Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
Prima pagină » Legislaţie » Integral: Legea 78/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe si nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate

INTEGRAL: Legea 78/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe si nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate


Legea 78/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe si nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 307 din 11 mai 2010
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I
Legea nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe si nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 728 din 28 octombrie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 7, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
"Art. 7
(1) Pentru serviciile prestate in regim de urgenta se percepe o taxa de 15 euro sau contravaloarea in dolari SUA ori in moneda tarii de resedinta, dupa caz, cu exceptia serviciilor nesupuse perceperii de taxe consulare."

2. La articolul 8, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
"(2^1) Statul roman este scutit de taxe consulare pentru actele si serviciile ce i se presteaza in strainatate cand actioneaza in nume propriu pentru dobandirea, conservarea, valorificarea sau apararea unor drepturi patrimoniale."

3. La articolul 15, partea introductiva si literele a) si b) ale alineatului (1) vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 15
(1) Ministerul Afacerilor Externe va putea utiliza in totalitate taxele de urgenta aferente serviciilor prestate pentru:
a) plata cheltuielilor de transport al cetatenilor romani aflati in situatii deosebite si fara resurse financiare si al copiilor fara tutela, inclusiv plata pentru cheltuielile de transport, cazare si diurna pentru persoanele insotitoare, in cazul in care se impune repatrierea asistata;
b) plata cheltuielilor de repatriere a cetatenilor romani, decedati pe teritoriul statelor de resedinta, pentru care familia nu poate suporta costurile de repatriere si nu exista posibilitatea inhumarii sau incinerarii in statul in care a survenit decesul;".

4. La articolul 15, alineatele (2)i申(4) vor avea urmatorul cuprins:
"(2) angajarea temporara a persoanelor prevazute la alin. (1) lit. c) se va face la propunerea misiunilor diplomatice si a oficiilor consulare, cu aprobarea ordonatorului principal de credite al Ministerului Afacerilor Externe si cu respectarea dispozitiilor Legale in materie, fara afectarea numarului de personal aprobat acestui minister pentru serviciul exterior.
(3) Pentru munca prestata, persoanele din cadrul misiunilor diplomatice si oficiilor consulare prevazute la alin. (1) lit. c) primesc o Indemnizatie in valuta stabilita in cuantum net pana la limita salariului prevazut pentru functionarul consular principal. Pe perioada in care persoanele in cauza incaseaza aceasta indemnizatie, acestea nu mai beneficiaza de indemnizatia in valuta prevazuta de reglementarile in vigoare pentru sotul/sotia nesalariat/nesalariata.
(4) Pentru prestarea de servicii de catre persoane din afara misiunilor diplomatice si oficiilor consulare prevazute la alin. (1) lit. c), se acorda O indemnizatie in valuta stabilita pana la limita salariului prevazut pentru functionarul consular principal, in care sunt incluse Taxele si impozitele care cad in sarcina angajatorului, potrivit reglementarilor in materie ale statului de resedinta."

5. Articolul 16 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 16
Misiunile diplomatice si oficiile consulare pot solicita, prin intermediul administratiei centrale a Ministerului Afacerilor Externe, transferarea sumelor necesare pentru indeplinirea prevederilor art. 15 alin. (1) lit. a)i申d) de la alte misiuni diplomatice si oficii consulare care dispun de fonduri realizate potrivit dispozitiilor art. 7."

6. Anexa va avea urmatorul cuprins:


Anexa - Serviciile consulare pentru care se percep taxe si nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatateNr.         Denumirea serviciilor                 Taxa in euro
crt.

A. Documente de calatorie

1. Eliberarea unui pasaport sau a oricarui document de calatorie 40
2. Blancheta pasaport electronic (simplu, de serviciu, diplomatic) 56
3. Blancheta titlu de calatorie 5
4. Blancheta pasaport simplu temporar 20

B. Vize
1. Viza de tranzit aeroportuar 60
2. Viza de tranzit 60
3. Viza de scurta sedere 60
4. Viza de lunga sedere 120
5. Viza colectiva 60 + 1 de persoana


C. Servicii notariale
1. Redactarea, autentificarea si revocarea unui inscris, indiferent de natura acestuia:
i申 un exemplar 40
i申 pentru fiecare exemplar in plus 10

2. Legalizarea semnaturii traducatorului 40
3.
Legalizarea sigiliului si semnaturii Ministerului Afacerilor Externe de pe actele eliberate
de autoritatile romane, inclusiv de pe declaratiile de chemare, darea de data certa, pentru
fiecare act 30

4. Legalizarea unei copii de pe inscrisuri 10
5.Legalizarea sigiliilor si semnaturilor de pe actele eliberate de autoritatile straine, care
urmeaza sa produca efecte juridice in Romania 30
6. Legalizarea sigiliului si semnaturii autoritatilor competente straine de pe certificatele de
origine a marfurilor, facturile comerciale si de pe orice documente cerute la exportul
marfurilor din si in Romania, in functie de valoarea marfurilor, de fiecare exemplar:
i申 pentru valori de pana la 50.000 euro 300
i申 pentru valori intre 50.001i申100.000 euro 600
i申 pentru valori intre 100.001i申500.000 euro 900
i申 pentru valori intre 500.001i申1.000.000 euro 1.500
i申 pentru valori peste 1. 000.000 euro 3.500+0,1% din valoare


7. Eliberarea unei copii sau unui extras de pe actele aflate in arhivele misiunilor diplomatice
sau oficiilor consulare, de fiecare pagina 10

8. Efectuarea unei traduceri din sau in limba romana, de fiecare pagina 30
9. Certificarea conformitatii cu originalul in limba din care s-a efectuat
traducerea 20
10. Certificarea unor fapte constatate personal de functionarul consular 20
11. Eliberarea unui certificat de cutuma 30
12. Certificarea modificarilor survenite in rolul de echipaj al navelor, inclusiv schimbarea
comandantului de nava 30
13. Prelungirea valabilitatii actelor de conventie ale navelor 30
14. Inregistrarea si vizarea protestului de mare, a jurnalului de bord si a
jurnalului de masini 30
15. Eliberarea permisului provizoriu de nationalitate, pentru navele construite
in strainatate, achizitionate sau carora li se schimba clasa 300


D. Servicii acte de stare civila
1. Inregistrarea nasterii copilului roman nascut in strainatate gratuit
2. Incheierea casatoriei la misiunile diplomatice si oficiile consulare intre
cetateni romani 90
3. Incheierea casatoriei la misiunile diplomatice si oficiile consulare
intre un cetatean roman si un cetatean strain 135
4. Inscrierea certificatelor de nastere si de casatorie eliberate de
autoritatile straine in registrele de stare civila romanesti, in termen de
pana la 6 luni 135
5. Inscrierea certificatelor de deces emise de autoritatile straine in registrele
de stare civila romanesti gratuit
6. Inscrierea certificatelor de nastere si de casatorie eliberate de
autoritatile straine in registrele de stare civila romanesti, in termen
de peste 6 luni 200
7. Inregistrarea cererii pentru eliberarea unui duplicat dupa certificatele
de stare civila romanesti 45
8. Inregistrarea cererii pentru apostilarea certificatelor de
stare civila romanesti 30
9. Eliberarea extraselor de stare civila 30

E. Servicii diverse
1. Inregistrarea cererii pentru redobandirea cetateniei romane 60
2. Inregistrarea cererii privind renuntarea la cetatenia romana 600
3. Eliberarea dovezii de cetatenie 10
4. Inregistrarea cererii pentru identificarea unei persoane in Romania gratuit
5. Procurarea oricaror acte judiciare si extrajudiciare din tara sau
din strainatate, la cererea persoanelor fizice sau juridice 30
6. Primirea in depozit a inscrisurilor si a documentelor prezentate de parti 30
7. Inregistrarea cererii pentru verificarea autenticitatii permisului
de conducere romanesc 30
8. Alte servicii care nu sunt incluse in prezenta lista 30NOTE:

1. Taxa pentru eliberarea unui pasaport sau a oricarui document de calatorie include toate serviciile de legalizare sau certificare prevazute de lege.

2. Taxa pentru inregistrarea certificatelor de stare civila in registrele de stare civila romanesti include toate serviciile de autentificare, legalizare sau certificare prevazute de lege.

3. Misiunile diplomatice si oficiile consulare vor aplica taxele pentru procesarea vizelor stabilite prin acordurile bilaterale dintre Uniunea Europeana si state terte, care pot fi diferite de cele prevazute de prezenta lege.

4. Contravaloarea colantelor de viza si a taxei de urgenta, daca este cazul, sunt incluse in taxa perceputa potrivit lit. B din tabel sau in situatiile prevazute la pct. 3.

5. Pentru succesiunile lichidate prin intermediul misiunilor diplomatice si al oficiilor consulare, fara angajarea de avocat, valorificarea de bunuri sau valori, se percepe o taxa de 10% din sumele efectiv realizate.

6. Sumele in valuta reprezentand cheltuielile de deplasare a functionarilor consulari legate de realizarea atributiilor prevazute la pct. 5, comunicarile telefonice, telex, fax, corespondenta prin posta, precum si orice cheltuieli ocazionate de prestarea serviciilor consulare se incaseaza separat de taxele consulare stabilite potrivit legii, iar cu contravaloarea acestora se reintregesc fondurile in valuta alocate prin bugetul de stat misiunilor diplomatice si oficiilor consulare unde s-au incasat.

7. Taxa stabilita la pct. 3 al lit. B din anexa nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare si a taxelor percepute pentru prestarea acestora, aprobata cu modificari prin Legea nr. 89/1993, cu modificarile si completarile ulterioare, privind prelungirea dreptului de sedere temporara a cetatenilor straini, inclusiv in cazul prelungirii dreptului de sedere temporara a fiecarei persoane incluse in pasaportul titularului, se percepe in acelasi cuantum cu cel prevazut pentru taxa de la pct. 4 al lit. B din tabel, echivalentul in lei, raportat la cursul oficial al Bancii Nationale a Romaniei la data efectuarii platii, fara a se percepe nicio alta taxa suplimentara.

8. De la data la care Romania va adera la Spatiul Schengen, se va aplica integral Codul comunitar de vize, dispozitiile prevazute la pct. 2 si 5 ale lit. B din tabel devenind inaplicabile."

Art. II
Normele metodologice privind incasarea taxelor consulare si controlul incasarilor rezultate se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe, in termen de 20 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

Art. III
Prezenta lege intra in vigoare la 10 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.Comentează: Legea 78/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe si nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate
Legislaţie

Ordonanta nr. 11/2019 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile public
Ordonanta nr. 11/2019 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2 ...

Ordonanta nr. 6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale
Ordonanta nr. 6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale ...

Legea nr. 145/2019 privind statutul politistilor de penitenciare
Publicata in Monitorul Oficial nr. 631 din 30.07.2019. ...

Instructiunile privind conditiile si criteriile de aplicare a politicii de clementa, din 15.07.2019
Publicate in Monitorul Oficial nr. 631 din 30.07.2019. ...

Hotararea nr. 531/2019 pentru modificarea si completarea HG 27/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei
Hotararea nr. 531/2019 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 27/2017 privind or ...

Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 195/2018 privind aprobarea Programului de sustinere a crescatorilor de suine pentru activ
Publicate in Monitorul Oficial nr. 634 din 31.07.2019 ...

Normele privind aplicarea la nivel national a prevederilor din Regulamentul (UE) nr. 598/2014 cu privire la zgomotul pe aeroporturile din UE
Normele privind aplicarea la nivel national a prevederilor art. 8 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr ...

Metodologia de recunoastere a titlurilor de calificare profesionala pentru profesia de antrenor, obtinute intr-un stat membru al Uniunii Europene
Metodologia de recunoastere a titlurilor de calificare profesionala pentru profesia de antrenor, obt ...

Legea nr. 146/2019 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/2016
Legea nr. 146/2019 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/2016 pentru modificar ...Articole Juridice

Operatorul de transport aerian care a efectuat primul zbor este obligat sa acorde compensatii pasagerilor care au suferit o intarziere prelungita
Sursa: EuroAvocatura.ro

Administratorul unui site internet echipat cu butonul imi place al Facebook poate fi operator, impreuna cu Facebook, in privinta colectarii si a tra
Sursa: EuroAvocatura.ro

Combaterea hartuirii morale si a hartuirii sexuale la locul de munca, in spatiile publice si in viata politica
Sursa: EuroAvocatura.ro

Descentralizarea in Noul Cod Administrativ. Principiu si componenta esentiale in desfasurarea activitatilor administrative (III)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Legea concurentei: raportarea amenzii la cifra de afaceri realizata in anul anterior pedeapsa justa sau grava inechitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Respectarea principiului contributivitatii in sistemul public de pensii si aplicarea in timp a legii
Sursa: Irina Maria Diculescu

Egalitatea in drepturi la acordarea pensiei sociale minime garantate
Sursa: EuroAvocatura.roJurisprudenţă

Competenta teritoriala de solutionare a cauzei in materia conflictelor de munca
Pronuntaţă de: ICCJ, Decizia nr. 187 din 30 ianuarie 2019

Constitutionalitatea judecarii cererii de recuzare de catre insisi colegii judecatorului recuzat
Pronuntaţă de: Decizia Curtii Constitutionale nr. 366 din 28 mai 2019

Rejudecarea cauzei. Lipsa motivarii hotararii judecatoresti
Pronuntaţă de: ICCJ, Decizia nr. 124 din 23 ianuarie 2019

Depasirea termenului contractual de predare a bunului imobil. Actiune in raspundere civila contractuala
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 5143 din 29 noiembrie 2018

Decizia CCR nr. 418/2019 referitoare la admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Legea pentru modificarea si completarea uno
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

RIL admis - sectiile civile ale tribunalelor sunt competente functional sa solutioneze apelurile declarate impotriva hotararilor pronuntate de judecat
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Sentinta nr. 263/CA/2016 -Actiune in Contencios administrativ S.D. - S.A. impotriva Guvernului Romaniei si intervenientului Ministerul Finantelor Publ
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Oradea

Ştiri Juridice