Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Integral: Legea 78/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe si nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate

INTEGRAL: Legea 78/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe si nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate


Legea 78/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe si nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 307 din 11 mai 2010
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I
Legea nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe si nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 728 din 28 octombrie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 7, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
"Art. 7
(1) Pentru serviciile prestate in regim de urgenta se percepe o taxa de 15 euro sau contravaloarea in dolari SUA ori in moneda tarii de resedinta, dupa caz, cu exceptia serviciilor nesupuse perceperii de taxe consulare."

2. La articolul 8, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
"(2^1) Statul roman este scutit de taxe consulare pentru actele si serviciile ce i se presteaza in strainatate cand actioneaza in nume propriu pentru dobandirea, conservarea, valorificarea sau apararea unor drepturi patrimoniale."

3. La articolul 15, partea introductiva si literele a) si b) ale alineatului (1) vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 15
(1) Ministerul Afacerilor Externe va putea utiliza in totalitate taxele de urgenta aferente serviciilor prestate pentru:
a) plata cheltuielilor de transport al cetatenilor romani aflati in situatii deosebite si fara resurse financiare si al copiilor fara tutela, inclusiv plata pentru cheltuielile de transport, cazare si diurna pentru persoanele insotitoare, in cazul in care se impune repatrierea asistata;
b) plata cheltuielilor de repatriere a cetatenilor romani, decedati pe teritoriul statelor de resedinta, pentru care familia nu poate suporta costurile de repatriere si nu exista posibilitatea inhumarii sau incinerarii in statul in care a survenit decesul;".

4. La articolul 15, alineatele (2)i申(4) vor avea urmatorul cuprins:
"(2) angajarea temporara a persoanelor prevazute la alin. (1) lit. c) se va face la propunerea misiunilor diplomatice si a oficiilor consulare, cu aprobarea ordonatorului principal de credite al Ministerului Afacerilor Externe si cu respectarea dispozitiilor Legale in materie, fara afectarea numarului de personal aprobat acestui minister pentru serviciul exterior.
(3) Pentru munca prestata, persoanele din cadrul misiunilor diplomatice si oficiilor consulare prevazute la alin. (1) lit. c) primesc o Indemnizatie in valuta stabilita in cuantum net pana la limita salariului prevazut pentru functionarul consular principal. Pe perioada in care persoanele in cauza incaseaza aceasta indemnizatie, acestea nu mai beneficiaza de indemnizatia in valuta prevazuta de reglementarile in vigoare pentru sotul/sotia nesalariat/nesalariata.
(4) Pentru prestarea de servicii de catre persoane din afara misiunilor diplomatice si oficiilor consulare prevazute la alin. (1) lit. c), se acorda O indemnizatie in valuta stabilita pana la limita salariului prevazut pentru functionarul consular principal, in care sunt incluse Taxele si impozitele care cad in sarcina angajatorului, potrivit reglementarilor in materie ale statului de resedinta."

5. Articolul 16 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 16
Misiunile diplomatice si oficiile consulare pot solicita, prin intermediul administratiei centrale a Ministerului Afacerilor Externe, transferarea sumelor necesare pentru indeplinirea prevederilor art. 15 alin. (1) lit. a)i申d) de la alte misiuni diplomatice si oficii consulare care dispun de fonduri realizate potrivit dispozitiilor art. 7."

6. Anexa va avea urmatorul cuprins:


Anexa - Serviciile consulare pentru care se percep taxe si nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatateNr.         Denumirea serviciilor                 Taxa in euro
crt.

A. Documente de calatorie

1. Eliberarea unui pasaport sau a oricarui document de calatorie 40
2. Blancheta pasaport electronic (simplu, de serviciu, diplomatic) 56
3. Blancheta titlu de calatorie 5
4. Blancheta pasaport simplu temporar 20

B. Vize
1. Viza de tranzit aeroportuar 60
2. Viza de tranzit 60
3. Viza de scurta sedere 60
4. Viza de lunga sedere 120
5. Viza colectiva 60 + 1 de persoana


C. Servicii notariale
1. Redactarea, autentificarea si revocarea unui inscris, indiferent de natura acestuia:
i申 un exemplar 40
i申 pentru fiecare exemplar in plus 10

2. Legalizarea semnaturii traducatorului 40
3.
Legalizarea sigiliului si semnaturii Ministerului Afacerilor Externe de pe actele eliberate
de autoritatile romane, inclusiv de pe declaratiile de chemare, darea de data certa, pentru
fiecare act 30

4. Legalizarea unei copii de pe inscrisuri 10
5.Legalizarea sigiliilor si semnaturilor de pe actele eliberate de autoritatile straine, care
urmeaza sa produca efecte juridice in Romania 30
6. Legalizarea sigiliului si semnaturii autoritatilor competente straine de pe certificatele de
origine a marfurilor, facturile comerciale si de pe orice documente cerute la exportul
marfurilor din si in Romania, in functie de valoarea marfurilor, de fiecare exemplar:
i申 pentru valori de pana la 50.000 euro 300
i申 pentru valori intre 50.001i申100.000 euro 600
i申 pentru valori intre 100.001i申500.000 euro 900
i申 pentru valori intre 500.001i申1.000.000 euro 1.500
i申 pentru valori peste 1. 000.000 euro 3.500+0,1% din valoare


7. Eliberarea unei copii sau unui extras de pe actele aflate in arhivele misiunilor diplomatice
sau oficiilor consulare, de fiecare pagina 10

8. Efectuarea unei traduceri din sau in limba romana, de fiecare pagina 30
9. Certificarea conformitatii cu originalul in limba din care s-a efectuat
traducerea 20
10. Certificarea unor fapte constatate personal de functionarul consular 20
11. Eliberarea unui certificat de cutuma 30
12. Certificarea modificarilor survenite in rolul de echipaj al navelor, inclusiv schimbarea
comandantului de nava 30
13. Prelungirea valabilitatii actelor de conventie ale navelor 30
14. Inregistrarea si vizarea protestului de mare, a jurnalului de bord si a
jurnalului de masini 30
15. Eliberarea permisului provizoriu de nationalitate, pentru navele construite
in strainatate, achizitionate sau carora li se schimba clasa 300


D. Servicii acte de stare civila
1. Inregistrarea nasterii copilului roman nascut in strainatate gratuit
2. Incheierea casatoriei la misiunile diplomatice si oficiile consulare intre
cetateni romani 90
3. Incheierea casatoriei la misiunile diplomatice si oficiile consulare
intre un cetatean roman si un cetatean strain 135
4. Inscrierea certificatelor de nastere si de casatorie eliberate de
autoritatile straine in registrele de stare civila romanesti, in termen de
pana la 6 luni 135
5. Inscrierea certificatelor de deces emise de autoritatile straine in registrele
de stare civila romanesti gratuit
6. Inscrierea certificatelor de nastere si de casatorie eliberate de
autoritatile straine in registrele de stare civila romanesti, in termen
de peste 6 luni 200
7. Inregistrarea cererii pentru eliberarea unui duplicat dupa certificatele
de stare civila romanesti 45
8. Inregistrarea cererii pentru apostilarea certificatelor de
stare civila romanesti 30
9. Eliberarea extraselor de stare civila 30

E. Servicii diverse
1. Inregistrarea cererii pentru redobandirea cetateniei romane 60
2. Inregistrarea cererii privind renuntarea la cetatenia romana 600
3. Eliberarea dovezii de cetatenie 10
4. Inregistrarea cererii pentru identificarea unei persoane in Romania gratuit
5. Procurarea oricaror acte judiciare si extrajudiciare din tara sau
din strainatate, la cererea persoanelor fizice sau juridice 30
6. Primirea in depozit a inscrisurilor si a documentelor prezentate de parti 30
7. Inregistrarea cererii pentru verificarea autenticitatii permisului
de conducere romanesc 30
8. Alte servicii care nu sunt incluse in prezenta lista 30NOTE:

1. Taxa pentru eliberarea unui pasaport sau a oricarui document de calatorie include toate serviciile de legalizare sau certificare prevazute de lege.

2. Taxa pentru inregistrarea certificatelor de stare civila in registrele de stare civila romanesti include toate serviciile de autentificare, legalizare sau certificare prevazute de lege.

3. Misiunile diplomatice si oficiile consulare vor aplica taxele pentru procesarea vizelor stabilite prin acordurile bilaterale dintre Uniunea Europeana si state terte, care pot fi diferite de cele prevazute de prezenta lege.

4. Contravaloarea colantelor de viza si a taxei de urgenta, daca este cazul, sunt incluse in taxa perceputa potrivit lit. B din tabel sau in situatiile prevazute la pct. 3.

5. Pentru succesiunile lichidate prin intermediul misiunilor diplomatice si al oficiilor consulare, fara angajarea de avocat, valorificarea de bunuri sau valori, se percepe o taxa de 10% din sumele efectiv realizate.

6. Sumele in valuta reprezentand cheltuielile de deplasare a functionarilor consulari legate de realizarea atributiilor prevazute la pct. 5, comunicarile telefonice, telex, fax, corespondenta prin posta, precum si orice cheltuieli ocazionate de prestarea serviciilor consulare se incaseaza separat de taxele consulare stabilite potrivit legii, iar cu contravaloarea acestora se reintregesc fondurile in valuta alocate prin bugetul de stat misiunilor diplomatice si oficiilor consulare unde s-au incasat.

7. Taxa stabilita la pct. 3 al lit. B din anexa nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare si a taxelor percepute pentru prestarea acestora, aprobata cu modificari prin Legea nr. 89/1993, cu modificarile si completarile ulterioare, privind prelungirea dreptului de sedere temporara a cetatenilor straini, inclusiv in cazul prelungirii dreptului de sedere temporara a fiecarei persoane incluse in pasaportul titularului, se percepe in acelasi cuantum cu cel prevazut pentru taxa de la pct. 4 al lit. B din tabel, echivalentul in lei, raportat la cursul oficial al Bancii Nationale a Romaniei la data efectuarii platii, fara a se percepe nicio alta taxa suplimentara.

8. De la data la care Romania va adera la Spatiul Schengen, se va aplica integral Codul comunitar de vize, dispozitiile prevazute la pct. 2 si 5 ale lit. B din tabel devenind inaplicabile."

Art. II
Normele metodologice privind incasarea taxelor consulare si controlul incasarilor rezultate se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe, in termen de 20 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

Art. III
Prezenta lege intra in vigoare la 10 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.Comentează: Legea 78/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe si nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate
Consultă un avocat online
Fill out my online form.
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.
Legislaţie

Legea nr. 233/2019 pentru modificarea Legii 190/2019 privind punerea in aplicarea a Regulamentului GDPR
Legea nr. 233/2019 pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 190/2018 privind masuri de pune ...

Procedura de anulare a obligatiilor de plata catre AJOFM, AMOFM, CRFPA
Procedura de anulare a obligatiilor de plata accesorii, in conformitate cu prevederile cap. II - Anu ...

OUG 68/2019 privind reorganizarea Guvernului Romaniei
ORDONANTA DE URGENTA nr. 68 din 6 noiembrie 2019 privind stabilirea unor masuri la nivelul administr ...

Ordonanta de urgenta nr. 70/2019 privind unele masuri aplicabile in cazul unui Brexit fara un acord
Ordonanta de urgenta nr. 70/2019 privind unele masuri aplicabile in cazul retragerii Regatului Unit ...

Regulamentul de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise in domeniul de activitate al A.N.R.S.C.
Regulamentul de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise in dom ...

Decizia ANCOM nr. 1012/2019 - modificarea Deciziei 160/2015 privind stabilirea unor masuri adresate utilizatorilor finali cu dizabilitati
Decizia nr. 1012/2019 pentru modificarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale pentru Adminis ...

Normele privind analizele deterministe de securitate nucleara pentru instalatiile nucleare, din 22.10.2019
Publicate in Monitorul Oficial nr. 876 din 31.10.2019 ...

Legea nr. 197/2019 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea si finantarea rezidentiatului
Publicata in Monitorul Oficial nr. 877 din 31.10.2019. ...

Legea nr. 193/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
Publicata in Monitorul Oficial nr. 873 din 30.10.2019. ...Articole Juridice

Obligarea unui stat la plata unor sanctiuni pecuniare pentru neexecutarea unei hotarari anterioare a Curtii de Justitie a Uniunii Europene
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Produsele alimentare originare din teritorii ocupate de Statul Israel trebuie sa poarte mentiunea teritoriului lor de origine
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Cand un calator urca la bordul unui tren fara legitimatie de transport, acesta incheie un contract cu operatorul de transport
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Incidenta Deciziei CCR nr. 279/2015 asupra contractelor de munca suspendate la data pronuntarii. Neretroactivitate si neconstitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Raspunderea administrativa in Codul Administrativ (VII)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Criterii jurisprudentiale in stabilirea daunelor morale de catre instantele de judecata
Sursa: Irina Maria Diculescu

Deconcentrarea administrativa principiu al administratiei publice in Codul Administrativ. Serviciile publice deconcentrate (VI)
Sursa: Irina Maria DiculescuJurisprudenţă

Decizia CCR nr. 657/2019 referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a sintagmei "pe baza de abonament" - Legea 1/2011
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect p
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

RIL - Decizia ICCJ 2/2019 - tribunalele specializate sunt competente sa solutioneze apelurile in cererile formulate in procedura executarii silite in
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Hotararea in Cauza Deaconu impotriva Romaniei din 29.01.2019
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Decizia CCR nr. 466/2019 - admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul pen
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

ICCJ - Actul de control efectuat de Curtea de Conturi nu marcheaza inceputul termenului de prescriptie a actiunii pentru raspunderea patrimoniala a sa
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Hotararea in Cauza Ana Ionescu si altii impotriva Romaniei, din 26.02.2019
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Ştiri Juridice

Salariul minim diferentiat pentru studii superioare o sa dispara. Care va fi salariul minim in anul 2020
26 Nov 2019 | 358