Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Integral: Ordinul MECT nr. 5289/2008 privind diploma de licenta si suplimentul la diploma

INTEGRAL: Ordinul MECT nr. 5289/2008 privind diploma de licenta si suplimentul la diploma


Ordinul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului nr. 5289/2008 privind diploma de licenta si suplimentul la diploma.
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 655 din 17.09.2008.


In temeiul Hotararii Guvernului nr. 890/2008 privind denumirile calificarilor si titlurile conferite absolventilor invatamantului universitar de licenta inmatriculati in anul I de studii in anii universitari 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, al art. 5, 6 si art. 15 alin. (2) din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificarile si completarile ulterioare, si al Hotararii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul educatiei, cercetarii si tineretului emite prezentul ordin.

Art. 1.
- Se aproba modelul Diplomei de licenta, prevazut in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul ordin.
Art. 2. - (1) Institutiile de invatamant superior acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu elibereaza, gratuit, suplimentul la diploma, ca document insotitor al diplomei de licenta eliberate dupa finalizarea studiilor universitare de licenta (ciclul I), in conformitate cu structura introdusa prin reorganizarea studiilor universitare pe cicluri.
(2) Suplimentul la diploma este un document obligatoriu, anexat actului de studii mentionat la alin. (1), care ofera o descriere standardizata a tipului si nivelului calificarii, a continutului, a contextului institutional si a statutului studiilor universitare absolvite de catre titularul diplomei, precum si a rezultatelor obtinute pe parcursul studiilor. Modelul de referinta al suplimentului la diploma pentru ciclul I - studii universitare de licenta este prevazut in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentul ordin.
Art. 3. - (1) Suplimentul la diploma este redactat bilingv (in limba romana si intr-o limba de larga circulatie), pentru a asigura transparenta sistemului de formare universitara din Romania si pentru a facilita comparabilitatea internationala a titlurilor, diplomelor si certificatelor care pot fi obtinute in invatamantul superior romanesc.
(2) Suplimentul la diploma emis de catre institutiile de invatamant superior trebuie sa respecte modelul prevazut in anexa nr. 2, care are la baza schema-tip elaborata de grupul de experti ai Comisiei Europene, Consiliului Europei si CEPES/UNESCO. Toate cele 8 sectiuni ale documentului sunt obligatorii si trebuie completate corect, cu respectarea indicatiilor de limba special mentionate la anumite rubrici.
(3) Sectiunea 1 "Date de identificare a titularului diplomei" necesita inscrierea urmatoarelor date: numele de nastere, numele (altul decat cel de nastere, daca este cazul), initiala tatalui, prenumele, data nasterii, locul nasterii, numarul matricol si, dupa caz, codul numeric personal al studentului (ca element de autentificare suplimentara a identitatii posesorului diplomei), precum si anul inmatricularii in institutia de invatamant superior.
(4) Sectiunea a 2-a "Informatii privind calificarea", in conformitate cu reglementarile legale in vigoare, cuprinde: denumirea calificarii si (daca este cazul) titlul acordat (dupa promovarea examenului de finalizare a studiilor), domeniul de studii, programul de studii/specializarea, numele si statutul institutiei de invatamant superior care acorda diploma (prin "statut" intelegandu-se daca institutia este publica sau privata, acreditata sau autorizata sa functioneze provizoriu, in conformitate cu legislatia specifica), facultatea organizatoare a examenului de finalizare a studiilor, numele si statutul institutiei de invatamant superior si ale facultatii absolvite (daca difera de 2.3a) care administreaza studiile si limba/limbile de studiu/examinare. Suplimentul la diploma se elibereaza numai dupa promovarea examenului de finalizare a studiilor. In cazul in care institutia de invatamant superior care acorda diploma difera de institutia de invatamant superior absolvita, inscrierea la examenul de finalizare a studiilor se va face in baza situatiei scolare.
(5) Sectiunea a 3-a "Informatii privind nivelul calificarii" prezinta acele mentiuni care permit incadrarea corecta a calificarii certificate, coroborat cu prezentarea din sectiunea a 8-a. Prin urmare, aici sunt incluse: nivelul calificarii - unde se va face mentiunea "studii universitare de licenta", iar traducerea privind nivelul studiilor trebuie sa se realizeze in conformitate cu reglementarile legale in vigoare la data absolvirii, respectiv, "bachelor studies" pentru "studii universitare de licenta" -, durata oficiala a programului de studii care conduce la certificarea respectivei calificari si numarul de credite, precum si conditiile de acces.
(6) Sectiunea a 4-a "Informatii privind curriculumul si rezultatele obtinute" cuprinde: forma de invatamant (zi, frecventa redusa, invatamant la distanta, invatamant seral); competentele asigurate prin programul de studii (in conformitate cu prevederile art. 5 si 6 din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificarile si completarile ulterioare); detalii privind programul absolvit (conform Registrului matricol al facultatii, volumul nr. .../...), unde se vor preciza toate disciplinele sau modulele/unitatile de studiu obligatorii, optionale si facultative, numarul total de ore, notele/calificativele obtinute, creditele transferabile acumulate si media de promovare a anilor de studii; sistemul de notare (se va specifica scala de notare si/sau de acordare de calificative, cu mentionarea notei/calificativului de promovare, respectiv: notarea unei discipline se face pe o scala de la 1 la 10; notele acordate sunt numere intregi; nota minima de promovare este 5, iar nota maxima este 10). Se recomanda institutiilor de invatamant superior sa mentioneze fie distributia propriilor absolventi, pe niveluri de performanta (de exemplu: in intervalul 8-10 se situeaza 27% dintre absolventi, in intervalul 6-8 se situeaza 65% dintre absolventi, iar in intervalul 5-6 se situeaza 8% dintre absolventii institutiei), fie nivelul normal de promovabilitate in cadrul domeniului de studiu (media generala a promotiei este, de exemplu, 7,43), astfel incat titularul diplomei sa poata fi corect clasificat in cadrul promotiei sale.
(7) Sectiunea a 5-a "Informatii suplimentare" prezinta mentiuni in cazul titularilor care au efectuat o parte dintre studiile lor intr-o alta institutie de invatamant superior din tara sau din strainatate, precum si alte mentiuni privind scolarizarea titularului (intreruperi de studii, prelungiri ale scolaritatii, transferuri etc.). De asemenea, in aceasta sectiune se mentioneaza alte certificate sau atestate obtinute pe parcursul anilor de studii universitare in institutia de invatamant superior respectiva, inclusiv informatii privind programul de pregatire psihopedagogica. In situatia in care programul de studii se deruleaza in franciza sau este rezultatul unei cooperari internationale, trebuie mentionat in aceasta sectiune. Se recomanda sa se indice o adresa de contact, postala sau electronica, pentru informatii suplimentare cu privire la suplimentul la diploma emis.
(8) Sectiunea a 6-a "Informatii privind drepturile conferite de calificare si de titlu" (daca este cazul) se refera la accesul la continuarea studiilor dupa promovarea examenului de finalizare si la statutul profesional (de exemplu, in cazul parcurgerii programului de studii psihopedagogice, va putea fi mentionat dreptul de a profesa in cadrul invatamantului preuniversitar).
(9) Sectiunea a 7-a "Legalitatea suplimentului" cuprinde: functia, numele si semnatura persoanelor responsabile din institutia de invatamant superior (rector, decan/director, secretar-sef universitate, secretar-sef facultate/departament), elemente de siguranta (numarul si data eliberarii), iar in continuare se va mentiona numarul de pagini pe care il contine suplimentul la diploma si se va aplica stampila sau sigiliul oficial al institutiei de invatamant superior care a asigurat scolarizarea titularului.
(10) Sectiunea a 8-a "Informatii privind sistemul national de invatamant" cuprinde o diagrama a sistemului de invatamant din Romania, precum si o descriere a sistemului de invatamant superior, in conformitate cu Legea nr. 288/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 4. - Directia generala strategii si programe universitare din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, Agentia Nationala pentru Calificarile din Invatamantul Superior si Parteneriat cu Mediul Economic si Social (ACPART) si institutiile de invatamant superior vor duce la indeplinire prezentul ordin.
Art. 5. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.Comentează: Ordinul MECT nr. 5289/2008 privind diploma de licenta si suplimentul la diploma
Consultă un avocat online
Fill out my online form.
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.
Legislaţie

Contract colectiv de munca 2019-2021 in sectorul bugetar sanatate
Contract colectiv de munca la Nivel de Sector Bugetar Sanatate pe anii 2019-2021, inregistrat la M.M ...

Legea nr. 233/2019 pentru modificarea Legii 190/2019 privind punerea in aplicarea a Regulamentului GDPR
Legea nr. 233/2019 pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 190/2018 privind masuri de pune ...

Procedura de anulare a obligatiilor de plata catre AJOFM, AMOFM, CRFPA
Procedura de anulare a obligatiilor de plata accesorii, in conformitate cu prevederile cap. II - Anu ...

OUG 68/2019 privind reorganizarea Guvernului Romaniei
ORDONANTA DE URGENTA nr. 68 din 6 noiembrie 2019 privind stabilirea unor masuri la nivelul administr ...

Ordonanta de urgenta nr. 70/2019 privind unele masuri aplicabile in cazul unui Brexit fara un acord
Ordonanta de urgenta nr. 70/2019 privind unele masuri aplicabile in cazul retragerii Regatului Unit ...

Regulamentul de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise in domeniul de activitate al A.N.R.S.C.
Regulamentul de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise in dom ...

Decizia ANCOM nr. 1012/2019 - modificarea Deciziei 160/2015 privind stabilirea unor masuri adresate utilizatorilor finali cu dizabilitati
Decizia nr. 1012/2019 pentru modificarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale pentru Adminis ...

Normele privind analizele deterministe de securitate nucleara pentru instalatiile nucleare, din 22.10.2019
Publicate in Monitorul Oficial nr. 876 din 31.10.2019 ...

Legea nr. 197/2019 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea si finantarea rezidentiatului
Publicata in Monitorul Oficial nr. 877 din 31.10.2019. ...Articole Juridice

Fiecare proprietar al unui apartament dintr-o cladire aflata in proprietate comuna este obligat sa contribuie la costurile legate de energia termica c
Sursa: EuroAvocatura.ro

Curtea de Justitie respinge actiunea Republicii Cehe impotriva directivei privind consolidarea controlului achizitionarii si detinerii de arme de foc
Sursa: EuroAvocatura.ro

Obligarea unui stat la plata unor sanctiuni pecuniare pentru neexecutarea unei hotarari anterioare a Curtii de Justitie a Uniunii Europene
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Produsele alimentare originare din teritorii ocupate de Statul Israel trebuie sa poarte mentiunea teritoriului lor de origine
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Cand un calator urca la bordul unui tren fara legitimatie de transport, acesta incheie un contract cu operatorul de transport
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Incidenta Deciziei CCR nr. 279/2015 asupra contractelor de munca suspendate la data pronuntarii. Neretroactivitate si neconstitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Raspunderea administrativa in Codul Administrativ (VII)
Sursa: Irina Maria DiculescuJurisprudenţă

Decizia CCR nr. 657/2019 referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a sintagmei "pe baza de abonament" - Legea 1/2011
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect p
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

RIL - Decizia ICCJ 2/2019 - tribunalele specializate sunt competente sa solutioneze apelurile in cererile formulate in procedura executarii silite in
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Hotararea in Cauza Deaconu impotriva Romaniei din 29.01.2019
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Decizia CCR nr. 466/2019 - admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul pen
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

ICCJ - Actul de control efectuat de Curtea de Conturi nu marcheaza inceputul termenului de prescriptie a actiunii pentru raspunderea patrimoniala a sa
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Hotararea in Cauza Ana Ionescu si altii impotriva Romaniei, din 26.02.2019
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Ştiri Juridice

Salariul minim diferentiat pentru studii superioare o sa dispara. Care va fi salariul minim in anul 2020
26 Nov 2019 | 442

Ministerului Educatiei si Cercetarii va avea 770 de posturi in organigrama
25 Nov 2019 | 317