Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Articole juridice » Drept Civil » MJ: Fisa tehica a Proiectului Codului Civil

MJ: Fisa tehica a Proiectului Codului Civil

  Publicat: 14 Nov 2008       6194 citiri       Sursa: Ministerul Justitiei        Secţiunea: Drept Civil  


1. Data începerii proiectului. După adoptarea de către Senat, în luna septembrie 2004, a proiectului Codului civil, în cursul dezbaterilor în cadrul Camerei Deputaţilor, a apărut necesitatea unei revizuiri substanţiale a proiectului.

Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale în interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Veriga structurala de baza din cadrul unei institutii de invatamant superior
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Veriga structurala de baza din cadrul unei institutii de invatamant superior
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la relatiile sociale ce formeaza obiectul specific al dreptului civil:
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la relatiile sociale ce formeaza obiectul specific al dreptului civil:
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Persoana fizica in virsta de pana la 18 ani.
Termen prin care se desemneaza, in mod generic, persoana ce, in temeiul unui contract de donatie, transmite, fara a primi ceva in schimb, dreptul de proprietate asupra unui bun sau a mai multor bunuri determinate.
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la relatiile sociale ce formeaza obiectul specific al dreptului civil:
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la relatiile sociale ce formeaza obiectul specific al dreptului civil:
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la relatiile sociale ce formeaza obiectul specific al dreptului civil:
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la relatiile sociale ce formeaza obiectul specific al dreptului civil:
Ramura a dreptului Romaniei,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Registru de contabilitate in care operatiunile economice se inregistreaza in mod sistematic pe conturi.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Functionar de stat care ajuta la executarea silita a hotararilor unor organe de jurisdictie.
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Persoana care face parte din conducerea unei institutii,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Decebal, rege dac (87-106).
În acest scop, dezbaterile la cea de-a doua cameră au fost suspendate şi urmează a fi reluate după depunerea de către Ministerul Justiţiei a unui set de amendamente prin care s-a urmărit, printre altele, crearea unui mediu de afaceri mai competitiv şi luarea în considerare a noilor tendinţe ale legislaţiei în materie comercială. În acest sens, prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 828/C/24 martie 2006 se constituie Comisia pentru revizuirea proiectului noului Cod civil aflat în procedură parlamentară, formată din 18 membri, respectiv, colaboratori externi (cadre didactice la Catedra de drept privat a Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti) şi personalul din cadrul Serviciului de drept privat al Direcţiei Elaborare Acte Normative, Studii şi Documentare - Ministerului Justiţiei.
Amendamentele formulate la proiectul Codului civil au fost finalizate şi urmează a fi transmise, spre analiză şi dezbatere, Parlamentului la data de 1 decembrie 2008.


2. Cadrul instituţional (program PHARE, cooperare cu experţi străini, etc.)

De la data constituirii până la începutul anului 2007, plata membrilor comisiei, colaboratori externi, s-a asigurat din fondurile Ministerului Justiţiei, pe bază de convenţii civile. Din luna februarie 2007 până în luna iunie 2008, plata colaboratorilor externi a fost asigurată din împrumutul acordat de Banca Mondială pentru finanţarea Proiectului de Dezvoltare Instituţională a Sectorului privat şi Public (PPIBL), administrat de Ministerul Economiei şi Finanţelor prin UMP-PPIBL.


3. Componenţa comisiei pe profesii

Astfel cum s-a specificat şi mai sus, Ministerul Justiţiei a beneficiat de consultanţă din partea unor reputaţi teoreticieni şi practicieni în domeniul dreptului civil, cadre didactice la Catedra de drept privat a Facultăţii de Drept a Universităţii Bucureşti.

4. Sistematizarea

Membrii comisiei au elaborat un număr de peste 1500 de amendamente care privesc atât textele actuale ale proiectului (mai mult de 3/4 din cele 1980 de articole ale proiectului adoptat de Senat), cât şi introducerea unor noi articole sau chiar capitole în cuprinsul acestuia..
Proiectul este structurat în 7 cărţi:
 Titlul preliminar;
 Cartea I - Persoanele;
 Cartea a II-a - Familia;
 Cartea a III-a - Bunurile;
 Cartea a IV-a - Despre moştenire şi liberalităţi;
 Cartea a V-a - Obligaţiile;
 Cartea a VI-a - Prescripţia extinctivă, decăderea şi calculul termenelor;
 Cartea a VII-a - Dispoziţii de drept internaţional privat.


5. Instituţii reformate sau nou introduse, efectele

În ceea ce priveşte principalele elementele de noutate cuprinse în fiecare dintre cele şapte cărţi ale proiectului, acestea pot fi sintetizate astfel:
• în materia persoanelor, menţionăm:
- în ce priveşte instituţia „persoanei fizice”, o atenţie specială a fost acordată asigurării protecţiei drepturilor şi libertăţilor civile fundamentale inerente personalităţii umane, deja consacrate în reglementările internaţionale importante (Codul civil francez şi Codul civil al Provinciei Québec). De asemenea, se propune recunoaşterea pentru copilul conceput a capacităţii anticipate de folosinţă sub condiţia viabilităţii acestuia (noutate legislativă împărtăşită şi în dreptul comparat, de exemplu, în Codul civil francez) şi perfecţionarea regimului lipsei capacităţii de exerciţiu. Se urmăreşte şi asigurarea unei protecţii reale a minorului cu capacitate de exerciţiu restrânsă prin recunoaşterea dreptului ocrotitorului legal sau al instanţei tutelare de a ataca cu acţiunea în nulitate actele făcute de minor fără încuviinţarea acestora;
- în ceea ce priveşte instituţia „persoanei juridice”, s-a reglementat nulitatea persoanei juridice, fiind introduse dispoziţii ample cu privire la cazurile de nulitate, regimul nulităţii şi efectele nulităţii;
- ca noutate absolută, noul cod civil român va cuprinde dispoziţii prin care se asigură protecţia drepturilor personal nepatrimoniale, prin mijloace juridice specifice.

• în cuprinsul Cărţii privind „Familia”, din proiectul Codului civil, printre cele mai importante amendamente se numără următoarele:
- consacrarea expresă a principiului interesului superior al copilului, în concordanţă cu prevederile Convenţiei O.N.U. cu privire la drepturile copilului şi cu cele ale Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;
- urmând modelul Codului civil elveţian şi Codului civil italian, s-a reglementat logodna, în considerarea faptului că logodna este o realitate socială tradiţională în România;
- consacrarea legală a divorţului „pe cale administrativă”, la serviciul de stare civilă, în cazul divorţului prin consimţământ mutual, cu condiţia ca soţii să nu aibă copii minori, născuţi din căsătorie sau adoptaţi de ambii soţi;
- introducerea, în cadrul paragrafului privind reproducerea umană asistată medical cu terţ donator a obligativităţii consimţământului în formă autentică al părinţilor, după modelul existent în Codul civil francez;

• în materia textelor din Cartea privind „Bunurile”, printre cele mai importante amendamente, se numără următoarele:
- reglementarea expresă a dreptului de proprietate privată şi a dreptului de proprietate publică, a dreptului de administrare, a dreptului de concesiune şi a dreptului de folosinţă gratuită;
- una dintre cele mai importante noutăţi introduse în proiectul Codului civil, în raport cu actualul Cod civil, este reglementarea cărţii funciare, adoptându-se principiul cel mai important care caracterizează publicitatea reală, respectiv principiul publicităţii absolute - efectul constitutiv al înscrierilor în cartea funciară;
- pornindu-se de la avantajele prezentate de instituţia trustului sau fiduciei pentru organizarea patrimoniului, s-a propus introducerea acesteia şi în Codul civil român. Trustul (fiducia) cunoaşte o aplicare foarte largă în sistemul de drept anglo-saxon, fiind deja receptată în dreptul continental în unele sisteme juridice naţionale (de exemplu, Franţa, Elveţia, Luxemburg). Instituţia trustului preluată în Proiectul Codului civil sub denumirea de fiducie a fost în mod corespunzător adaptată în raport cu celelalte instituţii juridice naţionale. În noua reglementare s-a urmărit, în principal, evitarea utilizării fiduciei în scopuri ilicite, cu referire specială la spălarea banilor şi la evaziunea fiscală, drept pentru care modelul urmat a fost cel al legii franceze ( respectiv Legea nr. 2007-211 din 19 februarie 2007, prin care a fost introdus, în Codul civil francez, Titlul XIV, „Despre fiducie”).

• în materia textelor din Cartea „Despre moştenire şi liberalităţi”, se propun următoarele :
- în această materie s-au căutat soluţii echitabile care să nu facă să depindă întinderea drepturilor succesorale ale copiilor de faptele reprobabile ale părinţilor lor ori de hazardul cronologiei deceselor ori naşterilor în familie;
- un alt element de noutate este reglementarea expresă, în cadrul normelor privind soţul supravieţuitor şi vocaţia lui la moştenire, a cotei soţului supravieţuitor în concurs cu două clase de moştenitori legali - colateralii ordinari sau ascendenţii ordinari, situaţie care nu se regăseşte nici în reglementarea actuală (Codul Civil actual şi Legea nr.319/1944 pentru dreptul la moştenire al soţului supravieţuitor) şi nici în Proiectul adoptat de Senat;
- în secţiunea rezervată testamentului, o noutate o reprezintă consacrarea legală a instituţiei dezmoştenirii, un aspect important fiind clarificarea efectelor dezmoştenirii asupra concursului dintre diferite categorii de moştenitori.

• în materia obligaţiilor, reglementată în Cartea a V-a:
- ca o consecinţă a abandonării dualismului Cod civil – Cod comercial, se impune în mod logic includerea în codul civil a cât mai multor contracte, inclusiv a celor considerate ca fiind apanajul exclusiv al comercianţilor. Astfel, sunt avute în vedere contractul de comision, de consignaţie, de expediţie, de transport, de agenţie, de intermediere, de cont-curent, de report, de furnizare;
- în materia garanţiilor, se propune o restructurare terminologică a materiei, mai apropiată de clasificările admise în prezent în dreptul nostru civil şi comercial.

• în materia prescripţiei extinctive cuprinsă în Cartea „Despre prescripţia extinctivă, decăderea şi calculul termenelor”:
- noua reglementare preia, cu îmbunătăţi substanţiale, prevederile Decretului nr.167/1958 privitor la prescripţia extinctivă, sistematizate pe probleme specifice (dispoziţii generale, termenul prescripţiei extinctive, cursul prescripţiei extinctive, împlinirea prescripţiei extinctive), la care se adaugă o reglementare generală a termenelor de decădere, aceasta din urmă constituind o noutate absolută în dreptul civil român;
- în noul cadru legal se va face distincţia între prescripţia dreptului material la acţiune şi prescripţia dreptului de a cere executarea silită, instituţie de drept procesual civil supusă dispoziţiilor Codului de procedură civilă;
- se instituie un nou caz de suspendare a prescripţiei extinctive care se va dovedi extrem de util în practică. Astfel, s-a considerat că în cazul negocierilor purtate în scopul rezolvării pe cale amiabilă a neînţelegerilor dintre părţi, continuarea curgerii prescripţiei ar fi nejustificată şi inechitabilă în privinţa celui care a încercat să evite un litigiu judiciar purtând cu bună-credinţă negocieri de rezolvare a diferendului.

• Cartea a VII-a „Dispoziţii de drept internaţional privat”:
- cuprinde reglementări care vor permite soluţionarea conflictelor de legi, fiind atinse două deziderate majore, respectiv, pe de o parte predictibilitatea, strâns legată de stabilitatea circuitului civil, şi, pe de altă parte, flexibilitatea, care permite adaptarea soluţiei la speţă, astfel încât să nu se genereze situaţii inechitabile;
- în ceea ce priveşte soluţionarea conflictelor de legi în diferite materii, amendamentele propun soluţii noi, de natură să asigure compatibilitatea dreptului internaţional privat român cu dreptul comunitar, precum şi cu cele mai recente reglementări adoptate în cadrul Conferinţei de drept internaţional privat de la Haga;
- în materia raporturilor de familie se regăsesc cele mai spectaculoase noutăţi, având în vedere faptul că aceasta este şi materia în care viitorul Cod civil va cunoaşte unele dintre cele mai profunde noutăţi, prin abrogarea Codului familiei. Astfel, în materia regimurilor matrimoniale, cea mai spectaculoasă modificare constă în consacrarea principiului autonomiei de voinţă a soţilor, în sensul posibilităţii de a alege, în anumite limite, legea aplicabilă regimului matrimonial (modelul urmat fiind cel instituit prin Convenţia de la Haga din 1978 cu privire la legea aplicabilă regimurilor matrimoniale reafirmat în Cartea verde din 17 iulie 2006 a Comisiei Europene privind elaborarea unui Regulament european referitor la conflictele de legi în materia regimurilor matrimoniale, competenţa şi recunoaşterea hotărârilor judecătoreşti);
- soluţii noi au fost consacrate şi în ceea ce priveşte legea aplicabilă divorţului, alegerea legii aplicabile sau legea aplicabilă separaţiei de corp. Acestea au fost inspirate din Regulamentul CE nr. 2201/2003 din 27 noiembrie 2003 referitor la competenţa, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie matrimonială şi în materia responsabilităţii părinteşti şi din Cartea verde din 14 martie 2005 a Comisiei Europene privind legea aplicabilă şi competenţa în materia divorţului.


6. Componenta nominala a comisiei

Conform Ordinului ministrului justiţiei nr.828/C/24.03.2006, Comisia pentru revizuirea proiectului noului Cod civil, aflat în procedură parlamentară, are următoarea componenţă:
- dna Katalin Barbara Kibedi, consilier al ministrului justiţiei, fost secretar de stat în cadrul Ministerului Justiţiei;
- dl.prof. dr. Valeriu Stoica;
- dl.prof. dr. Lucian Mihai;
- dl.prof.dr.Flaviu Baias;
- dl.conf.dr. Marian Nicolae;
- dl.conf. dr. Radu-Romeo Popescu;
- dl. lector.dr Aladar Sebeni;
- dl. avocat Cătălin Marian Predoiu, doctor în drept – până la data de 29 februarie 2008, data numirii sale în funcţia de ministru al justiţiei;
- dl. executor judecătoresc Bogdan Dumitrache (până la data de 4 ianuarie 2007);
- dl.asis. dr. Răzvan Dincă (până la data de 4 ianuarie 2007).

Secretariatul tehnic al Comisiei pentru revizuirea proiectului noului Cod civil, aflat în procedură parlamentară, a fost asigurat de următorii reprezentanţi ai Direcţiei Elaborare Acte Normative, Studii şi Documentare din cadrul Ministerului Justiţiei:
- dna Alina Rădoi, director al Direcţiei Elaborare Acte Normative, Studii şi Documentare;
- dna Claudia Roşianu, director adjunct al Direcţiei Elaborare Acte Normative, Studii şi Documentare;
- dna Violeta Belegante, şef serviciu drept privat în cadrul Direcţiei Elaborare Acte Normative, Studii şi Documentare;
- dna Cristina Irimia, consilier juridic;
- dna Anda Mitu, consilier juridic;
- dna Ileana Petre, consilier juridic;
- dl. Emil Raba, consilier juridic;
- dl. Decebal Ghinoiu, consilier juridic;
- dna. Alina Tudorică, consilier juridic;
- dna. Honoria Dumitrescu, consilier juridic;
- dna. Nicoleta Miclăuş, consilier juridic;
- dl. George Miclăuş, consilier juridic.
Citeşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Opinie contrara: mentinerea sanctiunii pentru nedeclararea salariului confidential al membrilor de familie
Pronuntaţă de: Judecatoria Sectorul 3 Bucuresti, Sentinta civila nr. 1221 din 13.02.2019

Neindicarea salariului confidential al membrilor de familie in declaratia de avere nu poate fi sanctionata cu amenda
Pronuntaţă de: Judecatoria Pascani Sentinta civila nr. 1976 din 20 noiembrie 2020

Plata drepturilor salariale restante. Sarcina probei revine angajatorului.
Pronuntaţă de: Tribunalul Neamt, Sentinta civila nr. 312/2020 din 30 iunie 2020Ştiri Juridice
Legislaţie

Legea nr. 58/2021. Legea kurzarbeit, de modificare a OUG 211/2020 si OUG 132/2020
Legea 58/2021 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 211/2020 privind prelungirea a ...

OUG nr. 11/2021 pentru aprobarea schemelor de plati si a unor instrumente de garantare care se aplica in agricultura in anii 2021 si 2022
Ordonanta de urgenta nr. 11/2021 pentru aprobarea schemelor de plati si a unor instrumente de garant ...

HG nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata in anul 2021
Hotararea nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata Mo ...