Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Integral: HG 857/2011 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele din domeniul sanatatii publice

INTEGRAL: HG 857/2011 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele din domeniul sanatatii publice


Hotararea Guvernului nr. 857/2011 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele din domeniul sanatatii publice

Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Nr. 621, din 1 septembrie 2011.


In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 2 din Legea nr. 254/2010 pentru abrogarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale de igiena si sanatate publica, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

CAPITOLUL I Dispozitii generale

Art. 1. - In intelesul prezentei hotarari, expresiile si termenii de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) norme din domeniul sanatatii publice - set de reguli, standarde si criterii, cu caracter obligatoriu, stabilite pe componente specifice domeniului sanatatii publice, aflate in competenta de reglementare a Ministerului Sanatatii, potrivit prevederilor art. 10 alin. (1) si (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) unitati - institutii din sectorul public sau privat, regii autonome, companii nationale si societati comerciale cu capital de stat, privat sau mixt, societati cooperative, organizatii neguvernamentale, precum si alte persoane juridice, constituite si organizate potrivit legii;
c) unitati sanitare - spitalele si celelalte unitati sanitare cu paturi definite in art. 172 din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cabinetele medicale si de medicina dentara, ambulatoriile de specialitate, dispensarele, laboratoarele de analize medicale, indiferent de modul de organizare si subordonare, din sectorul public si privat;
d) activitate de control in sanatatea publica - actiunea de verificare a respectarii reglementarilor cuprinse in normele prevazute la lit. a), realizata potrivit prevederilor art. 10 alin. (3) si art. 26 din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 2. - In sensul prezentei hotarari, abrevierile utilizate au urmatorul inteles:
a) UPU - unitate de primiri urgente;
b) CPU - compartiment de primiri urgente;
c) SMURD - Serviciul Mobil de Urgenta, Reanimare si Descarcerare;
d) CNAS - Casa Nationala de Asigurari de Sanatate;
e) HACCP - Sistemul de Management al Sigurantei Alimentelor.

CAPITOLUL II Contraventii la normele generale de igiena privind functionarea unitatilor cu risc pentru sanatatea populatiei, precum si privind conformitatea produselor


Art. 3. -
(1) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amenda de la 20.000 lei la 40.000 lei pentru persoanele juridice urmatoarele fapte:
a) absenta autorizatiei sanitare de functionare pentru obiectivele ce desfasoara activitati cu risc pentru starea de sanatate a populatiei, supuse procedurii de autorizare sanitara, conform reglementarilor legale in vigoare;
b) functionarea obiectivelor dupa emiterea, in conditiile legii, a deciziei de suspendare a activitatii sau, dupa caz, de retragere a autorizatiei sanitare de functionare;
c) neremedierea deficientelor constatate cu ocazia efectuarii controlului in domeniul sanatatii publice si care pot aduce atingere sanatatii publice;
d) nesolicitarea avizului, absenta notificarii si nerespectarea prevederilor specifice de notificare sau avizare pentru produsele care sunt supuse acestor proceduri;
e) nerespectarea obiectului de activitate inscris in certificatul constatator sau in autorizatia sanitara de functionare;
f) nerespectarea termenelor de remediere a neconformitatilor asumate in planul de conformare, aprobat de catre autoritatea teritoriala de sanatate publica;
g) lipsa documentelor de reglementare sanitara, precum certificatul constatator, autorizatiile sanitare de functionare si alte asemenea documente prevazute de legislatia in vigoare, pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire si pentru functionarea obiectivelor care desfasoara activitati cu risc pentru starea de sanatate a populatiei, conform legislatiei in vigoare;
h) neindeplinirea conditiilor de functionare prevazute de normele legislatiei sanitare, conform declaratiei pe propria raspundere, asumata de catre operatorii economici, persoane juridice sau persoane fizice, a caror activitate se desfasoara in baza declaratiei pe propria raspundere
(2) Contraventiile prevazute la lit. c), f) si h) se sanctioneaza si cu sanctiunea complementara constand in anularea autorizatiei sanitare de functionare.

Art. 4. - Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 25.000 lei urmatoarele fapte savarsite de persoanele juridice:
a) nerespectarea cerintelor generale si specifice prevazute de normele legale in vigoare privind conformitatea produselor, in vederea asigurarii protectiei sanatatii publice;
b) neindeplinirea masurilor, a recomandarilor si a termenelor stabilite de catre persoanele imputernicite din cadrul autoritatii de sanatate publica teritoriale;
c) neanuntarea autoritatii de sanatate publica teritoriala cu privire la orice modificare intervenita in obiectul de activitate sau in structura spatial functionala a compartimentelor si serviciilor din unitatile sanitare fata de conditiile de la data eliberarii autorizatiei sanitare;
d) nerespectarea dispozitiilor legale in vigoare privind avizarea publicitatii produselor, precum si a campaniilor de informare, educare si comunicare cu privire la teme care privesc sanatatea publica.

Art. 5. - Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice angajarea si/sau mentinerea in unitatile care desfasoara activitate de productie si de comercializare a produselor alimentare, de alimentatie publica si colectiva, servicii si productie de apa potabila, precum si servicii de intretinere corporala a personalului fara certificatul de instruire profesionala privind insusirea notiunilor fundamentale de igiena, conform reglementarilor legale in vigoare.

CAPITOLUL III Contraventii la normele de igiena referitoare la mediul de viata si de munca

Art. 6. - Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 1.500 lei la 3.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice urmatoarele fapte:
a) neaplicarea de catre persoanele juridice a normelor igienico-sanitare in vigoare care reglementeaza gestionarea apelor uzate si a deseurilor;
b) producerea de zgomot, vibratii, mirosuri, praf, fum, gaze toxice sau iritante care depasesc limitele maxime stabilite de normele de igiena in vigoare si care pot crea riscuri pentru sanatatea comunitara ori nerespectarea conditiilor impuse prin studiile de impact pentru diminuarea riscurilor privind sanatatea populatiei;
c) nerespectarea de catre persoanele fizice si juridice a normelor de igiena in vigoare care reglementeaza zonele de locuit sau nerespectarea conditiilor impuse prin studiile de impact pentru diminuarea riscurilor, daca activitatea unitatilor creeaza riscuri pentru sanatatea publica;
d) nerespectarea distantelor minime de protectie sanitara stabilite prin normele de igiena in vigoare referitoare la zonele de locuit;
e) nerespectarea normelor de igiena impuse de reglementarile legale in vigoare privind zonele de protectie sanitara definite conform normelor legislatiei sanitare;
f) neasigurarea si/sau neaplicarea masurilor si mijloacelor necesare pentru limitarea nocivitatilor in zonele de locuit la valorile stabilite in normele in vigoare.

CAPITOLUL IV Contraventii la normele de igiena referitoare la aprovizionarea cu apa a populatiei

Art. 7. - Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 4.000 lei la 10.000 lei urmatoarele fapte savarsite de persoanele juridice:
a) neintocmirea de catre producatorii si distribuitorii de apa din sistemul public a regulamentului de exploatare, functionare si intretinere a instalatiilor centrale de aprovizionare cu apa pentru consum uman, precum si nerespectarea prevederilor cu caracter sanitar stabilite prin acest regulament;
b) neasigurarea mentinerii starii de curatenie pe intreg teritoriul uzinelor/statiilor de producere a apei pentru consum uman, atat in cladirile cu diferite instalatii, cat si pe terenul din zona de protectie sanitara;
c) neremedierea deficientelor tehnice si neintretinerea salubritatii rezervoarelor de inmagazinare, a hidrantilor, statiilor de pompare, clorinare si a retelelor de distributie din unitatile de producere sau de distributie a apei pentru consum uman, inclusiv din interioarele cladirilor de interes public;
d) neanuntarea autoritatii de sanatate publica teritoriale despre producerea de avarii in cadrul uzinelor sau statiilor de producere a apei pentru consum uman ori despre interventiile la nivelul retelelor de distributie a apei, oprirea sau intermitenta distributiei apei in retea, precum si neinformarea populatiei despre programul de furnizare a apei;
e) neefectuarea de catre producatorii/distribuitorii de apa potabila a monitorizarii de control sau efectuarea monitorizarii de control de catre laboratoare neinregistrate la Ministerul Sanatatii pentru controlul oficial al calitatii apei potabile;
f) neasigurarea finantarii monitorizarii de audit al calitatii apei potabile de catre producatorii/distribuitorii de apa potabila;
g) neasigurarea conformarii la parametrii de calitate a apei potabile;
h) nesolicitarea de catre producatorii/distribuitorii de apa a acordarii derogarii prevazute de legislatia in vigoare in cazul in care furnizeaza o apa a carei calitate nu este conforma in cazul unuia sau mai multor parametri chimici;
i) neasigurarea populatiei cu apa corespunzatoare din punctul de vedere al conditiilor de calitate prevazute in legislatia specifica in vigoare la locul de munca de catre angajator, in colectivitati temporare de catre organizator sau in caz de calamitati naturale, dezastre si accidente de catre autoritatile publice locale in colaborare cu operatorii de apa;
j) darea in consum public ca apa pentru consum uman a apei care nu corespunde conditiilor de potabilitate prevazute in reglementarile legale in vigoare;
k) efectuarea de racorduri, comunicatii si legaturi ale retelelor de apa pentru consum uman cu oricare alte retele de apa nepotabila;
l) neasigurarea tehnologiilor de tratare a apelor de suprafata pentru apa furnizata pentru consum uman;
m) nerespectarea masurilor impuse prin prevederile legale in vigoare privind protejarea surselor de apa folosite la producerea apei pentru consum uman, uzinelor de apa, rezervoarelor de inmagazinare, statiilor de pompare, dezinfectie si a retelelor de distributie;
n) absenta dezinfectantului la intrarea in reteaua de distributie sau la capetele de retea ale sistemelor publice de alimentare cu apa in cazul in care apa folosita ca sursa este o apa de suprafata sau o apa de profunzime care necesita dezinfectie;
o) nemarcarea vizibila a surselor si a retelelor de apa care nu corespund conditiilor de calitate a apei pentru consum uman din incinta unitatilor de orice fel si a locurilor publice;
p) neefectuarea monitorizarii surselor care asigura apa potabila in mediul rural exploatate in sistem local prin prelevare de probe de apa si analize de laborator la intervalul decis de catre autoritatea de sanatate publica judeteana.

Art. 8. - Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amenda de la 3.000 lei la 8.000 lei pentru persoanele juridice urmatoarele fapte:
a) neasigurarea de catre persoanele juridice care produc sau distribuie apa pentru consum uman a calitatii si cantitatii apei potabile corespunzatoare cerintelor, stabilite potrivit reglementarilor legale in vigoare, precum si a transportului si distribuirii acesteia in conditii corespunzatoare;
b) neasigurarea de catre persoanele juridice care produc si/sau distribuie apa pentru consum uman a rezervei de apa pentru populatie care sa acopere necesarul minim pentru 12 ore in caz de avarie;
c) neasigurarea de catre proprietarii cladirilor sau de catre persoanele fizice si juridice care administreaza unitatile de folosinta publica a intretinerii instalatiilor interioare de distribuire a apei, astfel incat sa nu se modifice calitatea acesteia si sa nu fie afectata starea de sanatate a consumatorilor;
d) neasigurarea de catre producator ori distribuitor a presiunii necesare ascensiunii apei pana la ultimul nivel al cladirilor sau constructiilor ori neasigurarea de catre proprietarii acestora a instalatiilor necesare ascensiunii apei pentru consum uman pana la ultimul nivel, precum si mentinerea in stare de nefunctionare a acestor instalatii;
e) neamenajarea in locuri de mare aglomerare, precum piete, targuri, parcuri, trasee turistice, strazi cu mare circulatie, gari, autogari, stadioane si alte asemenea locuri, sau in incinta marilor obiective socioculturale de catre organizatori sau de catre persoanele juridice titulare a surselor de apa pentru consum uman corespunzatoare calitativ, in conformitate cu normele si reglementarile legale in vigoare.

Art. 9. - Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 lei la 7.000 lei urmatoarele fapte savarsite de persoane juridice:
a) neasigurarea dezinfectiei eficiente a apei produse si/sau distribuite populatiei ca apa pentru consum uman, conform reglementarilor legale in vigoare;
b) neefectuarea dezinfectarii corespunzatoare a apei pentru primele cantitati de apa distribuite dupa o intrerupere in distributie sau in una dintre urmatoarele situatii: (i) inainte de darea in exploatare a instalatiilor noi ori dupa modificari ale procesului tehnologic sau dupa remedieri, revizii ori reconditionari; (ii) cand nu exista garantia securitatii retelei de distributie, ceea ce ar putea conduce la contaminarea apei din retea; (iii) in situatii epidemiologice cu risc de transmitere a bolilor infectioase;
c) neasigurarea de catre producatorii si distribuitorii de apa pentru consum uman a unei rezerve de produse biocide si de coagulant pentru minimum 30 de zile de functionare a unitatii;
d) nerespectarea reglementarilor legale in vigoare de catre producatorii si/sau distribuitorii de apa pentru consum uman privind utilizarea materialelor de constructie, a tehnologiilor de tratare, a reactivilor, a produselor, a conductelor, a tevilor, a accesoriilor si a dispozitivelor ori a aparatelor de masurare.

Art. 10. - Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 lei la 5.000 lei urmatoarele fapte savarsite de persoanele juridice:
a) producerea si imbutelierea apei de baut necorespunzatoare conditiilor de calitate pentru apa de consum uman, precum si neefectuarea controlului calitatii apei de catre producatorii de apa de baut imbuteliata;
b) imbutelierea de catre producatori in conditii neigienice a apei pentru consum uman, precum si imbutelierea apelor de consum uman in ambalaje de unica folosinta in absenta declaratiei de conformitate si a rapoartelor de incercari;
c) utilizarea pentru imbutelierea apei pentru consum uman a recipientelor din material reciclat obtinut in urma unui proces tehnologic de reciclare neautorizat, conform normelor in vigoare;
d) neutilizarea la transportul apei pentru consum uman a containerelor fabricate din materiale conform reglementarilor legale in vigoare;
e) comercializarea fara notificare de ape potabile imbuteliate, altele decat cele minerale sau cele de izvor;
f) nerespectarea conditiilor de etichetare pentru apele potabile imbuteliate, altele decat cele minerale sau cele de izvor;
g) nerespectarea reglementarilor legale in vigoare privind utilizarea materialelor de constructie, a reactivilor si a substantelor folosite in instalatiile de imbuteliere a apei pentru consum uman.

Art. 11. - Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 lei la 5.000 lei nerespectarea de catre persoanele juridice a reglementarilor legale privind amplasarea si construirea fantanilor publice.

CAPITOLUL V Contraventii la normele de igiena privind colectarea si indepartarea reziduurilor

Art. 12. - Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 1.500 lei la 3.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amenda de la 2.500 lei la 5.000 lei pentru persoanele juridice urmatoarele fapte:
a) neintretinerea in permanenta stare de functionare si de curatenie a instalatiilor sanitare interioare din unitati, mijloace de transport si locuinte de catre operatorii economici, asociatiile de locatari/proprietari sau persoanele fizice;
b) neremedierea operativa de catre proprietarii imobilelor a avariilor instalatiilor de apa si canal din incinta acestora si/sau neevacuarea apelor care se acumuleaza in subsolurile imobilelor;
c) depozitarea direct pe sol a dejectiilor animaliere de catre operatorii economici, asociatiile de locatari/proprietari sau persoanele fizice.

Art. 13. - Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 2.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amenda de la 2.000 lei la 4.000 lei pentru persoanele juridice urmatoarele fapte:
a) amplasarea de catre asociatiile de locatari/proprietari, de locatarii gospodariilor individuale, proprietarul sau administratorul unitatilor de orice fel a closetelor la o distanta mai mica fata de fantanile publice ori individuale decat cea prevazuta prin normele de igiena in vigoare;
b) neintretinerea si nedezinfectarea de catre asociatiile de locatari/proprietari, de locatarii gospodariilor individuale, proprietarul sau administratorul unitatilor de orice fel a closetelor amplasate in apropierea fantanilor publice ori individuale;
c) neevacuarea periodica si ori de cate ori este necesar a continutului instalatiilor mici de colectare a apelor uzate, administrate de persoane fizice sau juridice;
d) folosirea in alte scopuri a utilajelor si mijloacelor de transport pentru colectarea si transportul reziduurilor solide si a apelor uzate fecaloid-menajere;
e) neintretinerea utilajelor si mijloacelor de transport pentru colectarea si transportul reziduurilor solide si a apelor uzate fecaloid-menajere in stare permanenta de functionare prin reparare, spalare si dezinfectie;
f) neracordarea instalatiei de canalizare interioara a locuintelor de catre proprietarii acestora la reteaua publica de canalizare, acolo unde exista retea, sau neasigurarea colectarii apelor uzate fecaloid-menajere in instalatii proprii;
g) nerespectarea de catre serviciile de salubritate a normelor de igiena privind intretinerea curateniei strazilor, parcurilor, pietelor si a altor locuri publice si/sau neridicarea cu regularitate a deseurilor menajere si stradale;
h) neasigurarea de catre organizatori a dotarii si amplasarii de WC-uri mobile in locuri aglomerate cu ocazia unor zile festive si serbari campenesti, expozitii, targuri, oboare si altele, care sa fie plasate in apropierea locului de desfasurare a activitatii, usor de transportat la locul de golire, usor de curatat si de dezinfectat.

Art. 14. - Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 lei la 3.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amenda de la 3.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele juridice urmatoarele fapte:
a) utilizarea reziduurilor fecaloid-umane la fertilizarea terenurilor agricole, in situatia in care pe aceste terenuri se cultiva fructe sau legume care se consuma in stare cruda;
b) indepartarea materialului rezultat in urma vidanjarii, deseurilor solide menajere, industriale, de grajd, de strada, a cadavrelor de animale si a deseurilor toxice si periculoase pe alte locuri decat cele stabilite de legislatia in vigoare si prin alte sisteme decat cele admise de normele sanitare in vigoare;
c) nerespectarea normelor in vigoare privind colectarea, tratarea si evacuarea apelor uzate provenite din unitatile sanitare, precum si de la orice unitati care prin specificul lor contamineaza aceste ape;
d) neintretinerea canalelor deschise in stare permanenta de functionare prin curatarea si repararea defectiunilor;
e) desfiintarea si schimbarea destinatiei unui cimitir uman, cu stramutarea tuturor osemintelor, inaintea trecerii unei perioade de 30 de ani de la ultima inhumare;
f) lipsa dotarii cu grup sanitar a locuintelor si a unitatilor de orice fel;
g) neevacuarea de catre unitatile de salubritate a reziduurilor menajere in maximum doua zile in perioada 1 aprilie-1 octombrie si in cel mult 3 zile in restul anului;
h) raspandirea neorganizata, direct pe sol sau in bazinele naturale, a apelor uzate menajere si industriale si/sau deversarea acestor ape in zona de protectie sanitara a surselor si instalatiilor centrale de alimentare cu apa;
i) neindepartarea apelor uzate menajere provenite de la locuintele neracordate la un sistem de canalizare prin vidanjarea foselor septice proiectate, executate, amplasate, exploatate si intretinute conform normelor in vigoare, precum si deversarea lor in locuri neautorizate in acest scop.

CAPITOLUL VI Contraventii la normele de igiena privind unitatile de folosinta publica

Art. 15. - Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 3.500 lei urmatoarele fapte savarsite de persoane juridice:
a) neafisarea la loc vizibil a masurilor de igiena si a modului de utilizare ce trebuie respectate de cei care folosesc bazine de inot, stranduri si piscine de catre cei care exploateaza aceste obiective;
b) lipsa de supraveghere a respectarii masurilor de igiena si a modului de utilizare ce trebuie respectate de cei care folosesc bazine de inot, stranduri si piscine de catre cei care exploateaza aceste obiective;
c) neintretinerea si nefolosirea in permanenta stare de curatenie a echipamentului de lucru si de protectie utilizat de catre personalul angajat, in functie de domeniul de activitate si reglementarile legale in vigoare;
d) nedotarea grupurilor sanitare publice sau din unitatile de folosinta publica cu materiale si mijloace adecvate pentru igiena individuala a utilizatorilor, precum si neintretinerea acestora in permanenta stare de curatenie de catre proprietar sau administrator.

Art. 16. - Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 800 lei si 1.600 pentru persoanele fizice, respectiv cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele juridice urmatoarele fapte:
a) neasigurarea in orice unitate de folosinta publica a lenjeriei curate, dezinfectate si calcate, schimbata dupa fiecare persoana, precum si nerespectarea circuitului acesteia;
b) neintretinerea de catre proprietar sau administrator in stare de functionare si curatenie a instalatiilor interioare de distributie a apei potabile si de evacuare a apelor uzate din unitatile de folosinta publica;
c) neasigurarea in incaperile de dormit ale colectivitatilor temporare a suprafetei si cubajului de aer pentru un pat prevazute de normele in vigoare;
d) neasigurarea si neutilizarea in unitatile de cazare a inventarului moale si/sau a lenjeriei de pat necesare pentru persoanele cazate;
e) nerespectarea in unitatile de cazare a normelor de igiena in vigoare privind schimbarea lenjeriei si respectarea circuitului acesteia;
f) lipsa sau asigurarea in cantitati insuficiente din/in dotarea unitatilor a produselor biocide si a celor de curatare;
g) neutilizarea corecta sau conform instructiunilor producatorului a produselor biocide si/sau nepastrarea acestora in conditii care sa previna modificarile fizico-chimice si ale proprietatilor biocide ale produselor;
h) utilizarea produselor biocide neavizate conform legislatiei in vigoare sau cu termen de valabilitate expirat;
i) neefectuarea reparatiilor necesare bunei functionari a unitatilor de folosinta publica;
j) nerespectarea instructiunilor si recomandarilor privind manipularea, transportul, desfacerea si depozitarea produselor cosmetice, care sa permita mentinerea stabilitatii parametrilor calitativi si a salubritatii acestora;
k) comercializarea sau utilizarea produselor cosmetice cu termen de valabilitate expirat;
l) nedotarea unitatilor de folosinta publica cu grupuri sanitare accesibile publicului;
m) neasigurarea apei reci si calde curente in unitati, in conditiile stabilite prin reglementarile legale in vigoare;
n) refolosirea materialelor de unica utilizare.

Art. 17. - Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 lei la 6.000 lei urmatoarele fapte savarsite de persoanele juridice:
a) utilizarea apei care nu corespunde normelor de calitate, conform reglementarilor legale in vigoare, pentru bazine de inot, stranduri, piscine, bai publice, bai, chiuvete, spalatorii din unitatile de folosinta publica, inclusiv din mijloacele de transport;
b) nerespectarea normelor de igiena privind intretinerea, spalarea si dezinfectarea bazinelor de inot, a strandurilor si a piscinelor, prin neprimenirea si nedezinfectia apei, corespunzator normelor de igiena;
c) functionarea bazinelor de inot, a strandurilor si a piscinelor fara anexe, precum puncte de prim ajutor, vestiare, grupuri sanitare separate pe sexe, conform numarului prevazut de normele in vigoare, in raport cu capacitatea unitatii;
d) neasigurarea intretinerii constructiilor bailor publice si a instalatiilor aferente acestora si/sau a starii de curatenie, in conditiile stabilite prin normele de igiena in vigoare;
e) lipsa buletinelor de analiza privind calitatea apei de imbaiere conform cerintelor stabilite de normele in vigoare;
f) amenajarea strandurilor, piscinelor si bazinelor de inot fara respectarea conditiilor stabilite prin normele de igiena in vigoare privind amplasarea si dotarea lor;
g) instalarea de campinguri fara respectarea conditiilor stabilite prin normele de igiena in vigoare privind amplasarea si dotarea cu anexe sanitare si capacitatea acestora.

Art. 18. - Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 3.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice urmatoarele fapte:
a) neefectuarea sterilizarii si pastrarii sterilitatii instrumentarului, dispozitivelor si materialelor sanitare la organizarea activitatilor propriu-zise de sterilizare, precum si a activitatilor conexe privind spalarea, decontaminarea, impachetarea si stocarea in cadrul cabinetelor medicale, conform reglementarilor legale in vigoare;
b) nerespectarea circuitelor functionale din cadrul cabinetelor medicale si utilizarea necorespunzatoare a spatiilor anume desemnate, conform reglementarilor legale in vigoare;
c) neasigurarea lantului de frig in cadrul cabinetelor medicale, conform reglementarilor legale in vigoare;
d) nerespectarea normelor igienico-sanitare pentru cabinetele medicale si de medicina dentara, indiferent de profil, conform reglementarilor legale in vigoare: (i) neasigurarea cu apa potabila si neracordarea la reteaua de canalizare a localitatii; (ii) gestionarea necorespunzatoare a deseurilor rezultate in urma activitatilor medicale; (iii) neasigurarea unui microclimat corespunzator; (iv) neasigurarea iluminarii naturale si artificiale necesare desfasurarii in conditii optime a activitatii medicale si de medicina dentara; (v) neasigurarea limitarii zgomotului sub normele admise si/sau neasigurarea protectiei antifonice eficiente in interiorul si in afara cabinetelor; (vi) neasigurarea cu materiale pentru efectuarea curateniei; (vii) neasigurarea cu dezinfectante, antiseptice si decontaminante autorizate/inregistrate de Comisia Nationala pentru Produse Biocide si/sau nefolosirea acestora conform instructiunilor de utilizare, la concentratiile si timpii de utilizare specificati de producator; (viii) neasigurarea de echipament de protectie specific pentru intregul personal, in conformitate cu legislatia in vigoare; (ix) neasigurarea instruirii permanente a personalului medico-sanitar privind precautiile universale;
e) nerespectarea baremelor minime de dotare a cabinetelor medicale de medicina a muncii, conform reglementarilor legale in vigoare.

Art. 19. - Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei urmatoarele fapte savarsite de persoanele juridice:
a) nerespectarea circuitelor functionale din cadrul laboratoarelor de analize medicale conform reglementarilor legale in vigoare;
b) nerespectarea desfasurarii in conditii de siguranta si calitate a activitatilor din cadrul laboratoarelor de analize medicale, a spatiului si a conditiilor de mediu necesare functionarii acestora, conform reglementarilor legale in vigoare;
c) dotarea necorespunzatoare a laboratoarelor de analize medicale conform reglementarilor legale in vigoare;
d) nerespectarea managementului calitatii in laboratoarele de analize medicale conform reglementarilor legale in vigoare.

Art. 20. - Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 3.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice urmatoarele fapte:
a) nerespectarea criteriilor stabilite pentru furnizorii de ingrijiri la domiciliu, conform reglementarilor legale in vigoare;
b) lipsa autorizatiei de functionare sau a autorizatiei de libera practica pentru persoanele fizice si juridice in domeniul ingrijirilor la domiciliu, conform reglementarilor legale in vigoare.

Art. 21. - Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 3.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amenda de la 7.000 lei la 15.000 lei pentru persoanele juridice urmatoarele fapte:
a) neefectuarea sau nepastrarea inregistrarilor obligatorii in cadrul cabinetelor de infrumusetare corporala conform cerintelor stabilite de normele de igiena in vigoare;
b) neraportarea sau intarzierea raportarii catre autoritatile de sanatate publica a incidentelor aparute in cadrul cabinetelor de infrumusetare corporala conform cerintelor stabilite de normele de igiena in vigoare;
c) utilizarea creioanelor hemostatice sau alaunului in cabinetele de infrumusetare corporala si utilizarea colorantilor si anestezicelor neautorizate in cabinetele de piercing si tatuaj;
d) neinformarea clientului asupra procedurilor si a efectelor adverse, precum si neafisarea situatiilor in care procedura de tatuare, micropigmentare si/sau piercing poate avea efecte negative asupra sanatatii clientului;
e) neaplicarea regulii de semnare a declaratiei pe propria raspundere de catre clientii carora li se efectueaza piercing sau/si tatuaj ori neefectuarea inregistrarilor in registrul de evidenta a procedurilor conform normelor de igiena in vigoare aplicabile cabinetelor de infrumusetare corporala;
f) functionarea cabinetelor de infrumusetare corporala fara a avea in dotarea acestora trusa de prim ajutor;
g) lipsa din dotarea cabinetelor de infrumusetare corporala a substantelor dezinfectante si a echipamentelor de sterilizare pentru instrumentarul utilizat;
h) neefectuarea curatarii si dezinfectiei dupa fiecare client a instrumentarului utilizat in cabinetele de infrumusetare corporala sau refolosirea instrumentarului de unica folosinta;
i) folosirea in cabinetele de infrumusetare corporala a instrumentarului taietor-intepator fara sterilizare prealabila;
j) lipsa evidentei si a controlului eficientei sterilizarii instrumentarului utilizat in cadrul cabinetelor de infrumusetare corporala;
k) acordarea de servicii in cabinetele de infrumusetare corporala persoanelor care sufera de boli transmisibile ale pielii, parului sau unghiilor;
l) lipsa si nefolosirea partiala sau totala a echipamentului de protectie de catre personalul din cabinetele de infrumusetare corporala;
m) nemarcarea datei de deschidere a produsului cosmetic cu valabilitatea limitata, indicata prin perioada de dupa deschiderea acestuia, de catre personalul cabinetelor de infrumusetare corporala care utilizeaza produsul respectiv;
n) nerespectarea de catre personalul cabinetelor de infrumusetare corporala a interdictiei de efectuare a procedurilor de piercing corporal la persoanele sub 16 ani si a tatuajelor la persoanele sub 18 ani, stabilita de reglementarile legale in vigoare;
o) utilizarea de catre operator in cadrul cabinetelor de infrumusetare corporala a bijuteriilor care contin nichel sau alte substante si metale toxice;
p) achizitionarea bijuteriilor fara certificate de calitate in vederea utilizarii in cadrul cabinetelor de infrumusetare corporala;
q) utilizarea de catre operatori in cabinetele de infrumusetare corporala a unor pigmenti si coloranti nepermisi conform prevederilor legale in vigoare;
r) achizitionarea de pigmenti si coloranti fara certificate de calitate in vederea utilizarii in cadrul cabinetelor de infrumusetare corporala;
s) administrarea anestezicelor injectabile si indepartarea tatuajelor de catre alte persoane decat cadre medicale specializate; s) functionarea cabinetelor de infrumusetare corporala fara a avea dotarile necesare colectarii, indepartarii si neutralizarii deseurilor stabilite conform normelor in vigoare;
t) utilizarea in cadrul cabinetelor de infrumusetare corporala a aparaturii cu nerespectarea recomandarilor si instructiunilor prevazute de producator in cartea tehnica a aparaturii utilizate.

CAPITOLUL VII Contraventii la normele privind sistemul national de asistenta medicala de urgenta si de prim ajutor calificat

Art. 22. -
(1) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 1.500 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amenda de la 10.000 lei la 15.000 lei pentru persoanele juridice urmatoarele fapte:
a) nerespectarea obligatiilor stabilite de reglementarile legale in vigoare privind informarea si transmiterea informatiilor minime referitoare la starea pacientului de catre echipajele de prim ajutor calificat si echipajele medicale de urgenta, cu exceptia situatiilor justificate care au impiedicat informarea sau transmisia de date din punct de vedere tehnic, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare;
b) nesolicitarea de catre seful echipajului medical de urgenta a unui echipaj cu nivel de competenta superior, in cazul in care starea pacientului o impune, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare;
c) necompletarea sau completarea incorecta a fisei medicale, conform reglementarilor legale in vigoare, de catre echipajele de interventie din cadrul serviciilor publice si private de urgenta prespitaliceasca;
d) nerespectarea de catre directorul medical al unui serviciu de ambulanta sau de catre medicul sef al unui SMURD a dispozitiilor legale in vigoare privind monitorizarea modului de lucru al echipajelor, stabilirea situatiilor in care s-a depasit competenta unui echipaj, informarea in scris a dispeceratului medical sau a dispeceratului integrat de urgenta, in cazul in care acesta nu se afla in incinta serviciului de ambulanta, asupra nivelului de clasificare al fiecarui echipaj, precum si a modificarilor survenite asupra clasificarii;
e) nerespectarea de catre echipaje a competentelor stabilite conform nivelului la care sunt clasificate;
f) nerespectarea protocoalelor de transfer interclinic al pacientului, conform reglementarilor legale in vigoare;
g) neindeplinirea de catre medicul de garda a oricarei obligatii prevazute de dispozitiile legale in vigoare privind efectuarea garzilor, in structurile de primiri urgente, precum si in serviciile de asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca;
h) neinformarea conducerii spitalului de catre medicul sef al UPU sau CPU cu privire la intarzierile nejustificate sau intarzierile repetate ale unor medici care sunt de garda la spital sau la domiciliul acestora;
i) neacordarea consultului de specialitate unui pacient aflat in stare critica in cadrul UPU sau CPU, conform reglementarilor legale in vigoare;
j) internarea cazurilor cronice sau a cazurilor care nu reprezinta urgente cu indicatii de internare clare prin UPU sau CPU;
k) predarea/preluarea pacientului la UPU sau CPU fara fisa medicala a acestuia, completata de seful echipajului de urgenta prespitaliceasca si semnata de acesta in conformitate cu reglementarile legale in vigoare;
l) nerespectarea obligatiei, potrivit reglementarilor legale in vigoare, privind purtarea uniformei si a echipamentului de protectie la nivelul ambulantei publice
(2) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 1.500 lei in cazul faptelor savarsite de persoanele fizice, respectiv cu amenda de la 10.000 lei la 15.000 lei in cazul faptelor savarsite de persoanele juridice:
a) preluarea pacientului de catre personalul UPU sau CPU intr-un interval de timp mai lung decat cel prevazut de reglementarile legale in vigoare;
b) retinerea echipajelor de urgenta din cadrul serviciilor de ambulanta sau SMURD de catre medicii din UPU ori CPU sau medicii de garda din spital, incalcandu-se astfel reglementarile legale in vigoare;
c) neanuntarea din timp a sosirii si/sau neinformarea asupra datelor clinice despre starea pacientului si tratamentul aplicat acestuia pana la momentul respectiv a personalului din UPU sau CPU de catre echipajele care transporta pacienti aflati in stare critica, conform reglementarilor legale in vigoare;
d) neinformarea in scris a conducerii spitalului de catre medicul sef al UPU sau CPU privind imposibilitatea efectuarii examinarilor minime obligatorii, conform reglementarilor legale in vigoare;
e) retinerea fara intocmirea documentelor de internare, mai mult de 3 ore de la momentul sosirii in UPU, a pacientilor aflati in stare critica de catre medicul sef de garda UPU si/sau de catre medicul sef de garda din sectia de profil, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare;
f) externarea unui pacient din UPU sau CPU fara acordul final al medicului responsabil de tura din cadrul UPU sau CPU, prin semnarea si parafarea fisei individuale a acestuia, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare;
g) externarea la domiciliu a unui pacient din UPU sau CPU la recomandarea unui medic ori a unor medici de garda dintr-o sectie sau din diferite sectii ale spitalului, fara semnatura si parafa acestuia/acestora, insotita de semnatura si parafa medicului sef de tura din cadrul UPU sau CPU;
h) nerespectarea de catre conducerea spitalului si/sau UPU ori CPU a conditiilor minime privind organizarea si dotarea UPU sau CPU, conform reglementarilor legale in vigoare.

Art. 23. - Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 2.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele juridice urmatoarele fapte:
a) nerespectarea obligatiilor impuse de reglementarile legale in vigoare privind activitatea echipajelor de prim ajutor calificat;
b) neindeplinirea de catre medicul/asistentul coordonator din cadrul dispeceratului medical sau al dispeceratului integrat a atributiilor ce ii revin in privinta coordonarii si monitorizarii activitatii de interventie, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare;
c) nerespectarea de catre medicul/asistentul coordonator a protocoalelor si procedurilor stabilite in privinta coordonarii si monitorizarii activitatii de interventie, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare;
d) neasigurarea triajului apelurilor primite prin sistemul de urgenta si nestabilirea prioritatilor in conformitate cu reglementarile legale in vigoare;
e) nerespectarea conditiilor de acordare a consultatiilor la domiciliu si a activitatilor de transport contractate cu CNAS de catre serviciile de ambulanta private;
f) fumatul in autospecialele de interventie si transport ale serviciilor de asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca si transport sanitar publice si private;
g) neasigurarea cu centurile de siguranta a pacientilor si, dupa caz, a insotitorilor acestora, pe targa sau pe scaunele din cabina medicala, inclusiv a cadrelor medicale si/sau paramedicale.

Art. 24. - Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 2.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele juridice urmatoarele fapte:
a) neindeplinirea de catre serviciile de ambulanta private a conditiilor de acordare a asistentei medicale de urgenta la nivel prespitalicesc, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare;
b) utilizarea de catre serviciile de ambulanta private, de serviciile contractate cu CNAS sau cu casele de asigurari de sanatate private a unor reclame care sugereaza gratuitatea asistentei de urgenta sau a consultatiilor;
c) neafisarea conform normelor in vigoare a numarului de apel si a modului de prestare a serviciilor de catre serviciile de asistenta medicala private de urgenta, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare.

Art. 25. -
(1) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 2.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amenda de la 5.000 lei la 15.000 lei pentru persoanele juridice urmatoarele fapte:
a) nerespectarea normelor care reglementeaza acordarea asistentei medicale private de urgenta;
b) nerespectarea cerintelor stabilite de reglementarile legale privind formarea personalului si competenta necesara pentru fiecare categorie de activitate prestata de catre serviciile de ambulanta publice si private, comerciale si nonprofit, inclusiv pentru activitatile finantate prin casele de asigurari de sanatate private ori prin contractare directa cu persoanele fizice sau juridice;
c) nerespectarea reglementarilor legale in vigoare pentru organizarea si functionarea serviciilor publice de ambulanta;
d) angajarea in cadrul serviciilor publice sau private de ambulanta de personal fara certificare si instruire profesionala, conform reglementarilor legale in vigoare;
e) nerespectarea programului si a turelor de lucru in cadrul serviciilor publice de ambulanta diferentiat pe compartimente, conform reglementarilor legale in vigoare;
f) neasigurarea misiunilor de baza specifice compartimentelor din cadrul serviciilor publice de ambulanta, conform reglementarilor legale in vigoare;
g) neasigurarea dotarii specifice a compartimentelor din cadrul serviciilor publice si private SMURD si neasigurarea dotarii specifice a echipajelor din cadrul SMURD, a serviciilor publice de urgenta prespitaliceasca si a serviciilor de ambulanta private, conform reglementarilor legale in vigoare;
h) neasigurarea, de catre unitatile sanitare potential trimitatoare sau primitoare, a accesului personalului medical din cadrul UPU ori CPU la un fax functional 24 de ore din 24, 7 zile din 7;
i) neasigurarea dotarii cu aparate fax functionale si accesibile personalului 24 de ore din 24, 7 zile din 7, in sediile dispeceratelor medicale, ale dispeceratelor integrate, in sediile centrale ale serviciilor de ambulanta judetene si al municipiului Bucuresti si SMURD, inclusiv in toate bazele aeriene de salvare;
j) nepredarea de catre echipajul de urgenta care efectueaza transferul interclinic medicului din unitatea care primeste pacientul a materialelor sanitare si medicamentelor primite de la unitatea sanitara trimitatoare si ramase neutilizate pe timpul transferului si neinregistrarea acestora in fisa pacientului de catre echipajul de transfer, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare;
k) neasigurarea unitatilor sanitare publice, care participa la procesul de dispecerizare a paturilor libere, cu un calculator si o legatura internet in UPU sau CPU ori la nivelul sectiei sau al serviciului care raspunde de actualizarea paturilor libere, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
l) necompletarea datelor privind paturile libere din cadrul unitatilor sanitare, conform prevederilor legale, si nerespectarea normelor de organizare si functionare ale Dispeceratului unic pentru centralizarea paturilor libere si asigurate de catre spitalele prevazute in actele normative in vigoare pentru internarea pacientilor proveniti din UPU sau CPU;
m) neafisarea corespunzatoare in spatiile de triaj si de asteptare din cadrul UPU sau CPU a textului privind modalitatea de acces si triaj, conform dispozitiilor legale in vigoare;
n) externarea pacientului din salonul de observatie fara decizia comisiei mixte alcatuite din reprezentanti ai UPU sau CPU, ai sectiei de specialitate din cadrul spitalului si conducerii spitalului, cu exceptia cazului in care medicul din cadrul UPU ori CPU isi asuma raspunderea externarii singur sau impreuna cu un medic specialist din cadrul unitatii sanitare respective;
o) refuzul preluarii de catre medicul de garda dintr-o sectie de terapie intensiva de profil sau dintr-o sectie de terapie intensiva generala a pacientului aflat in stare critica, in conditiile existentei unei posibilitati de a fi preluat;
p) nepreluarea pacientului din UPU sau CPU cu prioritate, in momentul in care se elibereaza un loc in sectiile de terapie intensiva de profil sau in cele generale, in cazul in care exista pacienti aflati in stare critica, retinuti in UPU;
q) neasigurarea de catre sefii de sectie a numarului de paturi pentru internarea in regim de urgenta a pacientilor proveniti din UPU sau CPU, conform prevederilor legale in vigoare
(2) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 2.000 lei in cazul faptelor savarsite de persoanele fizice, respectiv cu amenda de la 10.000 lei la 25.000 lei in cazul faptelor savarsite de persoanele juridice:
a) nerespectarea dispozitiilor legale in vigoare privind procedura de preluare si internare a cazurilor de urgenta;
b) nerespectarea de catre conducerea unitatii sanitare a conditiilor minime privind organizarea si dotarea UPU sau CPU, conform normelor legale in vigoare.

Art. 26. - Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 1.500 lei la 3.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele juridice urmatoarele fapte:
a) functionarea sistemelor paralele de primiri urgente sub forma unor camere de garda sau sub oricare alta forma in spitalele unde functioneaza UPU sau CPU, cu exceptia cazurilor specifice prevazute de reglementarile legale in vigoare;
b) refuzul acordarii asistentei medicale de urgenta unui pacient de catre un medic din cadrul UPU sau CPU;
c) neremedierea de catre conducerea spitalului a deficientelor care duc la imposibilitatea examinarilor minime obligatorii, conform prevederilor legale in vigoare, in urma sesizarii acestora in scris de catre medicul sef al UPU sau CPU;
d) neasigurarea de catre conducerea spitalului a structurii minime a sistemului de comunicatii care sa permita acordarea asistentei medicale de urgenta, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Art. 27. - Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 1.500 lei la 3.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele juridice urmatoarele fapte:
a) neorganizarea primirii urgentelor in spital, prin sistem de camere de garda, de catre spitalele locale generale care nu pot organiza in structura lor CPU din lipsa de resurse umane si/sau materiale, implicand direct medicii de garda din acel spital;
b) neasigurarea de catre conducerea unitatii sanitare a preluarii cheltuielilor suportate in cadrul UPU sau CPU, pe durata internarii pacientului in salonul de observatie, de catre sectia in care se interneaza pacientul.

Art. 28. - Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 1.500 lei la 3.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele juridice urmatoarele fapte:
a) neasigurarea de catre serviciile de ambulanta publice si private a dotarii ambulantelor cu echipamente, materiale sanitare, medicamente, conform reglementarilor legale in vigoare;
b) reclasificarea echipajelor de interventie de catre conducerea serviciului de ambulanta public/privat la un nivel superior celui autorizat initial, fara obtinerea aprobarii autoritatii de sanatate publica care a emis autorizatia.

Art. 29. - Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 1.500 lei la 3.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amenda de la 10.000 lei la 30.000 lei pentru persoanele juridice urmatoarele fapte:
a) neacordarea asistentei medicale de urgenta unui pacient fara posibilitati de achitare a costurilor aferente stabilizarii, aflat in stare critica sau acuzand simptomatologia unei maladii acute care poate pune viata acestuia in pericol, de catre unitatile sanitare private care au in structura servicii de urgenta, pana la transferarea acestuia in conditii corespunzatoare catre o unitate sanitara publica, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
b) nerespectarea de catre spitalele private a prevederilor legale in vigoare aplicabile spitalelor publice in domeniul asistentei medicale de urgenta, din punctul de vedere al organizarii si dotarii, precum si din punctul de vedere al resurselor umane, in cazul in care au in structura servicii de urgenta.

CAPITOLUL VIII Contraventii la normele privind prevenirea si combaterea

bolilor transmisibile si la normele de igiena pentru unitatile sanitare

Art. 30. - Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei urmatoarele fapte savarsite de persoanele juridice:
a) neasigurarea in fiecare sectie de spitalizare a spatiilor, circuitelor functionale si a conditiilor necesare pentru izolarea bolnavilor care reprezinta surse de boli transmisibile, precum si pentru bolnavii cu receptivitate crescuta la infectii;
b) neasigurarea in unitatile si in spatiile care acorda asistenta medicala si sociala pentru copii a spatiului de cazare si a conditiilor de igiena pentru mame insotitoare, precum si internarea acestora in numar mai mare decat cel stabilit prin structura de paturi aprobata de Ministerul Sanatatii;
c) neasigurarea pentru unitatile sanitare cu paturi, in conditiile stabilite prin normele de igiena in vigoare, a unei rezerve de apa pentru consum uman care sa asigure necesarul pentru o perioada de minimum 12 ore;
d) neasigurarea functionarii sistemului de incalzire si a sistemului de aer conditionat, in vederea asigurarii confortului termic al bolnavilor, potrivit nevoilor lor specifice;
e) neefectuarea periodica sau dupa necesitate a lucrarilor de igienizare si revizuire a instalatiilor si echipamentelor, precum si a lucrarilor de reconditionare si reparare a cladirilor unitatilor sanitare;
f) neasigurarea echipamentului de protectie complet pentru personalul medico-sanitar in conformitate cu normele in vigoare;
g) neutilizarea echipamentului de protectie complet de catre personalul medico-sanitar;
h) nerespectarea masurilor speciale instituite in situatii epidemiologice deosebite;
i) neintocmirea si nerespectarea procedurilor specifice activitatii de curatenie, dezinfectie si sterilizare in unitatile sanitare;
j) neasigurarea de apa rece si calda distribuita prin sistem centralizat la obiectele sanitare amplasate in fiecare incapere in care se acorda asistenta medicala, in spatiile de deservire sanitara a bolnavilor si in serviciile tehnico-medicale si gospodaresti;
k) neasigurarea la nivelul unitatilor sanitare a spatiilor si conditiilor pentru depozitarea produselor, ustensilelor, instrumentarului, lenjeriei, echipamentului de protectie, materialelor sanitare, medicamentelor, reactivilor aflati in stoc, conform prevederilor in vigoare sau instructiunilor producatorului;
l) neasigurarea dotarilor minime obligatorii in sectii si departamente ale unitatii sanitare conform normativelor specifice in vigoare;
m) neasigurarea echipamentelor frigorifice in compartimente ale unitatii sanitare, in situatia in care legislatia le impune.

Art. 31. - Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 600 lei la 1.200 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amenda de la 3.000 lei la 7.500 lei pentru persoanele juridice urmatoarele fapte:
a) nerespectarea modului de colectare pe categorii, de depozitare, transport si tratare a deseurilor provenite din activitatile medicale, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare;
b) absenta evidentelor de gestionare a deseurilor provenite din activitatile medicale la nivelul unitatilor medicale si al celor care asigura transportul, tratarea si incinerarea acestora;
c) inexistenta si, dupa caz, nerespectarea planului intern de gestionare a deseurilor provenite din activitatile medicale;
d) nerespectarea conditiilor de depozitare temporara a deseurilor provenite din activitatile medicale, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare;
e) transportul deseurilor periculoase rezultate din activitatea medicala cu alte mijloace de transport decat cele avizate in acest sens de structurile Ministerului Sanatatii si care nu indeplinesc conditiile stabilite prin normele in vigoare;
f) neasigurarea circuitelor functionale, precum si a gestionarii corecte a deseurilor rezultate din activitatea medicala, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare;
g) utilizarea de ambalaje neconforme cu cerintele impuse de normele pentru colectarea deseurilor periculoase;
h) depunerea deseurilor rezultate din activitatea medicala in containerele comune ale cladirilor de locuit sau in alte locuri neautorizate.

Art. 32. - Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice urmatoarele fapte:
a) lipsa documentelor care atesta serviciile medicale acordate pacientilor;
b) nerespectarea regulilor privind regimul si conditiile de acces in unitatile sanitare;
c) neasigurarea in unitatile sanitare de orice tip a dotarilor cu obiecte sanitare in numar corespunzator normativului in vigoare;
d) neasigurarea prelucrarii sanitare a pacientilor la internare;
e) nerespectarea conditiilor tehnice si functionale prevazute in normele privind serviciile de spalatorie pentru unitatile sanitare;
f) necunoasterea si neaplicarea de catre personalul auxiliar sanitar a tehnicilor si procedurilor de curatenie si dezinfectie;
g) neefectuarea controlului eficientei sterilizarii si neintocmirea documentatiei necesare evidentei sterilizarii, potrivit normelor in vigoare;
h) nerespectarea protocolului complet de sterilizare in functie de metoda aplicata;
i) aplicarea altor metode de dezinfectie si sterilizare decat cele prevazute de normele in vigoare pentru tipul de suprafata, instrumentar si echipament supus tratarii;
j) neasigurarea de lenjerie curata, dezinfectata, calcata si schimbata de cel putin doua ori pe saptamana sau de cate ori este nevoie si dupa fiecare pacient, precum si nerespectarea circuitului acesteia;
k) nerespectarea precautiunilor universale si a protocoalelor de lucru de catre personalul medical si auxiliar.

Art. 33. -
(1) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amenda de la 5.000 lei la 15.000 lei pentru persoanele juridice urmatoarele fapte:
a) nerespectarea circuitelor functionale si a structurii spatial functionale a compartimentelor si serviciilor, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare si cu structura aprobata pentru unitatea sanitara;
b) neefectuarea verificarii aparaturii de sterilizare, in conformitate cu normele in vigoare;
c) neasigurarea depozitarii si pastrarii in conditii optime sau in conditiile cerute de producator a articolelor sterilizate si articolelor sterile de unica folosinta;
d) existenta si/sau utilizarea produselor biocide, dispozitivelor medicale de clasa II a) si b), a reactivilor, a materialelor sanitare si articolelor de unica folosinta, a medicamentelor si/sau substantelor terapeutice cu termen de valabilitate expirat;
e) plasarea pe piata si comercializarea unui produs biocid, cosmetic sau dispozitiv medical sub alta denumire si alta incadrare decat cele date de legislatia in vigoare careia i se supune;
f) reutilizarea articolelor si materialelor sanitare de unica folosinta;
g) neasigurarea apei sterile la blocurile operatorii si in salile de nastere;
h) neutilizarea pentru componentele aparaturii de uz medical si ale instrumentelor medicale care nu pot fi supuse sterilizarii prin caldura a produselor biocide avizate si/sau a dispozitivelor medicale de clasa II a) si b), care asigura sterilizarea chimica, sau a altor metode de sterilizare;
i) necunoasterea si neaplicarea de catre personalul medico-sanitar a tehnicilor si procedurilor de pregatire pentru sterilizare, depozitare si transport al instrumentarului catre locul de utilizare;
j) neintocmirea si nerespectarea programului propriu de supraveghere, prevenire si control al infectiilor nozocomiale;
k) nedispunerea sau nerespectarea masurilor pentru controlul focarului de infectie nozocomiala depistat;
l) neasigurarea in cadrul unitatilor sanitare a serviciilor de supraveghere si control al infectiilor nozocomiale in conformitate cu reglementarile legale in vigoare;
m) neraportarea infectiilor nozocomiale de catre medicii sefi de sectie catre serviciile de supraveghere si control al infectiilor nozocomiale de la nivelul unitatilor sanitare cu paturi;
n) nedepistarea si neraportarea de catre unitatile sanitare a infectiilor nozocomiale la autoritatile de sanatate publica teritoriale;
o) lipsa de colaborare a personalului medico-sanitar din unitatile sanitare cu paturi la efectuarea anchetei epidemiologice si la supravegherea focarului de infectie nozocomiala cu specialisti din autoritatea de sanatate publica teritoriala, precum si neaplicarea masurilor antiepidemice de impiedicare a raspandirii infectiilor;
p) neasigurarea sterilizarii instrumentarului medico-chirurgical si a materialelor sanitare, precum si utilizarea de materiale nesterile in procesul de ingrijire a bolnavului;
q) neefectuarea trierii lenjeriei si inventarului moale in vederea dezinfectiei si spalarii;
r) neefectuarea spalarii separate a rufariei si inventarului moale in functie de specificul sectiei;
s) neasigurarea si neutilizarea materialelor necesare ambalarii in vederea transportului lenjeriei si inventarului moale curat/murdar; s) neasigurarea si neintretinerea in conditii de igiena, la nivelul sectiilor, a oficiilor alimentare si a salilor de mese;
t) neasigurarea de catre furnizorul de servicii de catering a transportului hranei in recipiente si cu autoutilitare autorizate si intretinute in conditii de igiena, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare
(2) Contraventiile prevazute la alin. (1) lit. e) se sanctioneaza si cu sanctiunea complementara constand in retragerea avizului sau, dupa caz, anularea notificarii.

Art. 34. - Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amenda de la 10.000 lei la 15.000 lei pentru persoane juridice urmatoarele fapte:
a) neinregistrarea si neraportarea cazurilor de boli transmisibile, precum si nenotificarea reactiilor adverse prin sistemele de alerta si vigilenta la autoritatea de sanatate publica teritoriala, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare;
b) neizolarea bolnavilor de boli transmisibile cu internare obligatorie si neinstituirea masurilor de prevenire si combatere a extinderii procesului epidemiologic;
c) neefectuarea de catre unitatea sanitara care asigura izolarea bolnavilor a decontaminarii vehiculelor cu care au fost transportati bolnavi contagiosi;
d) neefectuarea de catre personalul medico-sanitar a anchetei epidemiologice in focarele de boli transmisibile, in scopul depistarii de noi cazuri de bolnavi contacti, convalescenti si purtatori sanatosi de germeni;
e) neaplicarea de catre personalul medico-sanitar si conducerea unitatilor sanitare a masurilor antiepidemice de prevenire si control al raspandirii infectiilor;
f) neasigurarea de catre administratiile unitatilor sanitare a aprovizionarii permanente si suficiente cu materiale necesare efectuarii curateniei si operatiunilor de dezinfectie, dezinsectie, deparazitare si deratizare;
g) neaplicarea de catre personalul medico-sanitar din unitatile sanitare a masurilor privind depistarea, prelucrarea si evidenta persoanelor parazitate cu paduchi de cap si corp;
h) neasigurarea depozitarii si pastrarii in spatii special amenajate a produselor biocide si a dispozitivelor clasa II a) si b), conform instructiunilor producatorului sau recomandarilor prevazute in avizul sanitar, care sa previna modificarile fizico-chimice si ale proprietatilor biocide ale produselor;
i) utilizarea in unitatile sanitare a produselor biocide si a dispozitivelor medicale de clasa II a) si b) neconforme cu legislatia in vigoare;
j) neaplicarea prevederilor programului national de imunizari de catre personalul medico-sanitar cu atributii specifice in aceasta activitate, indiferent de forma de organizare in cadrul sistemului sanitar, precum si a metodologiei supravegherii accidentelor expunerii la produse biologice a personalului medical;
k) neasigurarea conditiilor de transport, depozitare, gestionare si utilizare a produselor biologice si medicamentoase de uz uman si veterinar, prevazute de instructiunile producatorului si de normele in vigoare;
l) neefectuarea dezinfectiei terminale in focare colective de boli transmisibile;
m) nerespectarea de catre persoane fizice, suspecti si convalescenti de boli transmisibile, contacti si purtatori sanatosi de germeni patogeni, precum si de catre persoane juridice a masurilor prevazute de normele in vigoare, in scopul prevenirii si combaterii bolilor transmisibile;
n) neavertizarea de catre personalul medico-sanitar a persoanelor cu risc epidemiologic in legatura cu consecintele medicale si penale ale nerespectarii masurilor antiepidemice, precum si neprecizarea acestor masuri;
o) neinstituirea sau neaplicarea de catre personalul medico-sanitar si administrativ al unitatilor sanitare a masurilor care sa previna aparitia sau raspandirea de boli transmisibile la persoanele care beneficiaza de asistenta medicala in aceste unitati;
p) neraportarea vaccinarilor si revaccinarilor efectuate de unitatile sanitare, conform reglementarilor legale in vigoare;
q) neintretinerea permanenta a starii de curatenie in unitatile sanitare si neinregistrarea operatiunilor de curatenie si dezinfectie in fiecare incapere in care se desfasoara aceste operatiuni, precum si nemonitorizarea acestor activitati de catre personalul cu atributii in acest sens;
r) nerespectarea instructiunilor Ministerului Sanatatii privind imunizarile obligatorii, masurile de lupta in focar, izolarea bolnavilor cu boli transmisibile si eliberarea avizului epidemiologic.

Art. 35. - Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 3.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amenda de la 3.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele juridice urmatoarele fapte:
a) neaplicarea masurilor de prevenire a raspandirii infectiilor de catre spitalele care elibereaza cadavrele persoanelor decedate din cauza bolilor transmisibile;
b) nerespectarea normelor antiepidemice si de igiena privind transportul, depunerea la capela si inhumarea cadavrelor persoanelor decedate prin boli transmisibile;
c) exhumarea cadavrelor umane fara avizul autoritatii de sanatate publica teritoriale sau exhumarea in alte conditii decat cele stabilite prin avizul autoritatii de sanatate publica teritoriale, cu exceptia cazurilor prevazute de legea penala.

CAPITOLUL IX Contraventii la normele de igiena in mijloacele de transport si in zonele de infrastructura aferente activitatilor de transport

Art. 36. - Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele juridice urmatoarele fapte:
a) neasigurarea conditiilor igienice de microclimat, ventilatie, curatenie, dezinfectie pentru conducatorii auto, mecanicii de locomotiva, echipajele de pe nave, aeronave, controlorii de trafic, personalul care concura la siguranta circulatiei;
b) nerealizarea corespunzatoare a operatiunilor de igienizare si dezinfectie a vagoanelor de tren, garniturilor de metrou, aeronavelor, navelor, mijloacelor de transport in comun urban, preorasenesti, interurbane, a spatiilor de odihna pentru personalul care concura la siguranta circulatiei;
c) neintretinerea in conditii optime de igiena a statiilor si mijloacelor de transport in comun de catre operatorii economici sau de catre autoritatile care le au in administrare.

Art. 37. - Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele juridice urmatoarele fapte:
a) neasigurarea in cadrul unui aeroport a unei rezerve de apa pentru consum uman care sa acopere necesarul pentru minimum 24 de ore in functie de necesitatile aeroportului;
b) lipsa evidentelor fiecarei alimentari cu apa potabila a aeronavelor, conform reglementarilor legale in vigoare;
c) nedezinfectarea rezervoarelor cisternelor care efectueaza aprovizionarea aeronavelor cu apa potabila, conform reglementarilor legale in vigoare;
d) nerespectarea conditiilor de inscriptionare si depozitare in spatii separate a camioanelor-cisterna pentru apa potabila si vidanjelor pe aeroport;
e) nerespectarea intervalelor de dezinfectie a vidanjelor, vehiculelor de transport apa, transport calatori pe aeroport;
f) deversarea de catre operatorii economici a apelor uzate direct pe sol sau in bazinele de apa;
g) nerespectarea normelor in vigoare privind evacuarea reziduurilor solide si lichide de la aeronave.

Art. 38. - Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 3.000 lei urmatoarele fapte savarsite de persoanele juridice:
a) neamenajarea punctelor de colectare intermediara a reziduurilor menajere, conform reglementarilor legale in vigoare;
b) neasigurarea recipientelor corespunzator dotate pentru colectarea reziduurilor solide in statii de cale ferata, autogari, aeroporturi, porturi;
c) neasigurarea ventilatiei, iluminatului si microclimatului corespunzator in salile de asteptare pentru calatori, in spatiile pentru personalul angajat din unitatile de transport persoane, precum gari, autogari, aeroporturi, si in mijloacele de transport;
d) neamenajarea peroanelor pentru accesul calatorilor in trenuri in conformitate cu reglementarile legale in vigoare.

Art. 39. - Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 4.000 lei la 8.000 lei urmatoarele fapte savarsite de persoanele juridice:
a) neamenajarea de catre persoanele juridice responsabile in gari, autogari, aeroporturi a surselor de apa pentru consum uman, corespunzatoare calitativ si constructiv;
b) neasigurarea necesarului de apa de minimum 10 litri/loc la vagoanele de clasa si de minimum 25 litri/loc la vagoanele de dormit in mijloacele de transport feroviar, precum si neasigurarea unei cantitati de 0,9-4,55 litri apa/persoana/12 ore de zbor pentru transportul aerian;
c) neasigurarea marcajelor ``apa potabila`` sau ``apa nepotabila`` in mijloacele de transport;
d) neasigurarea mentinerii in stare de functionare si de curatenie, precum si a dezinfectiei zilnice a grupurilor sanitare din gari, autogari, aeroporturi, porturi, precum si din mijloacele de transport, precum nave, aeronave, vagoane de clasa, vagoane de dormit, mijloace de transport rutier de persoane;
e) nerealizarea dezinsectiei si deratizarii periodice in mijloacele de transport, conform reglementarilor legale in vigoare;
f) utilizarea vagoanelor de calatori venite din zone endemice in transportul de calatori fara a fi dezinfectate;
g) neasigurarea conditiilor de microclimat, dezinfectie, deratizare in statiile de metrou conform normelor in vigoare.

Art. 40. - Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 4.000 lei la 6.000 lei urmatoarele fapte savarsite de persoanele juridice:
a) nepastrarea probelor de alimente din fiecare fel de mancare servit la fiecare cursa timp de 48 de ore;
b) nerespectarea normelor igienico-sanitare in vigoare pentru unitatile de preparare a alimentelor pe aeroporturi.

CAPITOLUL X Contraventii la normele igienico-sanitare pentru alimente si la normele de igiena privind productia, prelucrarea, depozitarea, pastrarea, transportul si desfacerea alimentelor

Art. 41. - Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 3.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice urmatoarele fapte:
a) utilizarea personalului de intretinere a curateniei din anexele sanitare si gospodaresti la manipularea, prelucrarea, depozitarea, transportul sau servirea alimentelor;
b) utilizarea ustensilelor de curatenie folosite pentru anexele sanitare si gospodaresti la curatenia in spatiile de productie, prelucrare, depozitare si servire a alimentelor;
c) neefectuarea operatiunilor de curatenie si/sau dezinfectie a locurilor de munca, utilajelor, ustensilelor, suprafetelor de lucru si a ambalajelor in conditiile stabilite de normele igienico-sanitare in vigoare;
d) depozitarea, chiar si provizorie, a ambalajelor de transport ale produselor alimentare in conditii care pot determina contaminarea sau impurificarea acestora;
e) nerespectarea in unitatile de alimentatie publica si colectiva, in cazul meselor organizate, a obligatiei de a pastra cate o proba din fiecare fel de mancare servit timp de 48 de ore in spatii frigorifice, in recipiente curate, acoperite si etichetate;
f) neasigurarea dotarii cu ustensile si utilaje a unitatilor de alimentatie colectiva permanente si/sau sezoniere in functie de natura si volumul unitatii de alimentatie;
g) aprovizionarea unitatilor alimentare de orice fel care produc si/sau prelucreaza alimente usor alterabile cu cantitati care depasesc posibilitatile de pastrare si de prelucrare a acestora;
h) neasigurarea si/sau neutilizarea echipamentului de protectie curat si complet pentru personalul care lucreaza in sectoarele de productie, prelucrare, depozitare, transport si desfacere a alimentelor.

Art. 42. - Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 800 lei la 1.600 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amenda de la 3.000 lei la 6.000 lei pentru persoanele juridice urmatoarele fapte:
a) transportarea, depozitarea sau expunerea alimentelor sub forma de materii prime sau semifabricate, impreuna cu produse finite, care se consuma fara prelucrare termica si fara asigurarea conditiilor corespunzatoare pentru fiecare categorie;
b) nerespectarea obligatiei privind verificarea zilnica a starii de igiena individuala si de sanatate a angajatilor, neconsemnarea acestei verificari, precum si primirea in unitate a angajatilor bolnavi sau convalescenti de boli transmisibile;
c) nerespectarea regulilor de igiena individuala in tot timpul programului de lucru de catre personalul din sectorul alimentar;
d) utilizarea ghetii preparate din apa nepotabila in contact direct cu alimentele in scopul pastrarii acestora, cu exceptia pestelui, sau in scopul servirii bauturilor, conform normelor igienico-sanitare in vigoare;
e) efectuarea transportului alimentelor cu mijloace de transport si recipiente care nu asigura protectia alimentelor impotriva contaminarii, precum si cu mijloace de transport neamenajate si neechipate corespunzator, conform conditiilor specifice de pastrare impuse de producator;
f) neasigurarea si nerespectarea masurilor stabilite de normele in vigoare pentru protectia sanitara a produselor alimentare si consumatorilor la punctele fixe sau mobile de desfacere stradala a alimentelor si bauturilor racoritoare;
g) expunerea spre vanzare sau vanzarea in ambalaje degradate a produselor alimentare preambalate;
h) folosirea oualor cu coaja fisurata, crapata, nespalate si fara a fi dezinfectate, precum si folosirea oualor de rata in laboratoarele si unitatile de alimentatie publica sau colectiva;
i) neasigurarea functionarii in permanenta a spatiilor frigorifice din unitatile alimentare, neasigurarea controlului si inregistrarii temperaturii in aceste spatii si neintretinerea lor prin neefectuarea reparatiilor, reviziilor si a igienizarii;
j) utilizarea de ustensile neadecvate si/sau neigienizate pentru servirea alimentelor neambalate care se consuma fara prelucrare termica;
k) depozitarea necorespunzatoare a produselor alimentare si a ambalajelor in alte spatii decat cele prevazute in acest sens;
l) folosirea vaselor si ustensilelor de bucatarie degradate;
m) nemarcarea vizibila a suprafetelor de lucru, ustensilelor si a spatiilor frigorifice pentru identificarea scopului de folosire pe tipuri de alimente;
n) neetichetarea produselor alimentare, aditivilor, colorantilor, suplimentelor alimentare, alimentelor cu destinatie speciala, in conformitate cu normele in vigoare;
o) comercializarea produselor alimentare fara declaratie de conformitate, conform normelor legale in vigoare;
p) plasarea pe piata a produselor alimentare care nu sunt notificate Ministerului Sanatatii, conform normelor specifice in vigoare;
q) plasarea pe piata a materialelor care vin in contact cu alimentele originare sau expediate din China si Hong Kong care nu respecta prevederile Regulamentului (UE) nr. 284/2011 al Comisiei din 22 martie 2011 de stabilire a conditiilor specifice si a procedurilor detaliate pentru importul de articole de bucatarie din material plastic pe baza de poliamida si melamina originare sau expediate din Republica Populara Chineza si din Regiunea Administrativa Speciala Hong Kong a Republicii Populare Chineze;
r) nerespectarea prevederilor legale referitoare la tipurile de vitamine si minerale care se pot adauga in produsele alimentare;
s) nerespectarea deciziei de suspendare si restrictionare temporara a introducerii pe piata a alimentelor la care s-au adaugat vitamine, minerale si alte substante, in cazul in care se constata ca acestea dauneaza sanatatii umane, conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.925/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind adaosul de vitamine si minerale, precum si de anumite substante de alt tip in produsele alimentare.

Art. 43. - Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei si 2.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amenda de la 10.000 lei la 25.000 lei pentru persoanele juridice urmatoarele fapte:
a) receptia si introducerea in procesul de productie sau de prelucrare a materiilor prime si auxiliare, semifabricate sau finite, necorespunzatoare si fara documentele care atesta ca sunt sigure pentru consumul uman;
b) nerespectarea masurilor prevazute de normele de igiena in vigoare privind prepararea, pastrarea, depozitarea, transportul si servirea produselor alimentare;
c) organizarea deficitara a procesului de productie alimentara, nerealizandu-se orientarea fluxului tehnologic intr-un singur sens si favorizandu-se incrucisarile intre fazele salubre si cele insalubre;
d) neasigurarea dotarii unitatilor alimentare cu utilaje si mobilier tehnologic, fabricate potrivit normelor de igiena in vigoare si intretinute in permanenta stare de functionare;
e) neasigurarea in unitatile de alimentatie publica si colectiva a spatiilor si circuitelor functionale stabilite prin normele de igiena in vigoare;
f) neasigurarea in unitatile alimentare, inclusiv in cele de alimentatie publica si colectiva, a functionarii corecte si permanente a aparaturii de control si de inregistrare a parametrilor care conditioneaza salubritatea prelucrarii si pastrarii materiilor prime, semifabricatelor si produselor finite prin sterilizare, pasteurizare, refrigerare, congelare si alte proceduri specifice;
g) neasigurarea in unitatile din sectorul alimentar a apei potabile curente reci si calde in cantitati suficiente pentru acoperirea nevoilor tehnologice si pentru intretinerea curateniei;
h) neefectuarea monitorizarii de control a calitatii apei potabile folosite in industria alimentara;
i) neefectuarea periodica sau dupa necesitate a lucrarilor de igienizare si de revizie a instalatiilor si utilajelor, precum si a lucrarilor de reconditionare si de reparare a cladirilor unitatilor alimentare;
j) neizolarea conductelor de canalizare care traverseaza incaperile de productie, preparare, depozitare, servire si desfacere a alimentelor, astfel incat sa se previna contaminarea spatiilor alimentare cu ape uzate, precum si poluarea mediului inconjurator;
k) neefectuarea in unitatile alimentare a operatiunilor de curatenie si dezinfectie, precum si neasigurarea dotarii si aprovizionarii unitatii alimentare cu utilaje, ustensile si materiale specifice pentru curatenie si dezinfectie;
l) refolosirea veselei, paharelor si a altor materiale de unica folosinta;
m) utilizarea la prepararea produselor alimentare, a bauturilor alcoolice si nealcoolice si a produselor culinare a ghetii si a unor surse de apa fara a respecta indicatorii de calitate a apei potabile.

Art. 44. - Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amenda de la 20.000 lei la 40.000 lei pentru persoanele juridice urmatoarele fapte:
a) punerea in consum a alimentelor care prezinta semne organoleptice de alterare evidente, miros si gust straine de natura produsului sau pete de mucegai, cu exceptia mucegaiurilor selectionate admise;
b) punerea in consum a alimentelor care prezinta semne de infestare cu paraziti si insecte, precum si resturi sau semne ale activitatii acestora, cu exceptia unor produse pentru care sunt prevazute limite in normele de igiena ori in reglementarile legale in vigoare;
c) punerea in consum a alimentelor care prezinta semne ale contactului cu rozatoare;
d) punerea in consum a alimentelor care prezinta continut de substante chimice nepermise sau peste limitele admise de normele de igiena in vigoare;
e) punerea in consum a alimentelor care prezinta continut de corpi straini, cu exceptia cazurilor in care norma prevede o limita maxima admisa;
f) punerea in consum a alimentelor care prezinta continut de micotoxine peste limitele admise in produsele alimentare;
g) nerespectarea criteriilor microbiologice pentru produsele alimentare;
h) reconditionarea produselor alimentare retrase din consum ca fiind necorespunzatoare conditiilor de calitate;
i) refolosirea ca materie prima a preparatelor culinare finite;
j) folosirea la prepararea produselor alimentare a ingredientelor si substantelor interzise, precum si utilizarea ingredientelor si substantelor peste limitele maxime admise stabilite prin reglementarile legale in vigoare;
k) nedeclararea tuturor ingredientelor prezente in produsul alimentar.

Art. 45. - Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 lei la 5.000 lei urmatoarele fapte savarsite de persoanele juridice:
a) utilizarea ambalajelor, recipientelor, ustensilelor si utilajelor care nu sunt in perfecta stare de curatenie si igienizare sau utilizarea unor astfel de produse pentru alimente, in cazul in care au fost folosite in alte scopuri decat contactul direct cu alimentele;
b) utilizarea la fabricarea ambalajelor sau chiar la ambalarea produselor alimentare a materialelor care nu respecta legislatia specifica in vigoare;
c) utilizarea de materiale ce intra in contact cu alimentul din material reciclat provenit in urma unui proces tehnologic de reciclare neautorizat la nivel comunitar;
d) neefectuarea de catre producator a monitorizarii punctelor critice de control stabilite in planul de analiza a riscurilor prin puncte critice de control al HACCP, neinregistrarea datelor obtinute si neefectuarea masurilor corective privind neconformitatile aparute in fluxul tehnologic;
e) neimplementarea bunelor practici de fabricare sau a planului HACCP, conform reglementarilor legale in vigoare.

Art. 46. - Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 lei la 8.000 lei urmatoarele fapte savarsite de persoanele juridice:
a) utilizarea la prepararea suplimentelor alimentare a altor vitamine, minerale si substante decat cele prevazute in legislatia specifica in vigoare;
b) comercializarea suplimentelor alimentare care nu respecta reglementarile legale specifice in vigoare;
c) punerea pe piata si comercializarea de alimente cu adaos de vitamine si minerale si alte substante fara notificare.

Art. 47. - Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 1.500 lei la 2.500 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amenda de la 6.000 lei la 50.000 lei pentru persoanele juridice urmatoarele fapte:
a) folosirea la prepararea produselor alimentare a aditivilor alimentari, a aromelor alimentare, a enzimelor alimentare in cantitati peste limita admisa prevazuta in legislatia in vigoare;
b) folosirea de aditivi alimentari, a aromelor alimentare, a enzimelor alimentare nepermise in alimente sau introducerea in alte alimente decat cele pentru care exista reglementari legale in vigoare;
c) lipsa mentiunilor si/sau avertismentelor de pe eticheta aditivilor alimentari privind scopul utilizarii si modul de folosire a acestora.

Art. 48. -
(1) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 2.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amenda de la 4.000 lei la 8.000 lei pentru persoanele juridice urmatoarele fapte:
a) tratarea cu radiatii a produselor alimentare neincluse in lista produselor alimentare permise a fi tratate prin iradiere;
b) depasirea dozelor maxime admise de radiatii pentru iradierea produselor alimentare, precum si iradierea acestora in laboratoare neagreate conform legislatiei legale in vigoare;
c) comercializarea produselor alimentare iradiate peste data durabilitatii minime, stabilita de catre producator, sau in situatia in care aceasta pune in pericol sanatatea umana;
d) modificarea conditiilor care au stat la baza emiterii avizului pentru plasarea pe piata a produselor alimentare iradiate si nesolicitarea unui nou aviz;
e) nerespectarea reglementarilor legale in vigoare privind etichetarea produselor alimentare tratate cu radiatii si a celor modificate genetic
(2) Contraventiile prevazute la lit. d) se sanctioneaza si cu sanctiunea complementara constand in retragerea avizului.

CAPITOLUL XI Contraventii la normele de igiena privind protectia fata de radiatiile nucleare

Art. 49. - Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei urmatoarele fapte savarsite de persoanele juridice:
a) nerespectarea sistemului de supraveghere a starii de sanatate a personalului expus profesional si a conditiilor de igiena in unitatile in care se desfasoara activitatile nucleare, in corelare cu nivelul expunerii la radiatii ionizante;
b) neefectuarea controlului medical periodic, conform reglementarilor Ministerului Sanatatii;
c) nesupravegherea fotodozimetrica a persoanelor expuse profesional la radiatii ionizante;
d) neverificarea periodica a instalatiilor radiologice de catre unitatile autorizate, precum si a echipamentelor de protectie.

Art. 50. - Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 8.000 lei la 25.000 lei urmatoarele fapte savarsite de persoanele juridice:
a) nerespectarea limitelor impuse prin sistemul de supraveghere a contaminarii radioactive a produselor alimentare, pe intregul circuit alimentar, inclusiv a surselor de apa potabila, precum si a altor bunuri destinate folosirii de catre populatie;
b) introducerea pacientilor care nu sunt supusi imediat investigatiilor sau tratamentului in campul de iradiere si neaplicarea masurilor de radioprotectie la pacientii supusi examinarilor radiologice sau procedurilor de radioterapie pentru regiunile anatomice care nu intereseaza procedura respectiva, conform procedurilor scrise de lucru;
c) angajarea unei persoane fara control medical din care sa rezulte ca persoana examinata este apta pentru lucrul in mediu de radiatii sau mentinerea unei persoane intr-un loc de munca cu expunere la radiatii nucleare, pentru care organele sanitare au stabilit o contraindicatie medicala, temporara sau permanenta;
d) nerespectarea masurilor de igiena in unitatile nucleare autorizate;
e) neasigurarea in unitatile nucleare medicale de circuite functionale, conform normelor sanitare in vigoare;
f) nerespectarea reglementarilor Ministerului Sanatatii privind inregistrarea si raportarea dozei de iradiere aplicate pacientilor;
g) nerespectarea sistemului de raportare a persoanelor expuse profesional la radiatii ionizante, pe locuri de munca si tip de expunere, si neraportarea la autoritatea de sanatate publica teritoriala a modificarilor de personal expus profesional la radiatii ionizante;
h) neutilizarea in radiologia pediatrica a echipamentului de fixare a pacientului;
i) nerespectarea de catre conducerea unitatii a revizuirii manualului de proceduri.

Art. 51. - Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 30.000 lei urmatoarele fapte savarsite de persoanele juridice:
a) nerespectarea limitelor si a conditiilor prevazute in autorizatiile eliberate in conformitate cu prevederile art. 38 din Legea nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) nerespectarea masurilor si a prevederilor din avizele eliberate, cu impact asupra sanatatii populatiei, ca urmare a activitatilor nucleare;
c) neinstituirea masurilor imediate de protejare si asistenta de urgenta a salariatilor si a bolnavilor care au suferit o suprairadiere sau o contaminare radioactiva interna;
d) utilizarea substantelor radioactive in alte scopuri decat cele prevazute in autorizatia sanitara de functionare;
e) nerespectarea instructiunilor Ministerului Sanatatii privind masurile profilactice in situatii de accident nuclear major;
f) nerespectarea de catre conducerea unitatii a masurilor prescrise de organele sanitare de control, in scopul pastrarii starii de sanatate a personalului si populatiei si al prevenirii incidentelor si accidentelor nucleare.

CAPITOLUL XII Contraventii la normele de igiena privind conditiile si procesele de munca

Art. 52. - Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice urmatoarele fapte:
a) neasigurarea de catre angajatori din orice domeniu de activitate, public si privat, a examinarilor medicale, prin medicii de medicina muncii, la angajare, la reluarea muncii, la schimbarea locului de munca si a controlului medical periodic al lucratorilor, conform reglementarilor legale in vigoare privind supravegherea starii de sanatate si a expunerii profesionale a tuturor lucratorilor prin servicii de medicina muncii;
b) mentinerea unei persoane intr-un loc de munca pentru care organele sanitare au stabilit o contraindicatie medicala temporara sau permanenta potrivit instructiunilor Ministerului Sanatatii.

Art. 53. - Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amenda de la 5.000 lei la 8.000 lei pentru persoanele juridice urmatoarele fapte:
a) neprezentarea angajatilor din unitatile de orice fel la examinarile medicale periodice, programate de angajator in colaborare cu medicul de medicina muncii, potrivit specificului fiecarui loc de munca, conform reglementarilor legale in vigoare;
b) depasirea in zonele de munca a limitelor maxim admise pentru microclimat, stabilite prin normele legale in vigoare, cu exceptia cazurilor prevazute de legislatia in vigoare, in absenta masurilor de protectie individuala si colectiva adecvate;
c) depasirea in zonele de munca a limitelor admise pentru zgomote si vibratii, conform prevederilor legale in vigoare;
d) neaplicarea de catre persoanele juridice a masurilor pentru protejarea angajatilor care lucreaza in aer liber in conditii meteorologice nefavorabile, conform prevederilor legale in vigoare;
e) nerespectarea de catre persoanele juridice a conditiilor de iluminare a locurilor de munca, conform prevederilor legale in vigoare;
f) neasigurarea si neacordarea de catre persoanele juridice a materialelor igienico-sanitare in cantitati suficiente si in concordanta cu specificul locului de munca, in scopul asigurarii igienei personale;
g) neasigurarea si neacordarea de catre persoanele juridice si fizice a echipamentului individual de protectie pentru personalul expus riscurilor de accidentare si de imbolnavire profesionala;
h) neasigurarea si nerealizarea conditiilor de intretinere a echipamentului individual de protectie, precum si nepurtarea acestui echipament in cazul in care este corect acordat si in stare de functionare sau utilizarea acestuia in alte scopuri sau conditii decat cele prevazute prin lege;
i) neefectuarea si nerespectarea de catre medicul de medicina muncii a normelor in vigoare privind examinarile medicale necesare in vederea angajarii, controalele medicale periodice si investigatiile suplimentare fata de examenul clinic general pentru persoanele expuse la factori nocivi profesionali in conformitate cu legislatia specifica in vigoare;
j) nerespectarea recomandarilor medicale ca urmare a examinarilor medicale la angajare si a controalelor medicale periodice;
k) neanuntarea la autoritatea de sanatate publica teritoriala a cazurilor de boli profesionale acute si a intoxicatiilor profesionale acute de catre conducerile unitatilor de orice fel;
l) nerespectarea legislatiei in vigoare privind semnalarea, cercetarea, declararea, confirmarea, inregistrarea, raportarea si evidenta bolilor profesionale, precum si a celorlalti indicatori care definesc morbiditatea profesionala;
m) nerespectarea reglementarilor legale in vigoare privind munca in schimburi, a timpului de munca, a regimului pauzelor, luand in considerare existenta unor factori de risc in mediul de munca si capacitatea de adaptare a salariatilor;
n) angajarea unor persoane in locuri de munca in care exista riscul de transmitere a unor boli, precum sectorul alimentar, zootehnic, instalatii de alimentare cu apa potabila, colectivitati de copii si alte unitati de interes public, fara respectarea normelor in vigoare;
o) neaplicarea masurilor speciale de protectie a tegumentului si a mucoaselor pentru substantele ce pot patrunde in organism prin tegument si mucoase intacte;
p) neinstruirea personalului de catre conducatorii unitatilor in vederea cunoasterii riscurilor profesionale si a prevenirii imbolnavirilor cauzate de noxele existente la locurile de munca;
q) neacordarea alimentatiei suplimentare, potrivit legii, de catre persoanele juridice si fizice salariatilor care lucreaza in locuri de munca in conditii grele si vatamatoare;
r) repartizarea femeilor gravide in locuri de munca cu expunere la unele substante chimice toxice, la trepidatii, radiatii nucleare, ridicare si purtare de greutati, ortostatism prelungit si zgomot industrial la valori care pot produce efecte otice;
s) expunerea salariatilor la substante foarte periculoase, notate cu indicativul Fp, si neaplicarea masurilor speciale de protectie impotriva substantelor cancerigene si potential cancerigene, expunerea lucratorilor la agenti biologici care pot produce imbolnaviri profesionale si/sau legate de profesiune si neaplicarea masurilor speciale de protectie impotriva acestora; s) nerespectarea de catre conducerile unitatilor cu orice profil de activitate a masurilor prescrise de organele medicale competente in scopul pastrarii capacitatii de munca si al prevenirii imbolnavirilor profesionale;
t) neasigurarea monitorizarii conditiilor de mediu in locurile de munca periculoase, grele sau nocive de catre persoanele juridice care detin astfel de locuri de munca, prin laboratoare acreditate; t) neimplementarea masurilor pentru asigurarea securitatii si asigurarea sanatatii lucratorilor pe baza principiilor generale de prevenire: evitarea riscurilor, evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate, combaterea riscurilor la sursa, adaptarea la progresul tehnic, dezvoltarea unei politici de prevenire coerente;
u) nerespectarea masurilor si termenelor ce se impun angajatorului conform legislatiei legale privind sanatatea si securitatea lucratorilor;
v) neasigurarea trusei de prim ajutor, dotata conform baremului cuprins in legislatia sanitara in vigoare si in termen de valabilitate;
w) neasigurarea de catre conducatorii de unitati a anexelor social-sanitare necesare, aranjate potrivit specificului fiecarui loc de munca si dotate corespunzator normelor legale in vigoare.

Art. 54. - Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei urmatoarele fapte savarsite de persoanele juridice:
a) depasirea concentratiilor maxime admise pentru gaze, vapori si pulberi in atmosfera zonelor de munca stabilite prin normele in vigoare, precum si utilizarea unor substante sau procedee tehnologice interzise prin dispozitii legale, in absenta masurilor de protectie individuala si colectiva adecvate;
b) neasigurarea de catre operatorii economici a masurilor privind supravegherea sanatatii lucratorilor pentru efectuarea unor examinari medicale complete ale angajatilor in mediu cu noxe, conform legii;
c) refuzul conducatorilor unitatilor de a semna procesul-verbal privind cercetarea cazului de boala profesionala intocmit, conform prevederilor legale in vigoare, de catre medicul specialist de medicina muncii.

CAPITOLUL XIII Contraventii la normele privind organizarea si functionarea institutiilor pentru protectia, educarea, instruirea, recreerea si odihna copiilor si tinerilor

Art. 55. - Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 2.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice urmatoarele fapte:
a) organizarea pentru copii si tineri de tabere sau activitati similare in alte unitati de cazare fara dovada avizului epidemiologic al cadrelor didactice, al copiilor si tinerilor;
b) primirea in unitatile pentru protectia, educarea si instruirea copiilor si tinerilor fara dovada efectuarii imunizarilor profilactice obligatorii si fara documentele medicale eliberate de medicul de familie care atesta starea de sanatate a copiilor si tinerilor;
c) neasigurarea prezentarii cadrelor didactice, prescolarilor si elevilor la examinarile medicale periodice conform normelor in vigoare, precum si a elevilor la triajele epidemiologice efectuate dupa vacantele scolare;
d) nerespectarea numarului maxim de copii admisi pentru o grupa in unitatile de copii anteprescolari, prescolari sau dintr-o clasa pentru elevi din ciclul primar, gimnazial si liceal, cu exceptia celor pentru exista derogare emisa de institutiile abilitate;
e) neasigurarea in unitatile de invatamant preuniversitar de stat si particulare, inclusiv taberele, centrele de vacanta, unitatile ce asigura servicii similare si unitatile destinate gazduirii elevilor dupa terminarea programului scolar, a unui spatiu corespunzator normelor igienico-sanitare pentru servirea mesei;
f) nerespectarea de catre conducatorii unitatilor si cadrele medicale a normelor in vigoare privind necesarul zilnic de calorii, elemente minerale si substante nutritive, corespunzator varstei si starii de sanatate;
g) nerespectarea principiilor care stau la baza unei alimentatii sanatoase pentru copii si tineri, conform normelor in vigoare;
h) neavizarea si neaprobarea meniului elaborat pentru copiii si tinerii din unitatile de invatamant preuniversitar de stat si particulare, inclusiv taberele, centrele de vacanta, unitatile ce asigura servicii similare si unitatile destinate gazduirii elevilor dupa terminarea programului scolar, de catre un cadrul medical si conducatorul unitatii;
i) prepararea, comercializarea si distribuirea produselor alimentare care nu respecta limitele de la care acestea devin nerecomandate prescolarilor si scolarilor, conform listei stabilite de Ministerul Sanatatii;
j) nerespectarea compozitiei, calitatii, etichetarii si ambalarii produselor lactate si de panificatie distribuite elevilor si prescolarilor conform normelor in vigoare;
k) nerespectarea conditiilor pentru transportul, distributia si depozitarea produselor lactate si de panificatie distribuite elevilor si prescolarilor conform normele in vigoare;
l) neefectuarea sau neinregistrarea triajului epidemiologic, a dispensarizarii si a examenelor medicale de bilant al starii de sanatate in unitatile pentru protectia, educarea si instruirea copiilor si tinerilor, precum si neraportarea acestora la autoritatile de sanatate publica teritoriale, conform normelor Ministerului Sanatatii;
m) neefectuarea, periodica sau dupa necesitate, a lucrarilor de igienizare si revizuire a instalatiilor, precum si a lucrarilor de reconditionare a cladirilor unitatilor de invatamant, taberelor, centrelor de vacanta, unitatilor ce asigura servicii similare si a unitatilor destinate gazduirii elevilor dupa terminarea programului scolar, destinate copiilor si tinerilor;
n) neasigurarea spatiului pentru depozitarea produselor destinate copiilor si tinerilor, precum laptele si cornul si altele asemenea, precum si nedotarea corespunzatoare a acestuia.

Art. 56. - Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 lei la 5.000 lei urmatoarele fapte savarsite de persoanele juridice:
a) nerespectarea de catre conducatorii unitatilor pentru protectia, educarea si instruirea copiilor si tinerilor, de catre conducatorii autoritatilor publice locale, precum si de catre administratiile taberelor pentru copii si tineri a normelor de igiena in vigoare specifice fiecarui obiectiv si a conditiilor referitoare la circuite functionale, cubajul minim de aer, microclimat, iluminat, mobilier, obiecte si anexe sanitare, intretinerea curateniei si a altor asemenea cerinte;
b) neasigurarea aprovizionarii cu apa potabila a unitatilor, a taberelor, centrelor de vacanta, unitatilor ce asigura servicii similare si a unitatilor destinate gazduirii elevilor dupa terminarea programului scolar, destinate copiilor si tinerilor, conform normelor sanitare in vigoare, si nerealizarea de instalatii proprii de apa pentru consumul uman la nivelul unitatilor care functioneaza in localitati fara un sistem central de aprovizionare cu apa de catre conducatorii unitatilor pentru protectia, educarea si instruirea copiilor si tinerilor, de catre conducatorii autoritatilor publice locale, precum si de catre administratiile taberelor pentru copii si tineri;
c) neasigurarea de vestiare demixtate pentru elevi la salile de educatie fizica din unitatile de invatamant;
d) nerespectarea de catre conducerile unitatilor de invatamant ori de catre cadrele didactice a normelor de igiena privind munca intelectuala in procesul instructiv-educativ al prescolarilor, elevilor si studentilor;
e) utilizarea de paturi suprapuse in dormitoarele institutiilor pentru protectia, educarea, instruirea, recreerea si odihna copiilor si tinerilor fara avizul autoritatii de sanatate publica teritoriala si fara respectarea conditiilor de constructie si folosire impuse;
f) neaplicarea de catre conducerile unitatilor pentru protectia, educarea, instruirea, recreerea si odihna copiilor si tinerilor a masurilor de prevenire a accidentelor sau a unor imbolnaviri la copii si tineri, inclusiv in orele de educatie fizica si de activitate practica in ateliere si laboratoare;
g) neasigurarea si nedotarea corespunzatoare a unor truse de prim ajutor in unitatile in care potrivit normelor in vigoare nu se impune amenajarea unui cabinet medical, precum si in laboratoarele de chimie, atelierele scolare si studentesti din unitatile de invatamant;
h) neasigurarea de catre conducatorii unitatilor pentru protectia, educarea si instruirea copiilor si tinerilor, de catre conducatorii autoritatilor publice locale, precum si de catre administratiile taberelor pentru copii si tineri pentru institutiile pentru protectia, educarea, instruirea, recreerea si odihna copiilor si tinerilor a conditiilor de igiena privind spalarea si depozitarea rufariei;
i) folosirea de jucarii si materiale didactice care prin natura materialului, greutatea sau prin forma lor constituie un risc pentru sanatatea copiilor.

CAPITOLUL XIV Contraventii la normele de igiena privind infestarea cu insecte vectoare si cu rozatoare, precum si la normele privind regimul produselor biocide

Art. 57. - Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 lei la 8.000 lei urmatoarele fapte savarsite de persoanele juridice:
a) neaplicarea masurilor de prevenire si combatere a insectelor si rozatoarelor vectoare in unitati de orice tip de catre detinatorii acestora;
b) nerespectarea ritmicitatii actiunilor de combatere a insectelor si rozatoarelor vectoare si producatoare de disconfort in unitati de orice tip.

Art. 58. - Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 2.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice urmatoarele fapte:
a) nerespectarea de catre unitatile prestatoare de servicii de dezinfectie, dezinsectie si deratizare a normelor tehnice de aplicare a produselor biocide;
b) nerespectarea regimului produselor biocide stabilit de normele in vigoare;
c) aplicarea tratamentelor cu produse biocide clasificate din punct de vedere toxicologic ca toxice (T) si foarte toxice (T+) in interioarele unitatilor de orice tip si ale locuintelor;
d) prestarea de servicii de dezinsectie si deratizare de catre persoane necalificate si neatestate in acest sens;
e) depozitarea de produse biocide in spatii si conditii necorespunzatoare prevederilor normelor legale in vigoare sau neconforme cu cele indicate de producator;
f) comercializarea de produse pesticide in ambalaje neconforme cu avizul emis pentru produsul biocid in acest scop si neinsotite de instructiuni de folosire redactate in limba romana;
g) comercializarea de produse pesticide cu termen de valabilitate expirat;
h) utilizarea ambalajelor pentru produsele biocide la alte tipuri si categorii de produse;
i) comercializarea catre populatie a produselor pesticide clasificate din punct de vedere toxicologic ca toxice (T) si foarte toxice (T+).

CAPITOLUL XV Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor

Art. 59. -
(1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute de prezenta hotarare se realizeaza ca urmare a activitatilor de control in domeniul sanatatii publice exercitate, pe domeniile de competenta stabilite conform prevederilor legale in vigoare, de catre urmatoarele categorii de personal:
a) personalul de specialitate imputernicit de catre conducerea Ministerului Sanatatii, autoritate centrala in domeniul sanatatii publice, pentru unitatile de pe intreg teritoriul tarii;
b) personalul de specialitate din directiile, serviciile si unitatile medicale ale celorlalte ministere si institutii cu retea sanitara proprie, definite la art. 4 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, imputernicit de conducerea acestora pentru unitatile aflate in subordinea lor directa
(2) La solicitarea ministerelor si institutiilor cu retea sanitara proprie, definite la art. 4 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, personalul de specialitate imputernicit potrivit alin. (1) lit. a) poate participa, in colaborare, la actiuni de control in domeniul sanatatii publice organizate de aceste ministere si institutii cu retea sanitara proprie
(3) In exercitarea atributiilor de serviciu, personalul imputernicit pentru activitatea de control in sanatatea publica conform prevederilor alin. (1) are drepturile si obligatiile prevazute la art. 26 alin. (2)-(4) si (6) din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv dreptul de a aplica sigilii sau semne distinctive cu valoare de sigiliu, in cazul sanctiunilor contraventionale complementare aplicate
(4) Contraventiile se constata si sanctiunile contraventionale se aplica printr-un proces-verbal incheiat de catre personalul prevazut la alin. (1), denumit in continuare personal imputernicit.

Art. 60. - Daca personalul imputernicit sa aplice sanctiunea apreciaza ca fapta a fost savarsita in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, constituie infractiune, sesizeaza organul de urmarire penala competent.

Art. 61. -
(1) Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii se poate face plangere in termen de 15 zile de la data inmanarii sau comunicarii acestuia
(2) Plangerea insotita de copia procesului-verbal de constatare a contraventiei se depune la judecatoria in circumscriptia careia s-a savarsit contraventia.

Art. 62. -
(1) In cazul in care conditiile de functionare a obiectivelor/unitatilor constituie un risc iminent pentru sanatatea publica, personalul imputernicit aplica si sanctiunea complementara constand in suspendarea activitatilor din cadrul obiectivelor/unitatilor, pana la remedierea deficientelor determinate de savarsirea contraventiilor constatate, sau, dupa caz, pana la inchiderea unitatii
(2) Sanctiunile complementare prevazute la alin. (1) se aplica de catre personalul imputernicit si in cazul constatarii nerespectarii masurilor si recomandarilor stabilite in urma unei activitati de control anterioare finalizate prin constatarea uneia/unora dintre contraventiile prevazute de prezenta hotarare
(3) In cazul aplicarii sanctiunilor complementare, potrivit alin. (1) si (2) nu se poate solicita reautorizarea functionarii mai devreme de 6 luni dupa aplicarea sanctiunii.

Art. 63. - Refuzul de a permite accesul personalului imputernicit in vederea efectuarii controlului sau de a accepta efectuarea controlului, ori de a pune la dispozitia acestui personal documentele si informatiile necesare realizarii atributiilor de control potrivit competentelor constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 30.000 lei la 50.000 lei.

CAPITOLUL XVI Dispozitii finale si tranzitorii

Art. 64. -
(1) Formularul-model pentru procesul-verbal de constatare a contraventiilor se aproba prin ordin al ministrului sanatatii, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, cu obligatia consultarii prealabile a celorlalte ministere si institutii cu retea sanitara proprie la care face referire art. 59 alin. (1) lit. b)
(2) Ministerul Sanatatii, prin autoritatile de sanatate publica teritoriale, precum si celelalte ministere si institutii cu retea sanitara proprie, definite la art. 4 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, cu structuri abilitate sa exercite activitate de control in domeniul sanatatii publice au obligatia de a asigura achizitionarea tipariturii de formular model prevazut la alin. (1), cu respectarea prevederilor legale privind achizitiile publice
(3) Pana la achizitionarea tipariturii de formular-model prevazut la alin. (1) se utilizeaza in continuare formularele existente la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

Art. 65. - Contraventiilor din cuprinsul prezentei hotarari le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si dispozitiile cap. IV din cadrul titlului I ``Sanatatea publica`` din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 66. - Prezenta hotarare intra in vigoare la 10 zile de la data publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, ParteaI.

PRIM-MINISTRU EMIL BOC
Contrasemneaza:
Ministrul sanatatii, Ritli Ladislau
Ministrul administratiei si internelor, Constantin-Traian Igas
Ministrul transporturilor si infrastructurii, Anca Daniela Boagiu
Ministrul apararii nationale, Gabriel Oprea
Ministrul mediului si padurilor, LAˇszlo BorbA©ly
Ministrul finantelor publice, Gheorghe Ialomitianu

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

Legea nr. 140/2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati intelectuale si psihosociale si modificarea si completarea unor
Lege nr. 140 din 17 mai 2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati int ...

Legea 144/2022 pentru modificarea si completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
Legea 144/2022 pentru modificarea si completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii Pu ...

OUG nr. 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de continut digital si de servicii digitale
Ordonanta de urgenta nr. 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de ...

Legea 322/2021 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Legea 322/2021 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal Publicata in Monitorul ...

Codul muncii 2022. Integral si Actualizat 2022
Codul muncii actualizat 2022 Actualizat si prin OUG 130/2021, privind stabilirea salariului minum ...

OUG 130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
ORDONANTA DE URGENTA nr. 130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, pre ...

Legea nr. 269/2021 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 si a Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
Legea nr. 269/2021 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 si a Legii nr. 53/2003 - C ...

OUG 117/2021 pentru modificarea si completarea Codului muncii
Ordonanta de urgenta nr. 117/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii ...

OUG 110/2021 privind acordarea unor zile libere platite parintilor si altor categorii de persoane in contextul raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2
Ordonanta de urgenta nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere platite parintilor si altor cat ...Articole Juridice

Demisia - drept unilateral al salariatului. Mecanism juridic si consecinte
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (ep. 18): Norma de munca a salariatilor. Notiune si aspecte practice
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Plata drepturilor cuvenite salariatilor detasati. Aspecte particulare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Salariatii cu mai multe CIM-uri. Reglementari legale si limitari
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Efectele nerespectarii termenului de preaviz in cazul demisiei
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Dobandirea dreptului de servitute, de trecere si de acces prin hotarare judecatoreasca
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Dialogurile MCP (XVI): Concedierea salariatului pentru inaptitudine fizica sau psihica
Sursa: Avocat Marius-Catalin PredutJurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

Angajatorul are dreptul de a-si organiza activitatea insa aceasta nu inseamna ca prin reorganizare se poate modifica contractul individual de munca al
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.569/04.10.2017 a Curtii de Apel Galati

Legislatia pensiilor militare are un caracter special, derogatoriu, si nu poate fi completata cu dispozitiile Legii nr. 263/2010
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.620/18.10.2018 a Curtii de Apel Galati

Ştiri Juridice