Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Articole juridice » Drept Fiscal » Executarea silita a creantelor fiscale

Executarea silita a creantelor fiscale

  Publicat: 01 Jan 2008       42870 citiri       Sursa: EuroAvocatura        Secţiunea: Drept Fiscal  


Inscris intocmit de organul competent si in conditiile prevazute de lege, in baza caruia se poate efectua executarea silita.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Inscris intocmit de organul competent si in conditiile prevazute de lege, in baza caruia se poate efectua executarea silita.
Executarea silita a creantelor fiscale se efectueaza in temeiul unui titlu executoriu emis potrivit prevederilor Codului de procedura fiscala si a normelor metodologice de aplicare a acestuia de organul de executare competent in a carei raza teritoriala isi are domiciliul fiscal debitorul sau al unui inscris care, potrivit legii, constituie titlu executoriu.

Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Inscris intocmit de organul competent si in conditiile prevazute de lege, in baza caruia se poate efectua executarea silita.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Data la care o obligatie devine exigibila si la care trebuie sa se plateasca o anumita suma, sa se presteze un serviciu,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
1. Comunicare scrisa, adresata ardesata direct sau prin executorul judecatoresc, prin care se cere debitorului executarea obligatiei scadente.
In materie civila, Codul de procedura civila prevede, alaturi de poprirea asiguratoare, inca doua masuri asiguratorii, si anume: sechestrul asigurator si sechestrul judiciar.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Reglemetate in sectiunea II, cap. II, t. IV, C. proc. pen., partea generala, masuri procesuale care se pot lua numai in cursul procesului penal
Totalitatea regulilor obligatorii privind executarea hotararilor.
Curtea aplica prevederile Conventiei europene a drepturilor omului. Verificarea respectarii de catre state a drepturilor si garantiilor prevazute de Conventie, reprezinta misiunea Curtii.
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Totalitatea regulilor obligatorii privind executarea hotararilor.
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Persoana fizica sau juridica care a primit o suma de bani sau alte valori de la creditor,
Desemneaza o invitatie publica adresata de catre AM/OI unei categorii clar identificate de solicitanti, in vederea depunerii cererilor de finantare pentru proiecte, in cadrul unui domeniu de interventie al axelor prioritare din Programul Operational Regional 2007-2013 sau din Programele Operationale Sectoriale.
Desemneaza o invitatie publica adresata de catre AM/OI unei categorii clar identificate de solicitanti, in vederea depunerii cererilor de finantare pentru proiecte, in cadrul unui domeniu de interventie al axelor prioritare din Programul Operational Regional 2007-2013 sau din Programele Operationale Sectoriale.
Situatie in care valoarea activelor de care dispune un agent economic este mai mica decat valoarea obligatiilor acestuia fata de terti (creditori, furnizori, buget).
Situatie in care valoarea activelor de care dispune un agent economic este mai mica decat valoarea obligatiilor acestuia fata de terti (creditori, furnizori, buget).
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.

Titlul de creanta devine titlu executoriu la data la care creanta fiscala este scadenta prin expirarea termenului de plata prevazut de lege sau stabilit de organul competent ori in alt mod prevazut de lege.
Executarea silita incepe numai dupa ce organul fiscal a transmis debitorului instiintarea de plata, prin care i se comunica acestuia suma datorata, iar dupa instiintare au trecut 15 zile de la comunicare .
Din normele legale aflate in vigoare se pot distinge urmatoarele etape in desfasurarea unei executari silite pentru creantele bugetare datorate:
Identificarea, in baza evidentei pe platitori, persoane juridice si/sau persoane fizice, si/sau a declaratiilor facute si a altor documente intocmite de organele de specialitate, debitorii Fondului de asigurari sociale de sanatate;
Dupa identificarea debitorilor lucratorul compartimentului insarcinat cu indeplinirea executarii silite intocmeste si transmite debitorului instiintarea de plata prin care se notifica suma de plata datorata, ca act premergator executarii silite. Daca adresa sau sediul debitorilor nu poate fi gasit inspectorul fiscal solicita compartimentelor de evidenta a populatiei, organelor de politie, in cazul persoanelor fizice, sau oficiilor registrului comertului ori instantei judecatoresti la care sunt inregistrate elementele necesare in vederea identificarii debitorului, in cazul persoanelor juridice.
Urmatorul pas in urmarirea silita o reprezinta intocmirea si comunicarea catre debitori a somatiei de plata ca prim act de executare silita. Pentru obligatiile reprezentand impozite, taxe, contributii, amenzi, majorari de intatziere si alte sume datorate si neachitate in temenul legal de plata, titlul executoriu il constituie actul, emis sau aprobat de organul competent, prin care acestea se stabilesc. Titlul executoriu emis de organul de executare competent, va contine, pe langa elementele prevazute la art 42 alin (2) din Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, urmatoarele: codul de identificare fiscala; domiciliul fiscal al acestuia, precum si orice alte date de identificare; cuantumul si natura sumelor datorate si neachitate; temeiul legal al puterii executorii a titlului.
Daca dupa trecerea perioadei stabilite prin somatie nu a fost platita suma datorata se trece la intocmirea dosarului debitorului care urmeaza sa fie executat silit si la executarea propriu-zisa.
Masurile asiguratorii se dispun si se duc la indeplinire de organele fiscale competente, sub forma popririi asiguratorii, sechestrul asiguratoriu asupra bunurilor mobile si/sau imobile proprietate a debitorului, precum si a veniturilor acestuia cand exista pericolul ca acesta sa se sustraga, sa-si ascunda ori sa-si risipeasca patrimoniul, periclitand sau ingreunand in mod considerabil colectarea.
Pe langa atributiile enumerate mai sus personalul imputernicit, abilitat sa aduca la indeplinire masurile asiguratorii si sa efectueze procedura de executare silita, mai are urmatoarele atributii :
1. tine evidenta titlurilor executorii in Registrul de evidenta a debitorilor supusi executarii silite;
2. inscrie debitul in evidenta nominala proprie, in temeiul titlului executoriu;
3. colaboreaza cu celelalte institutii in vederea identificarii tuturor veniturilor si bunurilor mobile si imobile urmaribile;
4. face cercetari, prin mijloace proprii, pentru identificarea sediului/domiciliului sau a veniturilor si bunurilor urmaribile ale debitorului; aplica masuri de executare silita asupra tuturor bunurilor mobile si imobile proprietate a debitorului, precum si asupra veniturilor sale banesti urmaribile, potrivit legii, numai in limita valorii necesare in vederea realizarii creantei ;
5. colaboreaza cu organele abilitate sa aplice procedura de executare silita ale Ministerului Finantelor Publice, Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, Ministerului Sanatatii si Familiei, ale autoritatilor administratiei publice locale, precum si cu orice alte organe ale statului care pot conduce la identificarea sediului/domiciliului debitorilor si a veniturilor si bunurilor urmaribile ale acestora;
6. cere informatii de la organele administratiei publice centrale ori locale sau de la orice persoane juridice ori fizice pentru derularea eficienta a procedurii de executare silita;
7. aplica modalitatile de executare silita, potrivit legii, in baza titlurilor executorii transmise de alte case de asigurari de sanatate, primarii, admiinistratii financiare etc;
8. solicita instantei judecatoresti competente autorizarea pentru intrarea in sediul debitorului, in cazul in care accesul i-a fost refuzat, sau intre orele 18,00-8,00 ori in zilele nelucratoare si de sarbatori legale;
9. aplica, dupa caz, succesiv sau concomitent, toate modalitatile de executare silita (poprire, executare silita mobiliara, executare silita imobiliara) pana la realizarea creantei;
10. solicita unitatilor bancare, respectand normele privind secretul bancar, informatiile necesare in vederea urmaririi debitelor prin luarea de masuri de indisponibilizare a sumelor aflate in contul debitorului, in cuantumul necesar pentru achitarea sumelor datorate pentru care s-a infiintat poprirea;
11. intocmeste adresa de infiintare a popririi si o comunica bancii sau bancilor la care debitorul isi are conturile ori altor terti care detin sau datoreaza sume de bani debitorilor urmariti;
12. ia masuri de valorificare a bunurilor imobile urmarite silit prin vanzare directa, vanzare facuta de debitor cu acordul organului de executare, vanzare prin licitatie publica sau prin orice alta modalitate prevazuta de lege;
13. ia masuri de valorificare a bunurilor mobile urmarite prin vanzare in regim de consignatie, prin vanzarea la licitatie sau prin orice alta modalitate prevazuta de lege;
14. urmareste situatia debitorilor declarati in stare de insolvabilitate pe toata durata prescriptiei dreptului de a cere executarea silita, inclusiv in cazul in care cursul acesteia este suspendat sau intrerupt, procedand potrivit normelor Ministerului Finantelor Publice referitoare la compensarea, restituirea si scaderea pentru cauze de insolvabilitate a obligatiilor bugetare;
15. intocmeste, in cazul in care prin executarea silita nu s-au realizat obligatiile datorate , un proces-verbal in care va consemna atat sumele incasate, cat si pe cele care nu au fost recuperate;
16. procedeaza la stingerea efectelor procedurii de executare silita, in situatia in care pe parcursul acesteia debitul a fost achitat.
Citeşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si JustitieŞtiri Juridice
Legislaţie

OUG nr. 71/2022 pentru modificarea art. 155 din Codul Penal
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 71/2022 pentru modificarea art. 155 alin. (1) din Legea nr. 28 ...

Legea nr. 140/2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati intelectuale si psihosociale si modificarea si completarea unor
Lege nr. 140 din 17 mai 2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati int ...

Legea 144/2022 pentru modificarea si completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
Legea 144/2022 pentru modificarea si completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii Pu ...