Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Integral: Acord din 2010 Acord de garantie intre Banca Europeana de Investitii si Romania (Fabrica Ford Craiova)

INTEGRAL: Acord din 2010 Acord de garantie intre Banca Europeana de Investitii si Romania (Fabrica Ford Craiova)


Acord din 2010 Acord de garantie intre Banca Europeana de Investitii si Romania

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 191 din 25/03/2010


Traducere.

Acest acord se incheie intre:


Banca Europeana de Investitii, cu sediul in Luxemburg, 100, bd. Konrad Adenauer, Luxemburg, Marele Ducat al Luxemburgului, reprezentata de vicepresedinte, domnul Matthias Kollatz-Ahnen, denumita in cele ce urmeaza Banca, pe de o parte, si Romania, actionand prin Ministerul Finantelor Publice, cu sediul in str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, RO-70060 Bucuresti, Romania, reprezentata de ministrul finantelor publice, dl. Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu, denumit in cele ce urmeaza Garantul, pe de alta parte,


unde:


1. Prin intermediul unui contract de finantare denumit Fabrica Ford Craiova/A, datat 18-21 decembrie 2009 (denumit in cele ce urmeaza Contractul de finantare), incheiat intre Banca si Societatea Comerciala "Ford Romania" - S.A. (denumita in cele ce urmeaza Imprumutatul), Banca a decis sa acorde Imprumutatului un credit in valoare totala de 400.000.000 euro (patru sute milioane euro).


2. Obligatiile Bancii conform Contractului de finantare sunt conditionate de constituirea si emiterea de catre Garant in favoarea Bancii a unei garantii privind indeplinirea obligatiilor financiare ale Imprumutatului care decurg din Contractul de finantare (denumit in cele ce urmeaza Acordul de garantie).


3. Executarea acestui Acord de garantie de catre Garant a fost autorizata in mod oficial prin documentele prevazute in anexa nr. I. Directia generala juridica din cadrul Ministerului Finantelor Publice a emis o opinie juridica favorabila in privinta acestui acord de garantie.


Ca urmare, partile convin urmatoarele:


ARTICOLUL 1
Contract de finantare


1.01. Garantul declara ca a luat cunostinta de prevederile, termenii si conditiile Contractului de finantare. In mod deosebit, in intelesul art. 2.02, Banca va pune la dispozitia Garantului un exemplar al tabelului de amortizare relevant, transmis Imprumutatului in conformitate cu art. 2.03 si 4.01 din Contractul de finantare.


Daca nu se prevede altfel, termenii definiti in Contractul de finantare vor avea acelasi inteles si in acest acord de garantie.


ARTICOLUL 2
Obligatiile Garantului


2.01. Garantia


Garantul, in calitate de debitor principal, garanteaza prin prezenta plata a 80% din sumele sub forma de capital, dobanda, dobanda penalizatoare, comisioane, daune-interese, taxe, cheltuieli si altele (denumite in cele ce urmeaza suma/sume garantata/garantate), care pot fi datorate periodic Bancii de catre Imprumutat ori datorate in conformitate cu prevederile Contractului de finantare si ale acestui acord de garantie, iar in cazul in care si ori de cate ori Imprumutatul nu va achita oricare dintre aceste sume garantate, Garantul se obliga sa plateasca acesti bani la cerere, in valuta si modalitatea specificate prin Contractul de finantare, precum si in contul sau conturile specificat/specificate in cerere.


In plus, Garantul este de acord si se obliga sa plateasca Bancii o dobanda la rata specificata in Contractul de finantare pentru plata cu intarziere a tuturor sumelor datorate conform acestui acord de garantie, de la data cererii Bancii pana la data primirii de catre Banca a sumelor respective. Aceasta dobanda poate fi compusa conform practicilor actuale ale Bancii cu privire la sumele restante care decurg din Contractul de finantare. Banca nu este indreptatita sa retina nicio suma primita sub forma de dobanda conform acestui paragraf daca si in masura in care recupereaza aceste sume conform Contractului de finantare.


2.02. Fara a afecta caracterul general al prevederii din art. 2.01 de mai sus, Garantul se angajeaza sa asigure plata la scadenta pentru 80% din imprumut plus dobanda aferenta datorata de Imprumutat. In plus, Garantul se angajeaza sa asigure plata de catre Imprumutat a 80% din sumele specificate ca fiind datorate conform Contractului de finantare, la termenele scadente comunicate Imprumutatului si Garantului de catre Banca.


2.03. Natura obligatiei Garantului


Obligatiile Garantului conform acestui acord de garantie vor fi acelea de debitor principal si nu vor fi afectate sau descarcate de:


a) orice ilegalitate, lipsa de valabilitate, neregula ori neaplicarea termenilor Contractului de finantare sau orice alta garantie pentru obligatiile Imprumutatului conform acestui acord de garantie; sau


b) orice incompatibilitate, incapacitate sau modificare in statutul Imprumutatului, al Bancii sau al oricarei alte parti; sau


c) orice lichidare ori insolvabilitate a Imprumutatului sau a oricarei alte parti; sau


d) orice aranjament incheiat sau o structura acceptata de Banca, prin care se modifica (prin aplicarea legii sau in alt mod) drepturile si despagubirile Bancii, conform Contractului de finantare sau oricarei garantii sau oricarui alt contract si/sau garantii; sau


e) orice alta garantie dobandita sau care urmeaza sa fie dobandita de catre Banca cu privire la obligatiile Imprumutatului conform Contractului de finantare; sau


f) orice abtinere sau intarziere in exprimarea drepturilor Bancii impotriva Imprumutatului conform Contractului de finantare; sau


g) orice circumstante, altele decat plata efectiva a unei sume garantate, care ar putea atrage descarcarea de obligatii sau diminuarea obligatiilor Garantului.


2.04. Despagubire


Ca o obligatie permanenta suplimentara si distincta de cele prevazute la art. 2.01, 2.02 si 2.03 si fara a contraveni valabilitatii si aplicabilitatii acestor obligatii, Garantul se angajeaza in mod neconditionat si irevocabil ca, in situatia in care sumele garantate nu pot fi recuperate de la Garant conform art. 2.01, indiferent de cauza (inclusiv si fara a afecta caracterul general al celor de mai sus, ca urmare a nulitatii, inaplicabilitatii sau lipsei de valabilitate a oricarei prevederi din Contractul de finantare sau oricarei garantii pentru obligatiile Imprumutatului conform oricarei legi aplicabile sau ca urmare a lipsei de imputernicire ori autoritate sau a incapacitatii Imprumutatului sau oricarei alte persoane care actioneaza in numele acestuia) si indiferent daca aceasta cauza a fost sau nu cunoscuta de catre Banca la un moment dat, Garantul, la solicitarea scrisa a Bancii si ca si cum ar actiona in calitate de debitor principal unic si independent, va achita Bancii compensatii totale pentru orice pierdere cauzata de neindeplinirea de catre Imprumutat a obligatiei de plata a sumelor garantate in suma si valuta prevazute de Contractul de finantare, fie la data scadenta normala sau la o data accelerata ori altfel stabilita, iar Garantul va despagubi Banca pentru orice pierderi, costuri sau obligatii care pot fi datorate de catre acesta ori pe care le-a angajat in legatura cu Contractul de finantare sau acest acord de garantie ori in conformitate cu acestea.


2.05. Garantie continua


Garantia constituita prin prezentul acord de garantie va continua pana in momentul in care toate sumele garantate, precum si orice alte sume, daca exista, care sunt datorate sau trebuie rambursate de catre Imprumutat conform Contractului de finantare, au fost achitate sau rambursate in intregime. Nicio plata sau descarcare care ar putea fi evitata printr-un act legat de insolvabilitate, precum si nicio plata sau descarcare facuta sau acordata si ulterior evitata si nicio scutire, anulare sau astfel de descarcare a acestui acord de garantie, acordata sau aplicata in legatura cu o astfel de plata sau descarcare, nu vor constitui o lichidare a obligatiilor Garantului conform acestui acord de garantie si nu vor prejudicia sau afecta dreptul Bancii de recuperare totala de la Garant conform acestui acord de garantie.


2.06. Aplicarea platilor


Orice sume primite conform acestui acord de garantie pot fi plasate de catre Banca intr-un cont provizoriu in vederea asigurarii dreptului Bancii de a demonstra totalitatea creantelor fata de Imprumutat sau vor putea fi aplicate de catre Banca pentru acoperirea sumelor garantate pe care Banca singura le poate stabili periodic, cu conditia ca, totusi, in cazul in care astfel de sume de care Banca dispune liber nu sunt utilizate pentru acoperirea sumelor garantate pentru care s-a efectuat plata conform acestui acord de garantie, responsabilitatea Garantului pentru sumele garantate sa fie descarcata in limita acestei plati.


2.07. Angajamentul Garantului


Garantul este de acord ca pana la achitarea sau lichidarea totala a sumelor garantate:


a) sa nu incerce sa puna in executare nicio obligatie a Imprumutatului fata de Garant ca urmare a descarcarii de catre Garant a obligatiilor care ii revin prin acest acord de garantie;


b) sa plateasca Bancii toate sumele primite in urma lichidarii Imprumutatului sau altfel care sunt primite de Garant de la sau in contul Imprumutatului in legatura cu obligatiile mentionate la lit. a) de mai sus; Banca va aplica aceste sume pentru a diminua sumele garantate restante in ordinea stabilita de Banca; si


c) sa nu exercite niciun drept de subrogare in drepturile Bancii conform Contractului de finantare sau in oricare dintre garantiile acordate in legatura cu acesta, fara un acord prealabil scris al Bancii, cu exceptia cazurilor cerute de legislatia romaneasca.


2.08. Recunoastere


Garantul recunoaste: (i) intrarea in acest acord de garantie pe baza propriei evaluari a Imprumutatului, Proiectului si a tuturor garantiilor constituite; si (ii) faptul ca nu a fost determinat la incheierea acestui acord de garantie de nicio reprezentare a Bancii. Banca nu are obligatia de a raporta Garantului pozitia financiara a Imprumutatului sau a oricarui alt garant ori asupra oricarei alte garantii obtinute. Banca nu va avea nicio obligatie in ceea ce priveste aprobarea sau acordarea Imprumutului ori anularea sau neanularea creditului sau solicitarea ori nesolicitarea unei plati anticipate conform Contractului de finantare.


ARTICOLUL 3
Aplicarea garantiei


3.01. Banca va solicita Garantului o plata conform acestui acord de garantie prin transmiterea unei notificari scrise la neindeplinirea de catre Imprumutat a obligatiei de plata a sumelor garantate.


3.02. In orice scop, inclusiv in proceduri legale, certificatul emis de Banca cu privire la neindeplinirea obligatiei Imprumutatului de a plati la timp o suma garantata, datorata de acesta din urma conform Contractului de finantare, si cu privire la oricare dintre obligatiile Garantului conform acestui acord de garantie privind plata sumelor garantate, va fi, in lipsa unei erori evidente, finala impotriva Garantului.


3.03. Garantul renunta irevocabil la orice obiectie sau exceptie legala cu privire la aplicarea totala ori partiala a acestui acord de garantie. Garantul se angajeaza sa isi indeplineasca obligatiile care ii revin la solicitarea scrisa a Bancii in orice moment si sa plateasca sumele datorate fara limitare, retinere sau conditionare. In mod special, Banca nu are obligatia de a demonstra demararea unei actiuni impotriva Imprumutatului; nu are obligatia, premergator aplicarii acestui acord de garantie, sa realizeze garantiile sau sa aplice o garantie constituita de Imprumutat ori de un tert.


3.04. In situatia unei solicitari din partea Bancii, efectuata conform acestui acord de garantie, Garantul va avea dreptul de a plati Bancii suma restanta din imprumutul ramas neachitat la momentul respectiv, dobanda acumulata, orice alte sume datorate de catre Imprumutat conform Contractului de finantare, precum si orice suma care ar fi fost datorata conform art. 4.02 din Contractul de finantare daca Imprumutatul ar fi rambursat anticipat si din proprie vointa suma neachitata din imprumut la data efectuarii platii de catre Garant, in achitarea integrala si finala a obligatiilor din Acordul de garantie.


3.05. In situatia in care Garantul efectueaza o plata catre Banca conform art. 3, aceasta se va subroga in drepturile si actiunile legate de plata respectiva pe care Banca le are fata de Imprumutat. La solicitarea si pe cheltuiala Garantului, Banca va furniza Garantului toate documentele de care acesta are nevoie in vederea aplicarii drepturilor impotriva Imprumutatului care nu vor fi invocate in detrimentul Bancii.


3.06. Obligatiile Garantului conform acestui acord de garantie nu vor fi lichidate pana la achitarea integrala si neconditionata a sumelor garantate.


ARTICOLUL 4
Modificarea Contractului de finantare


4.01. Banca poate fi de acord cu orice modificare a Contractului de finantare prin care nu se majoreaza sau modifica obligatiile Garantului.


4.02. Cu exceptia celor prevazute in paragraful 4.01, orice alta modificare a Contractului de finantare va fi conditionata de consimtamantul prealabil scris din partea Garantului, care nu va fi in mod nerezonabil retinut sau intarziat.


ARTICOLUL 5
Impozite, taxe si cheltuieli


5.01. Garantul va suporta propriile costuri de executare si implementare a acestui acord de garantie si, fara a prejudicia termenii art. 2, va despagubi Banca pentru:


a) impozitele si taxele fiscale, costurile judiciare si alte cheltuieli ale Bancii legate de executarea si implementarea acestui acord de garantie; si


b) pierderile, costurile si datoriile eventuale ale Bancii in conformitate sau in legatura cu recuperarea de la oricare persoane a sumelor specificate ca datorate in concordanta sau ca urmare a termenilor Contractului de finantare.


5.02. Mai mult, Garantul va efectua platile specificate in acest acord de garantie fara a retine sau diminua valoarea acestora in temeiul unor impozite sau taxe.


ARTICOLUL 6
Legea si jurisdictia


6.01. Legea aplicabila


Relatia legala dintre partile semnatare ale acestui acord de garantie, formarea si validitatea acestora vor fi guvernate si intelese in conformitate cu legislatia din Anglia.


6.02. Jurisdictia


Orice disputa legata de prezentul acord de garantie si executarea acestuia se va supune jurisdictiei tribunalelor din Anglia.


6.03. Servicii agent de proces


a) Garantul este de acord ca orice actiune in justitie in legatura cu prezentul acord de garantie si cu executarea acestuia inceputa in Anglia in conformitate cu art. 6.02 sa fie comunicata acestuia prin transmiterea instiintarii catre Ambasada Romaniei din Londra, Palace Green nr. 4, W8 4QD, Marea Britanie, sau catre biroul acesteia inregistrat in Anglia. Daca o astfel de persoana nu este sau inceteaza sa fie numita efectiv in vederea acceptarii serviciului de proces in numele Garantului, atunci Garantul, la cererea scrisa din partea Bancii, va numi o alta persoana in Anglia care sa accepte serviciul de proces in numele sau si, in situatia in care nu realizeaza o astfel de numire in termen de 14 zile, atunci Banca va fi indreptatita sa numeasca o alta persoana prin instiintarea in scris a Garantului. Nicio prevedere a acestui paragraf nu va afecta dreptul Bancii de a comunica actele de procedura prin orice alt mod permis de lege.


b) Banca este de acord ca orice actiune in justitie in legatura cu acest acord de garantie si cu executarea acestuia inceputa in Anglia in conformitate cu art. 6.02 sa fie comunicata acestuia prin transmiterea instiintarii catre The Securities Management Trust Limited din Lothbury nr. 8, Londra EC2R 7HH, Marea Britanie, sau catre biroul acesteia inregistrat in Anglia. Daca o astfel de persoana nu este sau inceteaza sa fie numita efectiv in vederea acceptarii serviciului de proces in numele Bancii, atunci Banca, la cererea scrisa din partea Garantului, va numi o alta persoana in Anglia care sa accepte serviciul de proces in numele sau si, in situatia in care nu realizeaza o astfel de numire in termen de 14 zile, atunci Garantul va fi indreptatit sa numeasca o alta persoana prin instiintarea in scris a Bancii. Nicio prevedere a acestui paragraf nu va afecta dreptul Garantului de a comunica actele de procedura prin orice alt mod permis de lege.


6.04. Renuntarea la imunitate


In masura in care Garantul poate pretinde imunitate pentru el sau bunurile sale, pentru proprietatile ori veniturile sale (indiferent de utilizarea sau de intentia utilizarii acestora) de la jurisdictie, proces, executare silita, sechestru (fie sub forma unei puneri in executie, inainte de pronuntarea unei sentinte ori decizii sau in alt mod) ori alta procedura juridica, inclusiv cea in legatura cu punerea in executie a oricarei decizii de arbitraj si in masura in care o astfel de imunitate (fie sau nu pretinsa) poate fi atribuita, in oricare astfel de jurisdictie, Garantului sau bunurilor sale, proprietatii ori veniturilor sale, Garantul este de acord sa nu pretinda si renunta irevocabil la o astfel de imunitate in totalitate, in masura permisa de legile unei astfel de jurisdictii, in fiecare situatie, cu conditia ca o astfel de renuntare nu se va aplica pentru executarea silita, executarea sau sechestrul pentru bunurile din domeniul public (asa cum este specificat in Legea privind proprietatea publica din Romania), in masura in care legile din Romania nu permit Garantului sa renunte la imunitate cu privire la astfel de bunuri.


ARTICOLUL 7
Clauze finale


7.01. Valabilitatea


Lipsa de valabilitate a unei prevederi nu va prejudicia celelalte prevederi din acest acord de garantie.


7.02. Necedarea


Garantul nu va ceda, in intregime sau in parte, drepturile, obligatiile ori beneficiile care ii revin prin acest acord de garantie.


7.03. Locul implementarii


Acest acord de garantie va fi implementat la sediul Bancii.


7.04. Corespondenta


Documentele, notificarile si alte comunicari transmise in cadrul acestui acord de garantie (altele decat cele in litigiu) Garantului sau Bancii vor fi transmise prin telegrama, scrisoare recomandata ori scrisoare cu confirmare de primire la adresele de mai jos sau la orice adresa comunicata in prealabil in scris ca fiind o adresa noua de corespondenta:- pentru Banca: Banca Europeana de Investitii 100,
boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg;
- pentru Garant: Ministerul Finantelor Publice
Attn: Departamentul de trezorerie si datorie
publica
Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5
RO-70060 Bucuresti
Romania
Fax: + 40 21 319 98 187.05. Expunere de motive si anexe


Expunerea de motive si anexele fac parte integranta din acest acord de garantie. Sunt atasate urmatoarele anexe:


- Anexa I Autoritatea semnatarilor


Ca urmare a celor de mai sus, partile au incheiat acest acord de garantie in patru (4) exemplare originale in limba engleza. Fiecare pagina din aceste exemplare, cu exceptia acesteia, a fost notata cu initialele din partea Bancii de catre dl Fulceri Bruni Roccia, director adjunct al Diviziei, si din partea Garantului, de catre dna Boni Florinela Cucu, director general adjunct, Directia generala de trezorerie si datorie publica.Executata si transmisa ca act de Executata si transmisa ca act de
Banca Europeana de Investitii, Romania, actionand
actionand prin vicepresedinte prin ministrul finantelor publice
Matthias Lollatz-Ahnen Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu

In prezenta: In prezenta:
....................................... ................................................

Semnatura martorului Semnatura martorului
Numele: Fulceri Bruni Roccia Numele: Boni Florinela Cucu
Adresa: Banca Europeana de Investitii, Luxemburg Adresa: Ministerul Finantelor Publice, Bucuresti, Romania
Ocupatia: avocat Ocupatia: director general adjunct
Astazi, 21 ianuarie 2010, la Bucuresti


ANEXA I


MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE DIN ROMANIA


Prin prezenta se adevereste faptul ca Presedintele Romaniei acorda deplinele puteri Excelentei Sale, domnul Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu, ministrul economiei si finantelor, in vederea semnarii Acordului de garantie (Fabrica Ford Craiova/A) dintre Romania si Banca Europeana de Investitii.


Ministrul afacerilor externe,
Teodor Baconschi


Bucuresti, 19 ianuarie 2010.


Nr. 638.Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

OUG 62/2020 pentru adoptarea unor masuri in domeniul societatilor, in vederea desfasurarii reuniunilor organelor statutare
Ordonanta de urgenta nr. 62/2020 pentru adoptarea unor masuri in domeniul societatilor, in vederea d ...

OUG nr. 58/2020 privind luarea unor masuri pentru buna functionare a sistemului de invatamant
Ordonanta de urgenta nr. 58/2020 privind luarea unor masuri pentru buna functionare a sistemului de ...

HG 312/2020 pentru aprobarea criteriilor de stabilire a beneficiarilor prevazuti la art. X alin. (10) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 29/202
Hotararea nr. 312/2020 pentru aprobarea criteriilor de stabilire a beneficiarilor prevazuti la art. ...

Ordinul nr. 643/472/2020 privind aprobarea modalitatii de plata si pontaj pentru personalul detasat sau delegat din unitatile sanitare publice pe dura
Ordinul nr. 643/472/2020 privind aprobarea modalitatii de plata si pontaj pentru personalul detasat ...

OUG 53/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind masuri de protectie sociala determinate de raspandirea coronavirusului SARS-
Ordonanta de urgenta nr. 53/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind masur ...

OM 9/2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19
Ordonanta militara nr. 9/2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19 ...

OUG 48/2020 privind unele masuri financiar-fiscale
Ordonanta de urgenta nr. 48/2020 privind unele masuri financiar-fiscale ...

OUG 49/2020 pentru modificarea si completarea OUG 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, precum si pentru reg
Ordonanta de urgenta nr. 49/2020 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernulu ...

Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei
Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei ...Articole Juridice

Raspunderea si sarcinile Responsabilului cu Protectia Datelor
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Raspunderea operatorului de date cu caracter personal in cazul unui incident de securitate
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Despagubirile acordate pentru exproprierea pentru cauza de utilitate publica
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Restituirea taxei de timbru in ipoteza solutionarii litigiilor civile pe calea medierii
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Exercitarea autoritatii parintesti exclusiv de catre unul dintre parinti in contextul divortului
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Emiterea ordinului de protectie. Conditii si Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Ordinul de protectie. Masuri care pot fi dispuse. Garantii pentru respectarea masurilor dispuse
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Concedierea pe durata in care femeia salariata este gravida
Pronuntaţă de: Decizia Curtii Constitutionale nr. 1/2020

Dreptul de deducere a TVA este conditionat de completarea in facturi a elementelor obligatorii prevazute de lege si-sau cu alte documente justificativ
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 2718/2019

Revendicare imobiliara a unui bun proprietate comuna pe cote-parti (coproprietate). Exceptie de la opozabilitatea hotararii judecatoresti
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Sumele destinate platii drepturilor salariale, aflate in conturi deschise la unitatile de trezorerie si societati bancare, nu pot face obiectul execut
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

RECURS: Instanta de apel nu a avut in vedere, la motivarea deciziei, cererea de modificare a actiunii initiale, ci doar argumentele din cererea de che
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia a II-a civila Decizia nr. 186/2019

ICCJ: Contractul privind serviciile financiare incheiat la distanta constituie titlu executoriu in lipsa semnaturii olografe sau a semnaturii electron
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Cu privire la rezolvarea aspectelor accesorii divortului, instanta de judecata poate consfinti acordul de mediere avand acest obiect.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Ştiri Juridice

Situatia contractelor individuale de munca suspendate si incetate, la data de 12 mai 2020
13 May 2020 | 316