proceduri
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Inechitatile salariale in sectorul public si in sectorul privat
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP: Legalitatea si obiectivitatea evaluarii profesionale a salariatilor
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Demisia - drept unilateral al salariatului. Mecanism juridic si consecinte
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (ep. 18): Norma de munca a salariatilor. Notiune si aspecte practice
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Plata drepturilor cuvenite salariatilor detasati. Aspecte particulare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Salariatii cu mai multe CIM-uri. Reglementari legale si limitari
Sursa: Avocat Marius-Catalin PredutJurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

Angajatorul are dreptul de a-si organiza activitatea insa aceasta nu inseamna ca prin reorganizare se poate modifica contractul individual de munca al
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.569/04.10.2017 a Curtii de Apel Galati

Legislatia pensiilor militare are un caracter special, derogatoriu, si nu poate fi completata cu dispozitiile Legii nr. 263/2010
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.620/18.10.2018 a Curtii de Apel Galati

Ştiri Juridice